Osnova témat

 • Úvod

  Všechny informace k předmětu - viz sylabus v SIS

  Požadavky k ukončení předmětu

  Předmět je zakončen zkouškou. K té se může student přihlásit pouze za předpokladu, že splnil všechny níže uvedené požadavky:

  • aktivní účast na seminářích s docházkou nejméně 75 %,
  • průběžné plnění a včasné odevzdání všech ústně i písemně zadaných úkolů - jejich plnění není vázáno na zadání v systému Moodle,
  • splnění všech průběžných písemných testů s hodnocením minimálně 70 %, přičemž student má 2 možnosti (1 řádný termín, 1 opravný ve zkouškovém období).

  Nesplnění kterékoliv podmínky z výše uvedených automaticky znamená, že student nesplnil podmínky pro skládání zkoušky, není-li vyučujícím stanoveno jinak, například s ohledem na dlouhodobou včas omluvenou absenci z důvodu nemoci či zahraničního pobytu.

  Zkouška

  Předmět je zakončen zkouškou, jejíž absolvování je podmíněno splněním požadavků stanovených níže.

  Zkouška je organizována jako dvoukolová (písemná a ústní), přičemž splnění písemné části zkoušky je nezbytnou podmínkou pro absolvování ústní části.

  Písemná část zkoušky má podobu testu, který ověřuje znalost základní terminologie z oblasti fonetiky a fonologie a zejména pak schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi. Test obsahuje úkoly vztahující se k látce probrané v obou semestrech. Aby student postoupil k ústní části zkoušky, je nutné splnit test s výsledkem nejméně 70 %.

  V případě, že student nedosáhne v písemné části zkoušky požadovaného výsledku, nepostupuje k ústní části. Celá zkouška je hodnocena známkou 4, student se přihlásí na další termín, kde opakuje písemný test.

  Ústní část zkoušky ověřuje orientaci studenta v problematice fonetiky a fonologie současného ruského jazyka v porovnání s češtinou, zjišťuje schopnost studenta vidět souvislosti a vztahy mezi jednotlivými prvky zvukové stránky jazyka. Při ústní části zkoušky si student vylosuje otázku, která bude vycházet z následujících okruhů. Při zkoušení však student musí prokázat také znalost širších souvislostí a témat.

  Okruhy ke zkoušce:

  1. Fonetika jako věda. Základní pojmy a disciplíny. Akustická, artikulační a lingvistická fonetika.
  2. Fonologie. Vztah fonetiky a fonologie. Foném jako základní fonologická jednotka.
  3. Artikulační charakteristika hlásek, principy jejich klasifikace. Artikulační baze a artikulační aparát.
  4. Fonologické a prozodické prvky a příznaky zvukové stránky ruského jazyka, jejich charakteristika.
  5. Vokalický systém, jeho klasifikace a charakteristika.
  6. Konsonantní systém, jeho klasifikace a charakteristika.
  7. Přízvuk v současném ruském jazyce, charakteristika, typy přízvuků a jejich realizace. Význam přízvuku.
  8. Redukce v současné ruštině, charakteristika redukce a její klasifikace. Typy redukce.
  9. Slabika, syntagma, fráze - charakteristika prozodických prvků současné ruštiny.
  10. Fonetické procesy současného ruského jazyka: dierema, poziční a kombinatorní změny.
  11. Melodie současné ruštiny, její charakteristika a základní melodická schémata.
  12. Intonace současné ruštiny, její charakteristika a klasifikace. Význam intonace v mluvené řeči.
  13. Intonace ruského jazyka v systému intonačních konstrukcí Jeleny Bryzgunovové. Charakteristika jednotlivých konstrukcí, jejich význam a příklady použití.
  14. Ortoepie současné ruštiny. Popis výslovnostní normy, charakteristika spisovné ruštiny z hlediska jejího vývoje.

  V případě, že student neuspěje u ústní části zkoušky, je celá zkouška hodnocena známkou 4. Student se zapíše na další termín, opakuje však pouze ústní část.

  Zkoušku je možné skládat celkem 3x.

 • Язык и речь

  Лекция - эл. учебник (Князев, Пожарицкая) - с. 5 - 9

  Язык как предмет лингвистики, Назначение языка, Устройство языка, Знак, Язык и речь

  • Три аспекта фонетики

  • Согласные звуки

  • Транскрипция

   Ключевые понятия темы:

   фонетическая транскрипция, фонологическая транскрипция, транслитерация, квадратные скобки, угловые скобки, апостроф, двоеточие, черточка, МФА (международный фонетический алфавит)

   Перечень символов и примеров транскрипции - см. интерактивное пособие - глава 5.

   • Фонетические процессы - модификация звуков в потоке речи

    Перевод основных понятий, примеры, описание отдельных процессов - см. главу 3.4 интерактивного пособия.

   • Мелодика, интонация

    Интерактивное пособие - главы 4.7, 4.8

   • Орфоэпия

    Задание для самостоятельной работы

    Изучить тему орфоэпия - основа темы даётся в презентации, дальше можно работать с источниками, указанными в программе предмета. Хорошо разработана и представлена тема в главе IV учебника Князева и Пожарицкой (часть 4_4, от § 203).

    Написать в фонетической и интонационной транскрипции стихотворение Б. Л. Пастернака "Зимняя ночь"

    Работать с материалом для семинара - несмотря на задание, предложить собственный вариант синтагматического членения  и интонационного оформления текстов.