Weekly outline

 • General

  Didaktika českého jazyka III (Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele českého jazyka)

  Počet odpovědí: 0

  Tento kurz obsahuje podpůrné didaktické materiály, určené studentům didaktiky českého jazyka a vzniklé v rámci projektu

  Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

  Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093

  KA 06 Evaluační a autoevaluační strategie v práci budoucího učitele

  Veškeré otázky a připomínky směřujte do fóra v rubrice Oznámení.

  KURZ JE VE VÝSTAVBĚ!

 • Nastudujte článek Byčkovského - Kotáska, který podrobně vysvětluje RBT

  • Bude diskutováno na semináři 25. 10. 2021 (seminář dr. Doležalové) a 29. 10. (seminář doc. Šmejkalové)

   1) Uveďte pro výuku češtiny příklady

   a) faktických poznatků

   b) konceptuálních poznatků

   c) procedurálních poznatků

   e) metakognitivních poznatků

   2) Pokuste se vytvořit krátký test (10 minut), který by ověřoval "zaplnění" jednoho sloupce z Taxonomické tabulky s příklady (s. 235). Vyberte si tedy jen jednu dimenzi pro poznatky A, B, C, D.

   3) Nyní postupujte opačně: vyberte si jeden typ poznatku (A, B, C, D) a vytvořte test, který by ověřoval zaplnění rovinných dimenzí 1-6.

   4) Vyberte si jeden jazykový jev (jazykové učivo) a k němu přiřaďte co možná nejvíce aktivních sloves podle Revidované Bloomovy taxonomie: Dimenze kognitivních procesů a Revidované Bloomovy taxonomie: Dimenze poznatků.

   Testy budou postupně zadávány v semináři.

 • Taxonomie vzdělávacích cílů

  1) Zopakujte si, co míníme termínem taxonomie vzdělávacích cílů

  2) Prostudujte přiloženou prezentaci

  3) Zamyslete se nad tím, zda uvedený příklad z matematiky lze aplikovat na učivo českého jazyka

  4) Pokud odpovíte kladně, napište ve fóru návrhy učiva z českého jazyka

 • Studijní literatura

  Dle pokynů vedoucí semináře se seznamte s níže uvedenou literaturou (přerozdělení bude specifikováno). Pracovat budeme metodou fokusových skupin:

  SEZNAM LITERATURY – hodnocení a klasifikace (DALŠÍ VIZ METODICKÁ PŘÍRUČKA)

  Amonašvili, Š. A. (1987). Výchovná a vzdělávací funkce hodnocení ve vyučování žáků:

  experimentální pedagogická studie. Praha: Ústřední knihovna – Oborové informační středisko Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

  Andrášová, H. (2006). Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. Praha: Raabe.

  Black, P., Harrison, Ch., Lee, C., Marshall, B., & Wiliam, D. (2004). Working inside the

  black box: Assessment for learning in the classroom. Phi Delta Kappan, 86(1), 8–21.

  Black, P., & Wiliam, D. (1998a). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7–74.

  Black, P., & Wiliam, D. (1998b). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 139–148. Dostupné z http://weaeducation.typepad.co.uk/files/blackbox-1.pdf

  Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 40(3), 227–242.

  Cowie, B. (2005). Pupil commentary on assessment for learning. Curriculum Journal, 16(2), 137–151.

  Dvořáková, M. (2011). Hodnocení ve vyučování. In A. Vališová & H. Kasíková (Eds.),

  Pedagogika pro učitele (s. 249–268). Praha: Grada.

  Fisher, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.

  Green, A. (2021): Exploring Language Assessment and Testing.

  Hansen Čechová, B. (2009). Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál.

  Chvál, M. (2008). Jak poznáme, že se žáci něco naučili? In K. Starý (Ed.), Pedagogika ve škole (s. 47–67). Praha: Portál.

  Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavanididaktickymi-testy

  Kalhous, Z. (2009). Výukové cíle a jejich taxonomie. In Z. Kalhous, O. Obst, et al. (Eds.), Školní didaktika (s. 273–292). Praha: Portál.

  Kasíková, H. (2011). Cíle vyučování. In A. Vališová & H. Kasíková (Eds.), Pedagogika pro učitele (s. 135–142). Praha: Grada.

  Klímová, K. (2014). Několik poznámek k opravě, hodnocení a klasifikaci slohových prací. Komenský; časopis pro učitele 1. až 5. ročníku základní devítileté školy 139(1), 55–58.

  Kluska, P. (2009). Představy žáků a ZŠ a studentů SŠ a VŠ o správném a nesprávném zkoušení a hodnocení (známkování). (Diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Psychologický ústav.

  Kolář, Z., Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada. (2. doplněné vydání)

  Košťálová H., Miková Š., Stang. J. Školní hodnocení žáků a studentů – se zaměřením na slovní hodnocení. Portál, Praha 2008.

  Kratochvílová, J. (2011). Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.

  Kratochvílová, J. (2012). Aktivní spoluúčast žáka při hodnocení – zdroj inspirace rozvoje osobnosti žáka. In H. Lukášová (Ed.), Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení

  (s. 151–180). Praha: Asociace waldorfských škol.

  Lukášová, H. (2012). Pojetí edukace z hlediska kvality života dětí a školní hodnocení. In H. Lukášová (Ed.), Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení: Filozofická východiska

  a pedagogické souvislosti (s. 181–217). Praha: Asociace waldorfských škol ČR.

  Nezvalová, D. (2010). Autentické hodnocení v konstruktivistické třídě. In D. Nezvalová (Ed.), Inovace v přírodovědném vzdělávání (s. 33–54). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z http://zvyp.upol.cz/publikace/nezvalova1.pdf

  Otépková, R. (2006). Způsoby hodnocení žáků na 2. stupni ZŠ (diplomová ráce). UTB: Zlín.

  Petrů-Kicková, P. (1995). Klasifikace jako verdikt? Učitelské Noviny, 98(44), 14.

  Piťha, P. (1996). Trojka není ostuda!: Několik poznámek o klasifikaci a slovním hodnocení. Obecná/občanská Škola: Informace. Náměty. Zkušenosti, 2(2), 10–11.

  Shánilová, I. (2010). Hodnocení žáků základní školy. Orbis scholae, 4(1), 41–53.

  Slavík, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál.

  Slavík, J. (2003). Autonomní a heteronomní pojetí školního hodnocení – aktuální problém pedagogické teorie a praxe. Pedagogika, 53(1), 5–25.

  Slavík, J. (2009). Hodnocení a klasifikace žáků a studentů. In Pedagogická encyklopedie (s. 587–593). Praha: Portál.

  Staněk, M. (2013). Naučme se učit (se): O výukových cílech. Moderní Vyučování, 19(11– 2), 16–18.

  Starý, K., & Novotná, J. (2008). Hodnocení výsledků učení žáků. In K. Starý (Ed.), Učitelé učitelů (s. 65–87). Praha: Portál.

  Starý, K. (2007). Formativní hodnocení ve školní výuce. In D. Greger & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace (s. 221–242). Praha: Karolinum.

  Starý, K. a kol. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

  Stiggins, R. J., Arter, J. A., Chappuis, J., & Chappuis, S. (2007). Classroom Assessment for Student Learning. Londýn: Pearson.

  Straková, J. (2006). Prezentační portfolio. Moderní vyučování, 12(2), 6–7.

  Straková, J., & Slavík, J. (2013). (Formativní) hodnocení – aktuální téma. Pedagogika, 63(3), 277–284.

  Sýkora, M. (1983). Subjektivita školního hodnocení, její podstata, zdroje a důsledky ve

  vyučování. Pedagogika, (1), 87–100.

  Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010b). Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové

  komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia Paedagogica, 15(2), 61–86.

  Šimková, I., & Straková, J. (2006). O hodnocení práce žáků z pohledu waldorfské pedagogiky. Moderní Vyučování, 12(4), 3–4.

  Šístková, J. (2010). Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni základní školy. Praha: NIDV.

  Škoda, J., & Doulík, P. (2002). Hodnocení ve výuce aktivní konstrukcí poznatků žáka. EPedagogium, 2(1).

  Škodová, S. (2005). Hodnocení písemných projevů na 2. stupni ZŠ. In M. Polák & K. Vodrážková (Eds.), Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole: sborník prací ze semináře (s. 225–229). Olomouc: Univerzita Palackého.

  Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia Paedagogica, 16(1), 9–46.

  Topping, K. J. (2009). Peer assessment. Theory into Practice, 48(1), 20–27.

  Václavík, A. (2013). Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie. Brno: Masarykova univerzita.

  Vardi, I. (2013). Effectively feeding forward from one written assessment task to the next. Assessment & Evaluation In Higher Education, 38(5), 599–610.

  Vávra, J. (2011). Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? Metodický portál: Články. Dostupné z http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html/

  Vávra, J. (2015). Revidovaná Bloomova taxonomie v českém vzdělávání. Conference Paper, 1–11.

  Viktorová, I., & Smetáčková, I. (2014). Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

  Ziegenspeck, J. W. (2002). K problému známkování ve škole: obecná problematika a empirické výzkumy. Pardubice: Univerzita Pardubice.

  Žlábková, I., & Rokos, L. (2013). Pohledy na formativní a sumativní hodnocení žáka v českých publikacích. Pedagogika, 63(3), 328–354.

 • Prezentace doc. Šmejkalové k testování v českém jazyce

  • Otázky a úskalí standardizovaných taxonomií při hodnocení v českém jazyce.

   Testování. Formativní hodnocení.

   Problematika testování a hodnocení vyšších formativních cílů v českém jazyce.

   Vztah mezi cíli vyučování a možnostmi (limitami) hodnocení.

  • Sem směřujte své nápady, připomínky, náměty či otázky k představené prezentaci. Měli bychom společně hledat odpovědi na otázky, v čem spočívá optimální hodnocení v českém jazyce, čeho by si učitel měl všímat, co je cílem hodnocení, jaké jsou jeho prostředky, jak by mělo souviset s didaktickými cíli vyučování a zrcadlit je.

 • Metodická příručka pro testování v českém jazyce (M. Šmejkalová - H. Voňková)

 • K cílům výuky českého jazyka - jazyková gramotnost

  • Gramotnosti ve vzdělávání – na cestě k vymezení jazykové gramotnosti

   Martina Šmejkalová, Naďa Vondrová, Irena Smetáčková, Martin Chvál

   Přemýšlejte, jak svými vytvořenými testy ověřovat úroveň dosažené jazykové gramotnosti.

 • Domácí úkol

  • Připravte test z českého jazyka, a sice z oblasti komunikační a slohové výchovy. 

   Náměty: 

   a) Slovesa a slohový útvar vypravování

   b) Slovesný rod a odborný popis

   c) Gramatická kategorie čísla a popis pracovního postupu

   d) Obrazná pojmenování a líčení

   e) Gramatická kategorie času a zpráva

   f) Slovní zásoba a vztah k jazyku

   Zohledněte přitom

   1) Typ a funkci testu

   2) Cíle konkrétního učiva

   3) Cíle vzdělávání a výchovy v českém jazyce

   4) Zadanou studijní literaturu

   5) Výklad na seminářích

   6) Poznatky z metodické příručky (Šmejkalová - Voňková) 

  • Sem vložte finální úkol.

 • Závěrem

  Výsledkem společného snažení je elektronická učebnice, kterou naleznete na následujícím odkazu: