Topic outline

 • General

  Pro učitele matematiky jsou kurzy o statistice důležité především ze dvou důvodů. Předně statistické metody a elementy pravděpodobnosti jsou součástí látky základních a středních škol, přičemž statistická gramotnost představuje jednu z požadovaných kompetencí žáků/studentů. Vedle toho statistické metody mohou sloužit jako užitečný nástroj při vlastní práci učitele spočívající v prezentaci, hodnocení či porovnávání výsledků a v pedagogickém výzkumu. Kurs předpokládá znalost základních pojmů a metod statistiky a počtu pravděpodobnosti. Zaměřuje se především na didaktické aspekty výuky statistiky a na aplikace těchto nástrojů v pedagogickém šetření. Kurs je veden formou seminářů a diskusí, je akcentována samostatná příprava a vlastní promýšlení problémů a otázek.

 • STATISTIKA NA ŠKOLÁCH

  • didaktické aspekty statistických šetření, zdroje statistických dat, volba metod, historický exkurz

 • POPISNÁ STATISTIKA

  • zpracování statistických dat, tabulky, grafy, charakteristiky

  • zpracování statistických dat v programu Excel

   

 • PRAVDĚPODOBNOST NA ŠKOLÁCH

  • didaktické přístupy k výuce pravděpodobnosti, pojetí pravděpodobnosti (statistická, propenzitní, logická, subjektivní), volba metod výuky, historický exkurz

  • principy nezávislosti, podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec

  • učebnice statistiky a pravděpodobnosti, problém názvosloví, internetové zdroje pro výuku statistiky

 • STATISTICKÉ METODY

  • základy inferenční statistiky, princip testování hypotéz, metoda falzifikace K. Poppera

  • porovnávání skupin dat (dvouvýběrové testy, ANOVA)

  • souvislost skupin dat (korelace, regrese)

  • práce s kategoriálními daty, kontingenční tabulky

 • Doporučené zdroje a literatura:

  MOŠNA, F.: Pravděpodobnost a náhodné veličiny. Praha: PedF UK, 2017. ISBN 978-80-7290-930-8

  MOŠNA, F.: Základní statistické metody. Praha: PedF UK, 2017. ISBN 978-80-7290-972-8

  HENDL, J.: Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0981-2

  CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5326-3

  HENDL, J.; SIEGEL, J.; MOLDAN, M. a kol.: Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4305-2

  PLOCKI, A.;  TLUSTÝ, P.: Pravděpodobnost a statistika pro začátečníky a mírně pokročilé. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-330-1

  ROBOVÁ, J.; HÁLA, M.; CALDA, E.: Matematika pro střední školy, Komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika. Praha: Prometheus, 2013. ISBN 978-80-7196-425-4

  ROBOVÁ, J. a kol.: Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky. Praha: Prometheus, 2014. 978-80-7196-445-2

  http://statisticsonweb.tf.czu.cz

  www.czso.cz/csu/czso/vzorove_lekce_pro_ucitele

  www.skolaci.com/statistika-pro-8-rocnik-priklady/22366