Topic outline

 • Požadavky ke splnění předmětu, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu

  1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 2 absence za semestr, tj. 6 vyučovacích hodin semináře,

  2. průběžné plnění a odevzdávání všech zadaných úkolů v zadaném termínu, přičemž všechny odevzdávané materiály odpovídají všem požadavkům kladeným na zpracování vlastních didaktických materiálů z kurzů Didaktika I-III,

  3. splnění zápočtového testu - míra úspěšnosti je min 70 %.

  Anotace předmětu

  Cílem kurzu je komplexně seznámit studenty s aktuální situací a aktuálními trendy ve výuce ruského jazyka v českém školním prostředí se zaměřením především na praktickou přípravu studenta na výuku ruštiny na základní a střední škole. V rámci kurzu studenti zpracovávají vlastní výukové materiály, které prezentují a hodnotí z jednotlivých lingvodidaktických hledisek, přičemž jsou plně využívány získané teoretické poznatky i praktické dovednosti z předchozích kurzů Didaktika I-III a z vlastní výukové činnosti realizované v rámci výkonu souvislé praxe z ruského jazyka na ZŠ a SŠ.

  Povinná literatura

  AKIŠINA, А. А., КAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  АKIŠINA, А. А. Russkij jazyk v igrach : učebnoje posobije. Moskva : Russkij jazyk. Kursy. 2012. ISBN 978-5-88337-247-5.

  EIBENOVÁ, K., VAVREČKA, M., EIBENOVÁ, I. Hry ve výuce ruštiny. Brno : Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0365-8.

  KOSTELECKÁ, Y. Žáci-cizinci v základních školách : fakta, analýzy, diagnostika. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-630-7.

  KOSTKOVÁ, K. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6035-7.

  NĚMEC, J. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno : Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-191-1.

  VEREŠČAGIN, J. M., KOSTOMAROV, V. G. Jazyk i kul’tura : lingvo-stranovedenije v prepodavanii russkogo jazyka kak inostrannogo. 4. vyd. Moskva : Russkij jazyk, 1990.

  Doporučená literatura

  DOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  VASILYEVA, E., GETMANENKO, N., KORICINSKA, L. Novye prijemy podderžanija vysokoj motivacii při obučenii RKI. Journal of the centre of international education. Philology. №1. Moskva : MGU, 2013. s. 124-129. ISSN 2074-8361.

  Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

  Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

  • Урок русского языка

   А) Требования к коммуникативно направленному уроку

   • Чем отличается урок иностранного языка от уроков других предметов?
   • Как влияет концепция обучения иностранному языку на построение урока?
   • Как должен выглядеть урок русского языка, основанный на принципах коммуникативно направленного обучения? Назовите главные требования к коммуникативно направленному уроку по русскому языку.
   • Назовите его основные фазы и к ним приведите конкретные примеры деятельности учеников и преподавателя.
   • Какую роль играет на уроке преподаватель?
   • Как выглядит начало и конец урока? На что следует в этих фазах обращать внимание учеников?
   • Каким языковым средствам и речевым умениям следует уделять на уроках больше внимания?
   • На каком языке следует вести урок? Надо ли преподавателю разговаривать на родном языке учеников? Если да, в каких случаях? Объясните значение знания родного языка учеников преподавателем также в более общем смысле.
   • Как, по-вашему, выглядит «хороший» и «плохой» урок?
   • Как следует планировать урок? О чём необходимо думать в первую очередь? Как должна выглядеть подготовка к уроку преподавателя?

   Б) Задания

   • Подготовьте коммуникативно направленный урок по любой теме для учеников 8 класса начальной школы на основе конкретного учебника.
   • Подготовьте коммуникативно направленный урок по любой теме для учеников 4 класса средней школы на основе конкретного учебника.
   • Контроль и оценка в обучении русскому языку как иностранному, работа с ошибкой

    А) Контроль

    • Приведите отдельные функции контроля и оценки на уроках по русскому языку.
    • Что необходимо контролировать преподавателю на уроках по русскому языку? Думайте о разных аспектах работы преподавателя и учеников.
    • Какие правила контроля следует соблюдать?
    • Чем отличается характер проведения проверки знаний и умений?
    • Чем отличаются промежуточный тест, проверка коммуникативных знаний и глобальный тест? Объясните и приведите конкретные примеры.
    • Назовите достоинства и недостатки устного и письменного контроля? Какова их функция на уроках по русскому языку?
    • Назовите достоинства и недостатки индивудуального, парного и группового контроля.

