Topic outline

 • General

  KURZ SE PŘIPRAVUJE
 • Topic 1

  • Čtete text od s. 65 poslední odstavec do s. 70 (do podnadpisu). Odpovězte na následující otázky, úkol vložte do odevzdávárny. Stačí stručné odpovědi v bodech. 1. jaké texty zvolili a proč? 2. jak je vyhledali 3. Jak je četli, co je zájímalo 4. Co o nicj napsali a proč? Proč v bodě 1 a 4 by se měly shodovat. 5. Proč by se měly shodovat?
  • Uvažujte, co by vás zajímalo, k čemu byste chtěli vyhledávat literaturu, tedy se o tom něco dozvědět na základě literatury. Buďte v dialogu s akademickou obcí resp. volte pole zájmu s ohledem na společenské vědy (nejlépe antropologie, etnologie, ale není nutné). Formulujte jako heslo. Např. jak zaznělo v milulé hodině  Propojování domovů pro seniory a mateřských škol.

 • Topic 2

  • Zvolte si jakýkoliv ODBORNÝ časopis z oborů humanitních věd. V bodech popište jeho strukturu. Zaměřte se na rubriky, které má a stručně je charakterizujte.

 • Topic 3

  • Milí kolegové, 

   v databázích inzerovaných v prezentaci vyhledejte texty, které se vztahují k vašemu tématu. Vyrobte jejich soupis. Zároveň si všímejte, a zaznamenejte si, jak jste postupovali, jak jste texty hledali, jak jste o tom uvažovali, jak kroky, které jste dělali, byly efektivní, co vám databáze při vyhledávání nabízely, jak jste s vyhledáváním spokojení. Úkol vložte do odevzdávárny. 

 • Topic 4

  • Pokračujte v úkolu z předchozí lekce, revidujte zvolenou literaturu a vypracujte seznam literatury - 5 titulů - podle jednotné citační normy. 

   Pro účely kurzu budeme pracovat s touto normou: https://citace.zcu.cz/priklady-harvardsky-system-jmeno-datum/knihy-a-monograficke-publikace-HV.html

   Opakování zadání:

   základě informací v powerpoinech z lekce 3 a 4, nalezněntě alespoň pět ODBORNÝCH textů, které se vztahují k Vašemu tématu. 1. Uveďte do záhlaví úkolu téma a obor/obory, kde hledáte 2. Uveďte klíčová slova, která jste použili. 3. V případě, že jste našli příliš mnoho textů, jak jste volbu zúžili x když jste jich našli málo, jak jste změnili klíčová slova. 4. Vypište soupis nalezených textů, s ohledem na závěrečnou práci doporučuji spíše články než knihy - články jsou kratší! 5.Texty se pokuste uvést podle citační normy. Nicméně v další lekci na této kompetenci budeme dále pracovat = to pak bude úkol na další hodinu. Každou vaší práci okomentuji a pomohu i s hledáním vhodných textů

 • Topic 5

  • Hledejte principy vytváření bibliografických údajů a poté svoji znalost uplatněte v úkolu. Lze čerpat i z powerpointové prezentace Vytiskněte/otevřete si oba soupisy (viz další soubor v tématu 5), na jednom je to dobře a na druhém špatně. Nejprve pracujet s 1. Dívejte se na typ citovaného textu jak se cituje a pak si na zkoušku opravte ten 2. chybný soupis, což si můžete zpětně ověřit na tom správném.
  • Najděte pět chyb v soupisu literatury. U každého údaje uvažujte co to je za žánr textu (článek, kapitola v knize, monografie, atd.).

  • V textu, který je uložen výše označte chyby v citační normě. Úkol pro studenty, kteří nebyli na výuce, nebo přišli pozdě.

  • Prosím sem odevzdejte soupis literatury k tématu podle citační normy.  Vždy uveďte téma, které vás zajímá, své jméno. Soupis literatury podle jednotné normy a podle abecedy (podle příjmení autora textu).

  • Prosím napište, na co se budete odborné literatury ptát, co se chcete od ní dozvědět. Přiložte soupis literatury dle citační normy.

   Prosím úkol stihnete do dnes do půlnoci.

 • Topic 6

  • Hodúlová, Tereza, 2021. Krize sousedství? Narušení prostorovosti kultury argentinského zahradního města Lomas del Palomar. Český lid 108, 431–453. ISSN 0009-0794.

   Úkol pro parafrázi a doslovnou citaci:  s. 445 Jak materialita města odráží sociální hierarchie? Jak materialita města ovlivňuje sousedství? Co ovlivňuje materialitu města?

  • Vyberte jeden z textů, které budete zpracovávat. Napište jeho přesnou citaci a text přečtěte a napište o čem text je. Tedy napište anotaci textu, tedy jeden odstavec (max 30 řádek), kde bude uvedeno:

   1. Název a autor

   2. Jaké je to téma? Jakou povahu má text (empirická studie x teoretická studie, esej atd? 

   3. O jaká data - informace se text opírá?

   4. Jaká jsou epistemologická východiska?

   5. Co zjistil? ´O čem je?

   6. Jak text přispívá k odborné debatě?

  • Nalezněte pět chyb v soupisu litertury.

  • Úkolem je nalézt pět relevantních textů, které se nějak vztahují k tématu, které chci promýšlet. Zároveň nalezené texty mohou posouvat, prohlubovat moje pochopení dané problematiky. Nyní jsem již prostudoval/a nějaké texty a již vím, co mne zajímá. Proto je třeba formulovat výzkumnou otázku, resp. otázku, na kterou budu odpovídat.

   Otázka může znít např.:

   Jak je v literatuře uvažován pojem zahradní město?

   Ve vztahu k jakým tématům je v antropologických textech požíván koncept kulturně produkovaného prostoru Sethy Low?

   Jakou metodologii používají autoři při výzkumu města?

   Jaká témata jsou v poslední dekádě zkoumána ve vztahu k městům v Latinské Americe?

 • Topic 7

  • Vytvořte patafrázi na základě předloženího textu. Text se zabývá sociální mobilitou Romů. Řeší otázku, jaké okolnosti umožnily romským obyvatelům čtyř slovenských vesnic uniknout z pasti chudoby, tedy získat kvalitní bydlení, zaměstnání a popřípadě vzdělání. Jasně formulují, že ovšem získání ekonomických zdrojů neznamená přijetí Romů jako partnerů ne-romské majority jak v lokální tak především "národní" společnosti Slovenska. Vyberte jeden odstavec, a ten parafrázujte dle pravidla - viz přednáška v Moodle
  • Vraťe se prosím ke svému úkolu, kde jsem formzulovali výzkumnou otázku. Výzkumná otázka spolu s četbou by vás měla vést v uvažování o tématu, které jste si vybrali. To znamená nyní budete číst text - článek, který jste si vyhledali k tématu, tak, abyste o tmatu referovali s pomocí myšlenek které autor uvádí a dávali je do přímé souvislosti s tím, jak vy k problematice přistupujete, jak o ní přemýšlíte.

   1. Tzn. Vyberete v textu myšlenku a představíte jí v kontextu toho, jak o věci uvažujete vy sami.

   2. pozžijete oba způsovy odkazování na cizí myšlenku a) doslovná citace b) parafráze.

   3. Nikdy nezapomenete odkazovat na zdroj, kde je myšlenky uložena.

   4. je jedno, zda použijete odkazování do závorky v textu (pak vždy soupis literatury), nebo v poznámce pod čarou.

 • Topic 8

 • Téma 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13