Osnova témat

 • Úvod

 • Zadání písemných prací a odevzdávárny

  • Přečtěte si kapitolu 5 z knihy Petra Bergera Pozvání do sociologie (stránky 97-113 a 120-124 dle sylabu).

   1. Nad textem se zamyslete.

   2. Ve dvou odstavcích shrňte základní teze, které zde autor prezentuje. Tj. napište vlastními slovy, co jsou hlavní sdělení vybraného textu z hlediska toho, kde se berou společenské role a jaký je jejich vztah k jednání aktérů.

   3. Dále máte dvě možnosti, vyberte si JEDNU.

   (A) Jestli máte vlastní zážitek dobrovolnictví (jste sami dobrovolníky nebo dobrovolníka ve svém blízkém okolí důvěrně znáte), můžete se zamyslet nad tímto zážitkem a popsat vaše zkušenosti s využitím odborných pojmů z textu (tj. zejména role, identita, očekávání spojená s rolí apod.).

   (B) Jestli nemáte vlastní zážitek dobrovolnictví, tak se zamyslete nad textem. Které myšlenky vás osobně nejvíc zaujaly? Jsou v rozporu nebo v souladu s tím, co jste si o rolích dosud mysleli vy? Přiměl vás text některé vaše názory přehodnotit? V čem a proč?

   Rozsah: 2 normostrany (1 NS = 1800 znaků včetně mezer)

   Termín: 7. 5. 2023 (Moodle)

 • Úvod do předmětu: Občanská společnost a občanský sektor – T. Pospíšilová (14/2)

  Definice občanské společnosti a základní vymezení pojmů. Mezinárodní výzkumy a srovnání – příklad Indexu občanské společnosti CIVICUS. Občanská a ne-občanská společnost.

  Povinná četba:

  Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 30-40.

 • Občan a sociální změna – D. Moree (21/2)

  Pohled na občanskou angažovanost, empowerment a způsoby dosahování společenské změny v mikroperspektivě. Změna jako cesta od útlaku k empowermentu na příkladu divadla utlačovaných.

  Povinná četba:

  Freire, P. (1992). Pedagogy of the oppressed, New Your: Continuum, Kap. 1.

 • Občan a sociální identita - D. Moree (28/2)

  Sociální identita a hodnoty v občanské společnosti.

  Povinná četba:

  Berger, P. L. 2017. "Sociologická perspektiva - společnost v člověku". Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva. Brno: Barrister & Principal, s. 97-112.

 • Důvěra, sociální kapitál a občanská participace – A. Košák Felcmanová (7/3)

  Důvěra a občanská společnost, sociální kapitál a OS. Představení pojmů důvěra a sociální kapitál v kontextu občanské participace.

  Povinná četba:

  Sedláčková, M. 2012. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Slon. s. 58 - 68, 69-81, s.138-144, s.147-152  

 • Důvěra, sociální kapitál a občanská participace (měření) - A. Košák Felcmanová (14/3)

  Měření důvěry a sociálního kapitálu, situace v České republice. Povinná četba: Sedláčková, M. 2012. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Slon. s. 147-152  

  Doporučená četba: Šafr J., M. Sedláčková 2006. Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie/Sociological Studies 06:7. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Str. 41 – 54. http://cohesion.soc.cas.cz/2006/SafrSedlackova2006_SocKapSS06_7.pdf

  Zkuste se trochu změřit – jaké otázky se váží na SK? https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo#kalkulacka

 • Dobrovolnictví – T. Pospíšilová (21/3)

  Proč se lidé věnují dobrovolnictví? Na tuto otázku nebudeme odpovídat z perspektivy motivací, ale z perspektivy identity, rolí, hodnot a norem.

  Povinná četba:

  Pospíšilová, T. 2010. Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé Města 12(1): 109-133.

 • Dárcovství - T. Pospíšilová (28/3)

  Proč lidé darují organizacím občanské společnosti? Na tuto otázku nebudeme odpovídat z perspektivy motivací, ale z perspektivy identity a členství v sociálních skupinách.

  Povinná četba:

  Pospíšilová, T. (2017). "Kapitola 2 Transnacionální sítě a počátky Středoevropské univerzity". In Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie. Praha: SLON. S. 39-52.

  Pozn.: Kniha pojednává mj. o filantropickém počinu mecenáše George Sorose, který v Praze založil Středoevropskou univerzitu. Zadaný úryvek z Kapitoly 2 se věnuje analýze mezinárodních vazeb a sociálních sítí, které s rozvojem filantropie tohoto mecenáše souvisely.

