Osnova témat

 • Úvod

  Klinická biochemie a patobiochemie GBN002

  Autoři

  Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D., Prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. a RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.

  (bousova@faf.cuni.cz)

  Katedra biochemických věd

  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  Cíl kurzu

  Předmět Klinická biochemie a patobiochemie navazuje na předmět Klinická biochemie vyučovaný v bakalářském studijním programu. Student se v patobiochemické části seznámí s vybranými poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a s jejich vysvětlením na molekulární úrovni. V klinickobiochemické části získá hlubší přehled o současných metodách používaných k diagnostice a monitorování chorobných stavů. Seznámí se s laboratorní dokumentací, systémy externího hodnocení kvality a dalšími požadavky na akreditovanou klinickobiochemickou laboratoř. Cílem předmětu je připravit studenty navazujícího magisterského studia Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví pro budoucí kvalifikovanou činnost vysokoškolsky vzdělaného zdravotnického pracovníka v klinickobiochemických laboratořích zdravotnických zařízení. Zároveň má předmět poskytnout přípravu těm, kteří uvažují o budoucí dráze pracovníka biomedicinského výzkumu.

  Seznam témat

  1. Laboratorní markery kostního metabolismu 
  2. Laboratorní data a práce se zvířecími modely
  3. Informovaný souhlas a a formální náležitosti v KBCH
  4. Biobanky v současné medicíně
  5. Nežádoucí účinky léků a možnosti jejich laboratorní diagnostiky
  6. Analýza mozkomíšního moku
  7. Mechanismy poškození buňky
  8. Oxidační stres, antioxidační ochrana
  9. Zánět
  10. Patobiochemie nádorů
  11. Dědičné metabolické poruchy – obecná část
  12. Poruchy trávení a vstřebávání lipidů; lipidózy; steatóza jater
  13. Metabolismus lipoproteinů, dyslipoproteinemie
  14. Regulace glykemie a její poruchy; diabetes mellitus
  15. Poruchy trávení, vstřebávání a metabolismu sacharidů; mukopolysacharidosy
  16. Ateroskleróza a metabolický syndrom
  17. Degradace proteinů a její poruchy
  18. Poruchy skládání proteinů – neurodegenerativní onemocnění
  19. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin
  20. Poruchy metabolismu hemu a hemoglobinu
  21. Poruchy metabolismu purinových a pyrimidinových bazí
  22. Poruchy hormonální regulace
 • Laboratorní markery kostního metabolismu

  Cíl lekce

  Normální buňka reaguje na podněty zvenčí adaptačními mechanismy. Pokud je zátěž příliš velká nebo není adaptace možná, dochází k poškození buňky, které může být vratné (buňka se z poškození vzpamatuje) nebo nevratné, končící smrtí buňky. Cílem této lekce je objasnit hlavní příčiny a nejdůležitější biochemické mechanismy poškození buňky a popsat sled biochemických a morfologických změn, vedoucích k buněčnému poškození. Rovněž budou vysvětleny mechanismy reverzibilního a ireverzibilního poškození buňky hypoxií/ischemií.

  Soubor: 1
 • Laboratorní data a práce se zvířecími modely

 • Informovaný souhlas a další formální náležitosti v klinické biochemii

 • Biobanky v současné medicíně

 • Nežádoucí účinky léčiv a možnosti jejich laboratorní diagnostiky

  Soubor: 1
 • Analýza mozkomíšního moku

  Soubor: 1
 • Využití enzymů v laboratorní diagnostice

  Soubor: 1
 • Mechanismy poškození buňky

  Cíl lekce

  Normální buňka reaguje na podněty zvenčí adaptačními mechanismy. Pokud je zátěž příliš velká nebo není adaptace možná, dochází k poškození buňky, které může být vratné (buňka se z poškození vzpamatuje) nebo nevratné, končící smrtí buňky. Cílem této lekce je objasnit hlavní příčiny a nejdůležitější biochemické mechanismy poškození buňky a popsat sled biochemických a morfologických změn, vedoucích k buněčnému poškození. Rovněž budou vysvětleny mechanismy reverzibilního a ireverzibilního poškození buňky hypoxií/ischemií.

