Osnova témat

 • Úvod

 • Požadavky ke splnění předmětu, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu

  1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 2 absence za semestr, tj. 6 vyučovacích hodin semináře,

  2. průběžné plnění a odevzdávání všech zadaných úkolů v zadaném termínu, přičemž všechny odevzdávané materiály odpovídají všem požadavkům kladeným na zpracování vlastních didaktických materiálů z kurzů Didaktika I-III,

  3. splnění zápočtového testu - míra úspěšnosti je min 70 %.

  Anotace předmětu

  Cílem kurzu je komplexně seznámit studenty s aktuální situací a aktuálními trendy ve výuce ruského jazyka v českém školním prostředí se zaměřením především na praktickou přípravu studenta na výuku ruštiny na základní a střední škole. V rámci kurzu studenti zpracovávají vlastní výukové materiály, které prezentují a hodnotí z jednotlivých lingvodidaktických hledisek, přičemž jsou plně využívány získané teoretické poznatky i praktické dovednosti z předchozích kurzů Didaktika I-III a z vlastní výukové činnosti realizované v rámci výkonu souvislé praxe z ruského jazyka na ZŠ a SŠ.

  Povinná literatura

  AKIŠINA, А. А., КAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  АKIŠINA, А. А. Russkij jazyk v igrach : učebnoje posobije. Moskva : Russkij jazyk. Kursy. 2012. ISBN 978-5-88337-247-5.

  EIBENOVÁ, K., VAVREČKA, M., EIBENOVÁ, I. Hry ve výuce ruštiny. Brno : Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0365-8.

  KOSTELECKÁ, Y. Žáci-cizinci v základních školách : fakta, analýzy, diagnostika. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-630-7.

  KOSTKOVÁ, K. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6035-7.

  NĚMEC, J. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno : Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-191-1.

  VEREŠČAGIN, J. M., KOSTOMAROV, V. G. Jazyk i kul’tura : lingvo-stranovedenije v prepodavanii russkogo jazyka kak inostrannogo. 4. vyd. Moskva : Russkij jazyk, 1990.

  Doporučená literatura

  DOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  VASILYEVA, E., GETMANENKO, N., KORICINSKA, L. Novye prijemy podderžanija vysokoj motivacii při obučenii RKI. Journal of the centre of international education. Philology. №1. Moskva : MGU, 2013. s. 124-129. ISSN 2074-8361.

  Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

  Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

 • Урок русского языка

  Требования к коммуникативно направленному уроку

  • Чем отличается урок иностранного языка от уроков других предметов?
  • Как влияет концепция обучения иностранному языку на построение урока?
  • Как должен выглядеть урок русского языка, основанный на принципах коммуникативно направленного обучения? Назовите главные требования к коммуникативно направленному уроку по русскому языку.
  • Назовите его основные фазы и к ним приведите конкретные примеры деятельности учеников и преподавателя.
  • Какую роль играет на уроке преподаватель?
  • Как выглядит начало и конец урока? На что следует в этих фазах обращать внимание учеников?
  • Каким языковым средствам и речевым умениям следует уделять на уроках больше внимания?
  • На каком языке следует вести урок? Надо ли преподавателю разговаривать на родном языке учеников? Если да, в каких случаях? Объясните значение знания родного языка учеников преподавателем также в более общем смысле.
  • Как, по-вашему, выглядит «хороший» и «плохой» урок?
  • Как следует планировать урок? О чём необходимо думать в первую очередь? Как должна выглядеть подготовка к уроку преподавателя?

 • Контроль и оценка в обучении русскому языку как иностранному, работа с ошибкой

  А) Контроль

  • Приведите отдельные функции контроля и оценки на уроках по русскому языку.
  • Что необходимо контролировать преподавателю на уроках по русскому языку? Думайте о разных аспектах работы преподавателя и учеников.
  • Какие правила контроля следует соблюдать?
  • Чем отличается характер проведения проверки знаний и умений?
  • Чем отличаются промежуточный тест, проверка коммуникативных знаний и глобальный тест? Объясните и приведите конкретные примеры.
  • Назовите достоинства и недостатки устного и письменного контроля? Какова их функция на уроках по русскому языку?
  • Назовите достоинства и недостатки индивудуального, парного и группового контроля.