    Б) Оценка

    • Как понимать оценку в узком и широком смысле?
    • Что необходимо преподавателю оценивать на уроках по русскому языку? Думайте о разных аспектах работы преподавателя и учеников.
    • Какие правила оценки следует соблюдать?
    • Что оценивать на уроках в общем смысле и за что ставить ученикам оценки?
    • Назовите отдельные типы оценки и приведите их плюсы и минусы.
    • Что вам кажется самым эффективным при обучении языку в связи с оценкой: сравнение учеников, сравнение с нормой, оценка индивидуального прогресса. Назовите плюсы и минусы.
    • Составьте 2 списка критериев оценки владения языком: а) устного, б) письменного. В каких критериях они схожие, в чём отличаются?
    • Как контролировать и оценивать работу и результаты ученков с специальными требованиями?

    В) Работа с ошибкой

    • Какова функция работы с ошибкой при обучении уностранному языку? О чём свидетельствует ошибка ученика?
    • Назовите типичные ошибки в речи чехов на русском языке? Приведите примеры к отдельным языковым средствам, устной и письменной продукции. Почему они возникают?
    • Надо ли исправлять все ошибки учеников?
    • Как следует работать с ошибкой при отработке языковых средств?
    • Как следует работать с ошибкой при отработке речевых умений?
    • Какова разница в исправлении ошибок между устной и письменной речью учеников?
    • Можно ли перебивать речь ученика, если он допустит ошибку?
    • Что такое приём «эхо» при работе с ошибкой?
    • Что такое отсроченный контроль (отсроченное исправление ошибок)?
    • Когда должен преподаватель возвращать исправленные контрольные работы? Почему?
    • Надо ли вписывать в контрольные работы правильный вариант или хватит только обозначать места, где ошибки?
    • Могут ли ошибки учеников указывать на недостатки в работе преподавателя?
    • Использование стандарта для начального образования по русскому языку

     • Какова функция «Стандартов для начального образования» (Standardy pro základní vzdělávání)? С какой целью они были разработаны? - см. например http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/co-znamenaji-standardy-pro-zakladni-vzdelavani
     • На основе каких документов они созданы?
     • Дайте характеристику основной концепции «Стандарта для начального образования по русскому языку»  («Standardy pro základní vzdělávání : Další cizí jazyk : Ruský jazyk»).
     • Как можно этот документ использовать на уроках по русскому языку?
    • Мотивация к обучению русскому языку как иностранному в начальной и средних школах

     А) Мотивация к обучению русскому языку в качестве второго иностранного языка

     • Почему необходимо знать иностранные языки? Какую роль в этом играет европейская политика?
     • Почему люди учат иностранные языки?
     • Хватит ли в настоящее время владение английским языком?
     • Почему люди учат русский язык?
     • Почему чешские ученики выбирают русский язык как второй иностранный в начальной и средней школах? Существует ли разница между причинами его выбора в начальной и средней школах?
     • Какую роль при выборе играет инструментальная мотивация?
     • Какую роль при выборе играют, по-вашему, родители?
     • Какую роль при выборе играют, по-вашему, друзья ученика?
     • Какую роль при выборе играют, по-вашему, преподаватели?

     Б) Мотивация к выполнению заданий на уроках русского языка

     • Какова связь между мотивацией к обучению данного языка в общем и мотивацией к работе на занятиях?
     • Какие виды мотивации вы знаете? Дайте конкретные примеры их проявления на занятиях по русскому языку, т. е. почему ученик выполняет задания/активно работает на уроках, почему ученик готовится к урокам по русскому языку?
     • Какова функция мотивации к выполнению отдельных заданий по русскому языку?
     • Как следует учеников мотивировать к работе? Чем отличается способ мотивации в начальной и средней школах?
     • Какую роль в этом играет учебник, которым ученики пользуются на занятиях?
     • Какую роль в этом играет сам преподаватель, т. е. его характер, отношение к ученикам и к самой работе в школе, его способ работы на уроках и т. д.

