Weekly outline

 • Úvod

  Vážené studentky, vážení studenti, 

  Předmět Sociální psychologie Vám má poskytnout vhled do sociální problematiky malých a středních skupin, zejména školních dětí a adolescentů. Je zaměřený teoreticky, ale teoretické informace budou doplňovány poznatky ze školního terénu.

  Průběh výuky Sociální psychologie:

  Část výuky (přibližně prvních 5 týdnů) proběhne on-line přednáškami v MS Teams. Přednášky budou zaměřené na problematiku, k níž je málo vhodného studijního materiálu.

  Výuka ve druhé části semestru bude probíhat formou samostudia základní literatury (Helus, Z., Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada, 2007 či pozdější vydání).

  On-line přednášky a kapitoly zadané k samostudiu z uvedené publikace celkově pokryjí veškerou učební látku sociální psychologie, nutnou pro složení zkoušky z tohoto předmětu. 

  Zde v Moodle najdete veškeré souhrnné a aktuální informace k tomuto předmětu a také některé výukové materiály, které zde budu průběžně vyvěšovat.

  Zkouška bude probíhat písemným testem pravděpodobně v osobním kontaktu, který bude v létě patrně méně rizikový.

  Témata probíraná v Sociální psychologii:

  1. Sociální psychologie jako vědní disciplína a její předmět. (Přednášky + podklady, které vyvěsím níže
  2. Metody sociální psychologie. Sociometrie, SO-RA-D, sémantický diferenciál. (Přednášky + podklady, které vyvěsím níže
  3. Sebepojetí, self, odcizení, sociální deviace, anomie. Vulnerabilita a resilience. (Samostudium podle požadavků níže)
  4. Bronfenbrennerův ekologický model. (Samostudium podle požadavků níže)
  5. Rodina jakožto primární socializační prostředí. Citová deprivace, raná vazba, alexitymie. Nefunkčnost rodin. (Samostudium podle požadavků níže)
  6. Druhy sociálního učení. (Samostudium podle požadavků níže)
  7. Sociálně psychologický pohled na výukovou komunikaci. (Samostudium podle požadavků níže)
  8. Sociální skupina. Dělení, struktura a dynamika. Normy, role a status. Školní třída a její sociální klima. (Podklady, které vyvěsím níže
  9. Pedagog a syndrom vyhoření. (Podklady, které vyvěsím níže

   

  POŽADAVKY KE ZKOUŠCE (nutné jsou oba):

  1. Obsahy přednášek v MS Teams a podkladů v Moodle (přibližně první polovina semestru)
  2. Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada, 2007 (či pozdější vydání) - samostudium příslušných kapitol.

  Konzultace budeme provádět po předchozí dohodě mailem (janosovap@seznam.cz) na konkrétním termínu: pomocí MS Teams, nebo ZOOM či Skype (podle Vašich preferencí).

  Přeji vám hodně úspěchů v tomto semestru a těším se „na slyšenou“ s vámi.

  Srdečně vás zdraví

  Pavlína Janošová

 • 25. únor - přednáška

  V PDF níže najdete úvodní informace do kurzu. Ve druhé polovině prezentace jsou základní informace o vývoji sociální psychologie jakožto vědního oboru, proměny témat a využívané metodologie. 

 • 4. březen - přednáška

  V tomto týdnu jsme v rámci výuky dokončovali vývoj předmětu sociální psychologie v průběhu minulého století. Provedli jsme základní výčet sociálně psychologických metod, nejčastěji používaných při diagnostice a výzkumu sociálních skupin a vztahů v nich. Poté jsme probrali základní psychometrické charakteristiky, které vymezují spolehlivost používaných diagnosticko-výzkumných nástrojů (validita, sociální desirabilita, reliabilita). 

  V dalším týdnu jsme toto téma dokončovali, proto najdete prezentaci uvedených informací u následujícího týdne.

