Topic outline

 • General

 • Kontaktní setkání

  Obě kontaktní setkání proběhnou v pátek 21.2. V další fázi kurzu budu přidávat zpracované materiály a také různé úkoly, které budete průběžně plnit. V případě potřeby konzultace se na mě kdykoliv obracejte emailem (katerina.machovcova@pedf.cuni.cz). 

  Požadavky na splnění kurzu:

  • Online test, 70%, možnost 1x opakovat, online, v průběhu semestru

  • Příprava dílčích úkolů prostřednictvím elektronické podpory (Moodle), min. 4 splněné aktivity

  Zkouška:

  - podrobnosti budou zveřejněny

  - vaše známka se bude stanovovat na základě zkoušky, ostatní úkoly jsou hodnoceny pouze dostatečné/nedostatečné

   

 • Vývojová perspektiva v sociální psychologii

  K tématu vývojová perspektiva v sociální psychologii máte níže k dispozici prezentaci z kontaktního setkání.

  Zároveň můžete splnit i svůj první průběžný úkol a zapojit se do tvorby slovníku - viz pokyny níže. 

 • Sociální psychologie ve školním prostředí

  V praktické činnosti učitele se prolínají pedagogické a sociální situace, které nelze jednoduše odlišit. Každé pedagogické působení probíhá v sociální situaci, každé pedagogické rozhodnutí má sociální kontext a sociální dopady. Vždy se jedná o sociální kontakt mezi lidmi, i když v základu vymezený pedagogickým vztahem. Pro učitele je proto nutností orientovat se v sociální psychologii nejen teoreticky, ale také si uvědomovat sociální kontext a sociální dopady, které jsou součástí jeho pedagogického působení.

  Klíčových výchozím textem pro nás nyní bude kapitola Orosová (2019). Člověk a vzdělávání, od str. 488 In Výrost, Slaměník, Sollárová, E. (Eds.). Sociální psychologie. Praha, Grada. Díky nastalé situaci přikládám níže sken kapitoly a první návazné úkoly, kdy budete pracovat s tímto textem. 

   

 • Environmentální témata z pohledu psychologie

  Co je environmentální psychologie?

  - představuje integrativní oblast sociální věd, to znamená, že čerpá z celé řady sociálně-vědních disciplín a přístupů; někdy bývá zařazována jako samostatná disciplína v psychologii, ale můžeme ji podřadit i pod sociální psychologii

  - je typická zaměřením na praktické intervence a jejich ověřování

  - základním předmětem studia je interakce mezi jednotlivci a jejich fyzickým prostředím; v těchto interakcích jedinci mění prostředí, ale i jejich chování a zkušenosti jsou měněny prostředím

  - prostředí chápe velmi široce, nejde jen o přírodu, ale i o sociální aspekty a lidmi vytvořené prostředí

  V tomto modulu máte k dispozici několik  zdrojů pro samostudium, včetně doporučených online přednášek (v angličtině). 

  Další doporučený text pro samostudium: Naništová, E. (1998). Člověk a príroda: Environmentálna psychológia in Výrost, Slaměník (Eds.). Aplikovaná sociální psychologie I.. Praha: Portál. Kniha je dostupná přes Portál Kramerius Národní knihovny (https://kramerius-vs.nkp.cz/podminky-zpristupneni).

  Hodnocený úkol vychází z textu sociálního psychologa Jana Krajhanzla, který se  zabývá ekologickými aspekty psychologie. Propojuje zde poznatky z vývojové psychologie s environmentální výchovou. Pokyny naleznete v diskusi níže. 

 • TEST

  Test bude přístupný od: 24.4.2020

  Tento test se zavře: 7.5.2020

  Test bude realizován online, každý bude mít k dispozici dva pokusy. Pro splnění bude třeba úspěšně odpovědět 70% otázek. Z testu není známka, hodnocení je na úrovni ano/ne (splněno/nesplněno). 

  Cílem testu je ověřit základní znalost terminologie k předmětu. Níže máte k dispozici pojmy, které se v textu objeví. Znalost se očekává v rozsahu v jakém je předkládá Gillernová (1998) a Orosová (2019). Test bude pracovat s formami uzavřených otázek (výběr z více odpovědí, doplňování, řazení atp.), takže je klíčová znalost vycházející z určených publikací, obě kapitoly máte k dispozici výše. Cvičný test viz níže je pro ukázku možných typů odpovědí. 

