Topic outline

 • General

  Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti, ať již denní nebo kombinované formy studia,

  je jen málo věcí na světě (kromě zdraví a starosti o rodinu, které jsou právě nyní meritem života této společnosti) je natolik důležité jako vytváření celoživotního vztahu k literatuře. Vy jste v tomto případě těmi, kteří stavbu takového životních pilířů zásadním způsobem mohou ovlivnit. Proto je nutné věnovat i náležitou pozornost našemu kurzu, který v tomto semestru absolvujete z velké části distanční formou.

  Hodně uvolnění, odpočinku i otevření nových nových cest ke známým tématům Vám při studiu prezentací, dalších doplňujících materiálů a při četbě knih přeje

  Tamara Bučková

  ZÁKLADNÍ INFORMACE

  PODKLADY V TOMTO KURZU SE TÝKAJÍ KATEDRY ČESKÉ LITERATURY A BUDOU SE VZTAHOVAT SE KU KURZŮM LITERATURA PRO DĚTI I A LITERATURA PRO DĚTI II.

  V SOUČASNÉ DOBĚ, T.J. 14.01.2022, SE TÝKAJÍ POUZE PRVNÍHO Z OBOU KURZŮ, NEBOŤ DRUHÝ PROBĚHL KONTAKTNĚ A VYJMA STRUČNÉHO NÁSTINU DĚJIN LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ BYLO VŠE NUTNÉ ODPŘEDNÁŠENO, UKÁZÁNO NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH A PRODISKUTOVÁNO VE SKUPINÁCH.

  MATEIRÁLY BUDOU ZKOMPLETOVÁNY TAK, ABY VÁM BYLY K DISPOZICI OD 17.1.2022. LÁTKA, KTERÁ BYLA NÁPNÍ DISTANČNÍHO SEMESTRU, JE ZPROSTŘEDKOVÁNA PREZENTACEMI A BOHATĚ ZASTOUPENÝMI UKÁZKAMI TEXTŮ. LÁTKA, KTEROU JSME PROBRALI SPOLEČNĚ, BUDE PŘIPOMENUTA JINOU FORMOU.

  PROGRAMY OBOU KUZŮ

  Náplň prvního semestru vychází ze všeobecné charakteristiky LPDM. Ve středu pozornosti se ocitne žánr pohádky (včetně pohádkových příběhů evokujících příběhovou prózu) a poté poezie. V druhém semestru se pozornost soustředí na dobrodružný román s odbočkou k fantasy a dětským detektivkám. Otevřeme téma komiksu a dalších žánrů, v nichž hraje významnou roli výtvarný narativ. Stranou nezůstane ani uměleckonaučná literatura. Knížku jako médium zprostředkující text budeme konfrontovat s dalšími médii. Necháme se vést dětskou fantazií a touhou po poznání. Literaturu pro děti budeme chápat jako jeden ze základních kamenů stavějících cestu k celoživotnímu vztahu k literatuře i tím i ke vzdělanosti.

  VÝSTUPY Z KURZŮ

  Zápočet po absolvování prvního kurzu obdržíte na základě záznamů z četby.

  Prerekvizitou ke zkoušce, tedy podmínkou k tomu, abyste mohli přistoupit ke složení zkoušky, jsou opět záznamy z četby. Kritériem pro výběr konkrétních titulů jsou probírané žánry a poté kombinace tradičních a současných autorů. Počet záznamů - viz dále.

  Zkouška je naplánována jako kolokvium, ať již proběhne kontaktně nebo distančně. 

  Zkouškové otázky vycházejí z požadavků ke státní závěrečné zkoušce tak, tak jsou prezentovány na webových stránkách KČL PedF UK. Nezapomeňte, že se v těchto materiálech hovoří o literatuře pro děti a mládež, což znamená, že okrajové dotazy mohou přesáhnout věkovou hranici prvního stupně, i když ta je pochopitelně stěžejní.