  • 11. březen - přednáška

   Vedle informací, uvedených u minulého týdne, najdete v PPT prezentaci i další informace, resp. základní podklady k přednášenému tématu. V tomto týdnu jsme se zabývali především sociometrií (sociometrickými kritérii) a jejím způsobem vyhodnocování (sociogram a sociometrická matice), jejich výhodách i limitech. Hovořili jsme také o skupinové soudržnosti (kohezi) a o tom, jak je možné ji zvyšovat. Diskutovali jsme o tom, jak interpretovat nálezy získané touto metodou a jak rozumět rozporuplným zjištěním. 

  • 18. březen - přednáška

   V textu níže najdete základní shrnutí z přednášky, která se týkala metod SO-RA-D (sociometricko ratingový dotazník), "Hádej kdo" [Guess Who] a základních principů sémantického diferenciálu. Diskutovali jsme o tom, jak interpretovat nálezy z těchto metod, a také o přednostech a limitech klasické sociometrie a SO-RA-D. Zmínili jsme, na základě jakých signálů v těchto nálezech je možné zvýšit pravděpodobnost zachycení negativních skupinových jevů, jako je šikana a vyčleňování nebo negativní sociální klima třídy. Na výzkumných výsledcích jsme viděli, že nejoblíbenější žáci nemusí být žáky prosociálními. Pokud chceme pomoci zkvalitnit vztahy ve třídách, potřebujeme do diagnostických metod vložit i sociometrická kritéria na prosocialitu (např. kdo druhým nejvíc pomáhá, kdo se zastane těch, kterým druzí ubližují, kdo druhé nejvíc podpoří a potěší, když to potřebují, kdo dává třídu dohromady apod.).    

  • 25. březen - NEPOVINNÁ PŘEDNÁŠKA + SAMOSTUDIUM- kniha Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy

   PODKLADY Z NEPOVINNÉ PŘEDNÁŠKY (25.3. a 8.4.) najdete v PDF prezentaci níže.

   INFORMACE K SAMOSTUDIU PRO TENTO TÝDEN:

   Část I. 

   Z KAPITOLY 1: 

   Jev „sociální facilitace“ + zkuste najít příklad z prostředí školství (strany: 17-20).

   Z KAPITOLY 3: 

   Gender; rozdíl mezi pohlavím a genderem; genderově odlišné chování učitelů a učitelek (strany: 51-55).

   Sebepojetí a jeho složky (sebepoznání, sebehodnocení, sebecit), reálné a ideální já (strany: 56-59).

   C.G. Rogers: pravé a falešné já (self), kongruence a inkongruence (strany: 60-62).

   E. Fromm: problém odcizení – o co jde a jak vzniká? (Hodnotová orientace na „mít“ nebo „být“) (strany: 62-64).

   Část II.

   Z KAPITOLY 2:

   Vulnerabilita a resilience (strany: 77-79).

   Z KAPITOLY 4:

   Bronfenbrennerův ekologický model: co je mikroprostředí, meziprostředí, exoprostředí a makroprostředí (vymyslete příklady těchto prostředí v rámci socializace dítěte). (Strany: 87-92).

  • 8. duben - NEPOVINNÁ PŘEDNÁŠKA + SAMOSTUDIUM - kniha Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy

   PODKLADY K NEPOVINNÉ PŘEDNÁŠCE JSOU UVEDENY U PŘEDCHOZÍHO TÝDNE.

   INFORMACE K SAMOSTUDIU PRO TENTO TÝDEN:

   Část II.

   SOCIÁLNÍ DEVIACE A JEJICH VZNIK:

    Citová deprivace, příčiny a projevy (strany: 95-97).

   Fenomén alexitymie jako následek deprivace (tamtéž).

   Traumatická krize – její možné příčiny a důsledky (strany: 97-99).

   Anomie jako společenský jev a její dopad na chování jedince (strany: 99-101).

