Тематический план

 • Požadavky ke splnění předmětu a studijní literatura

  Požadavky ke splnění předmětu:

  • aktivní účast v diskusi při prezenční části výuky,
  • včasné odevzdání všech požadovaných úkolů (termíny budou upřesněny).

  Studijní literatura:

  Акишина, А. А., Каган, О. Е. (2010). Учимся учить. Москва: Русский язык. Курсы.

  Rozboudová, L., Konečný J. (2018). Современная дидактика русского языка как второго иностранного: Языковые средства. Praha: Karolinum.

  Rozboudová, L. (2020). Современная дидактика русского языка как второго иностранного: Речевые умения. Praha: Karolinum.

  Rozboudová, L., Konečný J. (2021a). Современная дидактика русского языка как второго иностранного: Избранные аспекты обучения русскому языку в чешской образовательной среде. Praha: Karolinum.

  Konečný, J., Rozboudová, L. (2019). Дидактика фонетики и графики в педагогической практике. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/didaktika-fonetiki-i-grafiki-v-pedagogicheskoj-praktike

  Rozboudová, L., Klinka, T., Uličná, K. (2021). Interdisciplinární přístup ve výuce cizích jazyků: kde hledat interkulturní komunikační kompetenci? In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 4. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 66-75.

  Rozboudová, L., Konečný, J. (2021b). Interdisciplinarita ve výuce ruského jazyka. In Interdisciplinarita ve výuce jazyků. Praha: Karolinum, s. 74–86.

  Rozboudová, L. (2019). Formování IKK v ruském jazyce v národnostně heterogenních skupinách. In Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 3. Plzeň: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, s. 69-79.

  Rozboudová, L., Konečný, J. (2017). Výběr učebního souboru jako jeden z problémů současné didaktiky ruštiny. XLinguae, 10 (1), s. 70-86. DOI 10.18355/XL.2017.10.01.08.

  Rozboudová, L. (2021). Аудиовизуальные срества обучения на уроках РКИ. In Розбоудова, Л., Васильева, Е. А., Ненарокова, М. Р. и колл. Вошебный свет детской литературы: Текст – образ – звук в детской литературе и в обучении РКИ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, s. 305-320.  https://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/2022/02/08/eebook/

 • 1. Vyučovací hodina

  Obsah bloku:

  Vyučovací hodina, plánování a příprava vyučovací hodiny ruského jazyka. Formulace cíle vyučovací hodiny. Volba vhodných didaktických postupů a organizačních forem práce. Motivace a aktivizace žáků při výuce ruštiny jako cizího jazyka. Jazykové hry. Zapojení ICT do výuky.

   

  Klíčová slova: vyučovací hodina, příprava na vyučovací hodinu, cíl hodiny, motivace, aktivizující metody, jazyková hra, ICT

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Akišina – Kagan, 2010, s. 25-29 (Коммуникативное обучение иностранному языку. Модель урока), s. 174-202 (Ученик. Что надо о нем знать.), s. 208-235 (Урок. Как его построить)

  Rozboudová – Konečný, 2021a, s. 12-55 (Мотивация в обучении русскому языку, Активные методы обучения, ИКТ в процессе обучения русскому языку как иностранному)

   

  Otázky k diskusi:

  Čím se liší hodina cizího jazyka od výuky jiných předmětů?

  Jaký má vliv koncepce výuky cizího jazyka na stavbu vyučovací hodiny?

  Jak by měla vypadat hodina cizího jazyka založená na komunikačním principu?

  Jakou roli hraje v komunikačně orientované výuce učitel?

  Uveďte fáze vyučovací hodiny ruského jazyka včetně konkrétních aktivit/činnosti žáků i učitele.

  Jak by měl vypadat začátek a konec hodiny?

  V jakém jazyce by měla být vedena hodina ruského jazyka? A jaká je role mateřštiny žáků?

  Zkuste vymezit, jak vypadá „vynikající“ hodina ruského jazyka a jak „špatná“.

  Jak by měla vypadat příprava učitele na výuku?

  Jakou motivaci mají lidé k učení se cizím jazykům obecně?

  Jakou motivaci mají žáci k výběru ruského jazyka jako vyučovacího předmětu v českých školách?

