Osnova témat

 • Úvod

 • Úvod - požadavky, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu:

  1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 3 absence za semestr, tj. 6 vyučovacích hodin,

  2. průběžné plnění všech zadaných úkolů v zadaném termínu,

  3. splnění zkouškového testu, minimální úroveň pro splnění je 70 % + ústní část.

  Tematické okruhy ke zkoušce:

  1. Lingvodidaktika jako vědní disciplína, základní lingvodidaktické otázky

  2. Lingvistické základy didaktiky RJ a zřetel k mateřštině v hodinách RJ v české škole

  3. Psychologické základy didaktiky RJ

  4. Výuka zvukové stránky RJ

  5. Výuka gramatiky RJ

  6. Výuka slovní zásoby RJ

  7. Výuka grafiky a pravopisu RJ

  Anotace předmětu:

  Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky jazykových prostředků ruského jazyka v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na lingvodidaktickou analýzu jednotlivých jazykových prostředků v porovnání s českým jazykovým systémem a utváření dovedností studentů efektivního využívání jazykových prostředků při formování komunikativní kompetence žáků na základních a středních školách.

  Literatura:

  AKIŠINA, А. А., KAGAN, О. Е. Učimsja učiť.Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka: jazykovyje sredstva. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4277-2.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Didaktika fonetiky a grafiky ruského jazyka v praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. https://futurebooks.cz/books/pedfa_esf_6/?/obalka/

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

 • 1. Отношения между языковыми средствами и речевыми умениями, роль языковых средств при формировании коммуникативной компетенции

  А) Назовите отдельные языковые средства и речевые умения.

  Объясните отношения между отдельными языковыми средствами и речевыми умениями.

  Б) Что является целью современного языкового образования в Чехии? Какие цели и требования к отдельным языковыми средствами и речевыми умениями приводят европейские и чешские куррикулумные документы?

  • Общеевропейские компетенции владения иностранным языком
  • RVP ZV
  • RVP G
  • Standardy pro základní vzdělávání
  • Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky

  В) Что такое коммуникативная компетенция на иностранном языке? Объясните.

  Назовите и более подробно объясните её составные части (см. напр. "Общеевропейские компетенции владения иностранным языком").

  Объясните принципы коммуникативно направленного обучения. Как выглядит коммуникативно направленный урок иностранного языка? (см. напр. Акишина - Каган)

  Какую роль играют отдельные языковые средства при формировании коммуникативной компетенции учащихся?

 • 2. Лингвистическая и психологическая основы обучения фонетике

  А) Значение фонетики при обучении иностранному языку

  • Каково значение фонетики при обучении иностранному языку в современной образовательной среде?
  • Какое место должна занимать фонетика на уроках русского языка?
  • Объясните роль фонетики в отдельных теориях и методах обучения иностранному языку?
  • Каково отношение фонетики к другим языковым средствам?
  • Какие трудности могут возникать в процессе коммуникации, если говорящий не соблюдает фонетические правила иностранного языка?
  • Какие трудности могут возникать в процессе коммуникации на иностранном языке на уровне продукции и перцепции?
  • Надо ли вообще заниматься перцепцией фонетических явлений?

   

  Б) Лингвистическая и психологическая основы обучения фонетике

  • Какими результатами или вопросами теоретического лингвистического исследования в области фонетики и фонологии пользуется лингводидактика?
  • Обсудите все ключевые явления звуковой системы русского языка (сегментные и супрасегментные элементы), вспомните правила их функционирования в русском языке и сопоставьте их с системой чешского языка.
  • Что такое аппроксимация? От чего зависит степень аппроксимации говорящего на иностранном языке?
  • Какие психологические аспекты надо учитывать при обучении звуковой системе русского языка?
 • 3. Интерференция фонетических явлений, проблематика фонетического минимума

  А) Интерференция фонетических явлений

  • Сопоставьте звуковую систему русского и чешского языков с точки зрения родственности языков. Какие фонетические явления вызывают трудности при обучении, каким явлениям следует уделять особое внимание?
  • Какую роль играет межъязыковой трансфер в отношении чешский язык – русский язык? Приведите примеры.
  • Объясните термины «фоноперцептивная интерференция» и «фонопродуктивная интерференция». Приведите примеры.

