Weekly outline

 • Úvod

  Proseminář bude zaměřen na rozvoj akademických dovedností včetně práce se zdroji, přípravy vlastního odborného textu, prezentačních schopností atd. a to prostřednictvím práce s odbornými texty v anglickém jazyce (zejména z oblasti srovnávací psychologie). Podmínky atestace: aktivní účast založená na domácí přípravě, závěrečná písemná práce, krátká prezentace a zapojení se do diskuze.
  Kód do MS Teams: wlhkbeg

  Témata:
  1) Zdroje informací a posuzování jejich věrohodnosti, charakter a náležitosti odborného textu (abstrakt, poznámkový aparát atp.), typy odborných textů.
  2) Vyhledávání odborných zdrojů/literatury. Databáze zdrojů (knihovny, digitální databáze, jiné platformy pro vyhledávání - Research gate, Google scholar…).
  3) Rešerše (záměr vyhledávání textu, formulace rešeršního dotazu atp.). Posouzení (formální i obsahové) relevance výsledků vyhledávání, zvážení jeho využití.
  4) Organizace a archivace zdrojů s využitím technologií.
  5) Publikační etika: principy citační práce, citační normy, plagiace a falzifikace.
  6) Práce s citačními manažery.
  7) Čtení odborných textů: struktura akademického textu (IMRD apod.), role kapitoly, odstavce apod.
  8) Efektivní a aktivní čtení: tvorba poznámkového aparátu, pomůcky pro poznámkování (mentální mapování, využití technologií), kritické čtení a porozumění textu.
  9) Citace vs. parafráze, tvorba parafrází.
  10) Proces tvorby odborného textu: základní typy práce s odbornou literaturou (kompilace, komparace, přehledová stať, recenze atp.).
  11) Struktura akademického textu (IMRD apod.), role kapitoly, odstavce apod.
  12) Plánování textu, psaní první verze textu (draftu/makety), editování a recenzování, revidování, jazyk akademického textu, myšlenková stavba, názvy.
  13) Práce s textovými editory, tvorba powerpointové prezentace.

  Studijní literatura:
  * Povinná:
  ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: SLON, 2005. ISBN 80-86429-40-7.
  ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
  ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN: 80-7198-173-7.
  * Doporučená:
  BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. London, New York: Routledge, 2015. 978-1-138-77849-8.
  ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

  • Seminář_01

   Obsah prezentace
   a) Úvod do předmětu
   b) Zdroje a odborná literatura
   c) Kde literaturu najdu a k čemu mi je?
   d) Proč je tak důležité uvádět zdroje a správně citovat?
   e) To be continued: Kritéria odborné literatury a hodnověrnost zdrojů

  • Seminář_02

  • Seminář_03 + Seminář_04

  • Seminář_05