Osnova témat

 • Úvod

 • Zadání písemných prací a odevzdávárny

 • 1) Občanská společnost a občanský sektor – T. Pospíšilová (22/2)

  Definice občanské společnosti a základní vymezení pojmů. Mezinárodní výzkumy a srovnání – příklad Indexu občanské společnosti CIVICUS. Občanská a ne-občanská společnost.

  Povinná četba:

  Vajdová, T. 2005. Index občanské společnosti: po patnácti letech rozvoje. Brno: CERM, s. 16-26.

  Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 30-40.

 • 2) Občanská společnost jako historicky a kulturně podmíněný koncept – T. Pospíšilová (1/3)

  Občanská společnost jako koncept spojený s moderní společností. Proměny dobrovolnictví a dárcovství v historii ČR.

  Povinná četba:

  Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 48-58.

  Frič, P., Pospíšilová, T. a kol. 2010. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví. Praha: AGNES, s. 42-62.

 • 3) Neobčanská společnost – S. Muhič Dizdarevič (8/3)

  Občanská společnost nezahrnuje jen pozitivní obsahy a cíle. V prostoru mezi státem, trhem a rodinou existují i hnutí a sdružení xenofobní, netolerantní či protidemokratická, která někdy označujeme jako „neobčanská společnost“.

  Povinná četba:

  Rakušanová, P., Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Praha: Edice Sociologické disertace Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007, s. 50-55

  Müller, K. B. Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání. Politologická revue. 2007, vol. XIII, no. 2, s. 155–168.

  Doplňující četba:

  Kopecký, P., Mudde, C. (ed.) 2003. Uncivil Society. London: Routledge.

 • Aktuální téma

  5) Dobrovolnictví jako společenské role a norma – T. Pospíšilová (22/3)

  Proč se lidé věnují dobrovolnictví? Na tuto otázku nebudeme odpovídat z perspektivy motivací, ale z perspektivy identifikace se společenskými rolemi a normami.

  Povinná četba:

  Berger, P. L. 2017. "Sociologická perspektiva - společnost v člověku". Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva. Brno: Barrister & Principal, s. 97-113, 120-124.

  Příběhy dobrovolníků META

   

 • 6) Občanská a politická participace: základní pojmy - M. Šťovíčková Jantulová (29/3)

  Vybraná teoretická východiska a koncepty spojené se zkoumáním občanské a politické participace

  - význami pojmů občanská a politická participace a jejich indikátory

  - participace jako aktivita a jako úsilí

  - role participace v moderní společnosti

  - proč jsou něktečí lidé aktivnější než druzí: model participace

  Povinná četba:

  Vráblíková, K. 2008: Politická participace – teorie a koncepty. Politologický časopis 15 (4). s. 1-10.

  Nejdel, P. Čermák, D. (eds.) 2007. Participace a partnerství v místní veřejní správě. Praha: SOU AV. s. 27-33.

  Doporučená četba:

  Frič, P. (ed.). 2016. Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Vybrané kapitoly

 • 7) Výzkumy občanské a politické participace - M. Šťovíčková Jantulová (5/4)

  Občanská a politická participace v ČR: příklady různých typů analýzy občanské a politické participace z českého prostředí

  Povinná četba:

   Otázky k textu:

  -       Jak byla měřena angažovanost?

  -       Jaké jsou hlavní zjištění

   • Jaké formy angažovanosti jsou nejpreferovanější?
   • Jak se liší občanská angažovanost dle sociodemografických kritérií?
   • Jak se proměňuje v čase angažovanost občanů?

  -       Pomocí jaké techniky sběru dat a na jakém vzorku byl výzkum realizován?

  Otázky k textu:

  -       Jak se vyvíjí zájem občanů o politiku?

  -       Na rozhodování kterých témat/otázek by se měli podílet dle veřejného mínění přímo občané?

  Další,doporučená literatura:

 • 8) Online formy občanské a politické participace: nové koncepty, nové otázky - M. Šťovíčková Jantulová (12/4)

  Nová sociální média a formy online občanské a politické participaci. Mobilizační potenciál sociálních médií. "Online občané", online formy participace. 

  Témata a otázky k četbě...čeho si při četbě všímat, na jaké otázky hledatodpovědi:

  Politická participace...s.67-68

  • Jaké jednání je možné označit jako politickou participaci tradiční?

  Sociální média jako platforma pro polickou participaci...s.68-69

  • Co jsou sociální média?
  • Jaké mají funkce sociální média a jak je možné je použít pro politickou a občanskou participaci?

  Základní body debaty o participaci v sociálních médiích...s.70-72

  • Jaké užití sociálních médií je možné označit za participaci?...rozdíl mezi interakcí a plnou participaci
  • Témata debaty o politické a občanské participaci s využitím sociálních médií:
   • Otázka přístupu ke komunikačním kanálům...je online participace exkluzivní či inkluzivní?
   • Přispívá online participace k integraci názorových proudů a politické komunikace obecně?
   • Mobilizuje online participace k dalším formám účasti na veřejném životě?

   Kdo jsou „online občané“? Inkluzivita online participace...s.74-77

  • Vede online participace k osvobození participace, emancipaci? Nebo online participace zvýrazňuje společenské nerovnosti?
  • Které sturkturální a sociodemografické faktory ovlivňují aktivity aktérů  a preferované formy participace v online prostředí?

  Mobilizace nebo normalizace? Vliv sociálních médií na další formy participace...s.79-81

  •  Jsou sociální média alternativou k tradičním médiím a mohou přispět k aktivizaci jiných segmentů populace, zejména mladších lidí a lidí s nižším socioekonomickým statusem?
   • mobilizační vs. normativní teze

   Povinná četba:

  Švelch, J., Vochová, L. 2015. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis, Vol.51, No.1, s.65-87. Povinné strany (vždy se začátkem a koncem kapitoly): s.67-72, s.74-77, s.79-81.

 • 9) Důvěra a sociální kapitál – A. Košák Felcmanová (19/4)

  Sociologické teorie důvěry; teorie důvěry a demokracie; koncept sociálního kapitálu; důvěra a občanská participace.

  Povinná četba:

  Sedláčková, M. 2012. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Slon. s.69-81, s.138-144, s.147-152  

  • 10) Občanství a sociální změna – D. Moree (26/4)

   Pohled na občanskou angažovanost, empowerment a způsoby dosahování společenské změny v mikroperspektivě. Změna jako cesta od útlaku k empowermentu na příkladu divadla utlačovaných.

   Povinná četba:

   Freire, P. (1992). Pedagogy of the oppressed, New Your: Continuum, Kap. 1.

  • 11) Občanská společnost a inovace – T. Pospíšilová (3/5)

   Často se hovoří o občanské společnosti jako sféře sociálních inovací. Co však koncept inovace znamená v sociologii a co má společného se sociálními inovacemi?  

   Povinná četba:

   Merton, R. K. 2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON, s. 134-174 (Sociální struktura a anomie).

   • 12) Sociální vyloučení a sociální inovace jako řešení – M. Dohnalová (10/5)

    Různé formy sociálního vyloučení, zejména chudoba a nezaměstnanost. Sociální ekonomika jako nástroj jejich řešení – příklady politik EU, příklady z ČR. Inovace a sociální ekonomika. Diskuse možností a limitů občanské společnosti řešit chudobu a nezaměstnanost.

    Povinná četba:

    Strategie sociálního začleňování 2021−2030. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/strategie-socialniho-zaclenovani-2021-2030