Topic outline

 • Psychologie celoživotního vývoje

   

  doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (garant kurzu)

  doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

  Mgr. Eva Richterová, Ph.D.

  Mgr. Klára Bártová, Ph.D.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cílem tohoto kurzu je nabídnout studentům základní orientaci v oblasti vývojové psychologie školního věku a dospělosti. Kurz volně navazuje na znalosti studenta z  kurzu vývojová psychologie, proto je také kurz otevírán v letním semestru. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Studijní opory v Moodle jednotlivá témata provází, strukturovaně nabízí přehled všech podstatných studijních materiálů.

  Předepsaná studijní literatura:

  THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.

  Vybrané kapitoly.

  • OBECNÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE (19 - 74)

  • METODOLOGIE, KRITICKÉ MYŠLENÍ A ETICKÉ OTÁZKY VE VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGII (103-130)

  • TEORIE PSYCHICKÉHO VÝVOJE (131-296)

  • PERIODIZACE VÝVOJE, POPIS CHARAKTERISTIK DÍLČÍCH OBDOBÍ (402-504)

  Dle uvážení vyučujícího také další doporučené texty, PAK JSOU UVEŘEJNĚNY V ZÁLOŽCE PŘÍSLUŠNÉHO TÉMATU.

  Rozsah požadovaných znalostí určují studijní opory v Moodle- konkretizace četby z Thorové (2015), studijní texty a  prezentace  z jednotlivých přednáškových témat vyvěšené či odkazované v Moodle.

 • Psychický vývoj- základní témata

  Pasáže z Thorové:

  str. 27 - 60 (Základní pojmy vývojové psychologie, Biologické a sociální determinační teorie...)

  Doporučená literatura:

  Říčan (2013, starší vydání): Cesta životem. Praha,. Portál. Kap. 1 Co je a jak se dělá biodromální psychologie.

 • Vývoj osobnosti a identity

  Literatura: Thorová - kap. Vývoj osobnosti (s 267-297)

 • Mladší školní věk_nástup školní docházky

  Literatura předepsaná- Thorová str. 402 - 414

  Doporučená literatura

  - viz. přílohy v této záložce:

  Kučera 2005,

  Langmeier, Krejčířová

 • Vývoj gramotnostních dovedností

  Podklady pro samostudium:

  Prosím prostudujte si předepsaný studijní materiál a přiloženou prezentaci k témtu vývoje gramotnostních dovedností v mladším školním věku.

  Předepsaný studijní materiál:

  Seidlová Málková, G. (2014). Gramotnost. In. Smolík, F., Seidlová Málková, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Garada, str. 131-144.

   

  Doporučený studijní materiál:

  Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Kap. školní věk. Karolinum Praha, str. 254-304

 • Kognitivní vývoj ve školním věku

  Podklady k samostudiu v týdnu od 19. 3. 2020 (povinná literatura):

  Kapitola "Vývoj myšlení, teorie kognitivního vývoje" z Thorové, str. 245 - 266.

  + prezentace k tématu (přiloženo) 

  Při četbě kapitol věnovaných jednotlivý životním obdobím věnujte pozornost otázkám kognitivního vývoje (tj. od str. 402 v Thorové, kde začíná kapitola věnovaná dětem mladšího školníhio věku. Obecně je téma kognitivních procesů a myšlení pokryto v Thorové především v kapitolách věnovaných školním dětem.

  Prezentace k tomuto tématu byla dne 27. 3. revidována, proto prosím věnujte pozornost aktuální verzi. 

 • Vývoj morálního vědomí ve školním věku a v dospělosti

  Podklady k samostudiu v týdnu od 26. 3. 2020

  - prezentace k tématu 

  - Thorová, kapitola Morální vývoj,  str. 212 - 223

  Přiložená prezentace je je obsahově hodně naplněná, doporučuji ji přečíst jako základní východisko pro četbu Thorové. V Thorové se zaměřujte především na ty fáze morálního vývoje, které jsou relevantní pro období školního věku a dospělosti. 