  Б) Фонетический минимум и фонетическая грамотность

  • Существует ли вообще фонетический минимум? Обоснуйте свою точку зрения.
  • Что такое фонетическая грамотность? Каково её определение?

  • Чем отличается фонетическая грамотность от фонетического минимума?

  • Какими фонетическими явлениями и правилами следует обязательно владеть на уровнях А1 и Б1?

  В) Задания

  • Сопоставьте чешские куррикулумные документы (RVP Z, RVP G, Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky) с точки зрения требований к овладению звуковой стороной русского языка.
  • Проанализируйте отдельные учебно-методические комплексы (УМК) по русскому языку с точки фонетического материала. Каким фонетическим явлениям уделяется внимание? В каких томах УМК? Как часто вводится фонетический материал? Обобщите частотность работы над фонетикой в отдельных УМК.
 • 4. Обучение фонетике

  А) Объяснение фонетических явлений

  • Что помогает ученикам при обучении  фонетике?
  • Что такое «вводный аудиооральный курс»? Зачем его реализовать? Каковы его цели? В каких классах? Как долго?
  • Каковы принципы объяснения фонетических явлений? Какими способами можно объяснять фонетические явления?
  • Объясните главные принципы отдельных способов введения новых фонетических явлений на уроках русского языка. Приведите их плюсы и минусы. Как влияет возраст учеников на отбор подходящего метода объяснения?

   

  Б) Закрепление и повторение фонетических явлений

  • Каковы принципы закрепления и повторения фонетики? На основе какого материала полезно закреплять и повторять фонетический материал?
  • Приведите типологию упражнений для тренировки фонетики. К каждому типу приведите конкретные задания упражнений.
  • Какую роль при тренировке фонетики играют фонетические зарядки?
  • Какую роль при тренировке фонетики играют песни, стихи, скороговорки или другой ритмический материал?
  • Какую роль при тренировке фонетики играет чтение вслух? Надо ли ученикам читать вслух? Зачем?

   

  В) Контроль и оценка овладения фонетикой русского языка

  • Чем отличаются фонетические и фонологические ошибки в речи? Какие из них являются недопустимыми в речи?
  • Какие фонологические ошибки допускают часто чехи в речи на русском языке?
  • Надо ли оценивать фонетические свойства речи учеников на экзаменах?
  • Какие фонетические аспекты следует прежде всего оценивать?
  • Можно ли разрешать ученикам говорить с фонетическими ошибками?

   

  Г) Задания

  • Проанализируйте отдельные УМК по русскому языку с точки зрения презентации нового фонетического материала. Обобщите принципы презентации нового фонетического материала в этих комплексах и сопоставьте их. Покажите конкретные примеры. Какова их графическая реализация в отдельных УМК?
  • Проанализируйте отдельные УМК по русскому языку с точки зрения типологии упражнений на закрепление фонетики. Сделайте выводы для отдельных УМК. Покажите конкретные примеры к отдельным типам упражнений.
  • Можно ли утверждать, что в УМК фонетический материал циклически расположен и повторяется? Обоснуйте своё мнение.
  • Разработайте собственные дидактические материалы по следующим явлениям (см. требования), всегда эти материалы должны быть логически связаны с определённой темой:
  1. Произношение согласного щ или ш (для уровня А1)
  2. Произношение л и л' (для уровня А2)
  3. Произношение редуцированных гласных (для уровня А2)
  4. Произношение ИК-3 (для уровня Б1)
  5. Произношение ИК-5 (для уровня А1)
  6. Произношение сочетания звуков сч, зч, чт и т. п. (для уровня А2)
  • Найдите 2 ритмических текста и подготовьте их для проведения на уроках (любой уровень в зависимости от текста).
 • 5. Лингвистическая и психологическая основы обучения лексике

  A) Значение лексики

  • Каково значение лексики при обучении языку?
  • Каково отношение лексики к другим языковым средствам?

