Další doporučená literatura

Alois MÍKA: Národnostní poměry v českých zemích před třicetiletou válkou, in: Československý časopis historický 20 (1972), s. 207-233.
Iveta CERMANOVÁ - Ivo CERMAN: Židé v českých zemích raného novověku, in: Marie Šedivá Koldinská - Ivo Cerman (eds.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2014.