Osnova témat

 • Úvod

  Všechny informace k předmětu - viz sylabus v SIS

  Požadavky k ukončení předmětu

  Předmět je zakončen zkouškou. K té se může student přihlásit pouze za předpokladu, že splnil všechny níže uvedené požadavky:

  • aktivní účast na seminářích s docházkou nejméně 75 %,
  • průběžné plnění a včasné odevzdání všech ústně i písemně zadaných úkolů - jejich plnění není vázáno na zadání v systému Moodle,
  • splnění všech průběžných písemných testů s hodnocením minimálně 70 %, přičemž student má 2 možnosti (1 řádný termín, 1 opravný ve zkouškovém období).

  Nesplnění kterékoliv podmínky z výše uvedených automaticky znamená, že student nesplnil podmínky pro skládání zkoušky, není-li vyučujícím stanoveno jinak, například s ohledem na dlouhodobou včas omluvenou absenci z důvodu nemoci či zahraničního pobytu.

  Zkouška

  Předmět je zakončen zkouškou, jejíž absolvování je podmíněno splněním požadavků stanovených níže.

  Zkouška je organizována jako dvoukolová (písemná a ústní), přičemž splnění písemné části zkoušky je nezbytnou podmínkou pro absolvování ústní části.

  Písemná část zkoušky má podobu testu, který ověřuje znalost základní terminologie z oblasti fonetiky a fonologie a zejména pak schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Test obsahuje úkoly vztahující se k látce probrané v obou semestrech. Aby student postoupil k ústní části zkoušky, je nutné splnit test s výsledkem nejméně 70 %.

  V případě, že student nedosáhne v písemné části zkoušky požadovaného výsledku, nepostupuje k ústní části. Celá zkouška je hodnocena známkou 4, student se přihlásí na další termín, kde opakuje písemný test.

  Ústní část zkoušky ověřuje orientaci studenta v problematice fonetiky a fonologie současného ruského jazyka v porovnání s češtinou, zjišťuje schopnost studenta vidět souvislosti a vztahy mezi jednotlivými prvky zvukové stránky jazyka. Při ústní části zkoušky si student vylosuje otázku, která bude vycházet z následujících okruhů. Při zkoušení však student musí prokázat také znalost širších souvislostí a témat.

  Okruhy ke zkoušce:

  1. Fonetika jako věda. Základní pojmy a disciplíny. Akustická, artikulační a lingvistická fonetika.
  2. Fonologie. Vztah fonetiky a fonologie. Foném jako základní fonologická jednotka.
  3. Artikulační charakteristika hlásek, principy jejich klasifikace. Artikulační baze a artikulační aparát.
  4. Fonologické a prozodické prvky a příznaky zvukové stránky ruského jazyka, jejich charakteristika.
  5. Vokalický systém, jeho klasifikace a charakteristika.
  6. Konsonantní systém, jeho klasifikace a charakteristika.
  7. Přízvuk v současném ruském jazyce, charakteristika, typy přízvuků a jejich realizace. Význam přízvuku.
  8. Redukce v současné ruštině, charakteristika redukce a její klasifikace. Typy redukce.
  9. Slabika, syntagma, fráze - charakteristika prozodických prvků současné ruštiny.
  10. Fonetické procesy současného ruského jazyka: dierema, poziční a kombinatorní změny.
  11. Melodie současné ruštiny, její charakteristika a základní melodická schémata.
  12. Intonace současné ruštiny, její charakteristika a klasifikace. Význam intonace v mluvené řeči.
  13. Intonace ruského jazyka v systému intonačních konstrukcí Jeleny Bryzgunovové. Charakteristika jednotlivých konstrukcí, jejich význam a příklady použití.
  14. Ortoepie současné ruštiny. Popis výslovnostní normy, charakteristika spisovné ruštiny z hlediska jejího vývoje.

  V případě, že student neuspěje u ústní části zkoušky, je celá zkouška hodnocena známkou 4. Student se zapíše na další termín, opakuje však pouze ústní část.

  Zkoušku je možné skládat celkem 3x.

