Weekly outline

 • General

 • APLIKACE PRO ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

  Seminární práci vypracujte až po didaktické fázi výuky, dodržujte zadání v dané struktuře:

  KS: Práci můžete odevdat i ve zjednodušené variantě, případně ve formě úvah nad zpracováním inspirace Vagonářů. Rozsah půl až jedna stranka.

  odkaz: 

  http://vagonari.cz/pribehy-vagonaru.php?active=1

  PS: POZOR, zajímá-li toto video i vás, prezenční studenty, řiďte se tímto upozorněním: S videem jsme na seminářích nepracovali, proto opatrně uvažujte o tom, jak a pouze za jakých okolností jej zprostředkovat dětem, resp. rodičům.

 • Základní terminologie DV

  PRO KS: K on-line výuce 11.12. vypracujte úkoly pod tématy Terminologie DV (včetně ankety) a Kurikulum DV (úkol nevkládejte do SIS, ale mějte připraven pro on-line výuku v 10:15).

 • Kurikulum DV

  Pro KS: Nastudujte kurikulum DV, výchovy ke zdraví a osobnostní a sociální výchovy. Najdete jako kapitoly v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy - RVP ZV:

  http://www.nuv.cz/t/aktualne-platne-zneni-rvp-zv

  Úkol si připravte si jen k ruce pro výuku 11.12. 10:15, nevkládejte do SIS.

 • Didaktika DV: cíl, příběh, hrav roli, reflexe

  • u všech 3 příběhů si vyznačit ohnisko (kde příběh vrcholí a děti v roli jej improvizovaně dokončí)
  • u všech 3 příběhů formulovat cíle (potenciální využití příběhu a hry v rolích postav příběhu pro rozvoj dětí či dospělých)
  • poznamenat si své úvahy k příběhům i provedení hry v roli


   

 • LITERATURA

  K prostudování doporučuji:

  Honsnejmanová, I. Realizace průřezových témat dramaticko-výchovnými metodami. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 157 s. ISBN 978-80-7372-980-6.

  BLÁHOVÁ, K. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha: ARTAMA, 1996.

  MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011. 156 s. ISBN 978-80-7068-250-0.

  MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA-STD, 1998.

  MACHKOVÁ, E. (ed.). Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. 152 s. ISBN 978-80-262-0093-2.

  Machková, E. ed. Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 150 s. ISBN 978-80-262-0504-3.

  KOŤÁTKOVÁ, S., PROVAZNÍK, J., BLÁHOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998.

  Rychecký, S. Dramatická výchova nejen pro školu. Vyd. 1. Brno: Lužánky - středisko volného času, 2012. ISBN 978-80-85038-01-9.

  VALENTA, J., Metody a techniky dramatické výchovy, Strom, Praha 1997

  Way, B. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Překlad Eva Machková. 2., rev. a aktualiz. vyd. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014. 232 s. ISBN 978-80-903901-4-0.

   

  Doporučená:

  MARUŠÁK, R., KRÁLOVÁ, O., RODRIGUEZOVÁ, V. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.  Navrhuji pracovat s elektronickými publikacemi na odkazu:

  https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=856