Weekly outline

 • General

  Sociální psychologie 

  Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními tématy současné sociální psychologie, s metodami práce a s poznatkovou základnou této disciplíny. Kurz staví na studiu předepsané literatury a materiálů k osovým tématům.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Osová témata: 

  Kořeny, východiska a milníky sociální psychologie jako vědecké disciplíny Klíčová slova: sociální psychologie, Kurt Lewin, Leon Festinger, USA vs. Evropa, vlivy psychologických směrů v sociální psychologii, zlaté období sociální psychologie, individualistické paradigma…

  Metody a cíle bádání v sociální psychologii, specifika jednotlivých technik Klíčová slova: sociometrie, sémantický diferenciál, postojové škály, pozorování, dotazník, rozhovor, test, experiment, kvaziexperiment, invazivní a neinvazivní techniky, sociální neurovědy ad. Výhody, rizika a příklady metod, Specifika sociální psychologie: sociometrie, sémantický diferenciál, postojové škály, 

  Sociální a skupinové vlivy na chování, myšlení a prožívání jedince Klíčová slova: Sociální skupina, role, status, normy, sankce, typy skupin, referenční skupina, skupinová koheze, sociální facilitace, Tripplett, efekt pouhé přítomnosti, sociální zahálka, risky shift fenomén, skupinová polarizace, groupthink, teorie minimální skupiny, in-group, out-group, sebeobraz, konformita ve skupině, kognitivní disonance a chování skupiny/ve skupině, sebenaplňující se proroctví H. Tajfel a sociální identita

  Postoje v sociální psychologii, funkce a změna postojů Klíčová slova: Postoje a význam postojů v SP, historie studia postojů, Allport, měření postojů, tříkomponentový model postojů, funkce postojů, kognitivní disonance, persuase – typy persuase, změna postojů

  Stereotypy, předsudky, etnocentrismus, diskriminace Klíčová slova: sociální srovnávání, stereotypy, předsudky, etnocentrismus, minorita, in-group, out-group, H. Tajfel a sociální identita, primordiální a instrumentální identita, měření etnických postojů La Pierův paradox, etnické skupiny, typy ko-existence skupin, vyloučení, etika měření postojů vůči minoritám

  Agrese  a agresivní chování v sociálním kontextu Klíčová slova: Agrese, agresivita, hostilita, asertivita, typy agrese, teorie agrese, frustrační teorie agrese, sociální učení, Bandura, média a agrese, příčiny (faktory) agrese, deindividuace

  Konformita jako nástroj a hrozba Klíčová slova: Konformita, akceptace, vyhovění, podmínky vyhovění a psychologická podstata vyhovění (Cialdini), konformita a agrese, persuaze, foot in the door, face in the door, low-ball, Sherif

  Významné experimenty sociální psychologie, experimenty „moci situace“ (the power of the situation) Klíčová slova: Asch, Milgram, Zimbardo, prvních 10 voltů, výzkumné otázky experimentů a hlavní zjištění, proměnné

  Prosociální chování v každodennosti Klíčová slova: Prosociální chování, altruismus, teorie prosociálního chování, sociální směna, sociální normy a pomáhání, empatie, vlivy na pomáhání – proč, kdy, komu pomáháme, faktory inhibice pomáhání

  Efekt přihlížejícího a varovné situace bez zásahu jedince či skupiny Klíčová slova: Efekt přihlížejícího, Kitty Genoves rozptýlení odpovědnosti, Darley, Latané, experimenty s pomáháním/přihlížením zlu. První pomoc a postupy první pomoci.

  Sociální kognice a teorie atribuce Klíčová slova: Sociální poznávání, efekt primárnosti, peak and end rule, Asch, halo efekt, efekt novosti, efekt přetrvávání, efekt zdánlivé korelace, teoretické modely poznávání (asocianistický, konstruktivistický, spojitý), teorie atribuce, Heider, Kelley, princip kovariance,  teorie korespondujících závěrů, základní atribuční chyba, Jones a Harris, Nisbett – příčiny atribuční chyby, Rotter, Locus of Control.