  Jaké jsou druhy motivace a jak je lze podporovat při výuce ruského jazyka? Uveďte konkrétní příklady, jak lze motivaci žáků podporovat.

  Jakou roli v motivaci žáků k aktivní činnosti hraje učebnice a další výukové materiály nabízené učitelem?

  Jakou roli v motivaci žáků hraje učitel?

  Co jsou jazykové hry a jaká je jejich funkce?

  Uveďte základní pravidla uplatňování jazykových her ve výuce.

  Jaký je význam ICT ve výuce cizích jazyků?

  Uveďte příklady efektivního využívání ICT ve výuce ruského jazyka.

   

 • 2. Rozvoj jazykových prostředků

  Obsah bloku:

  Rozvoj jazykových prostředků: slovní zásoba, gramatika, zvuková a grafická stránka ruského jazyka. 

   

  Klíčová slova: jazykové prostředky, slovní zásoba, gramatika, fonetika, grafika, mezijazykový přenos, interference, chyba

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Akišina – Kagan, 2010, s. 129-173 (Обучение грамматике, Обучение лексике, Обучение фонетике)

  Rozboudová – Konečný, 2018, s. 31-32 (Перенос), s. 44-110 (Языковые средства и речевые умения, Обучение лексике русского языка, Обучение фонетике русского языка, Обучение грамматике русского языка, Обучение графике и орфографии русского языка)

  Konečný – Rozboudová, 2019 – v e-knize si projděte taktéž všechna interaktivní zadání

   

  Otázky k diskusi:

  Jaký je vztah jazykových prostředků a řečových dovedností?

  Jaké jsou vzájemné vztahy mezi jazykovými prostředky?

  Jaké jsou cíle výuky ruského jazyka z pohledu vztahu jazykových prostředků a řečových dovedností? Jaké cíle stanovují české kurikulární dokumenty?

  Jaký je význam jednotlivých jazykových prostředků při komunikaci?

  Kterým jazykovým prostředkům je nutno věnovat nejvíce pozornosti? Liší se míra pozornosti v jednotlivých etapách učení se cizímu jazyku?

  Které jevy jazykového systému ruského jazyka jsou nejvíce ovlivňovány interferencí mateřského nebo prvního cizího jazyka? A na které mají naopak pozitivní vliv? Uveďte konkrétní příklady pozitivního a negativního transferu ke všem jazykovým prostředkům.

  Co je to gramatické či lexikální minimum? Lze vymezit také fonetické, grafické či ortografické minimum?

  Jaké jsou základní principy, metody, techniky výuky jednotlivých jazykových prostředků?

  Jaká je základní typologie cvičení na fixaci jazykových prostředků?

  Jaké jsou základní principy kontroly a hodnocení jednotlivých jazykových prostředků?

  S jakými problémy na úrovni produkce i percepce se může mluvčí potýkat, pokud nejsou dodržována fonetická pravidla ruského jazyka?

  Jaký je význam percepčních cvičení při výuce zvukové stránky jazyka?

  Jaké jsou hlavní dva přístupy k výuce fonetiky? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

  Co znamená princip aproximace při výuce zvukové stránky jazyka?

  Jaký je význam úvodního audioorálního kurzu a jaké jsou principy jeho uplatňování?

  Jaký význam pro rozvoj fonetických návyků mají fonetické rozcvičky, rytmizované texty a hlasitá čtení?

  Jaký je rozdíl mezi fonetickými a fonologickými chybami? Kterým je třeba věnovat více pozornosti?

  Co znamená sémantizace a systematizace v kontextu výuky slovní zásoby?

  Které aspekty je nutno doplňovat didaktickým komentářem při prezentaci nové slovní zásoby?

  Co napomáhá fixaci a automatizaci nové slovní zásoby?

  Jaká je funkce gramatických pravidel při výuce ruského jazyka?

  Jakým způsobem je vhodné využívat gramatickou terminologii?

  Co znamená „lexikální osvojení gramatických jevů“? Které jevy je vhodné prezentovat tímto způsobem?

  Které styly psaní (rukou) existují a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

  Je nutné věnovat pozornost pravopisným pravidlům, popř. kterým?

  Jaký význam mají diktáty?

