Weekly outline

 • Úvodní informace

  Cílem přednáškového cyklu je prezentovat a vysvětlit základní teoretické otázky psychologie jako vědní disciplíny a to s důrazem na vývoj psychologického myšlení, terminologii a problémy obecné psychologické povahy. Přednáškový cyklus usiluje prezentovat a postupně propojovat poznatky vycházející z rozdílných tradic výzkumu v psychologii a tím ukazovat bohatost paradigmatických přístupů inspirujících současnou psychologii a psychologický výzkum.

 • SEKCE ZKOUŠENÍ - TESTY z Úvodu do psychologie

  • Úvod do psychologie - test 25.1.2022 (kopie) Quiz
   Restricted Not available unless: You belong to 25_1
 • Literatura

  Povinná

  NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3. Vybrané kapitoly.
  EYSENCK, M. W., KEANE, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1559-4. Vybrané kapitoly.
  HUNT, M. Dějiny psychologie. 4. vydání. Praha: Portál. 2015. ISBN 9788026208983. Vybrané kapitoly.

  Doporučená:

  HORÁKOVÁ-HOSKOVCOVÁ S., HOSKOVEC, J., HELLER, D. Dějiny české a slovenské psychologie. Praha: Karolinum, 2016. ISBN: 9788024624020.
  HOSKOVEC, J., NAKONEČNÝ, M., SEDLÁKOVÁ, M. Psychologie XX. století. I. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-246-0300-4.
  PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007. ISBN 8020014993. Vybrané kapitoly.

  • 5. říjen - Úvodní setkání

   Obsahem tohoto setkání se seznámení s obsahem kurzu, organizací výuky a nároky na atestaci + historické kořeny psychologie.

   Kurz je ukončen prověřením znalostí formou písemného testu v rozsahu daném předepsanou literaturou a upřesněné ve studijních oporách kurzu. Stěžejní studijní oporou pro přípravu k atestaci je Psychologie Atkinsonové. Přesný rozsah je nebo bude včas uveden zde v Moodle u jednotlivých témat.

   Forma testu bude upřesněna v závislosti na epidemiologické situaci. V případě nutnosti provést atestaci distančně studující dostanou odkaz na online test. Bude zapotřebí se na test přihlásit v určitém termínu. Test bude omezen časovým limitem. Termíny atestací budou vypsány na konci přednáškového cyklu. 5.1. bude vypsán předtermín, dále budou vypsány 4 termíny ve zkouškovém období v zimním semestru a kromě toho také termín ve zkouškovém období v semestru letním. Přihlášování na termín (a odhlašování se z něj) bude probíhat standardně přes SIS. Neabsolvování termínu bez předchozího řádného odhlášení v SIS má za následek jeho propadnutí.

   Test bude obsahovat otázky uzavřené a otevřené, s max. dosažitelným skóre 30 bodů. Pro splnění atestace (zisk hodnocení "dobře") je zapotřebí dosáhnout alespoň 14 bodů.

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 24 Historické základy psychologie až s.26 Strukturalismus a funkcionalismus) (s. 35 - Hlavní obory psychologie)

  • 12. říjen - Základní psychologické přístupy

   Obsahem přednášky jsou některé ze základních psychologických přístupů (psychoanalýza, behaviorismus, gestalstismus).

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 542-546, 554-556, 562-567)

  • 19. říjen Základní psychologické přístupy

   Obsahem přednášky jsou některé ze základních psychologických přístupů (gestalstismus, humanistická psychologie).

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 542-546, 554-556, 562-567, 193 -198 - kapitola Vnímání však plynule přechází do další přednášky, čtěte tedy celou).

  • 26. říjen - Kognitivní procesy - Čití a vnímání

   Povinná literatura: NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. Kapitoly senzorické procesy (strany 136-175) a vnímání (strany 184-232)

  • 2. listopad - Myšlení a řešení problémů

   Prezentace charakterizuje myšlení, objasňuje vztah myšlení a řeči, druhy a formy myšlení. Stručně se věnuje řešení problémů. V předepsané literatuře doporučuji především pečlivé studium podkapitoly o řešení problémů včetně uvedených příkladů. 

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s.390 - 415), kap. Myšlení a jazyk).

  • 9. a 16. listopad - Jazyk a řeč

   Téma Jazyk a řeč vysvětluje psychologickou podstatu jazyka. Odlišuje jazyk od řeči a myšlení, popisuje vlastnosti jazyka, kterými se odlišuje od jiných forem komunikace a věnuje se popisu jazyka z hlediska jeho struktury a funkce. 

   V další části se téma věnuje jazykovým rovinám a vývojovým souvislostem a okrajově též metodám způsobů jejich měření.

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s.376-390, kap. Myšlení a jazyk).

  • 23. listopadu - Paměť a učení

   V přednášce o učení jsou představeny základní procesy asociativního (podmiňování) a neasociativního (habituace, senzitizace) a krátce i další typy učících procesů (latentní učení, observační učení). V přednášce o paměti jsou představeny tři stádia paměti (kódování, uchovávání, vybavování), modely paměti dle délky uchování (senzorická, pracovní/krátkodobá, dlouhodobá) a typy paměti pro různé informace (implicitní a explicitní).

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 280-317 - Učení)

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 318-373 - Paměť)

  • 30.listopad - Inteligence

   V této přednášce jsou představeny základní teorie inteligence, inteligenční testy a statistické metody tvorby inteligenčních testů.

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s.504-532)

  • 7.12. 2021 Vědomí, pozornost, spánek, snění

   Přednáška ze dne 7.12.2021

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s.240-279 - kap. Vědomí)

  • Motivace

   Ke zkoušce si nastudujte podklady z prezentace + kapitolu motivace z Atkinson (418-460).