  POZNÁMKY KE STUDIJNÍM MATERIÁLÚM

  Prezentace jsou doplněny dílčími úkoly, jejichž vypracování je povinné pro studentky a studenty denního a fakultativní, tedy nepovinné, pro studentky a studenty kombinovaného studia.

  UŽIVATELSKÉ DOPORUČENÍ K DALŠÍMU POPISU KURZU, INSTRUKCE K PSANÍ ZÁZNAMŮ A SEZNAM ČETBY JAKO INSPIRACE

  Nenechte se odradit rozsahem dokumentu, který představuje nabídku četby pro oba semestry. Kurzu Literatura I jsou věnovány první čtyři strany.

 • Topic 1

  Literatura pro děti a mládež jako průsečík literární vědy, pedagogiky, psychologie 

  • Interdisciplinární charakter disciplíny vycházející z definic pojmů literatura, literatura pro děti a mládež, z dobového i kulturního pojetí dětství, funkcí literatury a společnských očekávání od tohoto fenoménu.
  • Literárněvědný aspekt: různé klasifikace LPDM, specifické rysy LPDM, kniha jako základní médium zprostředkující LPDM, antropologický aspekt LPDM.
  • Vztah mezi LPDM a vývojovou psychologií (v návaznosti na Ch. Bühlerovou a její klasifikace dětství podle oblíbených recipovaných literárních žánrů). Klasifikace LPDM v závislosti na věkové kategorii cílových čtenářů. Proměna LPDM, fenomén Young adult.
  • LPDM jako otevřený systém literárních děl, problém literárního kánonu, "klasická"/tradiční díla LPDM a/vs. díla nově vznikající.

  ÚKOL

  Vyberte si jednu knížku adresovanou dětem a jednu mládeži a vysvětlete, z jakých důvodů spadají každá do jiné kategorie. Zároveň uveďte, proč Vás ve Vašem životě oslovila právě ona, co na ni považujete za zajímavé z pohledu dětského (a dnes již i dospělého) čtenáře, co z pohledu literární vědy a popř. z pohledu média (včetně ilustrací).

 • Topic 2

  Pohádky (I)

  Úkoly k tématu pohádky naleznete v prezentaci.

  Přidávám link na článek paní Machkové (je k němu nasměrována jedna z otázek v prezentaci). Jedná se o link na časopis TVořivou dramatiku a číslo, v němž článek naleznete.

  https://www.drama.cz/periodika/td_archiv/td2015-1.pdf

 • Topic 3

  Pohádka (II)

  Autorská pohádka

  První titulem, který jste si zvolili k domácí četbě a následnému čtenářskému zápisu, bylo buď Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka nebo Dášenka či Devatero pohádek od Karla Čapka. Ti, kteří si vybrali třetí titul už ví, že poslední pohádka, navěšená jako přívěšek je opět od Josefa Čapka, který pohádky také ilustroval.

  Někteří z Vás ve svých odpovědích na otázky z prezentace výborně popsali rozdíl mezi žánrem tradiční a moderní pohádky. Proto se tento úkol již nezadávám, ačkoliv jsem to měla v úmyslu. Mohu je doporučit další autory, které považuji v dějinách české LPDM dvacátého století za obzvlášť důležité. 

  Na pomezí tradičních a autorských pohádek se pohybuje Jan Drda (České pohádky).

  Autora lhářských pohádek vycházejícího z folklóru představuje Oldřich Sirovátka.

  Autorské pohádky reprezentuje výtvarník a spisovatel Alois Mikulka (https://www.databazeknih.cz/autori/alois-mikulka-5985), které najdete i jako audiopohádky na YouTube, kde najdete i Devatero pohádek a další pohádkové texty.

  Z Vašeho dětství jsou Vám jistě známy pohádky Eduarda Petišky (https://www.databazeknih.cz/autori/eduard-petiska-161), zcela jistě znáte pohádky Františka Nepila a jistě bychom mohli jmenovat i mnoho dalších autorů.