 • Občanská angažovanost - M. Šťovíčková Jantulová (4/4)

  Repertoáry jednání v občanské společnosti: občanská a politická participace. Organizace občanské společnosti vs. neorganizované, přímé aktivity. Význam občanské a politické angažovanosti v demokratické společnosti. Proč jsou někteří jedinci občansky a politicky aktivní než jiní?

  Povinná četba:

  Nejdel, P. Čermák, D. (eds.) 2007. Participace a partnerství v místní veřejní správě. Praha: SOU AV. s. 27-33.

  Vráblíková, K. 2008. Politická participace – teorie a koncepty. Politologický časopis 15 (4). kap.2.3. a 3.

  Další doporučený zdroj:

  Pavol Frič: Particiace [online]. 2022. Dostupné na: https://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-227.html

 • Online formy občanské a politické participace: nové možnosti, nové otázky - M. Šťovíčková Jantulová (11/4)

  Zvýrazněno

  Co je "online občan" a jaké příležitosti a problémy on-line participace před nás klade – jako pro aktéry občanské společnosti i jako pro výzkumníky.

  Témata a otázky k četbě...čeho si při četbě všímat, na jaké otázky hledat odpovědi:

  Sociální média jako platforma pro polickou participaci...s.68-69

  • Co jsou sociální média?
  • Jaké mají funkce sociální média a jak je možné je použít pro politickou a občanskou participaci?

  Základní body debaty o participaci v sociálních médiích...s.70-72

  • Jaké užití sociálních médií je možné označit za participaci?...rozdíl mezi interakcí a plnou participaci
  • Témata debaty o politické a občanské participaci s využitím sociálních médií:
   • Otázka přístupu ke komunikačním kanálům...je online participace exkluzivní či inkluzivní?
   • Přispívá online participace k integraci názorových proudů a politické komunikace obecně?
   • Mobilizuje online participace k dalším formám účasti na veřejném životě?

   Kdo jsou „online občané“? Inkluzivita online participace...s.74-77

  • Vede online participace k osvobození participace, emancipaci? Nebo online participace zvýrazňuje společenské nerovnosti?
  • Které sturkturální a sociodemografické faktory ovlivňují aktivity aktérů  a preferované formy participace v online prostředí?

  Mobilizace nebo normalizace? Vliv sociálních médií na další formy participace...s.79-81

  •  Jsou sociální média alternativou k tradičním médiím a mohou přispět k aktivizaci jiných segmentů populace, zejména mladších lidí a lidí s nižším socioekonomickým statusem?
   • mobilizační vs. normativní teze

  Povinná četba:

  Švelch, J., Vochová, L. 2015. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis, Vol.51, No.1, s.65-87. Povinné strany (vždy se začátkem a koncem kapitoly): s.67-72, s.74-77, s.79-81.

   

 • Neobčanská společnost – S. Muhič Dizdarevič (18/4)

  Občanská společnost nezahrnuje jen pozitivní obsahy a cíle. V prostoru mezi státem, trhem a rodinou existují i hnutí a sdružení xenofobní, netolerantní či protidemokratická, která někdy označujeme jako „neobčanská společnost“.

  Povinná četba:

  Rakušanová, P., Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Praha: Edice Sociologické disertace Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007, s. 50-55

  Müller, K. B. Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání. Politologická revue. 2007, vol. XIII, no. 2, s. 155–168.

  Doplňující četba:

  Kopecký, P., Mudde, C. (ed.) 2003. Uncivil Society. London: Routledge.

 • Sociální inovace a sociální podnikání - M. Dohnalová (25/4)

  Co je sociální inovace a proč je důležitá pro občanskou společnost?

  Povinná četba:

  Hastrmanová, Š. (ed.). 2015. Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé aneb Každý z nás může začít psát lepší příběh. Praha: MPSV. Dostupné na: https://www.esfcr.cz/file/9362/

 • Mapování občanské společnosti – T. Pospíšilová (2/5)

  Co tedy vlastně je občanská společnost (shrnutí poznatků z předmětu). Na základě příkladů a praxe z předmětu si občanskou společnost „zmapujeme“ v semináři sami s využitím postupu „mapování“ z mezinárodního akčního výzkumu Index občanské společnosti.

  Povinná četba:

  Vajdová, T. 2005. Index občanské společnosti: po patnácti letech rozvoje. Brno: CERM, s. 16-26.

 • Zakončení společné práce na tématu sociální změna/identita/občanská společnost - D. Moree (9/5)

 • Písemný test z povinné literatury (16/5)

 • Písemné úkoly: zadání, odevzdávárny