  Stránky: 5 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Oxidační stres, antioxidační systém

  Cíl lekce

  Výzkumu  volných radikálů a reaktivních forem kyslíku/dusíku,  jejich vztahu k patogenezi řady onemocnění a způsobu ochrany proti jejich působení je věnováno značné úsilí a pozornost. Často je zdůrazňován právě nepříznivý účinek volných radikálů. Tyto sloučeniny, které v organismu běžně vznikají (např. při metabolických reakcích), však mají nejen značný patogenetický ale i fyziologický význam. Jsou schopné pohotově reagovat s různými biologickými strukturami (např. aminokyselinami, proteiny, mastnými kyselinami, lipidy, nukleotidy), nízkomolekulárními metabolity, koenzymy a dalšími součástmi živé hmoty. Díky tomu se staly významnými prostředníky přenosu energie a faktory imunitní ochrany. Za určitých okolností však působí jako toxické látky a jako dezinformační agenti, schopní organismus poškodit a dokonce ho i usmrtit. Cílem lekce je představit základní charakteristiku reaktivních forem kyslíku/dusíku, popsat jejich fyziologické funkce v organismu i poškození biomolekul způsobené těmito sloučeninami. Lekce rovněž poskytne stručnou charakteristiku antioxidačního systému organismu, který vytvořené reaktivní formy kyslíku/dusíku vychytává a zháší.  

  Stránky: 6 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Zánět

  Cíl lekce

  Zánět je základní obranná reakce organismu na poškození tkáně, která směřuje k eliminaci noxy a následné reparaci poškozené tkáně. Zánětlivá reakce je zprostředkována mediátory zánětu, základním nástrojem nespecifické imunity je fagocytóza. Je-li zánět dostatečně silný, projeví se i systémovou reakcí organismu. Cílem lekce je popsat průběh akutní zánětlivé reakce, charakterizovat nejvýznamnější mediátory zánětu a popsat postup fagocytózy a mechanismy nitrobuněčného zabíjení ve fagocytech. Součástí lekce jsou rovněž informace o celkové reakci organismu, zahrnující charakteristiku reakce akutní fáze a reaktantů akutní fáze.

  Stránky: 4 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Patobiochemie nádorů

  Cíl lekce

  Zhoubná nádorová onemocnění představují celospolečenský problém, v ČR jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. Nádor je tvořen nádorovým parenchymem (nádorové buňky) a stromatem (nenádorové buněčné složky a nebuněčné součásti). Nádorové buňky mají na rozdíl od zdravých „nenádorových“ buněk větší schopnost množit se a růst, vyšší odolnost a delší životaschopnost, čímž získávají nad zdravými buňkami převahu. Téměř všechny nenádorové buněčné složky (např. fibroblasty, mezenchymové kmenové buňky, adipocyty, buňky imunitního systému) podporují přežití, růst a šíření nádorového parenchymu díky větší či menší deregulaci. Přeměna zdravé buňky na nádorovou (karcinogeneze) je několikastupňový proces, kdy dochází k postupnému hromadění mutací genů, které kontrolují buněčnou proliferaci, diferenciaci a zánik buňky. Cílem této lekce je přiblížit charakteristické rysy a průběh karcinogeneze, popsat fyzikální, chemické a biologické faktory účastnící se karcinogeneze, popsat růst a metastazování nádorů  a uvést přehled nejvýznamnějších biomarkerů nádorových onemocnění. Součásti lekce jsou i bližší informace o programované buněčné smrti (apoptose).

  Stránky: 5 Soubory: 2 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Dědičné metabolické poruchy - obecná část

  Cíl lekce

  Dědičné metabolické poruchy (DMP) představují geneticky, biochemicky i klinicky velmi heterogenní skupinu několika set onemocnění. Jejich základním společným rysem je přítomnost biochemických či enzymových odchylek, které se dají zjistit pouze speciálním vyšetřením. Příčinou vzniku těchto poruch je mutace jaderné či mitochondriální DNA, která vede ke změně vlastnosti nebo množství translatovaného proteinu (enzymu, transportéru, receptoru). Hromadění substrátu či jeho patologických metabolitů nebo nedostatek produktu reakce následkem enzymového defektu vede k lokálním nebo systémovým projevům nemoci. Cílem této lekce je přiblížit molekulární příčiny dědičných metabolických poruch, objasnit typy dědičnosti, frekvenci výskytu a závažnost poruch, a také popsat laboratorní a klinické následky DMP podle lokalizace v dané metabolické dráze, významu postižené molekuly a stupně defektu. Součástí lekce jsou rovněž možnosti diagnostiky DMP (celopopulační vs. selektivní screening) a léčby těchto onemocnění.