     В) Задания

     • Проанализируйте отдельные УМК и скажите, мотивируют ли приведённые задания к активной работе учеников? Дайте характеристику каждого УМК с этой точки зрения.
     • Выберите любой урок любого учебника. Попробуйте сформулировать мотивацию к выполнению каждого задания в данном уроке. Не забывайте формулировать коммуникативно!
     • Языковые игры на уроках русского языка

      • Что такое игра и какова её функция в жизни человека и на занятиях по иностранному языку?
      • Как связана языковая игра с мотивированностью говорить на иностранном языке?
      • К основной типологии игровых заданий (игровые некоммуникативные задания, игровые предкоммуникативные задания и игровые коммуникативные задания / языковые, речевые, коммуникативные игры) приведите мин. 2 конкретных примера языковых игр.
      • Когда применять языковые игры на занятиях?
      • Можно ли заниматься игровыми заданиями в любой группе учеников?
      • Приведите методические правила реализации языковых игр на уроках. Выбирая  игру, о чём необходимо думать преподавателю?
      • Работа с учениками с особыми образовательными потребностями

       • Как характеризуется «ученик с особыми образовательными потребностями» (žák se speciálními vzdělávacími potřebami)? Приведите основные типы поддержки (вспомогательные меры – podpůrná opatření) этих учеников в чешских школах. – См. например http://www.nuv.cz/t/specialni-vzdelavani
       • Приведите основную классификацию учеников с особыми образовательными потребностями. См. например RVP ZV RVP G.
       • Что такое индивидуальный учебный план? Какую информацию он содержит? См. например http://www.msmt.cz/vzdelavani/individualni-vzdelavaci-plan-1
       • Какова функция ассистента педагога?
       • Как могут этим ученикам помогать их одноклассники?
       • Какую роль в образовании этих учеников играют их родители? 
      • Характеристика учебных материалов для учеников со специфическими нарушениями

       А) Специфические нарушения

       • Приведите основные типы специфических нарушений, с которыми часто встречаемся на занятиях по русскому языку, и дайте их краткую характеристику.
       • Попробуйте сформулировать основные рекомендации для работы с учениками со специфическими нарушениями, касающиеся презентации нового материала, его отработки, контроля и оценки, работы в группе и т. д.

       См. например

       https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/novinky-z-oboru/jak-pracovat-v-rustine-s-zaky-s-poruchou-uceni-trocha-rad-zacinajicim-dyslexie/

       https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/novinky-z-oboru/jak-pracovat-v-rustine-s-zaky-s-poruchou-uceni-dysgrafie-dysortografie/

       https://educoland.muni.cz/rusky-jazyk-a-literatura/novinky-z-oboru/jak-pracovat-v-rustine-s-zaky-s-poruchou-uceni-doporuceni-a-epilog/

        Б) Дислексия

       • Как она проявляется при обучении русскому языку?
       • Как можно ученику помочь?
       • Как должна выглядеть работа с текстом у этих учеников? Что ученикам помогает в понимании и при самом чтении текста?
       • Как необходимо оформлять тексты для учеников с дислексией?

       В) Дисграфия

       • Как она проявляется при обучении русскому языку?
       • Как можно ученику помочь?

       Г) Дисорфография

       • Как она проявляется при обучении русскому языку?
       • Как можно ученику помочь?

       Д) Задания

       • Разработайте индивидуальный учебный план для ученика со специфическим нарушением любого класса начальной школы.
       • Проанализируйте УМК по русскому языку и скажите, удобны ли данные УМК для учеников со специфическими нарушениями (оформление текстов, задания, графическое оформление всего УМК).

       • Выберите текст по любой теме уровня А1 и подготовьте его для учениика с комбинацией специфических нарушений (формальное оформление, подходящие задания для понимания текста, задания для посттекстовой работы с выходом в речь – устную и письменную).

       • Выберите текст по любой теме уровня Б1  и подготовьте его для учениика с комбинацией специфических нарушений (формальное оформление, подходящие задания для понимания текста, задания для посттекстовой работы с выходом в речь – устную и письменную). 
       • Ученики-иностранцы на занятиях по русскому языку

        А) Ученик-иностранец

        • Как характеризуется ученик-иностранец? См. например http://www.nuv.cz/t/ciz
        • С какими учениками-иностранцами часто встречаемся в чешских школах?
        • Приведите основные общие методические правила работы с учениками-иностранцами в чешских школах. См. например https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17461/metodicke-pokyny-k-zaclenovani-zaku-cizincu-do-vyuky.html/
        • Приведите конкретные методические правила или приёмы работы с учениками-иностранцами на занятиях по русскому языку.
        • Как работать с учениками-носителями русского языка? Как можно использовать их знания и умения на уроках русского языка?

