Topic outline

 • General

  Didaktika literatury, která je začleněná do kurzu Didkatika III, je součástí didiaktiky nelingvistických disciplín, a jako taková představuje nadstavbu k lingvodidaktice, s níž se studenti průběžně seznamovali a dosud seznamují během celého studia.

  Je zaměřena interkulturně a jejím cílem je zprostředkovat myšlenku, že na literaturu lze nahlížet jako na reprezentanta kultury cílového jazyka. Jejím úkolem je také bojovat proti mýtům, částečně nastaveným v důsledku vlastních nevelkých zkušeností s literaturou v roli žáka a částečně posílených původní podobou SERRJ. Původní verze SERRJ totiž tvrdí, že zařazení literárních textů do výuky německého jazyka je možné až úrovně B2. Úkolem je otevřít diskuzi o tom, do jaké míry je vhodné posílit převažující čistě komunikativně-pragmatické pojetí výuky cizích jazyků, které se nutně prolíná do životního stylu a myšlené současné kulturně protkané Evropy.

  Kurz se zabývá mezipředmětovým provázáním výuky cizích jazyků se zaměřením na výuku němčiny jako (druhého) cizího jazyka a jeho textová náplň i práce s texty je inspirována mottem U. Abrahama a Ch. Launera "Jak přečíst svět", které je v jazyce originálu formulována jako výzva "Die Welt erlesen, das Wetwissen erlesen".

  Obsah kurzu vychází ze skutečnosti, že výuka probíhá pouze v rámci jednohodinové dotace během jednoho semestru a koncipována jako seminář. Studentům jsou k dispozici dvě studijní opory, jedna s těžištěm v oblasti teorie, druhá se opírá o dosavadní literární učení, které se stalo součástí jiných kurzů vedených Tamarou Bučkovou.

  Podmínkou úspěšného uzavření kurzu během semestru je aktivní práce na seminářích a prezentace zastoupení literárních textů v jednom z učebnicových souborů nebo jiných materiálech (včetně webových stránek různých portálů). Zkouška sestává z vypracování čtenářského CV a z didaktické adaptace literárního textu podle vlastního výběru.

  Kurz je primárně zaměřen na literaturu pro dospělé čtenáře a to z důvodu existence kurzu Didaktika literatury pro děti a mládež, který je jako povinně volitelný kurz zařazen do letního semestru v závěrečném ročníku navazujícího magisterského studia.

   

 • Topic 1

  A) Theorie / Teorie: Ausgrenzung der Schlüsselbegriffe_Vymezení základních pojmů

  Praktische Übung / Praktikcké cvičení: Meine Literaturwelt/Bücherwelt

  Aufgabe Nr. 1

  Teil 1 - Ich in der Dichterrolle

  Teil 2 - Konkrete Poesie in der Schulpraxis

  B) Kanon- / Textkorpusfrage. Welche Schriftsteller und welche Werke sollten schon im Unterricht an den Gymnasien genannt werden? / Otázka kánonu / textového korpusu. Která jména by měla zaznít ve výuce cizího jazyka (a výuce literatury v rámci předmětu Český jazyk a literatura) již na středních školách?

  Praktische Übung: Meine Schülererfahrungen und / versus Berufsvorstellungen.

  Aufgabe Nr. 2

  Denken Sie darüber nach, welche deutschsprachige SchrifstellerInnen bei der Ausbildung der Gymnasiasten nicht vergessen werden sollten! Es dürfen nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 AutorInnen sein, fur die Sie sich entscheiden. 

  Bei Ihrer Wahl gehen Sie davon aus, dass wir über gewünschte Kenntnisse beim Staatsabitur sprechen und dass nicht nur der Deutschunterricht, sondern auch das Fach Tschechische Sprache und Literatur in Betracht gezogen werden kann!