  Stránky: 5 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Poruchy trávení a vstřebávání lipidů; lipidózy; steatóza jater

  Cíl lekce

  Lipidy jsou skupinou strukturně heterogenních látek s hydrofobní povahou. Pro organismus představují nejbohatší energetický zdroj a hlavní zásobní formu energie. Tyto sloučeniny jsou nezbytnou součástí biologických membrán, jsou výchozí látkou při syntéze signálních molekul (steroidní hormony, eikosanoidy) a dalších biologicky aktivních látek, ve formě lipoproteinů se podílejí na transportu řady molekul. Trávení lipidů probíhá zejména v duodenu působením pankreatických enzymů za výrazného přispění žluči, která tuky emulguje a umožňuje tak vznik menších micel a tím i lepší přístup trávicích enzymů. Po resorpci do enterocytu dochází k resyntéze triacyglycerolů a vzniku chylomiker, které lipidy získané z potravy transportují do jater. Cílem této části lekce je popsat základní procesy trávení a vstřebávání lipidů a poruchy s nimi spojené. Dalším cílem je popsat příčiny vzniku steatózy jater, která je provázena hromaděním lipidů v hepatocytech. Poslední část lekce je věnována poruchám odbourávání sfingolipidů, které se následně hromadí v lyzozomech buněk organismu a způsobují vznik střádavých onemocnění označovaných jako lipidózy.

  Stránky: 6 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Metabolismus lipoproteinů, dyslipoproteinemie

  Cíl lekce

  Transport lipidů, pocházejících z potravy i syntetizovaných v organismu, je mezi jednotlivými tkáně a orgány umožněn díky vzniku lipoproteinových částic. Jedná se o komplexy nepolárních (triacylglyceroly a estery cholesterolu) a amfipatických lipidů (fosfolipidy, cholesterol) s proteiny (tzv. apoproteiny), které umožňují přenos lipofilních látek v hydrofilním prostředí krevní plasmy. Kromě toho, že umožnují transport lipidů, působí apoproteiny jako kofaktory a regulátory enzymů metabolizujících lipoproteiny, umožňují jejich vazbu na specifický receptor na buněčné membráně a jsou potřebné pro tvorbu a sekreci lipoproteinů v buňkách. Lipoproteiny vznikají v jaterních a střevních buňkách a liší se složením, hustotou a funkcí. Klasifikace jednotlivých frakcí je v současnosti založena na jejich hustotě, která závisí na obsahu nepolárních lipidů (zejm. triacylglycerolů) v jádře lipoproteinu. Poruchy tvorby a utilizace lipoproteinů vedou ke vzniku dyslipoproteinemií (hyper- a hypolipoproteinemií), které jsou buď vrozené, nebo získané, doprovázející jiná onemocnění (např. diabetes mellitus). Cílem této lekce je popsat základní procesy vzniku a metabolismu lipoproteinů, jejich funkce a složení. Diskutován je rovněž metabolismus cholesterolu, jako nedílné součásti lipoproteinů, a jeho regulace. V poslední části jsou popsány poruchy metabolismu lipoproteinů – dyslipoproteinemie, jejich klasifikace a klinické projevy.

  Stránky: 4 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Regulace glykemie a její poruchy; diabetes mellitus

  Cíl lekce

  Udržení stálé hladiny glukosy v krvi (glykemie) je nezbytné pro zajištění přísunu glukosy do všech buněk a tkání, zejména mozku, za všech okolností. Zároveň díky tomu nedochází k poškozování orgánů, které je vyvoláno dlouhodobým působením vysokých koncentrací glukosy. Na regulaci metabolismu glukosy a udržení stálé glykemie se podílí celá řada hormonů (insulin, glukagon, kortisol, adrenalin a další) a také nervový systém. U řady nemocí není organismus schopen udržet konstantní hladinu glukosy. Při chronickém přejídání a stresu, obezitě, cirhóze jater či chronické nedostatečnosti ledvin dochází ke zhoršení glukosové tolerance, jejímž konečným důsledkem může být vznik diabetu mellitu. Diabetes mellitus je chronické heterogenní onemocnění provázené hyperglykemií v důsledku dlouhodobého absolutního nebo relativního nedostatku insulinu nebo jeho nedostatečného účinku ve tkáních. Jedná se o komplexní metabolickou poruchu, zasahující metabolismus sacharidů a následně i metabolismus lipidů a proteinů a hospodaření s vodou a elektrolyty.  Cílem této lekce je popsat mechanismy regulující glykemii, připomenout fyziologické účinky hlavních hormonů zapojených do regulace glykemie, popsat metabolické změny, které provázejí diabetes mellitus, a přiblížit komplikace tohoto onemocnění na molekulární úrovni.