  Б) Оценка

  • Как понимать оценку в узком и широком смысле?
  • Что необходимо преподавателю оценивать на уроках по русскому языку? Думайте о разных аспектах работы преподавателя и учеников.
  • Какие правила оценки следует соблюдать?
  • Что оценивать на уроках в общем смысле и за что ставить ученикам оценки?
  • Назовите отдельные типы оценки и приведите их плюсы и минусы.
  • Что вам кажется самым эффективным при обучении языку в связи с оценкой: сравнение учеников, сравнение с нормой, оценка индивидуального прогресса. Назовите плюсы и минусы.
  • Составьте 2 списка критериев оценки владения языком: а) устного, б) письменного. В каких критериях они схожие, в чём отличаются?
  • Как контролировать и оценивать работу и результаты ученков с специальными требованиями?

  В) Работа с ошибкой

  • Какова функция работы с ошибкой при обучении уностранному языку? О чём свидетельствует ошибка ученика?
  • Назовите типичные ошибки в речи чехов на русском языке? Приведите примеры к отдельным языковым средствам, устной и письменной продукции. Почему они возникают?
  • Надо ли исправлять все ошибки учеников?
  • Как следует работать с ошибкой при отработке языковых средств?
  • Как следует работать с ошибкой при отработке речевых умений?
  • Какова разница в исправлении ошибок между устной и письменной речью учеников?
  • Можно ли перебивать речь ученика, если он допустит ошибку?
  • Что такое приём «эхо» при работе с ошибкой?
  • Что такое отсроченный контроль (отсроченное исправление ошибок)?
  • Когда должен преподаватель возвращать исправленные контрольные работы? Почему?
  • Надо ли вписывать в контрольные работы правильный вариант или хватит только обозначать места, где ошибки?
  • Могут ли ошибки учеников указывать на недостатки в работе преподавателя?

  Г) Задание

  Составьте 2 задания коммуникативно направленных комплексных письменных работ. Выберите любые 2 урока учебника "Твой шанс" 1 или 2.

 • Использование стандарта для начального образования по русскому языку

  • Какова функция «Стандартов для начального образования» (Standardy pro základní vzdělávání)? С какой целью они были разработаны? - см. например http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/co-znamenaji-standardy-pro-zakladni-vzdelavani
  • На основе каких документов они созданы?
  • Дайте характеристику основной концепции «Стандарта для начального образования по русскому языку»  («Standardy pro základní vzdělávání : Další cizí jazyk : Ruský jazyk»).
  • Как можно этот документ использовать на уроках по русскому языку?
 • Мотивация к обучению русскому языку как иностранному в начальной и средних школах

  А) Мотивация к обучению русскому языку в качестве второго иностранного языка

  • Почему необходимо знать иностранные языки? Какую роль в этом играет европейская политика?
  • Почему люди учат иностранные языки?
  • Хватит ли в настоящее время владение английским языком?
  • Почему люди учат русский язык?
  • Почему чешские ученики выбирают русский язык как второй иностранный в начальной и средней школах? Существует ли разница между причинами его выбора в начальной и средней школах?
  • Какую роль при выборе играет инструментальная мотивация?
  • Какую роль при выборе играют, по-вашему, родители?
  • Какую роль при выборе играют, по-вашему, друзья ученика?
  • Какую роль при выборе играют, по-вашему, преподаватели?

  Б) Мотивация к выполнению заданий на уроках русского языка

  • Какова связь между мотивацией к обучению данного языка в общем и мотивацией к работе на занятиях?
  • Какие виды мотивации вы знаете? Дайте конкретные примеры их проявления на занятиях по русскому языку, т. е. почему ученик выполняет задания/активно работает на уроках, почему ученик готовится к урокам по русскому языку?
  • Какова функция мотивации к выполнению отдельных заданий по русскому языку?
  • Как следует учеников мотивировать к работе? Чем отличается способ мотивации в начальной и средней школах?
  • Какую роль в этом играет учебник, которым ученики пользуются на занятиях?
  • Какую роль в этом играет сам преподаватель, т. е. его характер, отношение к ученикам и к самой работе в школе, его способ работы на уроках и т. д.