 • Topic 2

  Teorie: Různé přístupy k práci s literárním textem se zaměřením na prohlubování různých kompetencí / Theorie: Arbeit mit literarischen Texten - unterschiedliche Ansätze

  a) prohlubování literárních kompetencí / Schwerpunkt: Literarische kompetenzen

  b) propojení literatury a reálií / Schwerpunkt: Literatur als Medium für die Landeskundevermittlung

  c) literatura jako impuls k otevření komunikace na nové téma / Schwerpunkt: Literatur als Kommunikationsanregung

  d) literatura jako prostředek mezioborového učení, uplatnění vědění získaného literárním učením v jiných předmětem i mimo školu / Schwerpunkt: Literatur als Wissensquelle (Nach dem Prinzip „Die Welt erlesen.“) Applikation des kognitiven - durch die Arbeit mit literarischen Texten gewonnenen - Wissens in der Schule (in anderen Fächern) und außerhalb der Schule (im Alltagslebe

  Praktická cvičení:

  a) Práce s konkrétní poezií podle výše uvedených zaměření. / Praktische Übung: Konkrete Poesie (Arbeit mit oben aufgeführten Schwerpunkten)

  b) Fakultativní setkání před praxí - Aplikace podnětů k práci s textem na příkladu pohádky O Červené Karkulce ("klasické verze" od bratří Grimmů a parodie "Červená Karkulka podle matematika") a na příkladu povídky "Muž, který nepřišel nikdy pozdě" od Paula Maara

 • Topic 3

  Teorie: Vymezení dalších pojmů: Literární kompetence, literární a čtenářská socializace. Didaktické zásady a principy, metodika práce s literárním textem ve VCJ. / Ausgrenzung der Begriffe: Literarische Kompetenz, literarische Sozialisation, Lesersozialisation. Didaktiche Prinzipien. Alghoritmus der Arbeit mit literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht

  Praktické cvičení: Čtenářské CV (přípravné kroky k vypracování CV jako jednoho z výstupů textu). Práce s verbálním a vizuálně-verbálním narativem. Literatura a její další mediální zpracování ve VCJ. / Ausgrenzung der Begriffe: Literarische Kompetenz, literarische Sozialisation, Lesersozialisation. Didaktische Prinzipien. Algorithmus der Arbeit mit literarischen Texten.

  Praktische Übungen: Klassiker + Gegenwartsliteratur  ganz anders

  You tube und literarische Kognition: Johann Wolfgang Goethe: Iphiegenie auf Tauris

  Humor: Friedrich Schiller: Ode an die Freude: 

  Graphic Novel

  - Jugendroman vom Claudia Rusch: Meine freie deutsche Jugend (Vgl. Übersetzungsseminar)

  https://www.amazon.de/Meine-freie-deutsche-Jugend-Bestseller/dp/3962890831

  - Sophie Scholl

  https://www.amazon.de/-/en/Heiner-L%C3%BCnstedt/dp/386873807X/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Sophie+scholl+comic&qid=1606723032&s=books&sr=1-1

  Film im DaF-Unterricht

  - Wolfgang Herrdorf: Tschick

  Materialien aus Goethe-Institut: https://www.goethe.de/ins/cz/de/kul/bib/aus/les/21353038.html

  - Andreas Steinhöfel: Rico-Romane und Filme

  Materialien aus Goethe-Institut: https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/unt/ver/flp/rot.html

 • Topic 5

  OTÁZKY Z DIDAKTIKY LITERATURY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

  (Podněty ke konceptualizaci odpovědí...)

  ________________________________________________________________________________

  1. Didaktika literatury jako specifická oblast VCJ. Vymezení disciplíny, sepětí didaktiky literatury s lingvodidaktikou a didaktikou reálií. Literatura jako reprezentant cílové kultury, souvislost didaktiky literatury s dalšími – zejména společenskovědními obory – a jejich didaktikou. Navrhněte téma literární exkurze.

  Při vymýšlení tématu exkurze je nejlepší vyjít z reálných možností tak, aby exkurze Vaše žáky/studenty co nejvíce zaujala.