 • 3. Rozvoj řečových dovedností

  Obsah bloku:

  Rozvoj řečových dovedností: Mluvený a psaný projev, čtení a poslech s porozuměním

   

  Klíčová slova: řečové dovednosti, mluvení, psaní, poslech, čtení, text, práce s textem

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Akišina – Kagan, 2010, s. 34-50 (Общая характеристика текста, Работа с текстом, Отбор текстов в учебных целях), s. 58-128 (Виды речевой деятельности, Устные виды речевой деятельности, Говорение, Слушание, Письменные виды речевой деятельности, Чтение, Письмо)

  Rozboudová, 2020, s. 13-136 (Речевые умения и их взаимоотношения, Говорение, Письмо, Аудирование, Чтение, Работа с текстом при формировании речевых умений, Применение визуальных средств при формировании речевых умений)

   

  Otázky k diskusi:

  Vymezte jednotlivé řečové dovednosti. Jak chápat například mluvení jako řečovou dovednost? Co je cílem výuky jednotlivých řečových dovedností?

  Vysvětlete vztahy mezi jednotlivými řečovými dovednostmi a jejich osvojováním.

  Uveďte charakteristické rysy ústní a písemné řeči.

  Jaký je význam jednotlivých řečových dovedností v komunikaci?

  Jak probíhá proces komunikace v ústní a v písemné podobě a čím se liší v mateřském a cizím jazyce? Jaké má fáze?

  Uveďte základní pravidla výuky jednotlivých řečových dovedností.

  Uveďte základní pravidla hodnocení jednotlivých řečových dovedností. Jaká jsou hodnotící kritéria? Jak pracovat s chybou?

  Uveďte základní typologii cvičení na rozvoj řečových dovedností. Ke každému typu a každé řečové dovednosti uveďte konkrétní příklady zadání.

  Co je dovednost kompenzačního vyjadřování?

  Co je to mikrosituace a jaký je její význam při výuce cizího jazyka?

  Je lepší rozvíjet dovednost psaní ve škole nebo samostatně jako domácí úkol?

  Proč je důležité věnovat se také samotnému procesu tvorby textu?

  Jaké jsou druhy poslechu a čtení? Kterým je třeba věnovat nejvíce pozornosti?

  Jaká je spojitost mezi návyky správné výslovnosti a dovedností poslechu s porozuměním?

  Jakou roli pro porozumění textu má vizuální opora?

  Jaký význam má dovednost odhadu a předvídání obsahu textu? jak lze tyto dovednosti rozvíjet?

  S jakým slovníkem by se žáci měli naučit pracovat?

  Jaké jsou základní principy výběru textu a práce s textem?

  Jaké jsou výhody a nevýhody využívání autentických textů ve výuce?

  Jaké jsou fáze práce s textem a co je jejich obsahem?

  Kolikrát je vhodné nechat žáky poslouchat stejný text?

  Jakou má funkci hlasité čtení?

  Má smysl překládat celé texty, které nabízíme žákům?

 • 4. Chyba jako součást procesu učení

  Obsah bloku:

  Chyba, druhy chyb, pozitivní transfer a interference, práce s chybou, oprava chyb v ústním a písemném projevu.

   

  Klíčová slova: chyba, práce s chybou, „error“ vs. „mistake“

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Rozboudová – Konečný, 2018, s. 65-67 (Контроль и оценка владения лексикой), s. 84-85 (Контроль и оценка владения звуковой стороной русского языка), s. 98 (Контроль и оценка владения грамматикой), s. 109-110 (Контроль и оценка владения графикой и орфографией)

  Rozboudová – Konečný, 2021a, s. 124-125 (Оценка как основной феномен процесса обучения)

   

  Otázky k diskusi:

  Jaký je rozdíl mezi „error“ a „mistake“?

  Jaká je funkce práce s chybou ve výuce cizího jazyka?

  Jak pracovat s chybou při utváření jazykových návyků? Jak při utváření řečových dovedností?

  Je nutné opravovat každou chybu, které se žák dopustí?

  Které chyby považujete za hrubé?

  Jak souvisí principy opravování chyb s metodou výuky cizího jazyka?

  Uveďte typické chyby českých žáků v ruském jazyce?

