Weekly outline

 • Informace ke kurzu

  Psychologie osobnosti je jeden z profilových kurzů psychologie. Přednáškový cyklus nabízí studentům základní orientaci v poznatcích psychologie osobnosti. Podává informace o vymezení osobnosti v psychologii, o rozličných přístupech k pojímání osobnosti. Zaměří se rovněž na strukturu osobnosti, její dynamiku, utváření a vývoj; a dále pak na metody poznávání osobnosti a přehled klíčových teorií osobnosti.

  Kurz probíhá formou přednášek.

  Vyučující:
  Doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

  Mgr. Bc. Juraj Jonáš, Ph.D.

  Povinná literatura:
  BLATNÝ, M. a kolektiv. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.

  DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-766-3. Vybrané kapitoly.

  ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2007.

  SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2002. 80-85947-81-1.

  Doporučená literatura:

  KASSIN, S. Psychologie. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1716-3. Vybrané kapitoly.

  KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-657-8. Vybrané kapitoly.
  HUNT, M. Dějiny psychologie. 4. vydání. Praha: Portál. 2015. ISBN:9788026208983. Vybrané kapitoly.

  Přesný rozsah literatury ke studiu bude specifikován u každého přednášeného tématu.

 • Úvodní přednáška

  • Představení kurzu, nároků na atestaci.
  • Vymezení psychologie osobnosti + základní pojmy

  Literatura

  BLATNÝ, M. a kolektiv. Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7. (s. 11-19)

  SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2002 (s. 34-38 Univerzální znaky osobnosti)

 • Metody zkoumání osobnosti

  Klinické vs. testové metody

  Klinické - rozhovor, pozorování

  Testové - výkonové testy, testy osobnosti

  Literatura:

  Svoboda, M. (1999). Psychologická diagnostika dospělých. Praha, Portál (obecný popis princip jednotlivých metod) - nepovinné

  www.testcentrum.com (Testcentrum Hogrefe) – nepovinné, pouze pro inspiraci – je zde podrobný popis mnoha testových nástrojů (k čemu slouží, jak se administrují, jaké nároky jsou kladeny na administrátora, ukázky výstupů z testu)