Osnova témat

 • Úvod

 • Úvod do předmětu: Občanská společnost a občanský sektor – T. Pospíšilová

  Definice občanské společnosti a základní vymezení pojmů. Mezinárodní výzkumy a srovnání – příklad Indexu občanské společnosti CIVICUS. Občanská a ne-občanská společnost.

  Povinná četba:

  Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, s. 30-40.

 • Občan a sociální změna – D. Moree

  Pohled na občanskou angažovanost, empowerment a způsoby dosahování společenské změny v mikroperspektivě. Změna jako cesta od útlaku k empowermentu na příkladu divadla utlačovaných.

  Povinná četba:

  Freire, P. (1992). Pedagogy of the oppressed, New Your: Continuum, Kap. 1.

 • Občan a sociální identita - D. Moree

  Sociální identita a hodnoty v občanské společnosti.

  Povinná četba:

  Berger, P. L. 2017. "Sociologická perspektiva - společnost v člověku". Pozvání do sociologie: Humanistická perspektiva. Brno: Barrister & Principal, s. 97-112.

 • Důvěra, sociální kapitál a občanská participace – A. Košák Felcmanová

  Důvěra a občanská společnost, sociální kapitál a OS. Představení pojmů důvěra a sociální kapitál v kontextu občanské participace.

  Povinná četba:

  Sedláčková, M. 2012. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Slon. s. 58 - 68, 69-81, s.138-144, s.147-152  

 • Důvěra, sociální kapitál a občanská participace (měření) - A. Košák Felcmanová

  Měření důvěry a sociálního kapitálu, situace v České republice. Povinná četba: Sedláčková, M. 2012. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Praha: Slon. s. 147-152  

  Doporučená četba: Šafr J., M. Sedláčková 2006. Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie/Sociological Studies 06:7. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Str. 41 – 54. http://cohesion.soc.cas.cz/2006/SafrSedlackova2006_SocKapSS06_7.pdf

  Zkuste se trochu změřit – jaké otázky se váží na SK? https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ceska-spolecnost-vyzkum-tridy-kalkulacka_1909171000_zlo#kalkulacka

 • Dobrovolnictví – T. Pospíšilová

  Proč se lidé věnují dobrovolnictví? Na tuto otázku nebudeme odpovídat z perspektivy motivací, ale z perspektivy identity, rolí, hodnot a norem.

  Povinná četba:

  Pospíšilová, T. 2010. Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé Města 12(1): 109-133.

 • Dárcovství - T. Pospíšilová

  Proč lidé darují organizacím občanské společnosti? Na tuto otázku nebudeme odpovídat z perspektivy motivací, ale z perspektivy identity a členství v sociálních skupinách.

  Povinná četba:

  Pospíšilová, T. (2017). "Kapitola 2 Transnacionální sítě a počátky Středoevropské univerzity". In Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie. Praha: SLON. S. 39-52.

  Pozn.: Kniha pojednává mj. o filantropickém počinu mecenáše George Sorose, který v Praze založil Středoevropskou univerzitu. Zadaný úryvek z Kapitoly 2 se věnuje analýze mezinárodních vazeb a sociálních sítí, které s rozvojem filantropie tohoto mecenáše souvisely.

 • Občanská angažovanost - K. Čada

  Repertoáry jednání v občanské společnosti: občanská a politická participace. Organizace občanské společnosti vs. neorganizované, přímé aktivity. Význam občanské a politické angažovanosti v demokratické společnosti. Proč jsou někteří jedinci občansky a politicky aktivní než jiní?

