Osnova témat

 • Zahájení kurzu

  V případě nařízené distanční výuky bude pro pravidelná online setkání v termínech jednotlivých přednášek používána fakultou doporučená aplikace MS Teams (team Prameny paměti). Přihlášení 9:50, začátek online setkání 10:00.

  Studijní materiály budou souběžně vyvěšovány zde v aplikaci Moodle.

  Bude-li obnovena možnost kontaktní výuky, proběhne část přednášek v terénu (archeologická lokalita, muzejní expozice, památkový objekt...).

  Úvodní setkání bude věnováno představení předmětu a jeho přednášková část umělecko-historickému místopisu.

  P. S. Děkuji všem za aktivní účast na prvním setkání, výsledky ankety/dotazníku zapracuji do programu dalších přednášek. Příště budeme vzhledem k vašemu zájmu pokračovat Historickým urbanismem (viz studijní materiály vyvěšené níže).

 • Etnologie

  Motto: Vzhled středoevropské kulturní krajiny byl zformován především různými aktivitami venkovské agrární společnosti a na obyvatelích venkova stále z významné části záleží i jeho budoucnost.

  Doporučená literatura: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/etnologie

  Nejstarší důkladně propracovaný pokus o rozčlenění lidové architektury v č. z. do základních rámcových okruhů (Mencl 1980): 1) Podunajský hliněný a kamenný dům na Moravy a Čech a jeho styčná pásma (příklad Slovácko); 2) Západoevropský hrázděný dům v severozápadních Čechách (příklad Chebsko); 3) Český a moravský roubený dům. Roubený dům slezského pohraničí (příklad Krkonoše); 4) Roubený dům karpatského oblouku a jeho styčná pásma (zejména Valašsko); 5) Alpský dům v Pošumaví (příklad Volary); 6) Novodobé překryvy (příklady jihočeské tzv. "selské baroko" nebo klasicizující architektura Broumovska)

  K detailnějšímu vyhledání typu/ů lidového domu v jednotlivých regionech srov. např.: https://old.lidova-architektura.cz/cr-regiony/cechy-morava-slezsko.htm

  Kontrolní otázky (pro KS): 1. Charakterizujte stručně koncepci vámi zvoleného národopisného muzea v přírodě. 2. Uveďte hlavní společenské funkce, které národopisná muzea v přírodě plní.

 • Dějiny Umění

  Motto:  Pro život jedince může mít větší hodnotu než znalost příkladů tzv. velkého umění nalezení jeho lokálních a regionálních odrazů a kořenů.

  P. S. Opět děkuji za několikahodinovou výdrž. :) Nahrávka je umístěna v chatu na MS Teams.

  Doporučená literatura: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/dejiny-umeni

 • Ohrožené typy kulturního dědictví I (novější architektura a industriál)

  Motto: V průmyslovém dědictví se skrývá zatím ne zcela společensky doceněný kulturní potenciál trvale udržitelného rozvoje.

  P. S. Děkuji opět za aktivitu a výdrž. Nahrávka je umístěna v chatu na MS Teams.

  Doporučená literatura: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/prumyslove-dedictvi

 • Ohrožené typy kulturního dědictví II (sakrální a etnické památky)

  Motto: Ne vždy je možné nemovité památky, které ztratily svou původní funkci, zachránit. Je však zásadní rozdíl mezi jejich pasivním ponecháním k dožití a aktivním úsilím o likvidaci 

 • Historický urbanismus

  Motta: Prvky půdorysné a parcelní struktury městských i venkovských sídel bývají velmi často nejstarším dokladem historického vývoje. 

  K důležitým prvkům kulturního dědictví patří historická silueta památkově významných lokalit.

  P. S. Děkuji účastníkům za živou diskusi i za předběžné návrhy závěrečných prací (viz níže).

  http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/urbanismus

  Studijní text o urbanismu venkovských sídel

 • Krajinné a přírodní dědictví

  Motto: Estetická citlivost je prvotním předpokladem vytvoření si osobního vztahu ke krajině a ovlivňuje sebeidentifikaci člověka s místem, v němž žije.

