Topic outline

 • General

  Rozvrh: LS 2024

  Místnost: B216

  Čas: 9:30-10:50

  Vyučující: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

  Email: jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz

  Anotace semináře

  Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz navazuje na Bakalářský seminář I, který proběhl v zimním semestru. Účastníci kurzu v tomto semestru zaměří především na analýzu a interpretaci dat, dopracovávají bakalářskou práce a vyzkoušejí si její prezentaci. Stěžejní jádro kurzu tvoří prezentace studující a kritická skupinová diskuze. Aktivní zapojení studujících představuje klíčovou součást organizace kurzu.

  Organizace kurzu a průběh seminářů

  Úspěšnost kurzu a jeho přínos pro studující se do značné míry odvíjí od přípravy studujících na jednotlivá setkání a jejich ochoty zapojit se do diskuze. Kurz je určený jen pro připravené studující  - tj. ty, jež se seznámili s texty na danou hodinu a jsou ochotni se zapojit do jejich diskuze.

  Studijní povinnosti

  1) Osobní účast na výuce (povolena je neomluvená 1 absence)

  -v případě, že se nemůžete výuky z opodstatněných důvodů zúčastnit, kontaktujte vyučující. Pokud překročíte jednu povolenou absenci, je potřeba nepřítomnost na semináři nahradit dodatečným úkolem. Nekonzultované absence v kurzu mohou být důvodem k neudělení zápočtu

  -klíčová je přítomnost především na setkání 2.4. a 9.4., kdy proběhne skupinová diskuze v menších skupinkách. V rámci těchto hodin budou studující poskytovat detailní zpětnou vazby k práci svých spolustudujících. 

  2) odevzdání 2 průběžných písemných úkolů (interpretace části dat + dílčí výzkumné kapitoly)

            a) odevzdání části zpracovaných dat spolu s jejich interpretací: studující si zvolí jeden koncept či dílčí téma, které    budou rozvíjet pomocí získaných dat. Studující odevzdají část zpracovaných dat (okódované pasáže nejméně ze dvou rozhovorů, vizuálních či textových dat), které se podle nich k danému tématu či konceptu vztahují. K těmto datům pak poskytnou interpretaci (jaké poznání zvoleného tématu či konceptu data poskytují?). Tento rozbor (v délce cca 400 slov)  bude formou plynulého textu a je potřeba v něm uvádět odkazy na odbornou literaturu (tj. propojovat vlastní interpretace s diskuzí již existujících zdrojů)

  deadline pro odevzdání: 8.3. 2024, 12:00 (Moodle)

            b) odevzdání dílčí výzkumné kapitoly z BP: studující odevzdají kapitolu (v rozsahu min 3NS), ve které zpracují získaná data. Kapitola by měla adresovat některou ze zvolených výzkumných otázek a měla by být v podobě odpovídající požadavkům BP.  

  deadline pro odevzdání: 26.3. 2024, 9:00 (Moodle)

  3) 2 prezentace v rámci hodiny (prezentace interpretace části dat + prezentace konceptu celé BP)

  -harmonogram prezentací bude stanoven v průběhu semestru

  Prezentace interpretace části dat

  podle harmonogramu

  Prezentace konceptu BP (obhajoba "nanečisto")

  podle harmonogramu

  Odevzdání interpretace části dat 

  8.3.2024, 12:00

  Odevzdání dílčí výzkumné kapitoly

  26.3.2024, 12:00

     Studující jsou povinní se při zpracování veškerých úkolů držet standardů akademické práce – to se týká především práce s literaturou a odkazy. Jakákoliv forma plagiátorství je důvodem pro neudělení atestace. V případě, že jste si při práci se zdroji nejistí, obraťte se s předstihem na vyučující kurzu.

  Detailnější informace týkající se definice plagiátorství a toho, jak se mu vyhnout naleznete na: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

  Doporučená literatura:

  • ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
  • ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

   

 • 20/2 úvod a organizace kurzu, reflexe dosavadního průběhu výzkumu

 • 27/2 diskuze dalších kroků práce s daty. Možnosti využítí AI


 • 5.3. Kurz se neschází. Čas určený k přípravě prvního průběžného úkolu

  ÚKOL 1: odevzdání části zpracovaných dat spolu s jejich interpretací: studující si zvolí jedem koncept či dílčí téma, které    budou rozvíjet pomocí získaných dat. Studující odevzdají část zpracovaných dat (okódavané pasáže nejméně ze dvou rozhovorů, vizuálních či textových dat), které se podle nich k danému tématu či konceptu vztahují. K těmto datům pak poskytnou interpretaci (jaké poznání zvoleného tématu či konceptu data poskytují?). Tento rozbor (v délce cca 400 slov)  bude formou plynulého textu a je potřeba v něm uvádět odkazy na odbornou literaturu (tj. propojovat vlastní interpretace s diskuzí již existujících zdrojů)

  deadline pro odevzdání: 8.3. 2024, 12:00


 • 12.3. - prezentace analýzy dat

 • 19.3. - prezentace analýzy dat

 • 26.3. - prezentace analýzy dat

 • 2.4. prezentace analýzy dat

 • 9.4. skupinová diskuze - příklad výzkumné kapitol

  Studující jsou rozděleni do 3 skupin. Každý/á studující si přečte kapitoly všech ostatních členů/nek skupiny. V rámci hodiny bude probíhat diskuze v rámci skupin. 

 • 16.4. Prezentace konceptu BP

 • 23.4. kurz se neschází. Čas je vyhrazen pro závěrečnou editaci BP před odevzdání

 • 30/4 Prezentace konceptu BP

 • 7/5 Prezentace konceptu BP