Studijní texty

Jaroslav Dibelka - Josef Grulich, Venkov na křižovatce konfliktů ve společnosti raného novověku, in: V. Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, s. 660–675.

Pro doplnění znalostí:
Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. VIII., s. 261–277 (Vrchnosti a poddaní).
Pavel Bělina a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IX, s. 213–228 (Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát).