Topic outline

 • General

 • Požadavky ke splnění předmětu, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu:

  1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 2 absence za semestr, tj. 4 vyučovací hodiny,
  2. průběžné plnění všech zadaných úkolů v zadaném termínu,
  3. splnění zápočtového testu, minimální úroveň pro splnění je 70 %.

  Anotace předmětu:

  Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky produktivních řečových dovedností v ruském jazyce v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na utváření praktických dovedností studentů efektivního využívání jednotlivých technik, které vedou k formování dovedností v samostatném ústním a písemném projevu žáků v ruském jazyce na základních a středních školách.

  Povinná literatura:

  AKIŠINA, А. А., КAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. ISBN 80-7041-174-0.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  Platné kurikulární dokumenty.

  Doporučená literatura: 

  BELJAJEVA, G. V., SIVENKO, L. S., ŠIPICO, L. V. Pišem pravil´no. 2. vyd. Moskva : Russkij jazyk – Kursy, 2011. ISBN 978-5- 88337-083-9.

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  Choděra, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

  LEONŤJEV, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

  ROZANOVA, S. P. Prepodavateljam RKI. Sto sorok cem poleznych voprosov. Moskva : Flinta, 2015. ISBN 978-5-9765-2043-1.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  ŠIBKO, N. L. Obščije voprosy metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-736-5.

  Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

  Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

 • Виды речевой деятельности, отношения между отдельными речевыми умениями

  • Какие речевые умения вы знаете? Какова их основная классификация?
  • Какие речевые умения связаны с устной речью, какие с письменной? Чем они отличаются с этой точки зрения?
  • Дайте харектеристику отношения межды языковыми средствами и речевыми умениями.
  • Нужны ли одинаковые языковые средства для реализации отдельных речевых умений? Приведите конкретные языковые средства, которые необходимы для отдельнх речевых умений.
  • Дайте характеристику устной и письменной речи. Чем они отличаются? Приведите не только языковые, но и невербальные или экстравербальные аспекты.  Какую роль играет эта характеристика при обучении русскому языку?
  • Каким речевым умениям следует уделять на занятиях больше внимания? Как это связано с целями обучения?
 • Требования к речевым умениям в куррикулумных документах

  А) Проанализируйте следующие куррикулумные документы с точки зрения требований к отдельным речевым умениям:

  - Общеевропейские компетенции владения иностранным языком,

  - RVP ZV,

  - RVP G,

  - Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky.

  1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (см. главы 3-5).

  • Сопоставьте общую характеристику требований к уровням А1 и Б1.
  • Сопоставьте требования к уровням А1 и Б1 с точки зрения диапазона, точности, беглости, взаимодействия и связности высказываний.

  2. RVP ZV и RVP G

  • Сопоставьте требования к речевым умениям в рамках предмета Další cizí jazyk в RVP ZV и RVP G.
  • Сопоставьте темы общения, приведённые в рамках предмета Další cizí jazyk в RVP ZV и RVP G.

  3. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky

  • Сопоставьте требования к речевым умениям по русскому языку в этом документе с RVP G.
  • Сопоставьте темы общения, приведённые в документах Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky и RVP G.

   

  Б) Как эти требования отражаются в УМК?

  • Соответствуют ли УМК этим требованиям с точки зрения тренировки отдельных речевых умений и тематической ориентации?
  • Можно ли на основе работы с отдельными УМК добиться желаемого уровня коммуникативной компетенции?
 • Лингвистическая и психологическая основы обучения говорению

  А) Говорение как речевое умение

  • Каково знечение говорения на иностранном/русском языке в жизни человека?
  • Каково знечение говорения на иностранном языке при обучении иностранному языку?
  • Что это говорение как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что человек умеет говорить на русском языке?

  Б) Необходимые знания и умения

  • Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек мог говорить на иностранном языке?
  • Какой языковой материал нужен для компетенции говорить на русском языке на определённых уровнях владения? Какой языковой материал нужен при говорении на уровне А1? Какой на уровне Б1? Сопоставьте эти два уровня с точки зрения необходимого языкового материала.
  • Что такое умение компенсации? Зачем она нужна ученикам?

