Weekly outline

 • Základní informace

  Podmínky ke splnění kurzu vedeného dr. S. Schneiderovou:

  1. aktivní účast v semináři - podíl na cvičeních (simulace komunikačních situací, rétorická cvičení atd.);

  2. jedno připravené mluvní vystoupení (projev v rozsahu 5 až 10 minut) - splnění v průběhu semestru.

  Ad úkol:

  mluvený projev - 5 až 10 minut, projev s připravenou oporou - poznámky v bodech, jinak v podstatě "spatra" nebo za podpory power pointu; téma je libovolné - o sobě, o nějaké události atd.

  Klasifikace proběhne podle systému ECTS grading na stupnici A-F. 

  Výkon studenta/ky bude uveden v procentech (0-100 %) a dle nich stanovení klasifikace: 0-50 % = F, 51-60 % = E, 61-70 % = D, 71-80 %=C, 81-90 %=2 a 91% a více=A).

  Kultura mluveného projevu

  Náplní předmětu je průprava z oblasti rétoriky a teorie komunikace a následně praktický nácvik veřejného vystupování, simulace různých typů komunikačních situací a soustředění se na schopnost kritické analýzy projevu vlastního, dalších komunikačních partnerů, veřejných mluvčích. Důraz je kladen na znalost spisovné normy a patřičné vystupování vzhledem k dané komunikační situaci, médiu, žánru, útvaru.

   

  • Témata

   1. Seznámení s programem kurzu, zadání úkolů; Co je to kultivovaný projev

   2. Výstavba řečnického projevu

   3. Figury a tropy v řečnickém projevu

   4. Argumentační postupy v řečnickém projevu

   5. Adekvátnost jazykových prostředků vzhledem k formě a funkci projevu a komunikační situaci; význam slov

   6. Příklady významných projevů - V. Havel, V. Klaus, D. Duka atd.

   7. Výslovnost samohlásek

   8. Výslovnost souhlásek a souhláskových skupin se zaměřením na problematické jevy

   9. Výslovnost cizích slov a jmen

   10. Členění souvislé řeči - přízvuk, větný přízvuk

   11. Členění souvislé řeči - intonace, pauzy

   13 . Neverbální prostředky komunikace

   Doplňující témata:

   Anglicismy ve veřejné komunikaci, míra jejich používání v marketingové komunikaci; výslovnost cizích jmen a cizích slov

   Dialog, typy otázek, typy odpovědí; kooperace a konflikt v dialogu, řízení diskuze

   Konverzační maximy, strategie zdvořilosti a nezdvořilosti v komunikaci

   Manipulace vs. přesvědčování; strategie a konkrétní jazykové prostředky

   Vyjednávání a asertivita; strategie a konkrétní jazykové prostředky