Topic outline

 • General

 • ANOTACE

  V kurzu se budeme soustředit na etnografii jako specifický metodologický přístup. Zaměříme se na výklad konkrétních terénních praktik, klíčových pro realizaci kvalitního etnografického výzkumu: reflexivita a etika bádání, identifikace výzkumného problému a terénu, vstup do terénu a pohyb v něm, vytváření a záznam dat (pozorování, interview, dokumenty, materiální stopy lidské činnosti atd.), analýza. Zvláštní pozornost budeme věnovat způsobům prezentace etnografického výzkumu. Atestace proběhne na základě písemného testu.

  Seminář k předmětu Etnografické metody je určen k praktickému nácviku postupů, s nimiž se studující seznámí v předmětu. Hlavní náplní semináře je práce v terénu podléhající supervizi vyučujících, hlubší seznámení s analytickými postupy, vyzkoušení prezentace výzkumných závěrů a společné debaty literatury, ale i zkušeností z terénu, problémů a dilemat. Od studujících se očekává značný objem samostatné terénní práce z hodiny na hodinu. Kontaktní výuka bude probíhat jednou za dva týdny. Hovoříme-li o etnografii jako o „metodě a žánru“, poukazujeme mimo jiné na mnohovrstevnatost tohoto svébytného způsobu prozkoumávání a reprezentace reality. V semináři chceme zdůraznit dimenzi etnografie jako „řemesla“, tedy jako dovednosti, kterou si lze osvojit jen skrze přímou, teoreticko-epistemologicky ukotvenou a důsledně reflektovanou praxi. V průběhu semináře se tudíž zaměříme na výklad, diskusi i nácvik konkrétních terénních postupů a praktik, které musíme zvládnout, abychom byli schopni realizovat kvalitní etnografický výzkum. Klíčovými tématy semináře budou: identifikace výzkumného problému a terénu, vstup do terénu a pohyb v něm, způsoby vytváření dat (pozorování, interview, studium materiálních stop lidské činnosti…), zaznamenávání poznatků (terénní poznámky, deníky), analýza. Zvláštní pozornost chceme věnovat etice výzkumu i etnografického psaní.

 • ATESTACE KURZU

 • ZÁKLADNÍ PŘEHLEDOVÁ LITERATURA

  Povinná literatura:
  HAMMERSLEY, M., ATKINSON, P. Ethnography: Principles in practice. London: Routledge, 2007. ISBN 9780415396042
  MADDEN, R. Being ethnographic. A Guide to the theory and practice of ethnography. London: Sage, 2010. ISBN: 9781412946971
  PRYKE, M. ed. Using social theory: Thinking through research. London: Sage, 2003. ISBN 9780761943778

  Doporučená literatura:
  ATKINSON P., COFFEY, A.,DELAMONT, S., LOFLAND, L., ed. Handbook of ethnography. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage, 2007. ISBN 978-1-4129-4606-3
  ROBBEN, A., SLUKA, J. (eds.). Ethnographic fieldwork. An anthropological reader. Wily - Blackwell, 2007. ISBN 9781405125932
  LATOUR, B. Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory. Oxford: Oxford Univ. Press, 2007. ISBN 9780199256044

  STÖCKELOVÁ, T., ABU GHOSH, Y (eds.). 2013. Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. Slon.

  • 1. HODINA - Představení kurzu, představení etnografie jako metody a žánru. Etika výzkumu, včetně etiky publikování

   Doporučená literatura k tématu etnografie:

   Gay y Blasco, P., Wardle, H. 2007. How to read ethnography. Routledge (s. 1-75)

   Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Slon. Kap. 1 a 15

   Malinowski, B. 1922.  Argonauts of the Western Pacific: Introduction

   Massey, D. 2003. Imagining the Field. In: Pryke, M., Rose, G., Whatmore, S. (eds). Using Social Theory: Thinking through Research. SAGE

   Nader, L. 2011. Ethnography as Theory. HAU 1 (1): 211 – 219   https://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/hau1.1.008/9

   Okely, J. 2012. Anthropological Practice. Fieldwork and the Ethnographic Method. Berg Publishers

   Stöckelová, T., Abu Ghosh, Y (eds.). 2013. Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. Slon, s. 7 – 35

   Doporučená literatura k tématu etiky:

   D´Andrade, R., Scheper-Hughes, N. 1995. Objectivity and militancy: A debate. Moral models in anthropology. Current Anthropology, 36 (3): 399-440

   FASSIN, D. (2009): Nad rámec etických pravidel: Zamyšlení nad etnografickým výzkumem praktik zdravotní péče v Jižní Africe. Biograf, (49): 25-41

   GUILLEMIN, M. / GILLAM, L. (2004): Etika, reflexivita a "eticky důležité okamžiky" ve výzkumu. Biograf, (35): 47 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=3502

   Mauthner, M., Birch, M., Jessop, J.  & Tina Miller, eds. 2002. Ethics in qualitative research. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. str. 14-31.