  Co znamená princip „echo“ a odložená kontrola?

 • 5. Hodnocení žáků

  Obsah bloku:

  Hodnocení jako jeden z motivačních činitelů. Typy hodnocení. Funkce a druhy jazykových testů.

   

  Klíčová slova: kontrola, hodnocení, funkce hodnocení, test

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Rozboudová – Konečný, 2021a, s. 121-129 (Контроль и оценка процесса обучения русскому языку)

   

  Otázky k diskusi:

  Jaké jsou základní funkce kontroly a hodnocení žáků?

  Jaká pravidla hodnocení je nutno dodržovat?

  Co vše by měl učitel hodnotit?

  Jak se odlišuje kontrola a hodnocení jazykových prostředků a řečových dovedností?

  Jaké jsou základní typy hodnocení? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jak je uplatňovat ve výuce ruského jazyka?

  Jaký má význam formativní hodnocení?

  Co je Evropské jazykové portfolio?

  https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-jazykove-portfolio

  https://ejp.rvp.cz/

  Jak využít Standardy pro základní vzdělávání: Další cizí jazyk: Ruský jazyk při kontrole a hodnocení žáků? (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/co-znamenaji-standardy-pro-zakladni-vzdelavani)

 • 6. Interkulturní komunikační kompetence

  Obsah bloku: Rozvíjení interkulturních dovedností ve výuce ruského jazyka (plurilingvismus, kultura, literatura, úzus komunikačního chování v daném kulturně-jazykovém společenství).

   

  Klíčová slova: komunikační kompetence, interkulturní komunikační kompetence, kultura, vztah jazyka a kultury

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Akišina – Kagan, 2010, s. 51-57 (Язык и культура. Работа с художественным текстом)

  Rozboudová – Konečný, 2021a, s. 64-91 (Межкультурная коммуникативная компетенция как цель обучения русскому языку)

   Rozboudová – Klinka – Uličná, 2021, s. 66-75 (Interdisciplinární přístup ve výuce cizích jazyků: kde hledat interkulturní komunikační kompetenci?)

  Otázky k diskusi:

  Co je kultura? Zamyslete se nad úzkým a širokým chápáním kultury.

  Jaký je vztah mezi jazykem a kulturou?

  Od jaké úrovně je třeba seznamovat žáka s kulturou studovaného jazyka?

  Které kulturní jevy je vhodné prezentovat při výuce ruského jazyka?

  Čím se liší sociokulturní kompetence, interkulturní kompetence a interkulturní komunikační kompetence?

  Jak lze kontrolovat a hodnotit úroveň interkulturní komunikační kompetence žáků?

  Jakými způsoby prezentují současné učebnice ruského jazyka kulturologický materiál?

  Jakými dalšími způsoby lze žákům zprostředkovávat kulturologický materiál?

 • 7. Individualizace a diferenciace výuky

  Obsah bloku:

  Individualizace a diferenciace výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Výuka ruštiny jako dalšího cizího jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Klíčová slova: individualizace, diferenciace, inkluzivní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory, žáci se specifickými poruchami učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, žáci s odlišným mateřským jazykem

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Rozboudová – Konečný, 2021, s. 92-120 (Обучение русскому языку учащихся с особыми образовательными потребностями)

  Rozboudová, 2019, s. 69-79 (Formování IKK v ruském jazyce v národnostně heterogenních skupinách.)

   

  Otázky k diskusi:

  Vymezte žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) dle platné české legislativy.

  Uveďte základní typy podpůrných opatření pro žáky s SVP.

  http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani

  Jak by měly vypadat Individuální vzdělávací plán a Plán pedagogické podpory? Jaké informace by měly obsahovat z pohledu výuky ruského jazyka?

  http://www.msmt.cz/vzdelavani/individualni-vzdelavaci-plan-1

  Jaká je funkce asistenta pedagoga v obecné rovině a jak může být nápomocen při výuce cizího jazyka?

  Co jsou specifické poruchy učení (SPU)? Jaké druhy specifických poruch učení znáte a jak se projevují ve výuce cizích jazyků?

  Jaké jsou základní principy práce se žáky s SPU při výuce ruského jazyka?