  Někdo z Vás možná s rodiči navštívil nádherné představení v Divadle v Dlouhé ("Jak jsem se ztratil - úryvky z představení najdete opět na YouTube), což je divadelní adaptace vánoční pohádky od Ludvíka Aškenázyho s titulem Malá vánoční povídka  https://www.databazeknih.cz/knihy/mala-vanocni-povidka-40783.

  Tím se dostáváme k příběhové próze s pohádkovými motivy, jako jsou

  • již avizovaní Bubáci a hastrmani od Josefa Lady, Malý vodníček od Otfrieda Preusslera, Velká vodnická pohádka Karla Čapka nebo vyprávění Deník vodnice Puškvory od Ivony Březinové (proměna motivu (postavy) vodníka;
  • již avizované Strašidýlko Otfrida Preußlera a Strašidýlko Stráša od Aleny Mornštajnová
  • či Malá čaroděnice opět od Otfrieda Preusslera, která je pro studenty učitelství zajímavá tím, že s sebou přináší pedagogický paradox (vychovává ji havran Abraxas, který ji vede k tomu, že dobrá čarodějnice má kouzli dobro, zatímco zažité společenství čarodějnic očekává něco zcela opačného). Také malá čarodějnice nalezne v současné literatuře pro děti spoustu následovnic, na niž lze ukázat jistou proměnu či modifikaci pohádkové postavy.

  Zvolte si jedno ze tří výše navržených témat. Napište kratičkou úvahu o typologické charakteristice postavy (tradičním vnímání postavy) a jejím moderním pojetí ze strany autorů 20. (a 21.století). Co je zde reálného a co pohádkového? Pohovořte o spolu- či protipůsobení motivů ze světa pohádek a reality. Zkombinujte Vaši úvahu, pro niž bude mít zásadní význam oko literárního vědce, se čtenářským záznamem. Ve Vaší reflexi můžete vyjít i z dalších titulů podle vlastního výběru s tím, že alespoň z tohoto zadání budete akceptovat. Rozsah není zadán.

 • Topic 4

  Pohádka (III)

  Nepovinná čítanka primární i sekundární literatury

  (připravuje se :) )

 • Topic 5

  Poezie + první poznámky k četbě

  Milé studentky, milí studenti, v připojených studijních materiálech naleznete PPP věnovanou poezii, do niž jsou začleněny úkoly. Při jejich zpracování Vám může pomoci čítanka textů (uvedená jako téma 6).

 • Topic 6

  Poezie II

  Čítanka

 • Topic 7

  Čtenářské záznamy (shrnutí již známých informací + několik tipů)

  Jak již vyplynulo z průběhu kurzu, počet čtenářských záznamů se bude u jednotlivých studijních programů lišit.

  Denní studium: Literatura I - 10 záznamů; Literatura II - 20 záznamů.

  Kombinovaná forma studia: Lieratura I - 7 záznamů, Literatura II - 7 záznamů.

  Vzhledem k tomu, že studium českého jazyka a literatury můžete podle mých informací (alespoň v současné době) uzavřít buď „klasickou“ SZZk nebo obhajobou portfolia z doby celého studia, věnujte záznamům náležitou pozornost.

  Struktura záznamů

  Nebyla na začátku semestru zadána, avšak aby byly záznamy smysluplné a využitelné i po několika letech ve Vaší učitelské praxi, doporučuji řídit se (alespoň ve zbývajících záznamech) následující strukturou:

  1. V každém záznamu by měly být uvedeny bibliografické údaje ke knize. Pokud jde o světovou literaturu, je vhodné uvést i jméno překladatele. Jméno ilustrátora je fakultativní údaj, povinný je pouze v případě obrázkových knížek, v nichž jsou ilustrace natolik důležité, že je výtvarník vnímán jako spoluautor díla. Pokud již knížku nemáte, lze je rychle dohledat na internetových stránkách databáze knih nebo o něco pomaleji v katalozích různých knihoven.

