Topic outline

 • General

  Kurz je primárně určen pro zahraniční stážisty (Erasmus, meziuniverzitní smlouvy atp.), kteří přijíždějí na FF UK.  Pro studenty je připraven rozřazovací test on-line. Informace o něm vám zašle paní sekretářka (vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz). 

  Úvodní schůzka se studenty se koná ve čtvrtek 8.10. 11.00-12.00.  Link na schůzku bude vyvěšen 7. 10.  na www ÚBS v aktualitách. Na schůzce dostanete informace o rozřazení do skupiny a o předmětech otevřených pro danou skupinu. 

  Informace o kurzech pro stážisty jsou dostupné na www ÚBS. https://ubs.ff.cuni.cz/cs/kurzy-cestiny/kurzy-cestiny-pro-zahranicni-studenty-ff-uk/

  Výuka začíná v týdnu od 12.10.2020.

  Semináře budou probíhat on-line. Link na seminář najdete v Moodlu u příslušného data vždy  před seminářem. 

  Cílem kurzu je rozvoj psaného a mluveného projevu v češtině pro cizince s důrazem na vhodnost užití jazykových prostředků vzhledem ke zvolenému stylu a formě projevu (mluvený/psaný, formální/neformální, připravený/nepřipravený). Pozornost bude věnována publicistickému a odbornému stylu, způsobům vyjadřování názoru, kompenzačním strategiím, kompozici psaného a mluveného odborného textu, kondenzaci větné výstavby a slovosledu. Náplní kurzu je analýza autentických textů, s nimi související lexikální a gramatická cvičení, charakteristika jednotlivých stylů a slohových útvarů, mluvní cvičení, oprava a hodnocení písemných domácích prací a další aktivity vedoucí k celkovému prohloubení komunikační kompetence zahraničních studentů v češtině.


  The course aims to develop written and spoken communication in Czech for Foreigners with an emphasis on the suitability of using language devices in the selected style and form of communication (spoken/written, formal/informal, spontaneous/non-spontaneous). There will be room for opinion journalism and technical style, ways of expressing opinion, compensation strategies, composition of written and spoken text, sentence structure condensation and word order. The course consists in text analysis, speaking exercices, homework correction and evaluation, and other activities leading to deepening communicative competence of foreign students.

   ZIMNÍ SEMESTR

  1. Životopis

  2. Motivační dopis

  3. Úřední dopisy - pozvánka, omluva, žádost, stížnost

  4. Telefonní konverzace

  5. Právnický text - bydlení, vyjadřování jistotní modality

  6. Zpráva, recenze, článek - vyjadřování postoje a hodnocení

  7 - 8. Publicistický styl - média, organizace projevu; kompenzační strategie, vztažné věy

  LETNÍ SEMESTR

  populárně naučný styl - referát, prezentace; kondenzace větné stavby

  Učební styl, odborný styl - anotace, abstrakt

  Odborný sty, kompozice odborné stylu, kauzální vztahy, navazování textu

  Základní studijní literatura: ČÁSTI STUDIJNÍCH TEXTŮ V JEDNOTLIVÝCH KAPITOLÁCH JSOU ČERPÁNY Z:

  Hudousková, A. a kol. (2015): Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha: ÚBS FF UK.

  Základní studijní literatura

  Hudousková, A. a kol. (2015): Ústní a písemné vyjadřování pro pokročilé (čeština pro cizince). Praha: ÚBS FF UK.

  Doplňková studijní literatura

  Červená, V. a kol. (2006): Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Studentské vydání. Praha: Academia.

  Čmejrková, S. – Světlá, J. – Daneš, F. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

  Sochrová, M. (2012): Školní pravidla českého pravopisu. Praha: Fragment.

  Styblík, V. – Čechová, M. – Hauser, P. - Hošnová, E. (2004): Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN.

  Šanderová, J. – Miltová, A. (2005): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství.

   

 • 15. 10. 2020_PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

  V této lekci se zaměříme na psaní formálního textu - odborného životopisu. Naučíte se jak správně postavit strukturu životopisu, zaměříme se na rozvoj formální slovní zásoby spojené s tématem. 

  Na profesní životopis navážeme tématem PRACOVNÍ POHOVOR, ve kterém budeme informace převádět do mluvené češtiny. 

 • 22. 10. 2020_ MOTIVAČNÍ DOPIS

  Ve druhé lekci budeme pokračovat se započatou tematikou a blíže se podíváme na motivační dopis. Dozvíte se, jaké jsou jeho hlavní části a jaké formulace se v něm často opakují. Budeme rovněž pokračovat s jazykovými cvičeními a nemine vás ani opakování nové slovní zásoby z minulé lekce.

 • 29. 10. + 5. 11._PRACOVNÍ POHOVOR

 • 12. 11. 2020 + 19. 11. 2020_PRÁVNICKÝ TEXT - BYDLENÍ

  link na dnešní seminář: 

  • Za domácí úkol na lekci 21/11 prosím na zvláštní papír vypracujte 30/2a, 3.