  Jak pracovat s textem se žáky s SPU?

  Jak je nutno formálně a obsahově upravit text pro žáky s dyslexií?

  Jaká jsou základní pravidla práce se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jednak v obecné rovině, jednak v kontextu výuky cizího jazyka.

  Jak lze využít přítomnost rodilých mluvčích ve výuce ruského jazyka?

   

 • 8. Projektová výuka

  Obsah bloku:

  Projektová výuka se zohledněním interdisciplinárního principu.

   

  Klíčová slova: projekt, miniprojekt, interdisciplinarita, mezipředmětové vztahy

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Rozboudová – Konečný, 2021a, s. 43-46 (Проектное обучение), s. 56-63 (Межпредметные связи в обучении русскому языку)

  Rozboudová – Klinka – Uličná, 2021, s. 66-75 (Interdisciplinární přístup ve výuce cizích jazyků: kde hledat interkulturní komunikační kompetenci?)

  Rozboudová – Konečný, 2021b, s. 74-86 (Interdisciplinarita ve výuce ruského jazyka)

   

  Otázky k diskusi:

  Jaké jsou základní principy projektového vyučování?

  Co je miniprojekt? Uveďte konkrétní příklady z výuky ruského jazyka?

  Nabízí současné učebnice ruského jazyka zadání pro projekty či miniprojekty?

  Jaké jsou základní principy interdisciplinárního přístupu?

  Ze kterých předmětů jsou poznatky nejčastěji využívány při výuce ruského jazyka? A naopak které poznatky z výuky ruského jazyka mohou žáci využít v jiných předmětech?

 • 9. Učebnicové soubory pro výuku ruštiny jako cizího jazyka

  Obsah bloku:

  Učebnicové soubory pro výuku ruštiny jako cizího jazyka, analýza učebnic a kritéria hodnocení učebnic.

   

  Klíčová slova: učebnice, učebnicový soubor, kritéria hodnocení učebnic

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Rozboudová – Konečný, 2018, s. 38-43 (Учебники и учебные материалы для обучения русскому языку как второму иностранному)

  Rozboudová – Konečný, 2017, s. 70-86 (Výběr učebního souboru jako jeden z problémů současné didaktiky ruštiny)

   

  Otázky k diskusi:

  Jaký je rozdíl mezi učebnicí a učebnicovým souborem?

  Jaké komponenty mají současné učebnice cizích jazyků?

  Jakou roli hraje v současné době tištěná učebnice cizího jazyka? Lze ji nahradit jinými elektronickými materiály?

  Které učebnice/učebnicové soubory pro výuku ruského jazyka znáte? Jaká je jejich koncepce? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

  Jaká kritéria je nutno uplatňovat při výběru učebnic i jiných učebních materiálů?

 • 10. Další zdroje pro výuku ruštiny jako cizího jazyka

  Obsah bloku:

  Další zdroje pro výuku ruštiny jako cizího jazyka, funkce a způsoby použití (tištěná média, vizuální média, audio-média, audiovizuální média, interaktivní média, doplňkové materiály k učebnicovým souborům, autentické dokumenty).

   

  Klíčová slova: ICT, interaktivní média, elektronická podpora učebnicových souborů, doplňkové materiály, internetové zdroje

   

  Prostudujte si následující kapitoly knih

  Akišina – Kagan, 2010, s. 237-241 (Дополнительные средства обучения, Компьютеры и Интернет)

  Rozboudová – Konečný, 2021a, s. 47-55 (Информационные и коммуникационные технологиив процессе обучения русскому языку как иностранному)

  Rozboudová, 2021, s. 305-320 (Аудиовизуальные срества обучения на уроках РКИ)

   

  Otázky k diskusi:

  Lze si při výuce ruského jazyka vystačit s jedním učebnicovým souborem?

  Disponují současné učebnicové soubory pro výuku ruského jazyka doplňkovými materiály?

  Jaké doplňkové didaktické materiály současným učebnicovým souborům pro výuku ruského jazyka chybí?

  Kde lze najít další doplňkové didaktické materiály?

  Jak lze využít vizuální a audiovizuální prostředky?

  Jaký vliv má uplatňování doplňkových materiálů na motivaci žáků?