  В) Задания

  • Проанализируйте отдельные УМК и скажите, мотивируют ли приведённые задания к активной работе учеников? Дайте характеристику каждого УМК с этой точки зрения.
  • Выберите любой урок любого учебника. Попробуйте сформулировать мотивацию к выполнению каждого задания в данном уроке. Не забывайте формулировать коммуникативно!
 • Языковые игры на уроках русского языка

  • Что такое игра и какова её функция в жизни человека и на занятиях по иностранному языку?
  • Как связана языковая игра с мотивированностью говорить на иностранном языке?
  • К основной типологии игровых заданий (игровые некоммуникативные задания, игровые предкоммуникативные задания и игровые коммуникативные задания / языковые, речевые, коммуникативные игры) приведите мин. 2 конкретных примера языковых игр.
  • Когда применять языковые игры на занятиях?
  • Можно ли заниматься игровыми заданиями в любой группе учеников?
  • Приведите методические правила реализации языковых игр на уроках. Выбирая  игру, о чём необходимо думать преподавателю?
 • Работа с учениками с особыми образовательными потребностями

  • Как характеризуется «ученик с особыми образовательными потребностями» (žák se speciálními vzdělávacími potřebami)? Приведите основные типы поддержки (вспомогательные меры – podpůrná opatření) этих учеников в чешских школах. – См. например http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani
  • Приведите основную классификацию учеников с особыми образовательными потребностями. См. например RVP ZV RVP G.
  • Что такое индивидуальный учебный план? Какую информацию он содержит? См. например http://www.msmt.cz/vzdelavani/individualni-vzdelavaci-plan-1
  • Какова функция ассистента педагога?
  • Как могут этим ученикам помогать их одноклассники?
  • Какую роль в образовании этих учеников играют их родители? 
 • Характеристика учебных материалов для учеников со специфическими нарушениями

  А) Специфические нарушения

  • Приведите основные типы специфических нарушений, с которыми часто встречаемся на занятиях по русскому языку, и дайте их краткую характеристику.
  • Попробуйте сформулировать основные рекомендации для работы с учениками со специфическими нарушениями, касающиеся презентации нового материала, его отработки, контроля и оценки, работы в группе и т. д.

  См. например

  https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/novinky-z-oboru/jak-pracovat-v-rustine-s-zaky-s-poruchou-uceni-trocha-rad-zacinajicim-dyslexie/

  https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/novinky-z-oboru/jak-pracovat-v-rustine-s-zaky-s-poruchou-uceni-dysgrafie-dysortografie/

  https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/novinky-z-oboru/jak-pracovat-v-rustine-s-zaky-s-poruchou-uceni-doporuceni-a-epilog/

   Б) Дислексия

  • Как она проявляется при обучении русскому языку?
  • Как можно ученику помочь?
  • Как должна выглядеть работа с текстом у этих учеников? Что ученикам помогает в понимании и при самом чтении текста?
  • Как необходимо оформлять тексты для учеников с дислексией?

  В) Дисграфия

  • Как она проявляется при обучении русскому языку?
  • Как можно ученику помочь?

  Г) Дисорфография

  • Как она проявляется при обучении русскому языку?
  • Как можно ученику помочь?

  Д) Задания

  • Разработайте индивидуальный учебный план для ученика со специфическим нарушением любого класса начальной школы.
  • Проанализируйте УМК по русскому языку и скажите, удобны ли данные УМК для учеников со специфическими нарушениями (оформление текстов, задания, графическое оформление всего УМК).

  • Выберите текст по любой теме уровня А1 и подготовьте его для учениика с комбинацией специфических нарушений (формальное оформление, подходящие задания для понимания текста, задания для посттекстовой работы с выходом в речь – устную и письменную).

  • Выберите текст по любой теме уровня Б1  и подготовьте его для учениика с комбинацией специфических нарушений (формальное оформление, подходящие задания для понимания текста, задания для посттекстовой работы с выходом в речь – устную и письменную). 
 • Ученики-иностранцы на занятиях по русскому языку

  А) Ученик-иностранец

  • Как характеризуется ученик-иностранец? См. например http://www.nuv.cz/t/ciz
  • С какими учениками-иностранцами часто встречаемся в чешских школах?
  • Приведите основные общие методические правила работы с учениками-иностранцами в чешских школах. См. например https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17461/metodicke-pokyny-k-zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky.html/
  • Приведите конкретные методические правила или приёмы работы с учениками-иностранцами на занятиях по русскому языку.
  • Как работать с учениками-носителями русского языка? Как можно использовать их знания и умения на уроках русского языка?