  2. Každý záznam by měl být opatřen anotací knížky. Tu lze zkopírovat a uvést odkaz. Vhodné jsou uživatelské recenze, které můžete čerpat např. z webových stránek databáze knih nebo nakladatelství Kosmas. 

  3. Pokud jste si vyzkoušeli již všechny typy záznamů (podvojný deník, metodu otázek etc.) a stále ještě nejste u požadovaného počtu titulů, pak doporučuji záznam strukturovat do odpovědí na následující tři otázky:

  a) Čím mě kniha zaujala jako čtenářku/čtenáře?

  b) Čím mě kniha zaujala z pohledu literární vědy?

  c) Zaujala mě knížka také z pohledu mé budoucí (učitelské) profese? V případě, že ano, pak čím?

  Tip: pokud záznam doplníte základními údaji o autorovi a svým osobním komentářem, tím lépe.

  Seznam četby. v seznamu mohou figurovat i tituly v "čítankách" kurzu.

   

 • Topic 8

  Dobrodružný román

 • Topic 9

  Uměleckonaučná literatura

  • rozšiřuje specifické rysy LPDM o kognitivní neboli poznávací funkci. 
  • Svou uměleckostí přesahuje rozměr učebního textu, svou informativností přesahuje rozměr beletrie, do níž částečně prolíná (např. ve formě poznámek ve sloupcích na okraji stran knížek zaplněných příběhem).
  • Rozdělujeme ji na literaturu pro děti a literaturu pro mládež.
  • Může se stát vhodným doplněním a zpestřením učební látky ve škole; jako náplň volnočasové četby může posloužit jako pozvánka (vstupní krok) k dalšímu učivu.
  • Optimálně ji lze propojit s dalšími médii, což ji činí ještě zajímavější.
  • Není četbou pro každého, nicméně již od raného dětství lze vystopovat čtenáře příběhů a hledače faktů.
  • Uměleckonaučná literatura má v rámci literární soutěže i vlastní soutěžní kategorii. Na stránkách soutěže se pak lze nechat inspirovat jednotlivými tituly (https://www.czechlit.cz/cz/hlavni-oceneni/zlata-stuha/).
  • Tematicky nejčastěji zasahuje oblast přírodovědy nebo techniky, historie i dokonce i dějin umění. Může být koncipována
   • encyklopedicky,
   • nebo příběhově (protagonista příběhu je nejen aktérem děje, ale často i průvodcem při poznávání dané tematiky).
   • Dané téma je uspořádáno logicky, kritérium jeho členění může vyplývat např. z plynutí času (např. kalendářního roku), z chronologie cesty (cestopisy), historických událostí či jiných zajímavostí v konkrétním regionu (které je uspořádáno opět buď časově nebo např. teritoriálně).
 • Topic 10

  Umění vyprávět nejen slovem (fenomén "bilderbuch", komiks)

 • Topic 11

  Souhrn kurzu

  Ohlédnutí za kurzem (fakultativní téma)

  Pokud Vám to Vaše možnosti dovolí, pak bych Vás chtěla požádat o ohlédnutí za kurzem. Při ohlédnutí se můžete odrazit o následující otázky:

  a)  Co pro Vás bylo nové?

  b) Co pro Vás bylo zajímavé a co Vás naopak nijak zvlášť nezaujalo?

  c)  Která knížka z "čítanek" Vás obzvlášť zaujala (a proč), a naopak, která byla spíše či zcela nezajímavá (a proč)? O jakou knížku byste čítanku rozšířili?

  d) Na co jsem se nezeptala, a co byste mi chtěli říct....

  Pevné zdraví a hodně optimismu i radosti z knížek pro děti!

  S úctou

  Tamara Bučková