Topic outline

 • ÚVOD - ŘÍZENÍ ZMĚNY

  Kurz TEORIE A PRAXE ŘÍZENÍ tvoří tři tematické bloky:

  A) Systémové řízení

  B) Strategické řízení

  C) Řízení změny


  Zde naleznete informace k části ŘÍZENÍ ZMĚNY

  Tato část kurzu umožňuje studentům získat základní znalosti a dovednosti z oblasti řízení změn tak, aby je mohli aplikovat v organizacích, kde vykonávají praxi. Důraz je kladen jednak na vyjasnění role manažera a leadera změny, případně transformačního týmu, jednak na proces plánování a implementace změny a na porozumění personálním aspektům a vlivům zainteresovaných skupin. 

 • CÍLE A TÉMATA VÝUKY

  Cíle/výstupy:

  Student dovede

  popsat různé přístupy k řízení změny, podrobně pak přístup Kotterův;

  naplánovat proces vedení změny a zvážit rizika, která se k němu váží;

  popsat a navrhnout opatření snižující negativní vlivy ohrožující implementaci změn.


  Témata výuky:

  1. identifikace potřeby změny, iniciace změn, změna v životě organizace

  2. proces řízení změny, modely řízení změn (Beer, Lewin, Kotter) 

  3. proces plánování změny (volba strategie zavedení změny, stanovení cílů změnového procesu, implementace a monitorování změny, práce s riziky)

  4. postoje a reakce lidí na změnu, odpor jako přirozená reakce a práce s ním

  5. leadership

 • UKONČENÍ KURZU A SEMINÁRNÍ PRÁCE

  ZPŮSOBY HODNOCENÍ A UKONČENÍ KURZU "Teorie a praxe řízení organizací"

  Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem, který student získá za:

  I. - naplnění alespoň 80 % účasti v každém z tematických bloků a aktivní zapojení při cvičeních

  II. - zpracování seminární práce z jednoho z bloků kurzu (tzn. student si vybírá, zda zpracuje práci z bloku Systémové řízení, Strategické řízení, nebo Řízení změny). U příslušného vyučujícího pak skládá klasifikovaný zápočet. 

  napln

  PODROBNÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY V SYLABU!


  Podmínky pro část Řízení změny:

  ad I. - účast na výuce: 

  Účast na výuce je povinná. 

  Pokud se student nemůže ze závažných důvodů účastnit výuky, zpracuje po konzultaci s vyučujícím seminární práci z teorie řízení změny, za využití relevantních odborných zdrojů.


  ad II. – seminární práce

  Pokud si student vybere zpracování seminární práce z Řízení změny, bude tato práce zaměřena na aplikaci teoretických poznatků do praxe studenta. Bude obsahovat zejména odůvodnění potřebnosti změny (může vycházet z poznatků získaných během diagnostiky organizace), cíle a postup zavádění změny v organizaci (plán implementace změny), popis a reflexi přípravných aktivit a procesu vzniku plánu. Seminární práce může, pokud již byla implementace změn zahájena, obsahovat i popis a reflexi těchto zkušeností.  

  Podrobnější instrukce (náležitosti a struktura seminární práce) jsou obsaženy v přiloženém dokumentu.


  Plagiátorství v jakékoliv formě a podobě nebude tolerováno a bude řešeno zcela nekompromisně na katedrální i fakultní úrovni! Plagiátorství zahrnuje kopírování vět či odstavců z internetu, knih, článků či jiných zdrojů bez jejich řádné a správné citace; reprezentování slov, myšlenek a práce někoho jiného (i spolustudujících!) jako svých vlastních; a další formy akademické nečestnosti. Vyučující pravidelně kontrolují veškeré písemné projevy studujících pro známky plagiátorství prostřednictvím speciálního softwaru vyvinutého právě pro tyto účely, jež mají k dispozici. Plagiátorství může mít za následek až vyloučení ze studia. Pokud máte jakékoliv dotazy k tomuto tématu, či si nejste jisti, zda vámi využívané zdroje řádně a správně citujete, poraďte se DOPŘEDU se svými vyučujícími. Doporučujeme také konzultaci pedagogického textu Katedry genderových studií Stylistika, argumentace a akademické psaní, kde je téma plagiátorství detailně vysvětleno (k dispozici v SIS souborech pod kurzem Stylistika, argumentace a literární teorie). • LITERATURA

  Povinná četba

  Studijní materiály v Moodlu (viz níže).

  Kotter, J. P. Vedení procesu změny. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press 2008. - Důležité! Kotterův osmikrokový přístup k zavádění změny je i součástí otázek při státní závěrečné zkoušce!  

   

  Doporučená literatura

  Armstrong, M.; Stephens, T. Management a leadership. Praha: Grada, 2008.

  Crainer, S.: Moderní management. Základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000.

  Drucker, P. F.  Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994.

  Drucker, P. F. Řízení v době velkých změn, Praha: Management Press, 1998.

  Drucker, P., F.: Drucker na každý den. Praha: Management Press, 2006.

  Drucker, P., F.: To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2002.

  Drucker, P., F.: Výzvy managementu pro 21.století. Praha: Management Press, 2000.

  Kotter, J.,P., Cohen, D.,S.: Srdce změny. Praha: Management Press, 2003.

  Kubíčková, L.; Rais, K. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2012.

  Mach. P.; Brathová, J. Rizika procesu transformace a deinstitucionalizace a systém jejich řízení. Praha: Národní centrum pro podporu transformace, 2012. Dostupné na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14038/rizika.pdf

  Machan, R. Management změny. Praha: VŠEM, 2012.

  Russel-Jones, N.: Management změny. Praha: Portál, 2006.

  Smejkal, V.; Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada, 2006. 

 • STUDIJNÍ MATERIÁLY

 • PREZENTACE Z VÝUKY