Topic outline

 • General

  Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

  je jen málo věcí na světě (kromě zdraví a starosti o rodinu, které jsou právě nyní meritem života této společnosti) je natolik důležité jako vytváření celoživotního vztahu k literatuře. Vy jste v tomto případě těmi, kteří stavbu takového životních pilířů zásadním způsobem mohou ovlivnit. Proto je nutné věnovat i náležitou pozornost našemu kurzu, který v tomto semestru absolvujete z velké části distanční formou.

  Jak víte, v tomto semestru vyjdeme ze všeobecné charakteristiky LPDM a budeme se věnovat pohádkám (pohádkovým příběhům) a poezii.

  Kurz je zakončen zápočtem. Naplánována je kolokvium, pokud by nebylo možné jeho uspořádání, pak budou zápočty uděleny na základě Vaší individuální práce. Ke každému z obou stěžejních témat ode mně dostanete prezentace s dílčími úkoly, jejichž vypracování rozšíříte o čtenářské záznamy. Vše je uvedeno v popisu kurzu, který naleznete dále. Nenechte se odradit rozsahem dokumentu, který narostl díky četbě na příští semestr. Tomuto semestru jsou věnovány první čtyři strany.

  Hodně uvolnění, odpočinku i otevření nových nových cest ke známým tématům Vám při studiu prezentací, dalších doplňujících materiálů a při četbě knih přeje

  Tamara Bučková

 • Topic 1

  Literatura pro děti a mládež jako průsečík literární vědy, pedagogiky, psychologie 

  • Interdisciplinární charakter disciplíny vycházející z definic pojmů literatura, literatura pro děti a mládež, z dobového i kulturního pojetí dětství, funkcí literatury a společnských očekávání od tohoto fenoménu.
  • Literárněvědný aspekt: různé klasifikace LPDM, specifické rysy LPDM, kniha jako základní médium zprostředkující LPDM, antropologický aspekt LPDM.
  • Vztah mezi LPDM a vývojovou psychologií (v návaznosti na Ch. Bühlerovou a její klasifikace dětství podle oblíbených recipovaných literárních žánrů). Klasifikace LPDM v závislosti na věkové kategorii cílových čtenářů. Proměna LPDM, fenomén Young adult.
  • LPDM jako otevřený systém literárních děl, problém literárního kánonu, "klasická"/tradiční díla LPDM a/vs. díla nově vznikající.

  ÚKOL PO ZMĚNĚ KURZU NA DISTANČNÍ STUDIUM

  Vyberte si jednu knížku adresovanou dětem a jednu mládeži a vysvětlete, z jakých důvodů spadají každá do jiné kategorie. Zároveň uveďte, proč Vás ve Vašem životě oslovila právě ona, co na ni považujete za zajímavé z pohledu dětského (a dnes již i dospělého) čtenáře, co z pohledu literární vědy a popř. z pohledu média (včetně ilustrací).

 • Topic 2

  Pohádky (I)

  Úkoly k tématu pohádky naleznete v prezentaci.

  Dnes (24. 3. 2020) přidávám link na článek paní Machkové (je k němu nasměrována jedna z otázek v prezentaci). Jedná se o link na časopis TVořivou dramatiku a číslo, v němž článek naleznete.

  https://www.drama.cz/periodika/td_archiv/td2015-1.pdf

 • Topic 3

  Pohádka (II)

  Autorská pohádka

  První titulem, který jste si zvolili k domácí četbě a následnému čtenářskému zápisu, bylo buď Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka nebo Dášenka či Devatero pohádek od Karla Čapka. Ti, kteří si vybrali třetí titul už ví, že poslední pohádka, navěšená jako přívěšek je opět od Josefa Čapka, který pohádky také ilustroval.

  Někteří z Vás ve svých odpovědích na otázky z prezentace výborně popsali rozdíl mezi žánrem tradiční a moderní pohádky. Proto se tento úkol již nezadávám, ačkoliv jsem to měla v úmyslu. Mohu je doporučit další autory, které považuji v dějinách české LPDM dvacátého století za obzvlášť důležité. 

  Na pomezí tradičních a autorských pohádek se pohybuje Jan Drda (České pohádky).

  Autora lhářských pohádek vycházejícího z folklóru představuje Oldřich Sirovátka.

  Autorské pohádky reprezentuje výtvarník a spisovatel Alois Mikulka (https://www.databazeknih.cz/autori/alois-mikulka-5985), které najdete i jako audiopohádky na YouTube, kde najdete i Devatero pohádek a další pohádkové texty.

  Z Vašeho dětství jsou Vám jistě známy pohádky Eduarda Petišky (https://www.databazeknih.cz/autori/eduard-petiska-161), zcela jistě znáte pohádky Františka Nepila a jistě bychom mohli jmenovat i mnoho dalších autorů.

  Někdo z Vás možná s rodiči navštívil nádherné představení v Divadle v Dlouhé ("Jak jsem se ztratil - úryvky z představení najdete opět na YouTube), což je divadelní adaptace vánoční pohádky od Ludvíka Aškenázyho s titulem Malá vánoční povídka  https://www.databazeknih.cz/knihy/mala-vanocni-povidka-40783.

  Tím se dostáváme k příběhové próze s pohádkovými motivy, jako jsou

  • již avizovaní Bubáci a hastrmani od Josefa Lady, Malý vodníček od Otfrieda Preusslera, Velká vodnická pohádka Karla Čapka nebo vyprávění Deník vodnice Puškvory od Ivony Březinové (proměna motivu (postavy) vodníka;
  • již avizované Strašidýlko Otfrida Preußlera a Strašidýlko Stráša od Aleny Mornštajnová
  • či Malá čaroděnice opět od Otfrieda Preusslera, která je pro studenty učitelství zajímavá tím, že s sebou přináší pedagogický paradox (vychovává ji havran Abraxas, který ji vede k tomu, že dobrá čarodějnice má kouzli dobro, zatímco zažité společenství čarodějnic očekává něco zcela opačného). Také malá čarodějnice nalezne v současné literatuře pro děti spoustu následovnic, na niž lze ukázat jistou proměnu či modifikaci pohádkové postavy.