 • Otevřené otázky kognitivního vývoje v dospělosti

  Podklady k samostudiu v týdnu od 26. 3. 2020
  Prezentace k tématu kognitivní vývoj v dospělosti je zpracována stručně jako zamyšlení nad otevřenými otázkami  kognitivního vývoje v dospělosti.
  Vaším úkolem v tomto tématu  je prostudovat přiloženou prezentaci a následně aktivně odpovědět na výzvu uveřejněnou v prezentaci. Svoje zpracování výzvy zachyťte následně stručnou jednostránkovou reflexí. Reflexi podepište a vložte do odevzdávárny zde v této záložce do 5. 4. 2020 18:00.
  Děkuji!
  .........................................................
  Výzva pro týden od 26. 3. do 3. 4. 2020. 
  Zkuste využít aktuální situaci k tomu, že začnete pracovat na rozvoji svých dovedností myslet a učit se. Řada nástrojů pro rozvoj učebních dovedností, dovedností myslet či tréninků paměti je dnes snáze  dostupná než kdy dříve. Proto se výzvou pro tento týden pro vás stane nějaký takový nástroj najít a vyzkoušet a začít používat ve svůj prospěch. O své cestě k takovému nástroji a první zkušenosti s jeho využitím napište následně krátkou reflexi v rozsahu 1 normostrany. 
 • Erikson: psychosociální vývoj ve školním věku a v dospělosti

  Podklady k samostudiu v týdnu od 2.4. 2020

  K tématu Eriskonova stádia psychosociálního vývoje je k dispozici předepsaná četba  s hutným popisem všech stádií psychosociálního vývoje a komentovaná powerpointová prezentace.

  Studenti, kteří se s Eriksonovou teorií seznámili v průběhu zimníhio semestru v kurzu Vývojová psychologie, mají malinko výhodu, protože jim Eriksonova konceptualizace nebude úplně cizí. Na druhou stranu, v průběhu zk období zimního semestru se ukazovalo, že Eriksonova periodizace není úplně snadno uchopitelná.Povinný studijní text se věnuje celé Eriksonově teorii jako celku, zahrnuje tedy i popis těch období života, které jsou mimo rámec tohot kurzu (rané dětství a předškolní věk). Doporučuji Vám  studijní materiál přečíst celý, to vám umožní porozumět, jak Erikson při konstrukci teorie "osmi věku" přemýšlí, co ustavuje jednotlivá životní období. Klíčový a podle mého názoru cenný moment Eriksonovy teorie je problémové, dynamické uchopení jednotlivých životních fází člověka. Právě na tento aspekt Eriksonovy teorie se prosím při samostudiu zaměřte a nepřehlížejte jej.

  Předepsaná povinná četba:

  Erikson, E. Osm věku člověka (1963).Childhood and society, kap.  Eight ages of Man - v překladu FF UK z roku 1995 ( přiloženo) 

  Doporučená literatura:

  kapitola Teorie psychosociálního vývoje osobnosti Erika Eriksona z Thorové - str. 281 -285

 • Vývoj sexuality a partnerských vztahů

  Podklady k samostudiu v týdnu od 16. 4. 2020
  K tématu Vývoj sexuality a partnerských vztahů je k dispozici prezentace k tématu, Přiložená prezentace je je obsahově hodně naplněná. Povinnou četbu tvoří tento týden kapitola "Adolescence" v Thorové a rovněž kapitla "Období dospívání" v Langmeierovi a Krejčířové.

  Předepsaná povinná četba:

  - Thorová, kapitola Adolescence,  str. 414 - 432

  - Langmeier a Krejčířová, kapitola Období dospívání,  str. 142 - 165

  Doporučená četba:

  Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Kap. Puberta a Kap. Adolescence. Karolinum Praha, str. 237 - 344.

 • Emoční vývoj (školní věk a dospělost)

  Podklady k samostudiu v týdnu od 22. 4. 2020
  K tématu Emočního vývoje je k dispozici prezentace k tématu, Přiložená prezentace je je obsahově hodně naplněná.

  Povinnou četbu tvoří tento týden třetí část knihy Poláčková Šolcová, I. (2018) Emoce: regulace a vývoj v průběhu života, Praha, Grada. (dostupné i jako e-kniha ke stažení)

  Předepsaná povinná četba:

  Poláčková Šolcová, I. (2018) Emoce: regulace a vývoj v průběhu života, Praha, Grada,  str. 112-177

  Doporučená četba:

  Thorová - kapitoly od mladší školní věk po stáří, všímat si, jak píše Thorová o socioemočním vývoji

 • Sociální vývoj - školní věk až dospělost

  Podklady pro samostudium v týdnu od 7.5.2020

  Téma vývoje sociálních vztahů se vztahuje k dalším aspektům psychického vývoje (emoční, kognitivní), proto jej najdete i v dalších prezentacích. Při studiu doporučuji tuto provázanost reflektovat. Prostřednictvím studijních materiálů se seznámíte s povahou sociálních vztahů v jednotlivých vývojových obdobích a se sociálními rolemi, které si jedinci osvojují. Poznatky o sociálním vývoji naleznete v kapitolách charakterizujících daná věková období (mladší školní věk, adolescence, mladá a střední dospělost).

