Fonetické zamyšlení...

Zamyslete se nad následujícími body a pokuste se připravit si odpovědi/komentáře.

  1. Jaký je podle vás význam zvukové stránky jazyka při komunikaci.
  2. Jaké je podle vás místo utváření fonetické gramotnosti (nácvik a rozvoj sluchových a artikulačních návyků) ve výuce na ZŠ a SŠ.
  3. Měl by (proč ano, proč ne) učitel mít bezvadnou výslovnost?
  4. Které jevy zvukové stránky ruského jazyka považujete za obtížné pro osvojení českými žáky/studenty a proč?
  5. Jaká jsou vaše silná a slabá místa ve fonetice?