   Б) Лингвистическая и психологическая основы обучения лексике

  • Сопоставьте лексику русского и чешского языков с точки зрения родственности языков. Распределите лексику с этой точки зрения и объясните, какие группы вызывают трудности при обучении, каким группам следует уделять особое внимание?
  • Какие парадигматические отношения в системе лексики вы знаете? Какие из них можно использовать при обучении на начальном и на продвинутом уровнях владения?
  • Зачем необходимо объяснять валентность отдельных слов?
  • Каким способом и на каком уровне можно пользоваться знаниями словообразования?
  • Какую роль играет межъязыковой трансфер в отношениях чешский язык – русский язык и английский язык – русский язык? Приведите примеры.
  • Какую роль играет внутриязыковой трансфер? Приведите примеры.
 • 6. Лексический минимум, отбор лексического материала

  А) Лексический минимум

  • Объясните это понятие и назовите его типы. Какому типу уделяется при обучении больше внимания и почему?
  • Кто и в какой степени занимается отбором лексического минимума?
  • Какие принципы отбора лексического минимума вы знаете?
  • Какие лексические единицы входят в лексический минимум?
  • Сколькими лексическими единицами следует владеть на каждом уровне А1-С1? Каких тем касаются эти единицы?

  Б) Задание

  1. Сопоставьте госстандарты (RVP Z, RVP G) с точки зрения лексического минимума и тем.

 • 7. Обучение лексике

  А) Объяснение лексики

  • Что помогает ученикам запоминать новую лексику?
  • Надо ли дома заучивать новые слова?
  • Сколько новых слов следует вводить на одном уроке (45 минут)?
  • Каковы принципы объяснения новой лексики? Какими способами можно объяснять новую лексику на начальном или на продвинутом этапе обучения? Как следует комментировать новую лексику?
  • Что такое семантизация лексики и каковы её типы? Какими способами семантизации следует пользоваться на отдельных уровнях владения языком?
  • Как следует реализовать первичное закрепление новой лексики?

   

  Б) Закрепление и повторение лексики

  • Каковы принципы повторения лексики? Какими способами можно закреплять и повторять новую лексику на начальном или на продвинутом этапе обучения? Что надо делать, чтобы ученики не забывали лексику?
  • Что такое систематизация лексики? Зачем она нужна? По каким принципам можно систематизировать лексику?
  • Приведите типологию упражнений для тренировки лексики. К каждому типу приведите конкретные задания упражнений.
  • Какую роль при тренировке лексики играют языковые игры?

   

  В) Контроль и оценка овладения лексикой русского языка

  • Какие лексические ошибки допускают часто чехи при обучении русскому языку?
  • Какие аспекты овладения лексикой следует оценивать?

   

  Г) Задания

  • Разработайте собственные дидактические материалы по следующим явлениям (см. требования):
  1. Лексика, связанная с глаголом любить (для уровня А1)
  2. Лексика, связанная с глаголом ходить (для уровня Б1)
  3. Тема школа (для уровня А2)
  4. Тема школа (для уровня Б1)
  5. Тема мой город (для уровня А1-2)
  6. Тема мой город (для уровня Б1)
  7. Тема природа (для уровня А1)
  8. Тема природа (для уровня Б1)
  • Разработайте одну языковую игру по теме питание и одну по теме хобби для любого уровня.
 • 8. Лингвистическая и психологическая основы обучения грамматике

  A) Значение грамматики при обучении иностранному языку

  • Каково значение грамматики при обучении иностранному языку в современной образовательной среде?
  • Какое место должна занимать грамматика на уроках русского языка?
  • Объясните роль грамматики в отдельных теориях и методах обучения иностранному языку?
  • Каково отношение грамматики к другим языковым средствам?

