Rámcové vzdělávací programy a reflexe zápisu edukačního programu

Opened: Thursday, 26 March 2020, 12:00 AM
Due: Thursday, 2 April 2020, 9:00 AM

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání v ČR. Proto se po svém zavedení staly důležitou platformou také pro spolupráci zdejších kulturních institucí a škol. Obeznámenost s RVP je klíčem k vytváření takových edukačních programů, které jsou uplatnitelné také ve formálním vzdělávání.

Úkoly:

1) S pomocí webových stránek Národního ústavu pro vzdělávání se seznamte se systémem RVP, které jsou platné v ČR. Podrobně si poté prostudujte RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV): Aktuální verzi programu si stáhněte, pročtěte a označte si pasáže, ve kterých najdete průnik s edukačními záměry paměťových a památkových institucí. Pozornost věnujte zejména klíčovým kompetencím, vzdělávacím oblastem Člověk a jeho svět (1. stupeň ZŠ), Člověk a společnost, Umění a kultura (2. stupeň ZŠ) a průřezovým tématům.

2) V publikaci Památky nás baví 2 si vyberte jeden z příkladů dobré praxe (s. 107 - 179) a s pomocí tabulky na s. 98 jej stručně popište. Poté odpovězte na otázku, do jaké míry podle Vás program koresponduje s požadavky RVP ZV - své závěry zdůvodněte. (Tabulka je v metodice předkládána jako pomůcka pro návrh programu, může však sloužit také jako pomůcka pro jeho reflexi.)

Odpovědi, prosím, odevzdejte do čtvrtka 15. 4. 2021.