        Б) Задания

        • Разработайте индивидуальный учебный план для ученика-иностранца любого класса.
        • Формирование межкультурной коммуникативной компетенции при обучении русскому языку в начальной и средней школах

         А) Культура

         • Что такое культура в узком и широком понимании?
         • Какова связь языка и культуры?
         • На каком уровне следует знакомить ученика с культурным фоном языка?
         • Что такое фоновые знания в связи с иностранным языком?
         • На каком языке преподавать культуру?
         • Какими аспектами культуры необходимо заминаться на занятиях по русскому языку?
         • Какие материалы можно использовать при обучении культуре?

         Б) Межкультурная коммуникативная компетенция

         • Что такое социокультурная компетенция? См. например «Společný evropský referenční rámec pro jazyky».
         • Что такое межкультурная коммуникативная компетенция? Каковы её составные части?
         • Какова цель межкультурного обучения?
         • Как можно контролировать и оценивать межкультурную коммуникативную компетенцию учеников?
         • Каким способом можно использовать «Европейский языковой портфель».

         См. например http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropske-jazykove-portfolio

         https://ejp.rvp.cz/

         В) Задания

         • Проанализируйте чешские куррикулумные документы и скажите, какие требования они ставят к межкультурным аспектам обучения иностранным языкам или обучению в общем смысле.
        • Страноведение на уроках русского языка

         А) Становедческие и лингвострановедческие сведения на уроках

         • С какими страноведческими и лингвострановедческими сведениями должны ученики знакомиться на занятиях по русскому языку?
         • Какую роль в презентации культурологического материала играет учебник? Каким способом может учебник предлагать информацию о культуре?
         • Где искать дополнительный учебный материал? Каковы принципы его отбора?
         • Какую роль в презентации культурологического материала играют аутентичные иллюстративные материалы?

         Б) Задания

         • Проанализируйте УМК и дайте характеристику их подхода к страноведческой и лингвострановедческой информации? Какой иллюстративный культурологический материал они презентуют? Презентуют ли они культурологический материал функционально?  Презентуют ли они культурологический материал в связи с отработкой языковых средств или речевых умений?
         • Разработайте собственные дидактические материалы (см. требования) по следующим темам:
         1. речевой этикет и коммуникативное поведение русских для уровня А1
         2. устная народная словесность для уровня А1
         3. речевой этикет и коммуникативное поведение русских для уровня А2
         4. русская музыка для уровня А2
         5. русская живопись для уровня Б1
         6. российские официальные государственные праздники для уровня Б1
         • Подготовьте план проекта по любой страноведческой теме для любого уровня.
         • Специфики обучения русскому языку в средних профессиональных школах

          А) Среднее профессиональное образование

          • Какие средние профессиональные школы в Чехии вы знаете? Каковы цели их программ образования?
          • Чем отличается обучение иностранному/русскому языку в средних общеобразовательных и средних профессиональных школах? Каковы цели обучения иностранному/русскому языку в этих школах?

           Б) Задания

          • Проанализируйте документы «RVP pro odborné vzdělávání» для разных видов средних профессиональных школ и приведите основные требования к обучению иностранному/русскому языку в этих школах. См. например http://www.nuv.cz/t/rvp-os
          • Обучение специальному языку

           А) Специальный язык

           • Что такое специальный язык? Чем он характеризуется?
           • Какими специфическими языковыми средствами и речевыми умениями должны владеть выпускники отдельных средних профессиональных школ?
           • На каком уровне владения иностранным языком можно начать с обучением специальному языку?
           • В каких УМК предлагается также специфическая лексика по специальности?
           • Какими учебниками или дополнительными пособиями можно пользоваться при обучении специальному языку в отдельных типах школ?
           • Каковы принципы и критерии отбора лексики по специальности?
           • Как следует эту лексику отрабатывать?

           Б) Задания

           • Выберите 2 типа средних профессиональных школ и для каждого выберите одну тему, связанную со специальным языком. Разработайте секвенцию заданий для отработки языковых средств и речевых умений по этим темам. Секвенция заданий должна включать: объяснение нужного языкового материала и упражнения для его закрепления, задания с этим языковым материалом на тренировку рецептивных речевых умений и задания на продуктивное использование данного материала в речи.