Seminář je určený zejména studentům magisterské specializace Západoevropská studia, ale i dalším zájemcům o současný vývoj a problémy tohoto regionu. Jeho cílem je vést studenty k systematickému sledování aktuálního vývoje jednotlivých zemí západní Evropy a k jeho zasazení do regionálního kontextu. Seminář probíhá formou prezentací a diskusí, klade důraz na kritickou práci se zdroji informací a na schopnost obhajoby vlastní interpretace zkoumaných problémů. V zimním semestru 2023-24 je zvláštní pozornost věnována ekonomickým, společenským a politickým dopadům ruské agrese proti Ukrajině na země ZE.

Cílem semináře je vést studenty k systematickému sledování a reflexi současného dění v západní Evropě. Studenti budou na základě prohloubených znalostí schopni rozeznat a interpretovat společné znaky a naopak specifika politického, ekonomického a společenského vývoje jednotlivých zemí ZE, kontextualizovat informace přinášené sdělovacími prostředky a posoudit hodnověrnost zdrojů.

Studenti si osvojí či procvičí své dovednosti v oblastech rešerše v otevřených zdrojích, prezentace aktuálního tématu, oponentury, řízení diskuse a týmové práce.