  Zvolte si jedno ze tří výše navržených témat. Napište kratičkou úvahu o typologické charakteristice postavy (tradičním vnímání postavy) a jejím moderním pojetí ze strany autorů 20. (a 21.století). Co je zde reálného a co pohádkového? Pohovořte o spolu- či protipůsobení motivů ze světa pohádek a reality. Zkombinujte Vaši úvahu, pro niž bude mít zásadní význam oko literárního vědce, se čtenářským záznamem. Ve Vaší reflexi můžete vyjít i z dalších titulů podle vlastního výběru s tím, že alespoň z tohoto zadání budete akceptovat. Rozsah není zadán. Úlohu i pošlete do 10.dubna, do 15. dubna se Vám pokusím dát zpětnou vazbu. Tím téma pohádek uzavřeme a pozornost obrátíme k poezii.

 • Topic 4

  Pohádka (III)

  Nepovinná čítanka primární i sekundární literatury

  (připravuje se :) )

 • Topic 5

  Poezie I + první poznámky k četbě

  Milé studentky, milí studenti, v připojených studijních materiálech naleznete PPP věnovanou poezii, do niž jsou začleněny úkoly. Při jejich zpracování Vám může pomoci čítanka textů (uvedená jako téma 6). Prosím o vypracování a zaslání odpovědí mezi 10. a 15. květnem. Neposílejte úkoly dříve, protože jich stojí celá fronta, která čeká na korektury. Neposílejte je později a dokončete čtenářské záznamy. Budu je chtít zaslat mezi nejlépe do 22. května, kdy končí semestr. Děkuji. Mějte se hezky TamBu

 • Topic 6

  Poezie II

  Čítanka

 • Topic 7

  Čtenářské záznamy (shrnutí již známých informací + několik tipů)

  Jak již vyplynulo z průběhu kurzu, počet čtenářských záznamů se bude u jednotlivých účastnic/účastníků lišit. Celkově se bude o jednat 7 až původně zadaných 10 záznamů), a to v závislosti na vypracování nepovinných úloh. Vypracování nepovinného úkolu k tématu POHÁDKA  znamenalo snížení o 2 tituly, vypracování nepovinného úkolu k tématu POEZIE o 1 záznam. Nezapomeňte, prosím, že toto snížení je třeba "dohnat" během prázdnin a/nebo příštího semestru, neboť bylo prakticky umožněno z důvodu změny studijních podmínek v důsledku distančního studia. Vzhledem k tomu, že studium českého jazyka a literatury můžete podle mých informací (alespoň v současné době) uzavřít buď „klasickou“ SZZk nebo obhajobou portfolia z doby celého studia, věnujte záznamům náležitou pozornost.

  Struktura záznamů

  Nebyla na začátku semestru zadána, avšak aby byly záznamy smysluplné a využitelné i po několika letech ve Vaší učitelské praxi, doporučuji řídit se (alespoň ve zbývajících záznamech) následující strukturou:

  1. V každém záznamu by měly být uvedeny bibliografické údaje ke knize. Pokud jde o světovou literaturu, je vhodné uvést i jméno překladatele. Jméno ilustrátora je fakultativní údaj, povinný je pouze v případě obrázkových knížek, v nichž jsou ilustrace natolik důležité, že je výtvarník vnímán jako spoluautor díla. Pokud již knížku nemáte, lze je rychle dohledat na internetových stránkách databáze knih nebo o něco pomaleji v katalozích různých knihoven.

  2. Každý záznam by měl být opatřen anotací knížky. Tu lze zkopírovat a uvést odkaz. Vhodné jsou uživatelské recenze, které můžete čerpat např. z webových stránek databáze knih nebo nakladatelství Kosmas. 

  3. Pokud jste si vyzkoušeli již všechny typy záznamů (podvojný deník, metodu otázek etc.) a stále ještě nejste u požadovaného počtu titulů, pak doporučuji záznam strukturovat do odpovědí na následující tři otázky:

  a) Čím mě kniha zaujala jako čtenářku/čtenáře?

  b) čím mě kniha zaujala z pohledu literární vědy?

  c) Zaujala mě knížka také z pohledu mé budoucí (učitelské) profese? V případě, že ano, pak čím?

  Tip: pokud záznam doplníte základními údaji o autorovi a svým osobním komentářem, tím lépe.

  Seznam četby. v seznamu mohou figurovat i tituly v "čítankách" kurzu.

  Deadline: 30. 5. 2020. Prodloužení termínu: po dohodě.

   

  • Topic 8

   Ohlédnutí za kurzem (fakultativní téma)

   Pokud Vám to Vaše možnosti dovolí, pak bych Vás chtěla požádat o ohlédnutí za kurzem. Při ohlédnutí se můžete odrazit o následující otázky:

   a)  Co pro Vás bylo nové?

   b) Co pro Vás bylo zajímavé a co Vás naopak nijak zvlášť nezaujalo?

   c)  Která knížka z "čítanek" Vás obzvlášť zaujala (a proč), a naopak, která byla spíše či zcela nezajímavá (a proč)? O jakou knížku byste čítanku rozšířili?

   d) Na co jsem se nezeptala, a co byste mi chtěli říct....

   Zápočty budu zapisovat první červnový týden.

   Hodně sil v posledních týdnech distanční výuky a hodně štěstí ve zkouškovém období přeje

   Tamara Bučková