 • Язык и речь

  Лекция - эл. учебник (Князев, Пожарицкая) - с. 5 - 9

  Язык как предмет лингвистики, Назначение языка, Устройство языка, Знак, Язык и речь

 • Три аспекта фонетики

  • Úkol pro S2 - Češi

   Pro splnění úkolu je třeba odevzdat (nahrát prostřednictvím Moodlu, v případě technických potíží odevzdat jinak) nahrávku čtení textu a vypracování fonetického testu (viz složka výše). Termín: pondělí 21.10.2019 do 23:55

 • Фонетические единицы. Звуки речи. Гласные звуки

 • Согласные звуки

 • Просодия - элементы. Ударение

 • Редукция

 • Транскрипция

  Ключевые понятия темы:

  фонетическая транскрипция, фонологическая транскрипция, транслитерация, квадратные скобки, угловые скобки, апостроф, двоеточие, черточка, МФА (международный фонетический алфавит)

  Перечень символов и примеров транскрипции - см. интерактивное пособие - глава 5.

 • Фонетические процессы - модификация звуков в потоке речи

  Перевод основных понятий, примеры, описание отдельных процессов - см. главу 3.4 интерактивного пособия.

  • Дополнительное задание для студентов семинара S1 (носители языка).

   Прочитайте текст, найдите и определите встречающиеся в нем фонетические процессы.

 • Мелодика, интонация

  Интерактивное пособие - главы 4.7, 4.8

  • Úkol pro studenty obou seminárních skupin - náhrada za zrušenou výuku 3. března 2020

   Náhrada za přednášku: Prostudovat kap. 4.7 Melodie ruské řeči (https://publi.cz/books/463/index.html?secured=false#04_07)

   Náhrada za seminář (obě skupiny): fonetická transkripce, vyznačení melodie (viz 4 základní melodická schémata), analýza 10 různých souhlásek a 4 různých samohlásek (dle vlastního výběru), najít v textu všechny realizace fonetických procesů a příklady slov se všemi typy slabik - kontrola proběhne na semináři 10.3., není nutné odevzdávat přes Moodle

   Při melodické transkripci (vyznačení melodie) můžete využít níže uvedený návod

   Text například na adrese: https://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1828/0466.htm

  • В ключе дается фонетическая транскрипция текста. Интонационная транскрипция не указывается из-за большего количества возможностей ее проведения.

  • Přepsat foneticky první/druhou polovinu textu Принцесса и людоед

   Přepis může být napsán na PC s využitím příslušných znaků, případně ručně a naskenováný/vyfocený (aby byl čitelný!!!).

   Text je dostupný například na adrese: http://www.shukin.ru/lirics/mk_sapgir_princ.htm

   Text vč. přízvuků je také ve skriptu Praktická fonetika...

   Úkol zpracovávejte průběžně a odevzdávejte v Moodlu

   Skupina S2 (Češi) - nahrát polovinu textu (stejnou jako v případě transkripce) + vytvořit transkripci nahrávky + porovnat obě verze (tj. Češi budou odevzdávat tři soubory)

  • V přiloženém souboru je část textu ze skript Jazyková cvičení a reálie RJ II (lekce 7 - profese). Úkol se vztahuje k zadání 5 na str. 85 - text z úryvku rozdělte na syntagmata (/ - pauza, konec syntagmatu; // - konec fráze). Nad centrum IK v každém syntagmatu doplňte typ IK, který se tam podle vás hodí.

   Odevzdáváte jak soubor s vypracovaným úkolem, tak nahrávku tohoto kousku textu přečtenou dle vámi vypracovaného úkolu.

   Termín - 24.4.

   Úkol (obě jeho části) je platný pro obě seminární skupiny

  • Test si samostatně vypracujte. Jedná se o typový test, úkoly se však mohou lišit. Obdobný bude součástí zkoušky. Dotazy a nejasnosti vyřešíme na webináři 12. 5.

 • Орфоэпия

  Задание для самостоятельной работы

  Изучить тему орфоэпия - основа темы даётся в презентации, дальше можно работать с источниками, указанными в программе предмета. Хорошо разработана и представлена тема в главе IV учебника Князева и Пожарицкой (часть 4_4, от § 203).

  Написать в фонетической и интонационной транскрипции стихотворение Б. Л. Пастернака "Зимняя ночь"

  Работать с материалом для семинара - несмотря на задание, предложить собственный вариант синтагматического членения  и интонационного оформления текстов.