  • Můžete se soustředit na Prahu, krátké aforismy od Franze Kafky, reportáže Egona Erwina Kische, vzpomínky Lenky Reinerové. Všechny je naleznete v okolí Vaší ALMA MATER.
  • Další možností je využití uměleckonaučné literatury (např. série obrázkových knih od M. Šaška, které vycházejí mj. také v němčině). Např. Mnichov můžete uvidět jak očima tohoto architekta, malíře a spisovatele, tak očima svých studentů či žáků.
  • S dobrodružným románem lze spojit návštěvu Drážďan a vydat se po stopách Karla Maye.
  • Propojení rozličných textů jedním tématem nabízí zejména 2. světová válka. Mapování pražských "kamenů ztracených" (tradice mající svůj začátek v 90. letech 20. století v Německu - Stolpersteine), osudy Petra Ginze nebo Pavla Friedmanna literární a další tvorba z Terezína.
  • Můžete ale také zůstat tam, kde jste doma a nechat představit své město a město Vašich žáků/studentů zahraniční škole prostřednictvím tandemu.
  • Texty s vánoční tematikou lze spojit s návštěvou vánočních trhů.

  ____________________________________________________________________________________________

  2. Otázka role a skutečného zastoupení literatury ve vyučování VCJ. Zastoupení literatury v SERRJ a v kurikulárních dokumentech ČR. Škála literárních kompetencí ve VCJ v korelaci s jazykovými úrovněmi podle SERRJ. Práce s literárním textem: argumenty pro a proti.  Vaše osobní zkušenost s literaturou ve vyučování cizímu jazyku a profesní vize do budoucna.

  • SERRJ? - S literaturou je vhodné pracovat od úrovně B2 a výš. Znamená to nejprve 500 - 700 hodin němčiny a potom otevřít knížku. Je tomu skutečně tak? Nelze jít jinou cestou? Vraťte se ke svým poznámkám ze semináře. Vzpomeňte si na konkrétní poezii. Komiks. Zjednodušené literární texty vycházející např. v nakladatelství Klett Sprachen. Na literární čítanky Ivici Lenčové.
  • Dodatek k SERRJ z roku 2018? Pracuje s jednoduchými texty již od úrovně A1.
  • Začátek začarovaného kruhu?
  • Vaše zkušenost ze ZŠ, SŠ a také ze studia na KG PedF UK? Jaká je Vaše vize jako učitele/učitelky němčiny? Pokusíte se do výuky "vklínit i cestu k cizojazyčné literatuře?" Stačí, když výuka funguje jako pozvánka. Někdy stačí přečíst si o kníýce, autorovi, filmu, divadelním představení s literární předlohou...
  • Opřete se o monografii Interkulturní didaktika cizojazyčné literatury (Bučková 2020).

  ___________________________________________________________________________________________

  3. Zdroje literárních textů ve VCJ.  Problematika učebních materiálů: zastoupení literárních textů v učebnicích; čítanky, zjednodušená četba, ´zrcadlové´/  bilingvní knihy a další prameny jako zdroje didakticky adaptovaných textů. Problematika autentických literárních textů. Klady a zápory při využití a) autentických literárních textů; b) zjednodušené četby; c) ´zrcadlových´/ bilingvních knih.

  • Vraťte se ke svým poznámkám, navštivte knihovnu či knihkupectví a vyjděte z konkrétních příkladů
  • Můžete vyjít z monografie Interkulturní didaktika cizojazyčné literatiry (Bučková 2020).

  _____________________________________________________________________________________________

  4. Práce s literárním textem jako forma interkulturně zaměřeného literárního učení. Čtenářská kompetence vs. kompetence čtení; kategorie literárního/estetického čtení; socializační funkce literatury. Interkulturně zaměřené literární učení: vnitřní a vnější perspektivy nahlížení na literární světy reflektující vlastní a cizí kulturu. Vysvětlete triangulační vztahy sémiotických kategorií své/cizí/společné na příkladu literárního textu s tematikou reálií.

