Management Vědy a Inovací (MVI) 1-semestrální volitelný předmět

CÍLOVÁ SKUPINA: studenti všech fakult UK, 4-tých a vyšších ročníků Mgr. programů + navazujících Mgr. programů + PhD. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání. 

OBSAH VÝUKY: 3 tématické bloky: Projektová příprava + Transfer technologií +  Manažerské dovednosti.  Témata výuky jsou: Inovace a VVI scéna. Management znalostí a analýza informací // Systém řízení a hodnocení vědy // Finanční zdroje pro VVI v ČR a EU  // Příprava VVI projektů // Příprava vlastního VVI projektu // Základy transferu znalostí a technologií // Ochrana duševního vlastnictví ve VVI // Business model. Business plan. Spin-out // Příprava vlastního Business plánu // Komunikační dovednosti // Team & time management // Projektový management  // Trénink komunikačních dovedností. 

FORMA VÝUKY: hybridní. Prezenční je úvodní PŘEDNÁŠKA, na které se také vytvoří studentské týmy, a závěrečný TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ. Distanční jsou WEBINÁŘE (1x týdně dle rozvrhu na http://www.cuni.cz/UK-6691.html), výukové TEXTY a VIDEA (Moodle UK). Týmová práce je základem pro vypracování vlastního projektu, grantové žádosti a byznys plánu.

ČASOVÁ DOTACE: 90 hodin/semestr.

KREDITY: 6 kreditů.

ZÁPIS: 2 týdny před začátkem semestru (viz rozvrh na http://www.cuni.cz/UK-6691.html)

ZAJIŠTĚNÍ: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK)

GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD. (eugen.kvasnak@ruk.cuni.cz)

ORGANIZACE: Ing. Marie Katakalidisová (marie.katakalidisova@ruk.cuni.cz) + Bc. Petra Práglová (petra.praglova@ruk.cuni.cz), T: 224 491 362

DISKUSE: Facebook

PROMO: