Topic outline

 • General

 • Dynastická politika, dynastie, druhy dynastických manželství

  Dynastická politika, dynastie, druhy dynastických manželství, rovnorodost, preference dynastií

 • Preference dynastií, následnictví, náboženský faktor, genetika

 • Svatby, rozvody, morganatická spojení, nemanželské děti

 • Problém nástupnictví v anglických dějinách

   1. Porovnejte úpravu nástupnictví v Anglii v zákonu z 1543, závěti z 1546, zákonech z 1689, 1701 a 2015.
   2. Jmenujte důvody, proč po Alžbětě Tudorovně nastoupil Jakub I.
   3. Jak se lišila stuartovská dynastická politika od tudorovské?
   4. Jak souvisí Fridrich V. Falcký s nástupem hannoverské dynastie ve Velké Británii?
 • Bourbonská dynastická politika po roce 1700

   1. O jaké příbuzenské vztahy a právní kroky opíral své nároky na španělskou korunu Filip V.?
   2. Jaké byly důsledky dynastické politiky Ludvíka XIV. týkající se jeho nemanželských dětí?
   3. Proč se druhou ženou Filipa V. stala Isabella (Alžběta) Parmská?
   4. V jakých zemích panovali synové Isabelly Parmské?
 • Dynastická politika v římsko-německé říši

   1. Co stanovila závěť římsko-německého císaře Ferdinanda I. v dědických záležitostech?
   2. V jakých královstvích panovali Wittelsbachové do dnešních dnů?
   3. S kterými státy sousedilo Sasko-Výmarsko-Eisenašsko v roce 1789?
   4. Zhodnoťte výběr partnerů a partnerek pro příslušníky a příslušnice rodu Bourbon v letech 1700-1800. Jaké rody preferovány a proč?
 • Dynastická politika v Rusku (2.4.)

   1. Jak souvisí s ruskou dynastickou politikou holštýnsko-gottorpský první ministr Georg Heinrich svobodný pán von Schlitz-Görtz?
   2. Proč se Alžběta Petrovna nikdy neprovdala?
   3. Jak byli příbuzní Petr III. a Kateřina II.
   4. Porovnejte starobylost anhaltské a romanovské dynastie.
 • Dynastická politika papežů

 • Britsko-prusko-brunšvické dynastické vztahy

  • 1. Porovnejte politický vliv Alžběty Kristiny (1740-1786 pruská královna) a  Juliany Marie (1752-1766 dánská královna) minimálně v 15 větách. 

 • Dynastická politika skandinávských království

 • Nasavsko-oranžská dynastie v římsko-německé říši, Nizozemí a Anglii

 • Srovnání habsbursko-lotrinské, hohenzollernské a „romanovské“ dynastické politiky

 • Dynastické „šílenství“ Napoleona Bonaparta