  Povinná literatura:

  Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie - s. 402 - 452 (tyto kapitoly obsahují poznatky o sociálním vývoji, hlavní témata jsou jako výtah uvedena v prezentaci)

  Doporučená literatura:

  Jakákoliv učebnice vývojové psychologie (příslušné kapitoly týkající se tématu)

 • Dospělost - psychologické otázky

  Podklady pro samostudium v týdnu od 27.4.2020

  V přiložené prezentaci jsou uvedeny okruhy vztahující se k tématu dospělosti - slouží k základní orientaci. Pro hlubší studium slouží povinná literatura, případně učebnice vývojové psychologie jiných autorů (nyní dostupné v elektronické formě - viz E zdroje za časů Covidu-19).

  Povinná literatura: 

  Thorová, K. - s. 433 - 452.

 • Stárnutí a stáří - psychologické otázky

  V rámci samostudia je třeba v souvislosti s tématem stáří věnovat pozornost kapitolám v knize K. Thorové (STR. 452-495)

  POZDNÍ DOSPĚLOST

  STÁŘÍ A DLOUHOVĚKOST

  UMÍRÁNÍ A SMRT

  Pro doplnění a hlubší porozumění konceptu integrity ve stáří nabízím ke studiu článek "Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří" 

  (Poláčková Šolcová, I., Chrz, V., Dubovská, E., & Šolcová, I. (2019). Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří. Československá Psychologie63(4), 369-385.)

 • Četba pro podporu opakování a revize poznatků

  Pro podporu samostudia, revize poznatků z jednotlivých témat kurzu doporučujeme četbu přiložené kapitoly Vývojoví psychologové z knihy N. Hunta Dějiny psychologie (Praha: Portál 1995).

 • Konzultační webinář k ukončení kurzu 21. 5. 2020

  V souvislosti s ukončením přednáškového cyklu v kurzu Psychologie celoživotního vývoje je pro vás připraven konzultační webinář na v čase 

  21. 5. 2020 14 - 15:30   hod 

  V rámci tohoto setkání se budeme věnovat připomenutí požadavků a nároků na ukončení kurzu, termínům zkoušení a celkově průběhu zkoušení v tomto semestru.

  Děkuji a těším se  na vás!

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Gabriela Seidlová Málková is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

  Topic: My Meeting
  Time: May 21, 2020 02:00 PM Prague Bratislava

  Join Zoom Meeting
  https://cuni-cz.zoom.us/j/97160102093?pwd=OTZGQy9GeitOWVpiUDB1eWtnUWtKUT09

  Meeting ID: 971 6010 2093
  Password: 347627

  • Harmonogram zkouškového období

   Zkoušení v kurzu Psychologie celoživotního vývoje bude ve zkouškovém období LS 2020 probíhat dvěma formami. formou zkoušení na místě v prostorách FHS UK v Jinonicích a formou online distančního zkoušení v prostředí Moodle.

   V průběhu ZK období jsou nyní plánovány 4 řádné  termíny pro realizaci písemného testu. Dva termíny budou realizovány na místě, dva v Moodle.Jeden termín je plánován jako opravný.

   Termíny "on site" ( Jinonice U Kříže 8, Praha 5)

   4. 6. 2020 11:00 místnost 6022  - kapacita jen 15 osob 

   11.6. 20 20 11:00 (místnost v Jinicích - bude upřesněna) - kapacita jen 15 osob 

   Termíny "on line" v Moodle:

   18. 6. 2020 11:00 on line v Moodle

   25. 6. 2020 11:00 on line v Moodle

   10. 9. 2020 14:00 on line v Moodle ( jen opravný termín)

    

   • SEKCE ZKOUŠENÍ - TESTY VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE & PSYCHOLOGIE CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE

    • Vývojová psychologie (11.6.2020, 13:00) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Vývojová psychologie (11.6.2020, 13:00)
    • Vývojová psychologie (18.6.2020, 9:30) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Vývojová psychologie (18.6.2020, 9:30)
    • Psychologie celoživotního vývoje (18.6.2020, 11:00) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Psychologie celoživotního vývoje (18.6.2020, 11:00)
    • Psychologie celoživotního vývoje (29.6.2020, 13:00) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Psychologie celoživotního vývoje (29.6.2020, 13.00)
    • Vývojová psychologie (7.9.2020, 10:00) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Vývojová psychologie (7.9.2020, 10:00)
    • Vývojová psychologie (10.9.2020, 10:00) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Vývojová psychologie (10.9.2020, 10:00)
    • Psychologie celoživotního vývoje (10.9.2020, 14:30) Quiz
     Restricted Not available unless: You belong to Psychologie celoživotního vývoje (10.9.2020, 14:30)