  Stránky: 3 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Poruchy trávení, vstřebávání a metabolismu sacharidů; mukopolysacharidosy

  Cíl lekce

  Sacharidy jsou nedílnou součástí mnoha rostlin a živočichů, kde hrají nezastupitelnou metabolickou i strukturální úlohu. Trávení sacharidů v gastrointestinálním traktu člověka probíhá především v lumen tenkého střeva, kde jsou oligosacharidy a polysacharidy štěpeny hydrolytickými enzymy glykosidasami na monosacharidy (zejm. glukosa, fruktosa a galaktosa). Ty jsou následně absorbovány enterocyty a transportovány do krevního oběhu. Nejdůležitějším sacharidem je glukosa, která je pro většinu savců (kromě přežvýkavců) hlavním zdrojem energie. Glukosa tvoří základ pro syntézu dalších sacharidů potřebných pro organismus, jako jsou glykogen (energetická zásobárna), ribosa a deoxyribosa (součásti nukleových kyselin), galaktosa (součást laktosy v mléce), jako glykolipidy či v kombinaci s proteiny jako glykoproteiny a proteoglykany. Mezi choroby spojené s poruchou metabolismu sacharidů patří esenciální fruktosurie, dědičná intolerance fruktosy, galaktosemie, deficit glukosa-6-fosfátdehydrogenasy, choroby ze střádání glykogenu a nesnášenlivost laktosy. Vrozené poruchy glykosylace jsou spojeny s defektní syntézou glykoproteinů (a glykolipidů), zatímco mukopolysacharidosy jsou onemocnění vyvolaná poruchami degradace glykosaminoglykanů. Cílem této lekce je popsat základní procesy trávení, vstřebávání a metabolismu sacharidů a složených cukrů a poruchy s nimi spojené.

  Stránky: 5 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Ateroskleróza a metabolický syndrom

  Cíl lekce

  Atherosklerosa je často se vyskytující chronické progredující zánětlivé onemocnění cévní stěny, v jehož důsledku dochází ke snížené průsvitu cév a ztrátě elasticity cévní stěny (kornatění). Klinickými projevy atherosklerosy jsou ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda a ischemická choroba dolních končetin. Vývoj atherosklerotické léze je dlouhodobý proces, který probíhá v několika fázích: časné fáze jsou charakterizované ukládáním lipidů v intimě cév a pozdní fáze proliferací intimy a nasedající trombózou. Cílem první části této lekce je popsat molekulární podstatu vzniku atherosklerotické léze a faktory, které se významnou měrou podílejí na jejím vzniku (např. modifikované lipoproteiny, monocyty a makrofágy, endotelové buňky a jejich působky, buňky hladkého svalstva cév a trombocyty). Dále jsou diskutovány některé rizikové faktory, které ke vzniku a progresi atheroslerotických lézí přispívají (lipoprotein(a), homocystein, infekce), a protektivní faktory (HDL, estrogeny, kyselina acetylsalicylová, vitamín C, ω3-polynenasycené mastné kyseliny). Ve druhé části této lekce je diskutován metabolický syndrom. Jedná se o soubor nemocí a rizikových faktorů (abdominální obezita, insulinová rezistence, dyslipidemie a hypertenze), jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací a zvyšuje riziko vzniku diabetu mellitu 2. typu, atherosklerosy a jejích přidružených komplikací. Cílem této části je popsat a diskutovat jednotlivé složky tvořící metabolický syndrom (abdominální obezita, hypertenze, porucha regulace glykemie, dyslipoproteinemie). Řešena je problematika tukové tkáně, syntéza hormonů tukové tkáně a regulace příjmu potravy.


  Stránky: 7 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Degradace proteinů a její poruchy

  Cíl lekce

  Proteiny, základní molekuly živého organismu, zastávají celou řadu fyziologických funkcí. Působí jako receptory, enzymy, přenašeče, složky kontraktilních a motilitních systémů, protilátky, faktory krevního srážení či hormony. Biologická funkce proteinu je předurčena jeho přirozenou (nativní) strukturou, která je zakódována v jeho primární struktuře (pořadí aminokyselin). Degradace proteinů je zajištěna činností intracelulárních (lyzosom, cytosol) i extracelulárních (GIT) hydrolytických enzymů označovaných jako peptidasy. Výsledkem rozkladu proteinů je směs volných aminokyselin, které jsou transportovány do buněk těla prostřednictvím specifických transportních systémů a dále využity. S degradací proteinů a transportem aminokyselin souvisí celá řada poruch – např. poruchy žaludeční sekrece, poruchy pankreatické sekrece, malabsorpce aminokyselin (např. Hartnupova nemoc), poruchy lyzosomální degradace či poruchy cytosolické cesty degradace. Cílem této lekce je popsat základní procesy trávení proteinů jak v GIT, tak uvnitř buněk těla, vstřebávání aminokyselin a poruchy s nimi spojené.

