Topic outline

 • Psychologie celoživotního vývoje

  V letním semestru 2022 pro vás budou přednášet:

  PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D. (garantka kurzu) (lucie.kluzova@fhs.cuni.cz)

  PhDr. Mirka Schöfelová Nováková, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., doc. Iva Holmerová

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ROZPIS TÉMAT JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ

  24.2. LKK úvodní přednáška, požadavky, Psychický vývoj- základní témata
  3.3. LKK Vývoj osobnosti a identity
  10.3. GSM Erikson: psychosociální vývoj ve školním věku a v dospělosti
  17.3. MNS Mladší školní věk_nástup školní docházky
  24.3. MNS Mladší školní věk- vývoj myšlení
  31.3. MNS Mladší školní věk: vývoj čtení a psaní
  7.4. LKK Starší školáci (+ puberta): psychofyziologické změny, sociální a emoční vývoj
  14.4. XXXXX XXXXXXXX ZELENÝ ČTVRTEK XXXXXXX
  21.4. LKK Adolescence
  28.4. LKK Vynořující se dospělost, Dospělost
  5.5. LKK Hodina odpadá - nahrazeno domácím cvičením (odevzdání do Moodle)
  12.5. IPŠ Dospělost - střední a pozdní dospělost
  19.5. IH Stáří

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CÍL KURZU:

  Cílem tohoto kurzu je nabídnout studentům základní orientaci v oblasti vývojové psychologie školního věku a dospělosti. Kurz volně navazuje na znalosti studenta z  kurzu Vývojová psychologie (zimní semestr) proto je také kurz otevírán v letním semestru. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jak pracovat se studijními materiály

  Výuka v přednáškovém cyklu předmětu Psychologie celoživotního vývoje probíhá prostřednictvím prezenční výuky.

  Základní studijní orientující přehled kurzu ale tvoří tyto studijní opory (kurz na Moodle), kde vás v průběhu celého přednáškového cyklu budeme provázet. Ke každému přednáškovému týdnu zde budete postupně nacházet vodítka a podklady pro samostudium. Zpravidla půjde o prezentaci k tématu týdne doplněné o slovní komentáře a upřesnění části povinné literatury (kniha Thorové), kterou doporučujeme v daném týdnu přečíst.

  Upozorňujeme, že osová četba povinné literatury (vybrané kapitoly z Thorové) je dosti informačně bohatá. Jedná se v podstatě o základní studijní materiál k tématu vývojová psychologie u SZK. I z tohoto důvodu věnujeme práci s povinnou literaturou v přednáškovém cyklu pozornost.

  Přednáškový cyklus vám má pomoci číst povinnou literaturu strukturovaně a průběžně. V každém z týdnů přednáškového cyklu vás proto provedeme určitým tématem, ke kterému vám vybereme konkrétní pasáže knihy Thorové. Četbu pak vždy bude doplňovat prezentace od vyučujícího. Pro každý týden přednáškového cyklu tak v podstatě kombinujeme základní četbu a přednášku (ve formě powerpointové prezentace s audio nahrávkami nebo prezentace s přednáškou v MSTeams ). Celkový požadovaný rozsah četby z knihy Thorové je upřesněn v SIS. Zde pouze připomínáme:

  Předepsaná studijní literatura:

  Thorová, Kateřina. Proměny lidské psychiky od početí po smrt . Praha: Portál, 2015, str. 27- 127, 245- 306 a 402- 504. ISBN 978-80-262-0714-6.

  Vybrané kapitoly.

  • OBECNÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE (19 - 74)
  • METODOLOGIE, KRITICKÉ MYŠLENÍ A ETICKÉ OTÁZKY VE VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGII (103-130)
  • TEORIE PSYCHICKÉHO VÝVOJE VÝVOJ MYŠLENÍ - VYBRANÉ ČÁSTI (245-306)
  • PERIODIZACE VÝVOJE, POPIS CHARAKTERISTIK DÍLČÍCH OBDOBÍ (402-504)

  Dle uvážení vyučujícího také další doporučené texty, PAK JSOU UVEŘEJNĚNY V ZÁLOŽCE PŘÍSLUŠNÉHO TÉMATU.

  Rozsah požadovaných znalostí určují studijní opory v Moodle- konkretizace četby z Thorové (2015), studijní texty a  prezentace  z jednotlivých přednáškových témat vyvěšené či odkazované v Moodle.

 • Psychický vývoj- základní témata

  Studium v týdnu od 25. 2. 2021

  Pasáže z Thorové:

  str. 19 - 64 (Základní pojmy vývojové psychologie, Biologické a sociální determinační teorie...)

  Doporučená literatura:

  Říčan (2013, starší vydání): Cesta životem. Praha,. Portál. Kap. 1 Co je a jak se dělá biodromální psychologie.

 • Vývoj osobnosti a identity

  Téma probíráno 8/4/2021, přednáška je nahraná v MS Teams.

  Povinná literatura: Thorová

  1) kap. Vývoj osobnosti (str. 267 - 295) - kromě Freuda, Junga, Eriksona

  2) kap. Rozdíly ve vývoji mezi pohlavími (str. 297 - 305)

 • Erikson: psychosociální vývoj ve školním věku a v dospělosti

  Podklady ke studiu v týdnu od 4.3. 2021

  K tématu Eriskonova stádia psychosociálního vývoje je k dispozici předepsaná četba  s hutným popisem všech stádií psychosociálního vývoje a powerpointová prezentace.