   

  Б) Лингвистическая и психологическая основы обучения грамматике

  • Какими результатами или вопросами теоретического лингвистического исследования в области морфологии и синтаксиса пользуется лингводидактика?
  • Сопоставьте грамматику русского и чешского языков с точки зрения родственности языков. Какие грамматические явления вызывают трудности при обучении, каким явлениям следует уделять особое внимание, и наоборот, какие явления не надо подробно объяснять или даже можно не объяснять вообще?
  • Обсудите с этой точки зрения все ключевые явления грамматической системы русского языка (морфологические и синтаксические), вспомните правила их образования и функционирования в русском языке и сопоставьте их с системой чешского языка.
  • Какую роль играет межъязыковой трансфер в отношениях чешский язык – русский язык и английский язык – русский язык? Приведите примеры.
  • Какую роль играет внутриязыковой трансфер? Приведите примеры.
  • Объясните с психологической точки зрения основную разницу между обучением на основе сознательного применения грамматических правил и обучением на основе подражания и аналогии. 
 • 9. Грамматический минимум, отбор грамматического материала

  А) Грамматический минимум

  • Объясните это понятие и назовите его типы.
  • Кто и в какой степени занимается отбором грамматического минимума?
  • Какие принципы отбора грамматического минимума вы знаете?
  • Какие грамматические единицы входят в грамматический минимум уровней А1 и Б1?

  Б) Задания

  • Сопоставьте чешские куррикулумные документы (RVP Z, RVP G, Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky) с точки зрения грамматического минимума.
  • Сопоставьте эти требования с содержанием отдельных учебныо-методических комплексов (УМК) по русскому языку.
 • 10. Обучение грамматике

  А) Объяснение грамматики

  • Надо ли все грамматические явления объяснять на уроках?
  • Что помогает ученикам при обучении  грамматике?
  • Каковы принципы объяснения грамматических явлений? Какими способами можно объяснять новые явления на начальном или на продвинутом этапе обучения? На каком языке следует объяснять грамматику?
  • Надо ли ученикам знать грамматические термины на русском языке и грамматическую теорию?
  • Объясните главные принципы способов введения новых грамматических явлений на уроках русского языка и приведите примеры конкретных явлений, которые следует вводить этими способами:
  1. Лексическое введение грамматических явлений (лексическая антиципация и простое лексическое введение).
  2. Объяснение с применением правил (индуктивный, дедуктивный и индуктивно-дедуктивный способы).
  • Как следует реализовать первичное закрепление новой грамматики?
  • Что такое манипулятивное упражнение? Найдите их примеры в учебниках. Зачем следует ими пользоваться?

   

  Б) Закрепление и повторение грамматики

  • Каковы принципы закрепления и повторения грамматики? Какими способами можно закреплять и повторять грамматический материал на начальном или на продвинутом этапе обучения?
  • Приведите типологию упражнений для тренировки грамматики. К каждому типу приведите конкретные задания упражнений.
  • Какую роль при тренировке грамматикии играют языковые игры?

   

  В) Контроль и оценка овладения грамматикой русского языка

  • Какие грамматические ошибки допускают часто чехи при обучении русскому языку?
  • Какие аспекты овладения грамматикой следует оценивать?
  • Можно ли разрешать ученикам говорить с грамматическими ошибками?

   

  Г) Задания

  • Проанализируйте отдельные УМК по русскому языку с точки зрения презентации нового грамматического материала. Обобщите принципы презентации нового грамматического материала в этих комплексах и сопоставьте их. Покажите конкретные примеры. Какова их графическая реализация в отдельных УМК?
  • Проанализируйте отдельные УМК по русскому языку с точки зрения типологии упражнений на закрепление грамматики. Сделайте выводы для отдельных УМК. Покажите конкретные примеры к отдельным типам упражнений.
  • Обратите внимание на конкретное задание грамматических упражнений. Мотивируют ли они учеников к выполнению? Интересны ли они?
  • Выберите любое грамматическое явление, найдите все упражнения для закрепления и повторения этого явления во всех томах одного УМК и докажите циклическое расположение грамматического материала в этом УМК.
  • Разработайте собственные дидактические материалы по следующим явлениям (см. требования):
  1. Спряжение любого глагола с чередованием согласных (для уровня А1)
  2. Перевод чешского глагола mít (для уровня А1)
  3. Повелительное наклонение (для уровня Б1)
  4. Союзы если – ли (для уровня А2)
  5. Сравнительная степень  аналитический и синтетический типы (для уровня Б1)
  6. Превосходная степень  только аналитический тип (для уровня А2)
  7. Склонение им. существительных мужского/женского/среднего рода по выбору (для уровня А2)
  8. Местоимения и наречия с -то и -нибудь (для уровня Б1)
  •  Разработайте 2 языковые игры на закрепление грамматики,  одну для уровня А1, одну для уровня Б1.
 • 11. Лингвистическая и психологическая основы обучения графики и орфографии