  Stránky: 4 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

  Cíl lekce

  Aminokyseliny jsou základními stavebními prvky proteinů a zároveň produkty jejich degradace, výchozími látkami pro syntézu celé řady biologicky aktivních sloučenin (např. hormonů, neurotransmiterů, purinů, hemu, kreatinu, polyaminů) a zdrojem energie. Amoniak, který vzniká při jejich odbourávání, je toxický a musí být vyloučen v nějaké netoxické formě. Takovou formou je močovina syntetizovaná v močovinovém cyklu, kterou tělo snadno vyloučí močí. Enzymový defekt, defekt přenašeče, nebo poruchy syntézy močoviny jsou příčinou vzniku závažných onemocnění. Cílem této lekce je popsat nejvýznamnější poruchy metabolismus aminokyselin, které jsou součástí novorozeneckého screeningu.

  Stránky: 6 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Poruchy metabolismu hemu a hemoglobinu

  Cíl lekce

  Hemoglobin je červené krevní barvivo, zajišťující transport krevních plynů. Tento metaloprotein je tvořen čtyřmi globinovými řetězci s pevně navázanou prostetickou skupinou – hemem. Hem je syntetizován zejména v erytroidních buňkách kostní dřeně a v buňkách jater. Následně je inkorporován do molekul celé řady proteinů (např. cytochromů P450, myoglybinu či katalasy). Jeho syntéza vychází z aminokyseliny glycinu a meziproduktu citrátového cyklu sukcinyl-CoA. V průběhu syntézy hemu vznikají porfyrinogeny a jejich oxidací porfyriny, které jsou schopné fluorescence, čehož se laboratorně využívá. Deficit některého z enzymů biosyntézy hemu vede ke vzniku porfyrií, které jsou charakterizovány hromaděním a masivním vylučováním intermediátů metabolické cesty a jejich oxidovaných produktů. Cílem první části této lekce je popsat syntézu a regulaci hemu a poruchy s touto drahou spojené. Po rozpadu hemoproteinů se uvolňuje hem, který je toxický, a proto musí být degradován na bilirubin. Z místa vzniku je transportován do jater, kde dochází k jeho konjugaci s UDP-glukuronovou kyselinou a následnému vyloučení do žluči. Poruchy degradace hemu a konjugace bilirubinu jsou provázeny hyperbilirubinemií, která může vést až ke žlutému zbarvení sklér a kůže (ikterus). Druhá část lekce je věnována získaným i dědičným poruchám degradace hemu a konjugace bilirubinu, které vedou k hyperbilirubinemii a ikteru. Hemoglobinopatie jsou vrozené poruchy syntézy proteinové části molekuly hemoglobinu, u nichž se na základě genetického defektu tvoří některý z globinových řetězců s abnormální strukturou nebo ve změněném množství ve srovnání se zdravým jedincem. V poslední části lekce je popsána struktura a funkce hemoglobinu a poruchy syntézy globinových řetězců.

  Stránky: 7 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1
 • Poruchy hormonální regulace

  Cíl lekce

  Hormony jsou signální molekuly, které řídí činnost orgánů a tkání. Jsou produkovány v malém množství buňkami endokrinních žláz na základě různých dalších signálů. Podle chemické povahy se rozdělují na hydrofilní a lipofilní, s čímž souvisí i způsob přenosu signálu do nitra buňky. Hydrofilní hormony se váží na povrchové receptory v cílové tkání a spouští syntézu druhých poslů, kteří předávají signál dál do buňky. Lipofilní hormony prostupují plasmatickou membránou a po vazbě na intracelulární receptor se přemísťují do jádra buňky, kde ovlivňují transkripci cílových genů. Cílem této lekce je shrnout fyziologické principy buněčné signalizace a krátce shrnout informace o působení hormonů syntetizovaných v hypothalamu, adenofypofýze, kůře nadledvin a štítné žláze. Ve druhé části lekce jsou uvedeny obecné příčiny nadměrné nebo snížené funkce hormonů a popsány nejvýznamnější poruchy hormonální regulace se zaměřením na hormony neurohypofýzy, kůry nadledvin a štítné žlázy.


  Stránky: 8 Soubor: 1 Test: 1 Oblast textu a médií: 1