Závěrečná práce

Opened: Sunday, 1 May 2022, 12:00 AM

Pro závěrečnou práci máte dvě možnosti:
1. práce s texty nerodilých mluvčích
2. kazuistika

1. Ukázka projevu nerodilého mluvčího (nebo různých mluvčích) a jeho analýza. Následně návrh aktivit pro rozvoj jazykové kompetence. Při návrhu aktivit postupujte od cvičení na úrovni slov a dále vět (např. výběr vhodné koncovky nebo slova ve větě) ke komunikačním cvičením, ideálně k samostatné produkci, kde by procvičovaný jev využil, celkem cca 5 - 7 cvičení. Doporučený celkový rozsah včetně ukázek projevu 3 - 5 NS. Analýza texů musí být provedena formou souvislého textu (úvod, stať a závěr), nikoli v bodech. 

Pro ty, kdo učí, se nabízí sebrat několik textů jednoho studenta nebo studentů jedné úrovně. Ti z vás, kteří neučí, mohou např. provést korpusovou analýzu vybraného jevu u různých skupin studentů.

2. Kazuistika (případová studie)

Popis případu jednoho nerodilého mluvčího, případně skupiny, včetně ukázek projevu. Zde nenavrhujete konkrétní cvičení, ale můžete doporučit, na co by se měl při dalším osvojování češtiny zaměřit.
Doporučený rozsah 3 - 5 NS.

Vybrané téma se samozřejmě může týkat vaší diplomové práce. Inspirovat se můžete prezentacemi z minulých semestrů.