   MURPHY, E., DINGWALL, R. 2001. The ethics of ethnography. In: P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland & L. Lofland, eds.: Handbook of ethnography. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage. str. 339 -351.

   SCHEPER-HUGHES, N. 2004. Parts unknown: Undercover ethnography of the organs-trafficking underworld. Ethnography, 5(1), str. 29–73. Dostupné na adrese https://doi.org/10.1177/1466138104041588

   SCHEPER-HUGHES, N. 1983. Saints, Scholars and Schizophrenics: Mental Illness in Rural Ireland. Berkeley: University of California Press  (Preface a Prolog s.2-56, pro zájemce Kapitola 3 s.134-170 a Epilog).

   Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná. 2017. „On the track of c/overt research: Lessons from taking ethnographic ethics to the extreme.“ Qualitative Inquiry First published online October 9, 2017. https://doi.org/10.1177/1077800417732090.

  • 2. HODINA - Seminář - Co je etnografie

  • 3. HODINA - První kroky výzkumu: identifikace výzkumného problému, terénu, aktérů, relevantní literatury. Představení základních strategií vytváření dat: pozorování, interview, práce s dokumenty, mediálními obsahy, studium materiálních objektů

   Doporučená literatura k tématu První kroky výzkumu:

   AMIT, V. 2000. Constructing the Field. Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. Routledge

   BOURDIEU, P., WACQUANT. L. 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press.

   BOURGOIS, P. 2003. In search of respect: Selling crack in El Barrio. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, Introduction + kap. 1 (s. 19 - 47)

   Gupta, A., Ferguson, J. 1997. Discipline and Practice: „The Field“ as Site, Method, and Location in Anthropology. In Anthropological Locations, s. 1-47.

   Marcus, G. E. 1995. Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology. 24 , pp. 95–117.

   Rabinow, P. 1978. Reflections on Fieldwork in Morocco. University of California Press, 1978 (Introduction s. 1-7, kapitola 2 s. 20-30, kapitola 6 s. 125-130, kapitola 7 s. 131-141).

    

  • 4. HODINA - Seminář - Formulace výzkumného problému, design výzkumu, rešerše odborné literatury k tématu; vstup do terénu.

  • 5. HODINA - Vstup do terénu a etnografovy záznamy: jotting, terénní poznámky, terénní deník. Pozorování, jeho podoby a možnosti záznamu.

   Doporučená literatura k tématu Vstup do terénu:

   Abu-Lughod,L. 1986. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. University of California Press, s. 1-25, kap. 4

   BOURGOIS, P. 2003. In search of respect: Selling crack in El Barrio. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, Introduction + kap. 1 (s. 19 - 47)

   Sanjek, Roger (ed.). 1990. Fieldnotes: The Making of Anthropology. Ithaca: Cornell University Press (speciálně Clifford, J. 1990. Notes on (Field)Notes. In Sanjek (ed.). Fieldnotes: The Making of Anthropology. Cornell University Press)

   Wacquant, L. 2002. Body and Soul: Ethnographic Notebooks of an Apprentice Boxer. Berkeley: University of California Press. Prologue (s. 3 – 13)

    

   Doporučená literatura k tématu Pozorování, terénní deník:

   Angrosino, M. 2007. Doing Ethnographic and Observational Research. London: SAGE Publications.

   J. Clifford. 1990. Notes on (Field)Notes. In Sanjek (ed.). Fieldnotes: The Making of Anthropology. Cornell University Press

   Wacquant, L. 2002. Body and Soul: Ethnographic Notebooks of an Apprentice Boxer. Berkeley: University of California Press. Kap. Scientifically Savage Practice, s. 58-76 a  You Scared I Might Mess Up, s. 152-158

  • 6. HODINA - Seminář - Terénní poznámky, terénní deník; pozorování a jeho zápis.

   Práce s podklady studujících a diskuse k tématům:

   -        charakteristické rysy etnografické participace: zacílenost, výběrovost, vymezenost tématickými otázkami

   -        typy etnografické participace: stávání se (becoming), pohroužení se (immersion), kolísavá participace (step-in-step-out)

   -        paradigmatické uspořádání podle typů záznamů: zápis (inscription), přepis (transcription), popis (description)

   -        členění terénního deníku a povaha záznamů (průběžné poznámky, konsolidované poznámky)

   -        polyvokalita, temporalita

  • 7. HODINA - Interview, jeho podoby, možnosti záznamu a přepis. Dokumenty, digitální technologie a materiální objekty jako zdroj dat.

   Doporučená literatura k tématu Interview:

   Atkinson, R. 2004. ‘Life Story Interview’, in M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, and T. F. Liao (eds), The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods. 3 vols. Thousand Oaks, CA: Sage.

   Bryman, A. 2012. Social Research Methods. 4th edition. Oxford: Oxford University Press.