  Povinná četba:

  Honová, P. A., Numerato, D., & Kondrátová, L. (2019). Zkušenost, expertiza a participace uživatelů: případ české reformy psychiatrické péče. Sociologický časopis, 55(5), 615-640. https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2019/05/04.pdf

  Bromová, A., Kárníková, A., Kocurek, J, Patočka, J., Navarová,  T., Volfová, M. (2021): Klimavize: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize. Klimavize, str. 29-36. Dostupné na: https://re-set.cz/download/Publikace/Klimavize.pdf

 • Online formy občanské a politické participace: nové možnosti, nové otázky - M. Šťovíčková Jantulová

  Co je "online občan" a jaké příležitosti a problémy on-line participace před nás klade – jako pro aktéry občanské společnosti i jako pro výzkumníky.

  Témata a otázky k četbě...čeho si při četbě všímat, na jaké otázky hledat odpovědi:

  Sociální média jako platforma pro polickou participaci...s.68-69

  • Co jsou sociální média?
  • Jaké mají funkce sociální média a jak je možné je použít pro politickou a občanskou participaci?

  Základní body debaty o participaci v sociálních médiích...s.70-72

  • Jaké užití sociálních médií je možné označit za participaci?...rozdíl mezi interakcí a plnou participaci
  • Témata debaty o politické a občanské participaci s využitím sociálních médií:
   • Otázka přístupu ke komunikačním kanálům...je online participace exkluzivní či inkluzivní?
   • Přispívá online participace k integraci názorových proudů a politické komunikace obecně?
   • Mobilizuje online participace k dalším formám účasti na veřejném životě?

   Kdo jsou „online občané“? Inkluzivita online participace...s.74-77

  • Vede online participace k osvobození participace, emancipaci? Nebo online participace zvýrazňuje společenské nerovnosti?
  • Které sturkturální a sociodemografické faktory ovlivňují aktivity aktérů  a preferované formy participace v online prostředí?

  Mobilizace nebo normalizace? Vliv sociálních médií na další formy participace...s.79-81

  •  Jsou sociální média alternativou k tradičním médiím a mohou přispět k aktivizaci jiných segmentů populace, zejména mladších lidí a lidí s nižším socioekonomickým statusem?
   • mobilizační vs. normativní teze

  Povinná četba:

  Švelch, J., Vochová, L. 2015. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis, Vol.51, No.1, s.65-87. Povinné strany (vždy se začátkem a koncem kapitoly): s.67-72, s.74-77, s.79-81.

   

 • Neobčanská společnost – S. Muhič Dizdarevič

  Občanská společnost nezahrnuje jen pozitivní obsahy a cíle. V prostoru mezi státem, trhem a rodinou existují i hnutí a sdružení xenofobní, netolerantní či protidemokratická, která někdy označujeme jako „neobčanská společnost“.

  Povinná četba:

  Rakušanová, P., Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Praha: Edice Sociologické disertace Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007, s. 50-55

  Müller, K. B. Nevládní neziskové organizace – hrozba či požehnání. Politologická revue. 2007, vol. XIII, no. 2, s. 155–168.

  Doplňující četba:

  Kopecký, P., Mudde, C. (ed.) 2003. Uncivil Society. London: Routledge.

 • Sociální inovace a sociální podnikání - M. Dohnalová

  Co je sociální inovace a proč je důležitá pro občanskou společnost?

  Povinná četba:

  Hastrmanová, Š. (ed.). 2015. Sociální inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé aneb Každý z nás může začít psát lepší příběh. Praha: MPSV. Dostupné na: https://www.esfcr.cz/file/9362/

 • Mapování občanské společnosti – T. Pospíšilová

  Co tedy vlastně je občanská společnost (shrnutí poznatků z předmětu). Na základě příkladů a praxe z předmětu si občanskou společnost „zmapujeme“ v semináři sami s využitím postupu „mapování“ z mezinárodního akčního výzkumu Index občanské společnosti.

  Povinná četba:

  Vajdová, T. 2005. Index občanské společnosti: po patnácti letech rozvoje. Brno: CERM, s. 16-26.

 • Zakončení společné práce na tématu sociální změna/identita/občanská společnost - D. Moree

 • Písemný test z povinné literatury (16/5)

 • Písemné úkoly: zadání, odevzdávárny