  Prožívání jedince v sociálním prostředí Klíčová slova: Afekt, emoce, nálada, teorie emocí a přístupy k emocím; kontext, věk, temperament, biologická zpětná vazba a emoce;  primární emoce; pravidla projevu emocí (display rules), pravidla prožívání emocí (feeling rules); sociální strategie regulace emocí

  Afiliace, atraktivita, láska Klíčová slova: Afiliace, (chybná) atribuce, přitažlivost (přátelská, tělesná/sexuální), zamilovanost, láska, sociální srovnávání, postoje, reciprocita, intimita, sebenaplňující se proroctví, sebevyvracející se proroctví, rozchod, rozvod, podobnost, proximita (prostorová blízkost)

  Sociální motivace Klíčová slova: Motivace v sociální psychologii, sociální motivace, explicitní cíle a implicitní motivy, TAT, Murray, McAdams, McClevlend, SDT Self-determination theory Deci, Ryan (autonomy, relatedness, competence)

  Já, Self, jáství a identita v sociální psychologii Klíčová slova: Já, Self, jáství, teorie identity, Tajfel, osobní a sociální identita, ego identita, sebevědomí, sebepojetí, sebehodnocení, self-efficacy, sebesystém a další přístupy.

  Socializace a enkulturace Klíčová slova: Faktory a činitelé socializace, rodina, vzdělávání, práce, náboženství, politika, média, ekonomický status, vyloučení, nezaměstnanost ad.

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Studijní literatura:
  * Povinná:ucebnice
  VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., SOLLÁROVÁ, E. Sociální psychologie. Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada. 2019.ISBN: 978-80-247-5775-9 ODDÍL A A ODDÍL B

  HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5. KAPITOLA EMOCE V SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGII

  HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-262-0898-3. STRANA 377-409.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  * Doporučená:
  CIALDINI, R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Brno: John Melvil Publishing, 2014. ISBN 9788087270325.
  HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 978-80-262-0534-0.
  KOUŘILOVÁ S. Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československá psychologie. 2011, 55 (1), s. 12-24. ISSN 0009-062X
  MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
  ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 978-80-86181-80-4. S. 37-78.
  ZIMBARDO, P. G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.

 • Kořeny, východiska a milníky sociální psychologie jako vědecké disciplíny

  uvod.JPG

 • Metody a cíle bádání v sociální psychologii, specifika jednotlivých technik

 • Sociální a skupinové vlivy na chování, myšlení a prožívání jedince

  soc%20skupiny%20studium.JPG

 • Sociální kognice a teorie atribuce

  soc%20poz.JPGsoc%20poz2.JPG

 • Sociální komunikace

  Literatura

  Klíčová slova: Neverbální komunikace, gestika, emblémy, paraverbální komunikace, verbální komunikace, komunikace v malé skupině, komunikační sítě (kruh, řetěz...), komunikační šumy, feedback, motivace ke komunikaci, význam, obsah, intrapersonální, interpersonální komunikace, vnitřní řeč. 

 • Agrese a agresivní chování v sociálním kontextu

  agrese%20studium.JPG

 • Prosociální chování

  pomahani.JPGpomahame2.JPG

 • Efekt přihlížejícího a varovné situace bez zásahu jedince či skupiny

  pomahame2.JPG

 • Postoje v sociální psychologii, funkce a změna postojů

  postoje.JPG

 • Stereotypy, předsudky

  Povinná literatura:

  Výrost, Slaměník - s. 657 - 666

 • Konformita a poslušnost vůči autoritě

  Povinná literatura:

  Výrost, Slaměník - s. 250 - 260

  Doporučená literatura:

  Zimbardo, P. (2005): Moc a zlo - s. 37-69

  Milgram-experiments.jpgasch_conformity.jpgspe.png

 • Afiliace, atraktivita, láska

  afiliace.JPG

 • Já, Self, jáství a identita v sociální psychologii

  j.JPGj%C3%A1.JPGj%C3%A1%C3%A1.JPG

 • Sociální motivace

  motivace.JPGmotivacee.JPG