Studijní texty

Petr VOREL: Velké dějiny zemí Koruny české VII (1526-1618), Praha 2005, s. 140-143 (Reformy Ferdinanda I.)
Petr VOREL: Velké dějiny zemí Koruny české VII (1526-1618), Praha 2005, s. 242-255 (kapitola II/2, Cenová revoluce)
Marie BUŇATOVÁ: Peněžní obchod pražských židů v době předbělohorské, in: Theatrum historiae 6, 2010, s. 249–262.