  Б) Задания

  • Разработайте индивидуальный учебный план для ученика-иностранца любого класса.
 • Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при обучении русскому языку в начальной и средней школах

  А) Культура

  • Что такое культура в узком и широком понимании?
  • Какова связь языка и культуры?
  • На каком уровне следует знакомить ученика с культурным фоном языка?
  • Что такое фоновые знания в связи с иностранным языком?
  • На каком языке преподавать культуру?
  • Какими аспектами культуры необходимо заминаться на занятиях по русскому языку?
  • Какие материалы можно использовать при обучении культуре?

  Б) Межкультурная коммуникативная компетенция

  • Что такое социокультурная компетенция? См. например «Společný evropský referenční rámec pro jazyky».
  • Что такое межкультурная коммуникативная компетенция? Каковы её составные части?
  • Какова цель межкультурного обучения?
  • Как можно контролировать и оценивать межкультурную коммуникативную компетенцию учеников?
  • Каким способом можно использовать «Европейский языковой портфель».

  См. например http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-jazykove-portfolio

  https://ejp.rvp.cz/

  В) Задания

  • Проанализируйте чешские куррикулумные документы и скажите, какие требования они ставят к межкультурным аспектам обучения иностранным языкам или обучению в общем смысле.
 • Страноведение на уроках русского языка

  А) Становедческие и лингвострановедческие сведения на уроках

  • С какими страноведческими и лингвострановедческими сведениями должны ученики знакомиться на занятиях по русскому языку?
  • Какую роль в презентации культурологического материала играет учебник? Каким способом может учебник предлагать информацию о культуре?
  • Где искать дополнительный учебный материал? Каковы принципы его отбора?
  • Какую роль в презентации культурологического материала играют аутентичные иллюстративные материалы?

  Б) Задания

  • Проанализируйте УМК и дайте характеристику их подхода к страноведческой и лингвострановедческой информации? Какой иллюстративный культурологический материал они презентуют? Презентуют ли они культурологический материал функционально?  Презентуют ли они культурологический материал в связи с отработкой языковых средств или речевых умений?
  • Разработайте собственные дидактические материалы (см. требования) по следующим темам:
  1. в гостях А1
  2. речевой этикет и коммуникативное поведение русских для уровня А2
  3. русская музыка для уровня А2
  4. русский быт/повседневная жизнь в России для уровня Б1
  5. российские официальные государственные праздники для уровня Б1
  • Подготовьте план проекта по любой страноведческой теме для любого уровня.
 • Специфики обучения русскому языку в средних профессиональных школах

  А) Среднее профессиональное образование

  • Какие средние профессиональные школы в Чехии вы знаете? Каковы цели их программ образования?
  • Чем отличается обучение иностранному/русскому языку в средних общеобразовательных и средних профессиональных школах? Каковы цели обучения иностранному/русскому языку в этих школах?

   Б) Задания

  • Проанализируйте документы «RVP pro odborné vzdělávání» для разных видов средних профессиональных школ и приведите основные требования к обучению иностранному/русскому языку в этих школах. См. например http://www.nuv.cz/t/rvp-os
 • Обучение специальному языку

  А) Специальный язык

  • Что такое специальный язык? Чем он характеризуется?
  • Какими специфическими языковыми средствами и речевыми умениями должны владеть выпускники отдельных средних профессиональных школ?
  • На каком уровне владения иностранным языком можно начать с обучением специальному языку?
  • В каких УМК предлагается также специфическая лексика по специальности?
  • Какими учебниками или дополнительными пособиями можно пользоваться при обучении специальному языку в отдельных типах школ?
  • Каковы принципы и критерии отбора лексики по специальности?
  • Как следует эту лексику отрабатывать?

  Б) Задания

  • Выберите 2 типа средних профессиональных школ и для каждого выберите одну тему, связанную со специальным языком. Разработайте секвенцию заданий для отработки языковых средств и речевых умений по этим темам. Секвенция заданий должна включать: объяснение нужного языкового материала и упражнения для его закрепления, задания с этим языковым материалом на тренировку рецептивных речевых умений и задания на продуктивное использование данного материала в речи.