   Deviace na základě sekundární stigmatizace (etiketizace, nálepkování) (strany 102-104).

   • 15. duben - SAMOSTUDIUM - kniha - Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy

    INFORMACE K SAMOSTUDIU PRO TENTO TÝDEN:

    Část III.

    Z KAPITOL 2 a 3 - O RODINĚ:

     Rodiny problémové, dysfunkční a afunkční (strany: 151-153).

    Specifika rodin: nezralé, přetížené, ambiciózní, perfekcionistické, autoritářské, rozmazlujcí, nadměrně liberální a improvizující, odkládající, vnitřně a vnějšně disociované (strany: 153-163).

    Neúplnost rodin a její rizika, funkční/skrytá neúplnost (strany: 170-173).

    Sourozenecké pořadí a jeho vztah k socializaci jedince (strany 173-177).

    • 22. duben - SAMOSTUDIUM - kniha - Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy

     INFORMACE K SAMOSTUDIU PRO TENTO TÝDEN:

     Část II.

     (1)   TÉMA RANÉ VAZBY (části z kapitol 3, 5 a 6 - konkrétně strany: 75, 95, 107-111):

      Podstata a typy připoutání a jejich dopad na chování dítěte (J. Bowlby, M. Ainswothová).

      (2)   DRUHY SOCIÁLNÍHO UČENÍ  (druhá část kapitoly 6, konkrétně strany: 111-129):

      Proces identifikace, učení zpevňováním: učení emocionálně vegetativní (=klasické podmiňování a systematická desenzibilizace) a učení instrumentální. Kognitivně sociální učení, druhy nápodoby, socializační autoregulace.

     • 29. duben - SAMOSTUDIUM - kniha - Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy

      INFORMACE K SAMOSTUDIU PRO TENTO TÝDEN:

      Část IV., necelá kapitola 3:

      SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ POHLED NA VÝUKOVOU KOMUNIKACI (strany 227-246):

      Haló efekt, proximita, efekt prvního dojmu, kontrastní vnímání, favoritismus, Pygmalion efekt/Golem efekt, konstruktivistické pojetí porozumění žáka učitelem (prázdné, stereotypizující a rozvíjející konstrukty), kauzální atribuce – šťastná a nešťastná varianta. Empatie pedagoga a význam naslouchání v pedagogické práci. 

      • 6. květen - SAMOSTUDIUM z materiálů níže

       V níže uvedeném textu najdete vymezení skupin a výčet znaků, které sociální skupinu v pravém smyslu slova odlišují od jiných typů uskupení. Dozvíte se základní informace o dělení skupin podle různých kritérií. Najdete zde také informace o některých sociálních vlastnostech, které se s životem ve skupinách pojí. Zmíněny jsou zde také základní informace o vývoji a dynamice skupin, o postavení (statusu) členů ve skupině a o typických skupinových rolích. Je zde také vysvětlený rozdíl mezi atmosférou ve třídě a sociálním klimatem třídy a zmíněny jsou i komponenty, z nichž se třídní klima skládá.  

      • 13. květen - SAMOSTUDIUM z materiálů níže

       V textu níže najdete základní informace o tom, co je to resilience a co je možné podnikat pro její zvýšení. Dále se dozvíte, co je to syndrom vyhoření (burn out), jak se projevuje v našem běžném uvažování, jaké jsou jeho fáze a na jaké oblasti života má dopad. Na konci textu najdete test, jehož prostřednictvím můžete zjistit, jak jste na tom aktuálně v této oblasti.

      • 20. květen - předtermín

       V tomto zápočtovém týdnu bude možnost v předtermínu skládat zkoušku. Půjde o písemný test s otevřenými (dopisovacími) odpověďmi. Bude-li to možné, budeme ho psát osobně v prostorech HTF. 

       V dalších týdnech do konce května a během června budou vypsány nejméně tři další termíny. Pravděpodobně půjde o čtvrteční dopoledne.