  • Ne každý, kdo umí číst, umí porozumět textu a umí si "přečíst knížku". Literární čtení je v podstatě jedna z autonomních kategorií pracujících s estetickou funkcí literatury, porozumění literárnímu jazyku, kontextualizací literatury aneb s tím, o čem se vlastně píše. Dívám-li se na cizojazyčnou literaturu, mé podvědomí víceméně pracuje také s kulturou, kterou daný autor a dané dílo reprezentuje. Mám tzv. vnější perspektivu. Dívám-li se pak zpětně na texty literatury sepsané v mém jazyce, které jsou součástí mé vlastní kultury, pak hovoříme o vnitřní perspektivě.
  • Kategorie své/cizí/společné souvisejí s výše uvedenými perspektivami a se sémiotikou literatury. Více naleznete ve studijní opoře.
  • Příklady doložené konkrétními texty, které se nemusí týkat jen reálií?
   • Můžeme začít Ježipetrem (Struwwelpeter od Heinricha Hoffmanna). Český a německý humor? Paralely v české literatuře? Snad Polednice od Karla Jaromíra Erbena. Ale to je balada... (nepříliš humorný žánr....)
   • Můžeme pokračovat pohádkami. Popelka.... Jak je to se skleněným střevíčkem a vílou nebo s holoubky v roli pomocníka?
   • Můžeme se dostat k literatuře pro mládež a mladé dospělé. K někdejší NDR a povídkové knížce Meine freie deutsche Jugend od Claudie Ruschové. 2 povídky vhodné pro výuku nalezneme v podkladech ke kurzu Překladatelský seminář. (Pozor! Nezaměňte kurz Překladatelský seminář z navazujícího magisterského studia za kurz Kapitoly z překladatelské praxe z bakalářského stduia).
   • Můžete vyjít také z tématu 2. světové války
    • Otázku kulturní identity s sebou přináší román Nirgendwo in Afrika od S. Zweigové (stejnomenný film získal v roce 2003 cenu Oskara) a Mono. Der Junge, der nicht wusste, wo er war od A. Tuckermannové.
    • Zajímavým je také autobiografický román Mein Großvater hätte mich erschossen s tématem nečekaně rozkrytých šokujících rodinných kořenů, osobnostní a spolu s ní i kulturní identity.
    • Více podnětů naleznete v monografii Interkulturní didaktika cizojazyčné literatury (Bučková 2020).

  ________________________________________________________________________________________

  5. Otázka literárního kánonu / textového korpusu ve VCJ – zastoupení autorů literatury pro dospělé čtenáře.Faktory s cizojazyčným literárním textem. Práce s literárním textem / literární projekt na příkladu konkrétního autora, tématu, textu.

  • Vzpomeňte si na seminář a vyjděte z Vaší představy o tom, kdo z německy píšících spisovatelů by neměl chybět u maturitní zkoušky na gymnáziu (v předmětech Český jazyk a literatura a Německý jazyk).
  • Práce s literárním textem. Vyjděte ze studijní opory i z Vašich zkušeností.
  • Opřete se o studijní oporu a o monografii Interkulturní didaktika cizojazyčné LPDM (Bučková 2020).

  ____________________________________________________________________________________________

  6. Otázka literárního kánonu / textového korpusu ve VCJ – zastoupení žánrů LPDM, konkrétních témat a autorů.Faktory práce s cizojazyčným literárním textem. Práce s literárním textem / literární projekt na příkladu konkrétního autora, tématu, textu.

  • Vyjděte ze svých představ a zkušeností nabytých především během studia na KG PedF UK.
  • Práce s literárním textem? Vyjděte ze studijní opory a Vašich zkušeností.
  • Opřete se o studijní oporu a o monografii Interkulturní didaktika cizojazyčné literatury (Bučková 2020).

  • Topic 6

   Náměty k práci s textem, který je součástí otázek z literatury při SZZk

   1. Na každý text se podívejte z úhlu tématu, žánru (literárního směru) a autora.
   2. Vezměte v úvahu i další faktory ovlivňující práci s literárním textem (zejména adresnost textu, tedy s kým byste chtěli s tímto textem pracovat, a podmínky, v nichž by bylo možné či optimální text využít).
   3. Pokud jste si vytáhli otázku z didaktiky literatury, pak tuto otázku propojte s textem u literární otázky. Nechte se inspirovat následujícími podněty:
    • Měl by být autor či dílo součástí kánonu (souboru textů), který byste zařadili do výuky na Vaší škole (nejen do výuky němčiny, ale např. i češtiny)? Jeho zajímavost z pohledu teorie literatury?
    • Je toto dílo zajímavé z pohledu výuky reálií? Z pohledu interkulturního učení?
    • Lze jej využít jako podnět ke komunikaci? 
    • Jazyková zajímavost a využitelnost textu?