  A) Значение графики и орфографии

  • Каково значение графики и орфографии в прцессе обучения русскому языку в чешской среде?
  • Каково отношение графики и орфографии к другим языковым средствам?
  • Надо ли вообще заниматься графикой и орфографией на уроках по русскому языку в начальной и средней школах?
  • Следует ли заниматься на уроках обеими вариантами русской графической системы, т. е. печатной и письменной?

   

  Б) Лингвистическая и психологическая основы обучения графике и орфографии

  • Что такое графика и что такое орфография с лингвистической точки зрения? Что они рассматривают?
  • Сопоставьте графику и орфографию русского и чешского языков с точки зрения родственности языков. Распределите графические и орфографические средства с этой точки зрения и объясните, какие явления вызывают трудности при обучении, каким явлениям следует уделять особое внимание?
  • Обсудите с этой точки зрения все ключевые явления орфографической системы русского языка, вспомните главные орфографические правила в русском языке и сопоставьте их с правилами правописания чешского языка.
  • Какие принципы орфографии русского языка вы знаете? Приведите примеры слов, написание которых руководствуется этими принципами.
  • Какую роль играет межъязыковой трансфер в отношении чешский язык – русский язык в области графики и орфографии? Приведите примеры.
  • Какую роль играет при обучении русской гафике умение чтения на чешском языке?
  • Какие психологические аспекты играют роль при обучении русской орфографии?

   

  В) Графический и орфографический  минимумы

  • Существует ли вообще графический или орфографический минимум? Обоснуйте свою точку зрения.
  • Какими орфографическими правилами следует владеть на уровнях А1 и Б1? 
 • 12. Обучение графике и орфографии

  А) Объяснение графики и орфографии

  • Зачем необходимо объяснять правописание отдельных слов? Надо ли вести учеников к пониманию орфографических правил?
  • Каковы принципы объяснения графики? Какими способами можно объяснять написание букв русского алфавита? Как следует комментировать их написание?
  • Каковы принципы объяснения орфографии? Какую роль играет при этом знание других языковых средств?

   

  Б) Закрепление и повторение графики и орфографии

  • Каковы принципы повторения графики и орфографии?
  • Что такое орфографическое проговаривание? Зачем оно нужно?
  • Какую роль играют диктанты?
  • Приведите типологию упражнений для тренировки графики и орфографии. К каждому типу приведите конкретные задания упражнений.

  В) Контроль и оценка овладения графикой и орфографией

  • Какие ошибки в графике и орфографии допускают часто чехи при обучении русскому языку?
  • Следует ли оценивать правильность написания текстов?

   

  Г) Задания

  • Сопоставьте чешские куррикулумные документы (RVP Z, RVP G, Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky) с точки зрения требований к знаниям орфографии.
  • Сопоставьте способы написания отдельных букв в отдельных УМК по русскому языку.
  • Проанализируйте отдельные УМК по русскому языку с точки зрения презентации орфографического материала. Обобщите принципы его презентации в этих комплексах и сопоставьте их. Покажите конкретные примеры.
  • Какие орфографические правила даются в отдельных УМК?
  • Разработайте собственные дидактические материалы по следующим явлениям (см. требования):
  1. Объяснение написания выбранной буквы или нескольких букв – придумайте план целого урока для учеников 6 класса начальной школы.
  2. Объяснение написания выбранной буквы или нескольких букв (других, чем в предыдущем задании) – придумайте план целого урока для учеников 1 класса средней школы.
  3. Объяснение любого орфографического правила – придумайте план целого урока в рамках какой-то подходящей темы.