  В) Психологическая основа

  • Чем отличается говорение на родном и на иностранном языках?
  • Чем отличается процесс речепорождения на родном и на иностранном языках?
  • Какие затруднения могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? По каким причинам с точки зрения продукции и перцепции возникают недорозумения в коммуникации?
  • Какую роль играет подходящий стимул для говорения на занятиях?Г)

  Г) Задания

  • Сформулируйте реальные стумулы говорения на иностранном языке ученика 7 класса начальной школы (13 лет) и 3 класса средней школы (18 лет). О чём они реально могут разговаривать?
  • Сформулируйте учебные стимулы говорения по следующим темам (к каждой теме мин. 4 стимула):
  1. Хобби
  2. Учёба и школа
  3. Город, где я живу или учусь
  4. Одежда и мода
 • Обучение говорению

  А) Методические правила

  • Что является целью обучения говорению?
  • Как должны ученики говорить на русском языке? Какие черты должна иметь речь учеников? К чему они должны стремиться? Какие аспекты речи учеников являются самыми важными?
  • Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке говорения?
  • Какие организационные формы обучения считаются самыми подходящими для развития умения говорить на иностранном языке?
  • Каковы правила работы в парах?
  • Что такое учебная микроситуация? Назовите основные требования к микроситуациям. Приведите примеры учебных микроситуаций.
  • Какую роль при обучении говорению играет преподаватель? Как он должен вести себя? Что он должен делать на уроке?
  • Надо ли на уроках развивать способность учеников вести диалог и монолог? Зачем заниматься на занятиях формированием обеих форм речи? Какая форма важнее, по-вашему?

  Б) Последовательность работы при обучении говорению

  • Назовите фазы тренировки устной речи учеников.
  • Зачем нужна тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка? Как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.
  • Необходимо ли заниматься анализом или переводом предлагаемого текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.
  • Надо ли заучивать текст наизусть?
  • Чем отличается репродуцированный текст от собственной продукции ученика? Почему важны оба вида работы?
 • Типология упрежнений по развитию говорения

  А) Типы упражнений

  • Приведите основную типологию упражнений по развитию говорения и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение говорить. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.
  • Какова связь тренировки говорения и отработки отдельных языковых средств?
  • Какую роль играют языковые игры при обучении говорению?

  Б) Задания

  • Проанализируйте УМК и найдите конкретные задания по развитию умения говорить? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.
  • Составьте планы уроков, развивающие умение говорить по следующим темам. Используйте различные типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками.
  1. Жильё – для уровня А1
  2. Животные – для уровня А1
  3. Путешествия и транспорт – для уровня А2
  4. Покупки – для уровня А2
  5. Здоровье – для уровня Б1
  6. Экология – для уровня Б1
  • Подготовьте 3 языковые игры, развивающие умение говорить, для каждого уровня (А1, А2, Б1) одну.
 • Контроль и оценка говорения учеников

  • Как должен преподаватель контролировать подготовку к говорению учеников на уроках? Как он должен при этом вести себя?
  • Как следует оценивать устную речь учеников? Какие аспекты речи надо учитывать? Назовите основные критерии оценки устной речи ученика? Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?
  • Как работать с ошибками в речи ученика? Когда их исправлять? Можно ли ученика перебивать? Какие ошибки следует исправлять? Надо ли исправлять все ошибки?
 • Лингвистическая и психологическая основы обучения письму

  А) Письмо как речевое умение

  • Каково знечение письма на родном/иностранном языке в жизни человека?
  • Каково знечение письма на иностранном языке при обучении иностранному языку?
  • Что это письмо как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что человек умеет писать на русском языке?
  • Что могут писать ученики на иностранном языке в реальной жизни? Что пишут ученики в реальной жизни на родном языке?
  • Когда начинать с обучение письму на уроках русского языка?

  Б) Необходимые знания и умения

  • Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек мог писать на иностранном языке?
  • Какой языковой материал нужен для компетенции писать на русском языке на определённых уровнях владения? Какой языковой материал нужен при пиьме на уровне А1? Какой на уровне Б1? Сопоставьте эти два уровня с точки зрения необходимого языкового материала.

  В) Психологическая основа

  • Чем отличается письмо на родном и на иностранном языках?
  • Чем отличается процесс порождения письма на родном и на иностранном языках?
  • Какую роль играет подходящий стимул для письма на занятиях?
  • Сопоставьте, какую роль играет сознательность при продукции устной и письменной речи.

  Г) Задания

  • Сформулируйте реальные стумулы письма на иностранном языке ученика 7 класса начальной школы (13 лет) и 3 класса средней школы (18 лет). Что они реально могут писать?
  • Сформулируйте учебные стимулы письма по следующим темам (к каждой теме мин. 2 стимула):
  1. Семья
  2. Свободное время
  3. Учёба и школа
  4. Путешествия
  5. Покупки
 • Обучение письму

  А) Методические правила

  • Что является целью обучения письму?
  • Как должны ученики писать на русском языке? Какие аспекты письменных текстов учеников являются самыми важными?
  • Надо ли учить писать письменные русские буквы?
  • Надо ли учить писать печатные русские буквы?
  • Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке письма?
  • Надо ли учить учеников работать со словарями, справочниками, корпусами?
  • Какую роль играет творческий аспект в обучении письму?
  • Какую роль играют диктанты?
  • Надо ли обращать внимание на почерк учеников?
  • Где должны ученики писать свои тексты? На занятиях или дома? Какие плюсы и минусы обоих вариантов?
  • Надо ли включать письмо в экзамены?
  • Какими жанрами письма следует заниматься на уровне А1 и на уровне Б1?

