Weekly outline

 • AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZKOUŠCE

  Vážené studentky, vážení studenti,

  Vzhledem k nejasně se vyvíjející epidemiologické situaci proběhne zkouška online. Půjde o písemnou formu s otevřenými otázkami ve Wordu. Formulář vám zašlu na váš mail, který máte uvedený v SIS, přesně v čase začátku zkoušky. Pak budete mít čas 50 minut na vyplnění otázek a zaslání zpět na můj fakultní mail (je v tom i rezerva na rozbalení přílohy v mailu a následné odeslání vyplněného souboru s testem). Tím budeme mít potvrzeno, že jste formulář testu dostali a že jste mi odeslali i odpověď.

  Testy by byly hodnoceny nedostatečnou, pokud by odpovědi jednotlivých studentů byly nápadné podobné a pokud by byly velmi shodné i s texty v Moodle nebo s doporučenou literaturou.

  Termíny jsou vypsány na poslední týden v lednu a první dva týdny v únoru.

  I během zkouškového období platí možnost konzultace prostřednictvím ZOOM, podle údajů uvedených v SIS v sylabu Úvodu do psychologie.

  Děkuji Vám za pochopení a za součinnost při ukončování našeho předmětu.  S přáním požehnaných a krásných Vánočních svátků Vás srdečně zdraví

  Pavlína Janošová

 • ÚVOD K PŘEDMĚTU "ÚVOD DO PSYCHOLOGIE"

  Vážené studentky, vážení studenti, 

  Tento kurz je zaměřený teoreticky. Má vám umožnit porozumět základním psychologickým pojmům a osvojit si poznatky z disciplín obecné psychologie a psychologie osobnosti. Je také přípravou k dalším kurzům z bloku psychologických přednášek v dalších semestrech. Jeho absolvování je podmínkou pro realizaci většiny z nich. 

  Témata přednášek:

              1) základní pojmy, osobnost

              2) různá pojetí vývoje lidské osobnosti. Freud, Jung

              3) činitelé psychického vývoje, vztahy mezi tělesnem a duševnem, lidský mozek

              4) vědomí, pozornost

              5) temperament

              6) citový základ osobnosti, empatie, neracionální poznávání

              7) motivace

              8) vůle

              9) schopnosti, vnímání

              10) inteligence

              11) paměť

              12) učení, racionální poznávání, myšlení

   

  Požadavky ke zkoušce a průběh zkoušky:

  Ke zkoušce si prosím prostudujte základní požadovanou literaturu. Tou je učební text M. Vágnerové „Základy psychologie“ (Karolinum, Praha, 2004 nebo 2005), strany 9-271. Tento učební text vznikl přímo pro potřeby studentů prvního ročníku našich oborů: učitelství a sociální pedagogiky HTF UK. Je dostupný v knihkupectvích a v knihovnách. V digitalizované podobě též na počítačích v Národní knihovně a také na internetu.

  Zkouška bude probíhat písemným testem. Jeho forma a způsob provedení bude vycházet z epidemiologické situace. Předpokládám, že nejpozději před Vánoci vám budu moci napsat podrobnosti. 

  Další informace k tomuto předmětu vám budu průběžně posílat mailem a najdete je vyvěšené také zde na MOODLE. Půjde především o zpřesnění formy testu (předpokládám nejpozději do Vánoc) a zveřejnění termínů zkoušení.

  Níže na těchto MOODLE stránkách budu postupně zveřejňovat další podpůrné studijní materiály, které by vám mohly být užitečné při studiu základní učebnice. Většina materiálu bude obsahovat doplňující grafy a jejich popisy, obrázky apod. Materiál by vám měl pomoci získat vhled do tématu, ale jeho studium není pro absolvování zkoušky nutné. Materiály jsou pouze doplňující.

  Pokud byste měli problém s porozuměním některých oblastí v uvedené učebnici M. Vágnerové: „Základy psychologie“, může vám pomoci jako učební mezistupeň učebnice pro vyšší odborné školy P. Říčana: „Psychologie – příručka pro studenty“. Praha: Portál, 2005 (či v novějších vydáních). Pro zkoušku je však poté zapotřebí nastudovat knihu M. Vágnerové.

   

  K průběhu výuky předmětu Úvod do psychologie

  Vzhledem k velmi kvalitní a dobře dostupné základní literatuře i k vaší početnosti a k technickým i časovým limitům nepovažuji za optimální realizovat s vámi každý týden online výuku. Za uvedených podmínek upřednostňuji kombinovanou formu výuky. Půjde především o vaše samostudium. To bude doplňováno v případě jakýchkoli vašich složitějších dotazů a nejasností, které nelze vyřešit ve stručnosti mailem (Pavlina.Janosova@htf.cuni.cz), konzultacemi prostřednictvím ZOOM na adrese:

  ID: 217 601 7897

  Heslo/Passcode: 5z3NV4

  V prvních dvou týdnech výuky, tedy ve čtvrtek 8.9. a 15.9. v 8.30-10.00 hod. vám budu v čase výuky na ZOOM  k dispozici pro vaše případné dotazy. V dalších týdnech vám budu k dispozici po předchozí dohodě (mailem) v případě vaší potřeby. Počítejte prosím aspoň s 5denní časovou rezervou.

