CA, EA, IL

Opened: Tuesday, 1 October 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 8 October 2019, 12:00 PM

Přečtěte si přiložený text (překlad v češtině, nebo str. 33-43 v angličtině) a vyřešte následující úkoly:

Na základě vlastní zkušenosti (nejlépe v roli učitele češtiny, nemáte-li takovou možnost, pak i v roli žáka) uveďte příklad:

1) interferenční chyby (kontrastivní analýza) / mezijazykové chyby (chybová analýza) s informací o mateřském jazyku studenta

2) pozitivního transferu (kontrastivní analýza) s informací o mateřském jazyku studenta

3) vyhýbání se nějakému jazykovému prostředku

4) fosilizace (mezijazyk)

Úkol pro ty, kdo nebyli na úvodním semináři: 

Krátce popište, v čem se kontrastivní analýza odlišuje od chybové analýzy a jaký má teorie mezijazyka přínos pro analýzu jazyka nerodilých mluvčích (maximálně 250 slov, spodní hranice není určena, bude-li popis výstižný).