  Б) Задания

  • Проанализируйте чешские куррикулумные документы (RVP, Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky) и скажите, какие цели и требования к письму они ставят.
 • Типология упрежнений по развитию письма

  А) Типы упражнений

  • Приведите основную типологию упражнений по развитию письма и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение писать. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.
  • Какова связь тренировки письма и отработки отдельных языковых средств?
  • Какие фотографии или картинки можно использовать в качестве стумула письма. Какие задания можно задавать на основе фотографии или картинки?

  Б) Задания

  • Проанализируйте УМК и найдите конкретные задания по развитию умения писать? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.
  • Сформулируйте задания на развитие умения писать по следующим темам. Используйте различные типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками. Формулируйте точно о чём следует писать, какой жанр требуется и укажите нужное количество слов.
  1. Жильё – для уровня А1
  2. День рождения – для уровня А1
  3. Знакомство – для уровня А1
  4. Учёба – для уровня А2
  5. Спорт – для уровня А2
  6. Путешествия – для уровня А2
  7. Работа – для уровня Б1
  8. Услуги – для уровня Б1
  9. Природа – для уровня Б1
  • Сформулируйте задания на развитие умения писать для уровня Б1 по следующим жанрам. Задания формулируйте подобным способом, как приводятся задания государственной части экзамена на аттестат зрелости по русскому языку.
  1. Личное письмо или мейл – Приглашение
  2. Личное письмо или мейл – Ответ на приглашение
  3. Объявление
  4. Мотивационное письмо
  5. Простое деловое письмо – жалоба
  6. Описание
  7. Рассказ
  • Сформулируйте мин. 2 задания на развитие умения писать на основе фотографии как стумула –для уровня А2.
  • Сформулируйте мин. 2 задания на развитие умения писать на основе фотографии как стумула –для уровня Б1.
 • Контроль и оценка письма учеников

  • Как следует оценивать письменные тексты учеников? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки письменной речи ученика? Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?
  • Как работать с ошибками ученика на письме? Надо ли исправлять все ошибки? Должен ли преподаватель писать в письменной работе ученика у отдельных ошибок их правильный вариант?
  • Как должен ученик работать с исправленным текстом?
  • Когда должен преподаватель возвращать исправленные письменные работы ученикам?
 • Контроль и оценка говорения и письма на экзаменах на аттестат зрелости государственного уровня

  А) Государственная часть экзамена на аттестат зпелости по русскому языку

  • Прочитайте документ Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – Ruský jazyk и информацию на сайте www.novamaturita.cz и опишите всю концепцию государственной части экзамена на аттестат зрелости по русскому языку. Какую роль играют отдельные речевые умения?
  • Дайте основную характеристику устной и письменной частей экзамена. Из каких частей они состоятся? Какие компетенции конктролируются?
  • Каковы кретерии оценки устной и письменной частей экзамена? Назовите их и скажите, насколько они учитываются?
  • Какую роль при оценке экзамена играет владение отдельными языковыми средствами?

  Б) Задания

  • Исправьте нижеприведённые письменные работы учеников и попробуйте оценить их по критериям оценки государственной части экзамена на аттестат зрелости.
 • Использование дикактическеских средств при обучении говорению и письму

  А) Классификация дидактических средств

  • Приведите конкретные примеры дидактических средств к нижеприведённым типам 1-3.
  • Каким способом можно при тренировке говорения и письма использовать нижеприведённые дидактические средства?
  1. визуальные
  2. аудиальные
  3. аудиовизуальные
  4. частично автоматизирующие процесс обучения, т. е. например программированные учебники, лаборатория для изучения языка и т. д.
  • Какую роль при обучении русскому языку играет в настоящее время печатный учебник?
  • Какую роль играют в настоящее время электронные материалы?

  Б) Задания

  • Разработайте собственные дидактические материалы, развивающие следующие умения (см. требования):
  1. Говорение на основе визуальных средств (визуального стимула) – для уровня А1
  2. Говорение на основе видео – для уровня А1
  3. Говорение на основе видео – для уровня Б1
  4. Письмо на  на основе визуальных средств (визуального стимула) – для уровня А1
  5. Письмо на основе видео – для уровня Б1