  P. S. Děkuji všem již tradičně za vysokou účast a aktivitu. Obě části přednášky jsou nahrány na MS Teams.

  Doporučená literatura: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/estetika

 • Heraldika a další pomocné vědy historické

  Kontrolní otázky (pro KS): ..............................................................................

  • Exkurze

   Virtuální exkurze do okolí fakulty je provázaná s přednáškami o historickém urbanismu, vizuálních a kartografických pramenech. Na cestu vyrazíme z někdejší Židovské zahrady (tedy z prostoru fakulty) a přes středověkou ves Opatovice a kolem soustavy mlýnů na Vltavě (ve třech řadách mlýnů bývalo v některých dobách více než čtyřicet mlýnských kol) dojdeme ke klášteru Strážců Božího hrobu na Zderaze a ke královskému hrádku na dnes již neexistující Břežské skále. Přestože od fakulty ujdeme jen několik set metrů čeká nás mimo jiné šest gotických či románských kostelů. Mnohé z budov při naší cestě ovšem známe jen díky písemným a vizuálním pramenům či vyjimečně zachovaným částem mobiliáře a kamenické výzdoby. Cílem přednášky (virutální exkurze)  je poskytnutí praktické ukázky analyticky kritického využití různých typů pramenů (archeologických a kartografických pramenů, dobových vedut a fotografií).

  • Archeologie

   Motto: Artefakty v muzejních vitrínách tvoří jen jednu ze složek širšího archeologického fondu, jehož základní složku představuje historická kulturní krajina jako celek.

   Doporučená literatura: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/archeol

  • Regionální dějiny

   Motto: Kritické poznání minulosti a o ně se opírající prohloubení a kultivace kolektivní paměti místních společenství patří k základním předpokladům pro zhodnocení odkazu předchozích generací.

   Doporučená literatura: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy/odborne-texty/regionalni-dejiny

  • Závěrečná práce

   Závěrečná práce bude mít formu hesla/článku upraveného podle zvyklostí článků na wikipedii  (v případě zveřejnění a souhlasu bude zde umístěn odkaz). Rozsah minimálně 3 normostrany (3 x 1800 úhozů), počítáno včetně referencí a literatury. Obrazová příloha s vyřešenými publikačními právy (případně je možné poslat náhled toho, co nelze zveřejnit). Odevzdání pokud možno do 1. února 2020 (s časovou rezervou do konce semestru na závěrečné vylepšování či vyvěšování na wikipedii). Klasifikace přihlíží k využití poznatků z různých oborů a zejména k míře využití různých typů primárních pramenů (písemných, kartografických, vizuálních, hmotných i nehmotných). Posuzováno je jednak kultivované zpracování a logické členění hesla, jednak jeho originalita a oborová přínosnost (tedy je oceněno, když v některých směrech jde o více než o kompilaci ze sekundárních zdrojů).

   Níže vyvěšeny odkazy na dokončená a na wikipedii zveřejněná hesla. Jejich autorkami či autory jsou kol.* Lucie Jindrová, Veronika Valtová, Magda Pojerová,  Mirka Salavová, Anna Fišerová, Marcela Jošková, Jan Sobotka, Terezie Repiská, Václav Vlažný, Barbora Krulichová, Vladimír Talíř, Soňa Kovalovská, Anna Svobodová a Hana Ďuranová. Několik hesel bylo hodnoceno s více ilustračními přílohami, než bylo vzhledem k nedořešeným publikačním právům zahrnuto do článku na wikipedii. Další 3 hesla jsou také dokončená a klasifikovaná, ale nejsou zde zveřejněná. Před dokončením je 1 heslo. Doporučuji se podívat u Vašich hesel na vývoj statistiky návštěvnosti. Vesměs se po prvních dnech stabilizovala, ale není špatná.