Topic outline

 • Psychologie celoživotního vývoje

  V letním semestru 2024 pro vás budou přednášet:

  Garant kurzu: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. (miroslava.NovakovaSchoffelova@fhs.cuni.cz)

  Vyučující: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D., doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., doc. Iva Holmerová, doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ROZPIS TÉMAT JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ

  22.2.

  MNSCH

  úvodní přednáška, požadavky, Psychický vývoj- základní témata

  29.2.

  MNSCH

  Kognitivní vývoj v celoživotní perspektivě

  7.3.

  LMN

  Vývoj osobnosti a identity v celoživotní perspektivě

  14.3.

  LMN

  Erikson: psychosociální vývoj s akcentem na školní věk a dospělost

  21.3.

  MNSCH

  Nástup školní docházky, školní zralost

  28.3.

  XXXXX

  Výuka odpadá, zelený čtvrtek 

  4.4.

  MNSCH

  Mladší školní věk

  11.4.

  LMN

  Puberta a adolescence

  18.4.

   MNSCH

  Vynořující se dospělost

  25.4.

   LMN

  Raná dospělost

  2.5.

  IPŠ Střední a pozdní dospělost

  9.5.

  JL Vývoj sociálních vztahů, sociální kognice a komunikace v celoživotní perspektivě

  16.5.

  IH

  Stáří


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CÍL KURZU:

  Cílem tohoto kurzu je nabídnout studentům základní orientaci v oblasti vývojové psychologie školního věku a dospělosti. Kurz volně navazuje na znalosti studenta z  kurzu Vývojová psychologie (zimní semestr) proto je také kurz otevírán v letním semestru. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jak pracovat se studijními materiály

  Výuka v přednáškovém cyklu předmětu Psychologie celoživotního vývoje probíhá prostřednictvím prezenční výuky.

  Základní studijní orientující přehled kurzu ale tvoří tyto studijní opory (kurz na Moodle), kde vás v průběhu celého přednáškového cyklu budeme provázet. Ke každému přednáškovému týdnu zde budete postupně nacházet vodítka a podklady pro samostudium. Zpravidla půjde o prezentaci k tématu týdne doplněné o slovní komentáře a upřesnění části povinné literatury (kniha Thorové), kterou doporučujeme v daném týdnu přečíst.

  Upozorňujeme, že osová četba povinné literatury (vybrané kapitoly z Thorové) je dosti informačně bohatá. Jedná se v podstatě o základní studijní materiál k tématu vývojová psychologie u SZK. I z tohoto důvodu věnujeme práci s povinnou literaturou v přednáškovém cyklu pozornost.

  Přednáškový cyklus vám má pomoci číst povinnou literaturu strukturovaně a průběžně. V každém z týdnů přednáškového cyklu vás proto provedeme určitým tématem, ke kterému vám vybereme konkrétní pasáže knihy Thorové. Četbu pak vždy bude doplňovat prezentace od vyučujícího. Pro každý týden přednáškového cyklu tak v podstatě kombinujeme základní četbu a přednášku (ve formě powerpointové prezentace s audio nahrávkami nebo prezentace s přednáškou v MSTeams ). Celkový požadovaný rozsah četby z knihy Thorové je upřesněn v SIS. Zde pouze připomínáme:

  Předepsaná studijní literatura:

  Thorová, Kateřina. Proměny lidské psychiky od početí po smrt . Praha: Portál, 2015, str. 27- 127, 245- 306 a 402- 504. ISBN 978-80-262-0714-6.

  Vybrané kapitoly.

  • OBECNÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE (19 - 74)
  • METODOLOGIE, KRITICKÉ MYŠLENÍ A ETICKÉ OTÁZKY VE VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGII (103-130)
  • TEORIE PSYCHICKÉHO VÝVOJE VÝVOJ MYŠLENÍ - VYBRANÉ ČÁSTI (245-306)
  • PERIODIZACE VÝVOJE, POPIS CHARAKTERISTIK DÍLČÍCH OBDOBÍ (402-504)

  Dle uvážení vyučujícího také další doporučené texty, PAK JSOU UVEŘEJNĚNY V ZÁLOŽCE PŘÍSLUŠNÉHO TÉMATU.

  Rozsah požadovaných znalostí určují studijní opory v Moodle- konkretizace četby z Thorové (2015), studijní texty a  prezentace  z jednotlivých přednáškových témat vyvěšené či odkazované v Moodle.

 • Psychický vývoj- základní témata

  22. 2. 2024

  Pasáže z Thorové:

  str. 19 - 64 (Základní pojmy vývojové psychologie, Biologické a sociální determinační teorie...)

  Doporučená literatura:

  Říčan (2013, starší vydání): Cesta životem. Praha,. Portál. Kap. 1 Co je a jak se dělá biodromální psychologie.

 • Kognitivní vývoj v celoživotní perspektivě

  Highlighted

  29. 2. 2024

  Studijní literatura:

  Kapitola "Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje" z Thorové, str. 245 - 266.

  + prezentace k tématu (přiloženo) 

  Při četbě kapitol věnovaných jednotlivý životním obdobím věnujte pozornost otázkám kognitivního vývoje (tj. od str. 402 v Thorové, kde začíná kapitola věnovaná dětem mladšího školního věku. Obecně je téma kognitivních procesů a myšlení pokryto v Thorové především v kapitolách věnovaných školním dětem.

 • Četba pro podporu opakování a revize poznatků

  Pro podporu samostudia, revize poznatků z jednotlivých témat a zejména pro potřeby zhodnocení tohoto přednáškového cyklu v přípravě pro SZK doporučujeme četbu přiložené kapitoly Vývojoví psychologové z knihy N. Hunta Dějiny psychologie (Praha: Portál 1995).

  Knihu doporučujeme jako doplněk, provázející četbu nad rámec povinné literatury,což je Thorová:, Vývojová psychologie.