Тематический план

  • TROYER, Veerle De et al.: Heritage in the Classroom. A Practical Manual for Teachers. Antwerp 2005

  • Forum, prosím, využijte k uvedení Vašeho zájmu o recenzi.

 • Paměťové a památkové instituce jako místa vzdělávání

 • Využití paměťových a památkových institucí ve výuce: příklad dobré praxe

 • Paměťové a památkové instituce jako místa vzdělávání 2

 • Muzejní a galerijní pedagogika: nová média

  • Doporučený postup:

   1. Přečtětě si přiložený text jako výchozí materiál pro Vaše virtuální exkurze.

   2. Prozkoumejte webové stránky uvedených institucí a zaměřte se na dvě oblasti:

   a) Jaké možnosti edukace nabízejí? Na které cílové skupiny se zaměřují?

   b) Jak využívají pro podporu edukace nová média?

   3. Zhodnoťte webové stránky uvedených institucí: Která podle Vás nejlépe podporuje edukační záměry dané instituce a proč? (Otázku zodpovězte písemně a své závěry zdůvodněte. Diskutujte teze z textu, uveďte konkrétní příklady z webových stránek.)

   4. Prozkoumejte i další webové stránky muzeí a galerií v ČR nebo jinde ve světě. Vyberte jednu, která Vás zaujala a doporučte ji svým kolegům.

   Úkol zpracujte a odevzdejte do 1. dubna 2021.

  • Přiložený text vyšel jako HAVLŮJOVÁ, H. – ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ, L. Digitální média v muzeu a galerii: „kvadratura kruhu“ nebo „koně pod kapotou“? In: Muzeum a změna III: Sborník z mezinárodní muzeologické konference, Praha 17. – 19. února 2009. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2009, s. 194 – 207. ISBN 978-80-86611-34-1.

 • Rámcové vzdělávací programy jako platforma pro spolupráci

  • Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání v ČR. Proto se po svém zavedení staly důležitou platformou také pro spolupráci zdejších kulturních institucí a škol. Obeznámenost s RVP je klíčem k vytváření takových edukačních programů, které jsou uplatnitelné také ve formálním vzdělávání.

   Úkoly:

   1) S pomocí webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání se seznamte se systémem RVP, které jsou platné v ČR. Podrobně si poté prostudujte RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV): Aktuální verzi programu si stáhněte, pročtěte a označte si pasáže, ve kterých najdete průnik s edukačními záměry paměťových a památkových institucí. Pozornost věnujte zejména klíčovým kompetencím, vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a společnost, Umění a kultura (2. stupeň ZŠ) a průřezovým tématům.

   2) V publikaci Památky nás baví 2 si vyberte jeden z příkladů dobré praxe (s. 107 - 179) a s pomocí tabulky na s. 98 jej stručně popište. Poté odpovězte na otázku, do jaké míry podle Vás program koresponduje s požadavky RVP ZV - své závěry zdůvodněte. (Tabulka je v metodice předkládána jako pomůcka pro návrh programu, může však sloužit také jako pomůcka pro jeho reflexi.)

   Odpovědi, prosím, odevzdejte do čtvrtka 15. 4. 2021.

  • Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání v ČR. Představují také důležitou platformu pro spolupráci zdejších kulturních institucí a škol.

  • Památky nás baví 2: Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro sekundární vzdělávání (2015)

 • Tvorba didaktických materiálů 1-2: Objektové učení

  • Kapitola z knihy Havlůjová, H. - Najbert, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepisu, Praha 2014, s. 74 - 98.

   Úkol:

   Po přečtení kapitoly Paměť věcí a míst se pokuste vytvořit návrh pracovního listu k historické fotografii nebo vyobrazení historického artefaktu, které naleznete na doporučených webových stránkách. Při tvorbě otázek využijte Tab. 3 a 4. Návrh připravte v tištěné podobě na seminář 4.5.2022. Vzájemně si poté návrhy posoudíte:-)

  • Digitální sbírka Europeana Collections nabízí přístup k více než 50 milionům digitalizovaných položek - knih, hudby, uměleckých a dalších děl - a vyspělé nástroje pro vyhledávání a filtrování, které vám pomohou najít to, co hledáte

 • Možnosti a meze spolupráce školy a paměťových institucí: virtuální exkurze

 • Nová média v interpretační praxi: (nejen) virtuální exkurze

  Aktuální situace přináší řadu příkladů, jak se paměťové a památkové instituce snaží využít nových médií ke zpřístupnění svých fyzicky nedostupných sbírek a výstav. Využijte odkazy na tři takové příklady z ČR, které vznikly na jaře 2020 v souvislosti s koronavirovou krizí. Porovnejte nabízené přístupy a pak se zamyslete nad možnostmi, které tyto přísptupy nabízejí pro participaci návštěvníků. Pro srovnání doporučuji blíže prozkoumat příběh a dílo Stephena Ellocka, který již léta tvoří svou unikátní sbírku na sociálních sítích. Ponořte se na chvíli do digitálního světa a přemýšlejte o tom, jaký má jeho kurátorská činnost ohlas, jaké možnosti participace nabízí. Své reakce vložte, prosím, do diskuzního fóra.

 • Recenze

  Prostor pro odevzdání recenzí odborné literatury.