 • 26. 11. 2020_TELEFONNÍ KONVERZACE

  • Přečtěte si inzeráty v přiloženém souboru a představte si následující situaci: jeden z nich se vám zamlouval, a tak jste se rozhodli jít s jeho autorkou/autorem na schůzku. Tam se ale ukázalo, že vůbec není pan Dokonalý/paní Dokonalá, což vás natolik zklamalo, že píšete do seznamovací agentury reklamaci. Agentuře můžete vymyslet vlastní název, humoru se meze nekladou, ale pamatujte na veškeré formální náležitosti reklamace. Minimální rozsah: polovina normostrany. 

   • Natočte formální telefonní rozhovor. 
   • Vyberte si, zda zahrajete "ukázkově pozitivní rozhovor" nebo "ukázkově negativní rozhovor".
   • V rozhovoru se musí vyskytnout nějaká překážka, na kterou budete reagovat.(např. odmítnutí schůzky, nemožnost poskytnout požadované, nedostupnost informace)
   • Téma rozhovoru si vyberte sami. Příklady: Voláte vyučujícímu, omlouváte se z účasti na exkurzi a prosíte o náhradní řešení. // Voláte na Koleje a menzy a snažíte se vyměnit si kolej. // Voláte na sekretariát Letní školy a domlouváte dřívější odjezd z Letní školy. 
   • Délka hovoru přibližně 3 minuty. 
 • 3.12.2020_ZÁSADY MONOLOGICKÉHO PROJEVU

  • V následujícím videu budou představeny 2 veřejné projevy, které zahajují společenskou akci. 

   V semináři se podíváme na oba projevy. 

   1. shlédnutí: pouze se na video dívejte, nesnažte se projev analyzovat, pouze vnímejte, jaký dojem u vás mluvčí vzbudí. 

   2. shlédnutí: během projevu si dělejte poznámky o tom, jak se mluvčí chová, jaké jsou typické rysy jeho projevu, jak tyto rysy působí na recipienta. Porovnejte, v čem se oba projevy shodují a v čem se liší. 

 • 17. 12. ARGUMENTAČNÍ ESEJ

  Highlighted
 • VYPRAVOVÁNÍ_FROG STORY

  Vaším úkolem je připravit si vypravování příběhu na základě obrázkového příběhu. 

  Je nutné, abyste se na úkol připravili jednak lexikálně (připravili si slovíčka, která potřebujete pro zachycení příběhu), ale i rétoricky: pečlivá výslovnost, plynulost projevu, poutavost vypravování. 

  Prezentovat jej budete v semináři 4. 3. 

  • Obrázkový materiál, který slouží jako podklad pro vaše vypravování. 

  • V příloze najdete handout, s nímž budeme v semináři pracovat. Podíváme se na vytváření sémantického pole slovesa JÍT v češtině a případně jej porovnáme s vašimi mateřskými jazyky.

  • Milé studentky, milí studenti, 

   v týdnu od 9. 3. nebudu na fakultě přítomna.

   Ve středu 11. 3. budete mít normální hodinu s dr. Shormovou. 

   Já vám ale zadám úkol, který odevzdáte do 18. 3. 

   Zadání úkolu: Podle obrázků napište vypravování o žabičce. Zopakujte si, co obsahuje dobré vypravování. 

   Očekávám text v rozsahu cca A4 normostrany. 

   Text můžete psát na počítači i v ruce.

   Úkol vložte do moodlu. Neposílejte jej poštou. 

   Předem děkuji a srdečně zdravím

   Svatava Škodová 

  • V této složce najdete své opravené vypravování o Žabičce. 

   Vaše texty opravovali studenti semináře Metodika češtiny jako cizího jazyka. Učili se na nich opravovat a jejicho opravy jsme pak také diskutovali v semináři. 

   Buďte prosím shovívaví, jestli se jim oprava ne tak úplně povedla.

 • 17. 3. 2020 ANEKDOTA

  • V přiloženém souboru najdete krátký text o anekdotě. 

   Text si pečlivě přečtěte. Na jeho základě budete plnit další úkoly, které jsou přiloženy v souboru.

   Odevzdávat budete 2 soubory:

   1. textový soubor s odpověďmi na otázky k textu

   2. krátké video s nahranou anekdotou

  • Významným českým divadlem je Divadlo Járy Cimrmana. Princip tohoto divadla je postaven na vyprávění anekdot. Malou ukázku jsem vybrala i pro vás. Porozumění humoru cizí kultury patří k velmi obtížným a ne vždy jim musíme rozumět. Právě v anekdotách se odráží socikulturní pozadí jednotlivých národů. Přesto doufám, že se vám bude ukázka líbit. 

  • Protože jsme v současné době vizuální kulturou, objevují se i vizuální vtipy nejrychleji. 

  • Děkuji za všechny vtipy v Moodlu. Doufám,že vás vzájemně pobaví!

 • 7.1.2021_MEDAILONEK