 • Systemický přístup

  V textu O. Orosové (2019) jste se seznámili s dynamickou systémovou teorií, v přiložené přednášce (powerpoint s audiokomentářem) navazuji na tuto teorii představením základů systemického přístupu, který se uplatňuje v rovině terapeutických intervencí, ale třeba i v systemicky orientované práci se školními systémy. 

 • Aktuální sociální problémy

  K poslednímu tématu kurzu - propojení aplikované sociální psychologie s aktuálními problémy - jsme se dostali již částečně s úkoly v oblasti vzdělávání (např. aplikace pojmu v dokumentu Ptáčata)

  Nyní máte  možnost prohloubit vaše znalosti díky zvané přednášce Dr. Lenky Kollerové z Psychologického ústavu AVČR. Možná si vzpomenete, že na začátku kurzu jste vyplňovali dotazník - konečně se tedy dozvíte, jak toto rychlé šetření dopadlo a jak si stojíte v porovnání s větším vzorkem českých učitelů. 

  Vaše případné otázky a komentáře s dovolením v případě potřeby nasdílím s dr. Kollerovou a pokud to bude relevantní tak budu tlumočit zde její reakci/doplnění. 

 • ZKOUŠKA

  Informace ke zkoušce:

  - zkouška bude plněna distančně a bude mít dvě složky:

  1. písemný podklad (známkovaný)
  2. online diskuse v menší skupině (podmínka získání zkoušky, netvoří známku)

  - ke zkoušce se můžete hlásit pouze pokud jste splnili všechny povinné úkoly (tzn. min. 4 online úkoly v Moodle a test min na 70%)

  - termíny zkoušky budou vypsané v SISu: den konání zkoušky znamená, že v ten den do půlnoci nejpozději odevzdáte písemný podklad a ve stanoveném čase se zúčastníte online diskuse (bližší informace budou v SISu), odevzdávat písemný podklad můžete průběžně

  Pokyny k písemné přípravě ke zkoušce:

  1. na základě témat, které jsme probrali v kurzu si vyberete jeden libovolný koncept či problém (doporučuji zaměřit se na oblast aplikované sociální psychologie ve vzdělávání a pracovat s vybranými kapitolami)
  2. k tomuto konceptu si přečtete jeden rozšiřující text (podmínky: bude se jednat o odborný, tzn. recenzovaný text, založený na výzkumu, ideálně tedy článek v odborném časopisu, nebo kapitola z knihy prezentující výsledky výzkumu, doporučuji v angličtině) 
  3. propojíte informace z kurzu s přečteným odborným textem a vypracujete stručný přehled toho, co jste zjistili (cca 1-2 normostrany)
  4. zjištění reflektujete a) rozpory, nejasnosti, potřebnost dalšího výzkumu (jaké otázky zůstávají nezodpovězeny, co by bylo potřeba dále zkoumat...) b)význam z hlediska praxe, jak lze v praxi využít (cca 1 strana)

  Písemný podklad může kombinovat souvislý text se strukturovaným (hesla, odrážky, schémata či jiná vizualizace), důraz kladete na srozumitelnost, informační hodnotu a přesnost (použité výroky, citace/odkazy - uvádíte všechny použité zdroje).

  Nejedná se čistě o výpis obsahu, ale o propojení informací z kurzu s rozšiřujícím materiálem (posunulo se třeba vaše porozumění tématu oproti tomu, co jste si přečetli v rámci kurzu?) a o kritické zhodnocení získaných informací. 

  Níže máte ukázku textů, které jsou vhodné (bod 2 výše) - můžete si zvolit úplně jiný text dle vlastní preference. Důležité je ale i najít propojení do kurzu, tedy například navázat na nějaký koncept, který jsem vám prezentovala, nebo který jste si v kurzu nastudovali. 

  Tipy k vyhledávání článků:

  pročítejte si abstrakty článků (např. podle tematického vyhledávání na Google scholar nebo v databázi EBSCO)

  dívejte se ne jen na zvolené téma, ale i na strukturu článku (je reflektovaná i v abstraktu) - musí obsahovat informace o metodách! (zda je to kvantitativní či kvalitativní studie, vzorek, stručně výsledky), když se podíváte na celý článek tak najdete sekce, které se jmenují metody/metodologie/design výzkumu (nebo podobně) a sekce výsledky

  přehledové studie (souhrn více výzkumů k jednomu tématu) nejsou pro zkoušku dobrou volbou