Diskuse v návaznosti na prezentaci Systemický přístup

Diskuse v návaznosti na prezentaci Systemický přístup

Number of replies: 5

Zde můžete diskutovat o tom, co vás zaujalo v prezentaci, sdílet další navazující informace či se ptát, pokud něco nebylo jasné... 

Interakce v diskusi je brána jako plnění úkolu. 

In reply to First post

Re: Diskuse v návaznosti na prezentaci Systemický přístup

by Ivana Pařezová -

Zasílám do diskuse článek na téma Systemický přístup

In reply to Ivana Pařezová

Re: Diskuse v návaznosti na prezentaci Systemický přístup

by Kateřina Machovcová -

Dobrý den,

děkuji za velmi podnětné shrnutí - to je čistě vaše úvaha nebo jste ještě čerpala z dalších zdrojů či osobních zkušeností atp.? Případně prosím o doplnění. 

Díky, KM

In reply to First post

Systemický přístup - Havelková Monika

by Monika Havelková -

Systemický přístup:

V prezentaci velmi oceňuji nahraný výklad. Moc Vám za toto děkuji.

U systemického přístupu je mi sympatické, že terapeut je zde v pozici průvodce, jakéhosi případného poradce, který předkládá možnosti a expertem sám na sebe je zde klient. Terapeut zde není od toho, aby předkládal nějaké dogma, ale pokud to správně chápu, tak by měl být klientovi spíše partnerem, který je tedy vůči klientovi neutrální, ačkoliv svůj názor vyjadřuje. U systemického přístupu je tedy velmi důležitá zvědavost, zájem, při kterém klienta zároveň respektujeme. Jako důležitou vnímám i spolupráci např. ve škole se školním poradenským pracovištěm (speciální pedagožkou, školní psycholožkou…), mohou nám poskytnout reflexi, jelikož někdy můžeme i něco přehlédnout.

Líbí se mi systemické pojetí problému, tedy toho, co někdo považuje za nežádoucí stav. Systemika se zaměřuje na proces, který vedl k tomuto stavu. Snaží se dívat na veškeré možné interakce, které přispěly k tomu, že problém vznikl. A hledá aspekty, které mohou přispět a pomoct při řešení problému. Systemika poukazuje i na to, že problém může být i užitečný. Tím, že existuje, že může zamezovat jinému problému, který by mohl vyvstat. Upíná se tedy určitě pozitivním směrem a život klienta může jistě velmi zkvalitnit a zlepšit.

Systemický přístup tedy rozšiřuje pole možností, zpochybňuje to, co již víme a hledá jiné pohledy na problémy, vytváří hypotézy, hledá řešení, které je i například nejméně pravděpodobné, hlavně díky otevřeným otázkám.  Je na místě dát si tu práci a myslet na to, aby pokládané otázky byly opravdu otevřené, jelikož uzavřenými otázkami se moc o situaci a problému nedozvíme. Pokud známe kontext, tak nám každé chování dává smysl. V případě, že klient vnímá nějaký problém a přednese nám ho, tak systemickým přístupem mu můžeme jeho problém ukázat i z jiného, opačného pohledu (viz. příklad v prezentaci, kdy si klient stěžuje na manželku).

Systemický přístup vidím jako velmi vhodný pro školní prostředí. Žáků s různými problémy přibývá a opravdu ve většině případů za jejich dejme tomu odlišným, nestandardním chováním stojí poměrně složité pozadí, které může být právě díky systemickému přístupu rozkryto a je možné žáka nasměrovat naopak tím pozitivním směrem.

Velice jsem v prezentaci uvítala a děkuji za doporučení pro praxi ve škole. Zjistila jsem, že vlastně aniž bych si uvědomovala, že se jedná o systemický přístup, tak, že se snažím tímto způsobem k žákům a jejich problémům přistupovat a dost často i ve spolupráci se speciální pedagožkou či školní psycholožkou a určitě se i do budoucna budu snažit o systemické smýšlení.

In reply to First post

Re: Diskuse v návaznosti na prezentaci Systemický přístup

by Kristýna Leimerová -

Systemický přístup ve škole

Velmi mě zaujala prezentace, a k tomu Váš komentář, ohledně využití systemického přístupu ve škole. Vybavila jsem si mnohé situace, které každoročně ve škole řešíme a věřím, že právě systemický přístup by nám mnohdy pomohl k jejich řešení. Velmi se mi líbí, že cílem není naleznutí problému nebo jeho příčin, ale právě naleznutí řešení. S čímž naprosto souhlasím, jelikož pojmenování problému moji situaci nevyřeší. Také mě velmi oslovila myšlenka, že můžu při hledání nalézt věc, kterou nemůžu změnit ani ovlivnit. Myslím, že na tento fakt občas při hledání řešení ve škole zapomínáme. A jsem ráda, že jsem si opět připomněla, že opravdu můžu pracovat pouze se skutečnostmi, které mohu ovlivnit a zbytek prostě respektovat jako fakt. Nejvíce mě ovšem inspiroval přístup, kdy hledáme u problémového žáka něco pozitivního na jeho chování. Zjišťujeme, co mu takovéto chování pozitivního přináší. Takto jsem při řešení jakéhokoliv problému u nás ve škole nepřemýšlela a velmi ráda to do svého přístupu příště zařadím.

In reply to First post

Re: Diskuse v návaznosti na prezentaci Systemický přístup

by Monika Frantlová -

Systematický přístup počítá s řešitelností každé situace, ve které vidí jedinec problém. Také nehodnotí problémy jako negativní součást života jedince, ale tvrdí, že mohou být užitečné v hledání odpovědí na další otázky a vyřešení jiných problémů.

Některé problémy si jsou podobné svou podstatou, i když to zprvu jedinec nevidí. Důležité je kladení takových otázek, díky kterým se klient sám přivede na odpověď na problém či alespoň nalezne cestu k jeho řešení. Otázky by měly být otevřené, což umožní klientovi rozpovídat se.  

Pro mne nejsympatičtější princip systematického přístupu je ukázat klientovi/žákovi jiný pohled na problém. Opět kladením správných otázek proměnit zprvu negativní pohled na situaci na pozitivní (např. vidět tak v negativních vlastnostech druhých pozitivní přínos pro něho samotného).

Zcela souhlasím s přítomností psychologa na školách. Považuji za důležité, aby měl psycholog s žáky kladný vztah, aby mu důvěřovali a chtěli se mu sami svěřovat. Proto je nezbytné, aby se psycholog zapojoval do nejrůznějších činností a akcí školy a trávil se žáky čas i mimo jeho pracovnu (v pro žáky přirozeném prostředí).