Topic outline

 • General

  Kurz je primárně určen pro zahraniční stážisty (Erasmus, meziuniverzitní smlouvy atp.), kteří přijíždějí na FF UK.  Pro studenty je připraven rozřazovací test on-line. Informace o něm vám zašle paní sekretářka (vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz). 

  Úvodní schůzka se studenty se koná ve čtvrtek 8.10. 11.00-12.00.  Link na schůzku bude vyvěšen 7. 10.  na www ÚBS v aktualitách. Na schůzce dostanete informace o rozřazení do skupiny a o předmětech otevřených pro danou skupinu. 

  Informace o kurzech pro stážisty jsou dostupné na www ÚBS. https://ubs.ff.cuni.cz/cs/kurzy-cestiny/kurzy-cestiny-pro-zahranicni-studenty-ff-uk/

  Výuka začíná v týdnu od 12.10.2020.

  Semináře budou probíhat on-line. Link na seminář najdete v Moodlu u příslušného data vždy  před seminářem. 

  Cílem kurzu je rozvoj psaného a mluveného projevu v češtině pro cizince s důrazem na vhodnost užití jazykových prostředků vzhledem ke zvolenému stylu a formě projevu (mluvený/psaný, formální/neformální, připravený/nepřipravený). Pozornost bude věnována publicistickému a odbornému stylu, způsobům vyjadřování názoru, kompenzačním strategiím, kompozici psaného a mluveného odborného textu, kondenzaci větné výstavby a slovosledu. Náplní kurzu je analýza autentických textů, s nimi související lexikální a gramatická cvičení, charakteristika jednotlivých stylů a slohových útvarů, mluvní cvičení, oprava a hodnocení písemných domácích prací a další aktivity vedoucí k celkovému prohloubení komunikační kompetence zahraničních studentů v češtině.


  The course aims to develop written and spoken communication in Czech for Foreigners with an emphasis on the suitability of using language devices in the selected style and form of communication (spoken/written, formal/informal, spontaneous/non-spontaneous). There will be room for opinion journalism and technical style, ways of expressing opinion, compensation strategies, composition of written and spoken text, sentence structure condensation and word order. The course consists in text analysis, speaking exercices, homework correction and evaluation, and other activities leading to deepening communicative competence of foreign students.

   ZIMNÍ SEMESTR

  1. Životopis

  2. Motivační dopis

  3. Úřední dopisy - pozvánka, omluva, žádost, stížnost

  4. Telefonní konverzace

  5. Právnický text - bydlení, vyjadřování jistotní modality

  6. Zpráva, recenze, článek - vyjadřování postoje a hodnocení

  7 - 8. Publicistický styl - média, organizace projevu; kompenzační strategie, vztažné věy

  LETNÍ SEMESTR

  populárně naučný styl - referát, prezentace; kondenzace větné stavby

  Učební styl, odborný styl - anotace, abstrakt

  Odborný sty, kompozice odborné stylu, kauzální vztahy, navazování textu

  Základní studijní literatura: ČÁSTI STUDIJNÍCH TEXTŮ V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH JSOU ČERPÁNY Z:

  Hudousková, A. a kol. (2015): Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha: ÚBS FF UK.

  Základní studijní literatura

  Hudousková, A. a kol. (2015): Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha: ÚBS FF UK.

  Doplňková studijní literatura

  Červená, V. a kol. (2006): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Studentské vydání. Praha: Academia.

  Čmejrková, S. – Světlá, J. – Daneš, F. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

  Sochrová, M. (2012): Školní pravidla českého pravopisu. Praha: Fragment.

  Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. - Hošnová, E. (2004): Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN.

  Šanderová, J. – Miltová, A. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství.

   

 • 15. 10. 2020_PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

  V této lekci se zaměříme na psaní formálního textu - odborného životopisu. Naučíte se jak správně postavit strukturu životopisu, zaměříme se na rozvoj formální slovní zásoby spojené s tématem. 

  Na profesní životopis navážeme tématem PRACOVNÍ POHOVOR, ve kterém budeme informace převádět do mluvené češtiny. 

 • 22. 10. 2020_ MOTIVAČNÍ DOPIS

  Ve druhé lekci budeme pokračovat se započatou tematikou a blíže se podíváme na motivační dopis. Dozvíte se, jaké jsou jeho hlavní části a jaké formulace se v něm často opakují. Budeme rovněž pokračovat s jazykovými cvičeními a nemine vás ani opakování nové slovní zásoby z minulé lekce.

 • 29. 10. + 5. 11._PRACOVNÍ POHOVOR

 • 12. 11. 2020 + 19. 11. 2020_PRÁVNICKÝ TEXT - BYDLENÍ

  link na dnešní seminář: 

 • 26. 11. 2020_TELEFONNÍ KONVERZACE

 • 3.12.2020_ZÁSADY MONOLOGICKÉHO PROJEVU

 • This topic

  17. 12. ARGUMENTAČNÍ ESEJ

 • VYPRAVOVÁNÍ_FROG STORY

  Vaším úkolem je připravit si vypravování příběhu na základě obrázkového příběhu. 

  Je nutné, abyste se na úkol připravili jednak lexikálně (připravili si slovíčka, která potřebujete pro zachycení příběhu), ale i rétoricky: pečlivá výslovnost, plynulost projevu, poutavost vypravování. 

  Prezentovat jej budete v semináři 4. 3. 

 • 17. 3. 2020 ANEKDOTA

 • 7.1.2021_MEDAILONEK