  Studenti, kteří se s Eriksonovou teorií seznámili v průběhu zimníhio semestru v kurzu Vývojová psychologie, mají malinko výhodu, protože jim Eriksonova konceptualizace nebude úplně cizí. Na druhou stranu, v průběhu zk období zimního semestru se ukazovalo, že Eriksonova periodizace není úplně snadno uchopitelná. Povinný studijní text se věnuje celé Eriksonově teorii jako celku, zahrnuje tedy i popis těch období života, které jsou mimo rámec tohot kurzu (rané dětství a předškolní věk). Doporučuji Vám  studijní materiál přečíst celý, to vám umožní porozumět, jak Erikson při konstrukci teorie "osmi věku" přemýšlí, co ustavuje jednotlivá životní období. Klíčový a podle mého názoru cenný moment Eriksonovy teorie je problémové, dynamické uchopení jednotlivých životních fází člověka. Právě na tento aspekt Eriksonovy teorie se prosím při samostudiu zaměřte a nepřehlížejte jej.

  Předepsaná povinná četba:

  Erikson, E. Osm věku člověka (1963).Childhood and society, kap.  Eight ages of Man - v překladu FF UK z roku 1995 ( přiloženo) 

  Doporučená literatura:

  kapitola Teorie psychosociálního vývoje osobnosti Erika Eriksona z Thorové - str. 281 -285

 • Mladší školní věk_nástup školní docházky

  Jako základní literaturu k tématu mladšího školního věku předepisuji Thorovou, pasáže ze  str. 402 - 414.

  Thorová ovšem nabízí spíše přehledový orientující pohled na mladší školní a věk a nevěnuje se v detailu osvojování klíčových školních dovedností a neuvažuje nijak výrazně o významu školy pro psychický vývoj dítěte. Z tohoto důvodu vás prosím pracujte pro seznámení se a pochopení psychologické podstaty mladšího školního věku s textem Kučery (přiloženo níže). Kučerův text umožnuje nahlížet nástup do školy a svět mladších školáků prostřednictvím činností a typických aktivit, kterým se mladší školáci věnují.

 • Mladší školní věk: vývoj čtení a psaní

  Přednáška ze dne 18.3. se věnuje vývoji čtení a psaní, volně tedy rozšiřuje témata relevantní pro psychologii mladších školních dětí. problematiku. Čtení a psaní přestavují zcela zásadní dovednosti pro život současného člověka. V prezentaci se proto v detailu věnujeme popisu psychologické podstaty vývoje dovedností číst a psát. Důraz je kladen na identifikaci procesů čtení a psaní jako psychických procesů zásadním způsobem závislých na kvalitě jazykových a kognitivních schopností dítěte. 

  Doporučený studijní materiál:

  Seidlová Málková, G. (2014). Gramotnost. In. Smolík, F., Seidlová Málková, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Garada, str. 131-144.

   

 • Mladší školní věk- vývoj myšlení

  Studijní literatura:

  Kapitola "Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje" z Thorové, str. 245 - 266.

  + prezentace k tématu (přiloženo) 

  Při četbě kapitol věnovaných jednotlivý životním obdobím věnujte pozornost otázkám kognitivního vývoje (tj. od str. 402 v Thorové, kde začíná kapitola věnovaná dětem mladšího školního věku. Obecně je téma kognitivních procesů a myšlení pokryto v Thorové především v kapitolách věnovaných školním dětem.

 • Starší školáci, puberta, Adolescence

  Povinná literatura:
  - kapitola z Thorové "Rozdíly ve vývoji mezi pohlavími" (str. 297 - 305)
  - pasáže z Thorové na str. 414 - 432 (jedná se o sekci "Adolescence (období pozdního dětství, 12/13 - 19 let")
 • Adolescence

  Přednáška "naživo" ze dne 26.4. je k dispozici v Teams po dobu 20dní ke stažení. 
  Povinná literatura:
  - kapitola z Thorové "RAdolescence" ( str. 413 - 433)
  - pro kolegy, kteří neabsolvovali v zimním semestru přednáškový cyklus Vývojová psychologie  pak také kap. Teorie kognitivního vývoje J. Piageta  z Thorové na str. 254 - 267)  
 • Dospělost - vynořující se dospělost a mladá dospělost

  Kritéria dospělosti, vynořující se dospělost + mladá dospělost (klíčová slova a okruhy jsou uvedeny v prezentaci)

  Literatura:

  Thorová - s. 433 - 452

 • Dospělost, střední a pozdní dospělost

  Dospělost, střední a pozdní dospělost

 • Pozdní dospělost a stáří

  V rámci samostudia je třeba v souvislosti s tématem stáří věnovat pozornost kapitolám v knize K. Thorové (STR. 452-495)

  POZDNÍ DOSPĚLOST

  STÁŘÍ A DLOUHOVĚKOST

  UMÍRÁNÍ A SMRT

  Pro doplnění a hlubší porozumění konceptu integrity ve stáří nabízím ke studiu článek "Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří" 

  (Poláčková Šolcová, I., Chrz, V., Dubovská, E., & Šolcová, I. (2019). Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří. Československá Psychologie63(4), 369-385.)

 • Četba pro podporu opakování a revize poznatků

  Pro podporu samostudia, revize poznatků z jednotlivých témat a zejména pro potřeby zhodnocení tohoto přednáškového cyklu v přípravě pro SZK doporučujeme četbu přiložené kapitoly Vývojoví psychologové z knihy N. Hunta Dějiny psychologie (Praha: Portál 1995).

  Knihu doporučujeme jako doplněk, provázející četbu nad rámec povinné literatury,což je Thorová:, Vývojová psychologie.