  Přeji vám hodně úspěchů v tomto semestru a těším se v případě potřeby „na slyšenou“ s vámi.

  srdečně vás zdraví

  Pavlína Janošová

  • CO JE ZAPOTŘEBÍ PROSTUDOVAT Z UČEBNICE "ZÁKLADY PSYCHOLOGIE"

   V příloze níže najdete výčet konkrétních pojmů, teorií a souvislostí, na které byste se měli zaměřit při přípravě na zkoušku. Doporučuji vám přečíst si učebnici v požadovaném rozsahu jako celek. Tím získáte určitý přehled o studované problematice a pochopení souvislostí mezi popisovanými jevy. Poté bude ještě zapotřebí zaměřit se na konkrétní témata a podtémata v příloze. Z nich budou vycházet otázky ve zkouškovém testu.  

  • SCHÉMA K VÝVOJI OSOBNOSTI Z HLEDISKA ZÁKLADNÍCH PARADIGMAT

   Níže v PDF souboru najdete schéma s vývojem jednotlivých základních paradigmat týkajících se vývoje lidské psychiky. Grafické schéma by vám mohlo pomoci ukotvit jednotlivé přístupy do historického rámce a do jejich vzájemných souvislostí. V následujícím textu v souboru jsou tato paradigmata představena. Tento text mírně rozšiřuje informace, které najdete v učebnici "Základy psychologie".

  • HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE C. G. JUNGA

   V příloze najdete základní informace k vývoji osobnosti podle hlubinné teorie Carla Gustava Junga. Obrázky a schémata spolu s popisy by vám mohly pomoci lépe pochopit  jeho teorii osobního a kolektivního nevědomí. Pročtěte si je až poté, co budete mít pročtené informace k psychoanalytické teorii Sigmunda Freuda. Na něj Jung navazoval a vymezoval se od něj. (Oba autoři a jejich teorie jsou v knize "Základy psychologie" uvedené. Jungova teorie však není tolik známá a také je pro pochopení abstraktnější.)

  • ČINITELÉ PSYCKÉHO VÝVOJE

   V následujícím textu najdete schéma jednotlivých činitelů psychického vývoje s vysvětlenými základními pojmy. Pokud jste na střední škole nebyli úplně doma v biologii a psychologii, mohl by Vám tento text pomoci porozumět některým souvislostem.

   Přikládám také link na sedmiminutové VIDEO o tzv. "vlčích dětech". Pro socializační vývoj jsou důležité především první roky života. To je zřejmé i při porovnání životního příběhu u první ženy z videa, která do čtyř let vyrůstala v běžné rodině, a posledního příběhu vlčích dětí, které vyrůstaly v divočině od raného věku.

  • SPOJENÍ TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ SLOŽKY

   V textu níže najdete základní informace o tom, jakými základními cestami a mechanismy je propojená naše tělesná a psychická rovina. Text je určený především vám, kteří jste neabsolvovali gymnázium ani zdravotní školu s biologií a psychologií.

  • DOPLNĚNÍ K TÉMATU "VNÍMÁNÍ" - OBRÁZKY A NÁZORNÉ PŘÍKLADY

   V příloze níže najdete PowerPoint s informacemi k vnímání (zákonů Gestalt a optických klamů), které v podobě obrázků doplňují text z učebnice M. Vágnerové "Základy psychologie".

   Efekty obrázků jsou viditelné, pokud si soubor pustíte jako prezentaci. 

  • PRELOGICKÁ (EGOCENTRICKÁ) FÁZE KOGNITIVNĚ VÝVOJOVÉ TEORIE J. PIAGETA

   V příloze PDF najdete osnovu základních pojmů kognitivně vývojové teorie J. Piageta, která by vám mohla pomoci při orientaci v této teorii. 

   Přikládám také link na video, které ukazuje nepřesnosti kognitivního uvažování u mladšího předškoláka (jde o stádium prelogického myšlení). Při nástupu do školy by již měl žák tyto úkoly plnit bezchybně. Měl by být schopen uvažovat pomocí konkrétních logických operací.

  • TEORIE TEMPERAMENTU R. CLONINGERA

   Níže najdete základní informace o teorii R. Cloningera. Tato teorie vychází z předpokladu, že temperament má vesměs biologický, vrozený základ a souvisí s fungováním centrální nervové soustavy jednotlivce. V textu najdete základní údaje o jednotlivých temperamentových typech, které z tohoto pojetí vycházejí. 

  • STRUKTURA OSOBNOSTI PODLE TEORIE "VELKÉ PĚTKY" (BIG FIVE)

   V příloze níže najdete stručný popis teorie tzv. Velké pětky základních osobnostních vlastností. Jde o koncepci osobnostních rysů, která byla ověřena napříč různými kulturami a státy. Osobnostní dotazníky (inventáře), které z ní vycházejí, jsou v současném výzkumu osobnosti nejužívanější.