Календарный план

 • Úvodní informace

  Cílem přednáškového cyklu je prezentovat a vysvětlit základní teoretické otázky psychologie jako vědní disciplíny a to s důrazem na vývoj psychologického myšlení, terminologii a problémy obecné psychologické povahy. Přednáškový cyklus usiluje prezentovat a postupně propojovat poznatky vycházející z rozdílných tradic výzkumu v psychologii a tím ukazovat bohatost paradigmatických přístupů inspirujících současnou psychologii a psychologický výzkum.

 • Literatura

  Povinná

  NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3. Vybrané kapitoly.
  EYSENCK, M. W., KEANE, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1559-4. Vybrané kapitoly.
  HUNT, M. Dějiny psychologie. 4. vydání. Praha: Portál. 2015. ISBN 9788026208983. Vybrané kapitoly.

  Doporučená:

  HORÁKOVÁ-HOSKOVCOVÁ S., HOSKOVEC, J., HELLER, D. Dějiny české a slovenské psychologie. Praha: Karolinum, 2016. ISBN: 9788024624020.
  HOSKOVEC, J., NAKONEČNÝ, M., SEDLÁKOVÁ, M. Psychologie XX. století. I. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-246-0300-4.
  PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2007. ISBN 8020014993. Vybrané kapitoly.

  • 5. říjen - Úvodní setkání

   Obsahem tohoto setkání se seznámení s obsahem kurzu, organizací výuky a nároky na atestaci + historické kořeny psychologie.

   Kurz je ukončen prověřením znalostí formou písemného testu v rozsahu daném předepsanou literaturou a upřesněné ve studijních oporách kurzu. Stěžejní studijní oporou pro přípravu k atestaci je Psychologie Atkinsonové. Přesný rozsah je nebo bude včas uveden zde v Moodle u jednotlivých témat.

   Forma testu bude upřesněna v závislosti na epidemiologické situaci. V případě nutnosti provést atestaci distančně studující dostanou odkaz na online test. Bude zapotřebí se na test přihlásit v určitém termínu. Test bude omezen časovým limitem. Termíny atestací budou vypsány na konci přednáškového cyklu. 5.1. bude vypsán předtermín, dále budou vypsány 4 termíny ve zkouškovém období v zimním semestru a kromě toho také termín ve zkouškovém období v semestru letním. Přihlášování na termín (a odhlašování se z něj) bude probíhat standardně přes SIS. Neabsolvování termínu bez předchozího řádného odhlášení v SIS má za následek jeho propadnutí.

   Test bude obsahovat otázky uzavřené a otevřené, s max. dosažitelným skóre 30 bodů. Pro splnění atestace (zisk hodnocení "dobře") je zapotřebí dosáhnout alespoň 14 bodů.

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 24 Historické základy psychologie až s.26 Strukturalismus a funkcionalismus) (s. 35 - Hlavní obory psychologie)

  • 12. říjen - Základní psychologické přístupy

   Obsahem přednášky jsou některé ze základních psychologických přístupů (psychoanalýza, behaviorismus, gestalstismus).

   LITERATURA:

   NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3 (s. 542-546, 554-556, 562-567)