Topic outline

 • Veškeré informace o předmětu vč. požadavků pro získání zápočtu jsou uvedeny v sylabu předmětu v SIS (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OPNR2R117B).

  Publikace pro praktický nácvik

  • BARCHUDAROVA, E. L., PANKOV, F. I. Po-russki s chorošim proiznošenijem. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2008. ISBN 978-5-88337-160-7.
  • KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha : UK v Praze – PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.
  • MUCHANOV, I. L. Intonacija v praktike russkoj dialogičeskoj reči. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-105-8.
  • ODINCOVA, I. V. Zvuki. Ritmika. Intonacija. Moskva : Flinta, 2008. ISBN 978-5-89349-383-2.
  • ŠUTOVA, M. N. Posobije po obučeniju russkomu udareniju. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2013. ISBN 978-5-88337-297-0.
  • VYČICHLOVÁ, E., NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti. Plzeň : ZČU v Plzni, 2007. ISBN 978-80-7043-553-3.
 • Úvod do problematiky

  Porovnání zvukové stránky ruského a českého jazyka jako základ utváření fonetické gramotnosti

  Postupně splňte oba úkoly, které jsou uvedeny níže (v naznačeném pořadí).

  Tento blok úkolů je třeba splnit do 31.10., na listopad budou průběžně doplňovány další materiály ke studiu a úkoly, které bude třeba plnit.

   

 • Didaktika fonetiky

  Prostudujte si kapitolu z publikace Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele věnovanou základním otázkám didaktiky fonetiky. Definice fonetické gramotnosti byla od doby vydání této publikace rozšířena - porovnejte původní znění (zde, r. 2015) a rozšířené znění (minulý blok, prezentace, 2017) a zkuste se zamyslet nad důvody, které mohly vést k této úpravě (stručně je formulujte v úkolu 1). Zaměřte se na základní popis dvou přístupů - explicitní a implicitní i na možná zadání pro utváření FG.

  • Prostudujte si kapitoly o výuce fonetiky z didaktik ruštiny jako cizího jazyka (ruských i české). Z publikace Krjučkovové se jedná pouze o kapitolu VI, z ostatních publikací je k dispozici pouze příslušná část.

   Termín: do 1.12.

  • Na základě studia podkladů z vybraných didaktik RJ proveďte syntézu hlavních myšlenek a poznatků a vytvořte konspekt (max. 4 normostrany) s uvedením základních a nejdůležitějších poznatků (tj. vytvořte syntetizující velmi stručnou didaktiku fonetiky).

   Termín: 1.12.

 • Výukové materiály - zadání

  Praktický výstup

  Každý student vytvoří soubor učebních materiálů zaměřených na utváření fonetické gramotnosti žáků. Soubor bude obsahovat materiály ve formátu .DOCX (event. jako interaktivní přípravy ve formátu .NOTEBOOK) a bude ve všech materiálech zpracovávat Vámi vybrané 2 různé segmentální a 1 suprasegmentální jevy zvukové stránky ruského jazyka. Soubor bude mít následující strukturu:

  • 3x materiál pro nácvik pro žáky ZŠ (2x segment, 1x prozodický jev)
  • 3x materiál pro nácvik pro žáky SŠ (2x segment, 1x prozodický jev)
  • 3x materiál pro procvičování (2x segment, 1x prozodický jev)
  • 1x fonetická rozcvička na libovolný jev - jiný než dříve zpracované

  Celkem tedy Váš výstup bude obsahovat 10 materiálů (ideálně v 10 samostatných souborech), přičemž každý materiál bude zpracován tak, aby obsahoval zadání pro žáky a pokyny pro učitele (vč. popisu způsobu práce s úkoly, jejich zaměření a významu). Materiál k nácviku je určen pro osvojení nového jevu, materiál k procvičování - žáci si jev již dříve osvojili (např. v 1. roce studia), nyní je třeba jej na vyšší úrovni s vyšší znalostí zopakovat. Úroveň materiálů pro procvičování není stanovena (max. B1 jako maturitní), úroveň pro nácvik - materiály budou používány v 1. roce výuky na ZŠ a SŠ.

  Při zpracování materiálu je třeba odlišit zvolené metody a postupy s ohledem na cílovou skupinu - ZŠ (8. roč.), SŠ (1. roč.). Při zpracování využitjte různé metody a postupy explicitního (a samozřejmě i implicitního) přístupu k rozvoji FG, nebudou akceptovány materiály založené pouze na nápodobě.

  Možné postupy explicitního přístupu naleznete v článku v periodiku Didaktické studie (roč. 6, č. 1 - Kognitivní vědy v teorii a praxi jazykového vyučování) od str. 156.

  Termín odevzdání: 22.12.2017 (přes Moodle)