   Fontana, A. 2001. Postmodern trends in interviewing. In Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. Handbook of interview research: Context and Methods (pp. 160-175). : SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412973588

   Fontana, A., Frey, J., M. 2008. The Interview: From Neutral Stance to Political Involvement. In: N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, eds.: Collecting and interpereting qualitative materials. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Str. 115 - 160.

   Gubrium, J., Holstein, J. eds. 2001. Handbook of interview research: Context and Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

   Hurworth, R., Clark, E., Martin, J., & Thomsen, S. 2005. The use of photo-interviewing: three examples from health evaluation and research. Evaluation Journal of Australasia, 4(1-2), 52-62.

   Kusenbach, M. 2003. Street phenomenology: The go-along as ethnographic research tool. Ethnography, 4(3), 455-485. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/24047846

   Kvale. S., 2007. Doing Interviews. Sage qualitative research kit. SAGE

    

   Doporučená literatura k tématu Dokumenty, digitální technologie a materiální objekty:

   Boellstorff, Thomas et al. 2012. Ethnography and Virtual Worlds. Princeton: Princeton University Press

   Buchli, V., ed. 2002. The material culture reader. Oxford: Berg

   Miller, Daniel. 2010. Stuff. Polity Press

   Pink, Sarah - Horst, Heather A. - Postill, John - et al. (2016): Digital ethnography: principles and practice. Los Angeles: SAGE.

   Tilley, C., W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, and P. Spyer, eds. 2006. Handbook of material culture. London: SAGE

   Woodward, I. 2007. Understanding material culture. London: SAGE

    

  • 8. HODINA - Seminář - Rozhovor

   Práce s podklady studujících a diskuse k tématům:

   -        rozhovor jako situovaná událost, specifická interakce a intervence

   -        typy rozhovorů dle míry strukturovanosti

   -        vedení rozhovoru

   -        pomocné techniky při vedení rozhovorů (mentální mapy, využití fotografií, materiálních artefaktů apod.)

   -        možnosti záznamu rozhovorů, pasportizace a přepis

  • 9. HODINA - Dokumenty, digitální technologie a materiální objekty jako zdroj dat - dokončení. Představení analytických postupů (obsahová, narativní, diskurzivní analýza; analýza rámců; grounded theory, extended case method atd.)

   Doporučená literatura k tématu Představení analytických postupů:

   Burawoy, M. 1998. The Extended Case Metod. Sociological Theory 16(1): 4-34.

   Flick, U. (ed.) 2014. The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: SAGE

   Katz, J. 2001. From how to why: On luminous description and causual inference in ethnography (Part I).

   Strauss, A. L. - Corbin, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Brno : Boskovice: Sdružení Podané ruce

   Willig, C. 2014. Interpretation and Analysis. In: Flick, Uwe (ed.) The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: SAGE, pp. 136–149.

    Doporučená literatura k tématu Analýza:

   Konopásek, Z. (2005): Aby myšlení bylo dobře vidět: Nad novou verzí programu Atlas.ti. Biograf (37): 49 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=3706

   Miles, M. B., Huberman, A. M. 1994. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage.

  • 10. HODINA - Seminář - Práce s dokumenty různé povahy, s materiálními artefakty; digitální a vizuální antropologie.

  • 11. HODINA - Psaní etnografického textu; alternativní způsoby prezentace etnografického vědění. Další typy výzkumného designu: autoetnografie; aplikovaný a akční výzkum; non-lokální etnografie, ANT.

   Doporučená literatura k tématu Psaní etnografického textu (plus další odkazy v pdf níže!):

   Gay y Blasco, P., Wardle, H. 2007. How to read ethnography. Routledge (s. 1-75).

   Clifford, J. 1986. On ethnographic allegory. In Clifford, J., Marcus, G. (eds.). Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press

   Humphreys, M., Brown, A. D., & Hatch, M. J. 2003. Is Ethnography Jazz? Organization, 10(1), 5–31

    

   Doporučená literatura k tématu Další typy výzkumného designu:

   Ellis, C., Adams, T. E., Bochner, A. P. 2010. Autoethnography: An Overview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 12 (1).

   Feldman, G. 2011. “If Ethnography is More than Participant-Observation, then Relations are More than Connections: The Case for Nonlocal Ethnography in a World of Apparatuses.” Anthropological Theory 11(4): 375-395.

   Freidberg, S. 2001. On the trail of the global green bean: methodological considerations in multi-site ethnography. Global Networks [online] 1(4), 353-368. [cit. 29. 1. 2018]. Dostupné z: DOI: 10.1111/1471-0374.00020

   Hannerz, U. 2003. ‘Being there …. and there … and there!: Reflections on multi-site fieldwork.’ Ethnography 4(2): 201-16

   Law, J. 2004. After Method: Mess in Social Science Research. Routledge

   Rylko-Bauer, B., Singer, M., van Willigen, J. 2006. Reclaiming applied anthropology: its past, present, and future. American Anthropologist, 108 (1), str. 178–190.