Topic outline

 • General

  Pokyny k organizaci kurzu prostřednictvím e-learningu

  V době přerušení prezenční výuky je diskuze projektů nahrazena elekronickou komunikací v Moodle. Deadliny odevzdání jednoltivých úkolů zůstávají zachovány. Ruší se nicméně role koreferenta/ky. U každého setkání, které proběhne distančně je vložena funkce workshop, kde každý studující vloží svůj komentář k odevzdaným souborům (tj. každému kolegovi/ni, ktrerý/a by daný týden prezentoval/a poskytne písemnou zpětnou vazbu) v rozsahu cca 100 slov (plynulého textu či odrážek). Cílem je poskytnout konkrétní zpětnou vyzbu (tj. žádné obecné hodnocení, ale konkrétní připomínky, co je potřeba zlepšit, co naopak považujete za silnou stránku, kde mohou být limity, co je nejasné, jaké informace chybí...). Každý "prezentující" rovněž u své odevzdané práce nalezne komentáře vyučující. Deadline pro vložení komentáře studujícími je vždy do soboty (24:00) v týdnu, kdy by daná práce byla diskutována. Pro týden se setkáním 12.3. je termín prodloužen  do 19.3.

  Rozvrh: LS 2020

  Místnost: J2019

  Čas: 11:00-12:20

  Vyučující: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

  Email: jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz

  Anotace semináře

  Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz navazuje na Bakalářský seminář I, který proběhl v zimním semestru. Účastníci kurzu v tomto semestru zaměří především na analýzu a interpretaci dat, dopracovávají bakalářskou práce a vyzkoušejí si její prezentaci. Stěžejní jádro kurzu tvoří prezentace studující a kritická skupinová diskuze. Aktivní zapojení studujících představuje klíčovou součást organizace kurzu.

  Organizace kurzu a průběh seminářů

  Úspěšnost kurzu a jeho přínos pro studující se do značné míry odvíjí od přípravy studujících na jednotlivá setkání a jejich ochoty zapojit se do diskuze. Kurz je určený jen pro připravené studující  - tj. ty, jež se seznámili s texty na danou hodinu a jsou ochotni se zapojit do jejich diskuze.

  Studenti, kteří nepokračují v této seminární skupině z předchozího semestru, vloží nejpozději do 26.2. do Moodle aktualizované projekty svých bakalářských prací. Studující kurzu jsou povinni s nimi nejpozději do následující týdne (tj do setkání 5.3.) seznámit.

  Všechny zadané úkoly odevzdávají studující do patřičných složek do Moodle vždy nejdéle do úterý 9:00 před svou prezentací, aby měli ostatní účastníci kurzu se s nimi seznámit.

  Studijní povinnosti

  1) Osobní účast na výuce (povolena je 1 absence)

  -v případě, že se nemůžete výuky z opodstatněných důvodů zúčastnit, kontaktujte vyučující. Pokud překročíte jednu povolenou absenci, je potřeba nepřítomnost na semináři nahradit dodatečným úkolem. Nekonzultované absence v kurzu mohou být důvodem k neudělení zápočtu.

   

  2) 2 prezentace dílčích aspektů bakalářské práce na semináři a odevzdání souvisejících písemných úkolů

  -v průběhu kurzu studující vystoupí 2x na semináři s prezentací zadaného úkolu

   

  • v první polovině semestru se prezentace soustředí na představení průběhu výzkumu a dílčích závěrů výzkumu. Studující před setkáním, na které je jejich prezentace naplánovaná, odevzdají do Moodle metodologickou kapitolu bakalářské práce, která popisuje průběh jejich výzkumu spolu s nastíněním klíčových témat, poznatků či závěrů, které plánují v analytické části rozvíjet. Část věnovaná metodologii výzkumu by měla odpovídat kapitole, která se v bakalářské práci objeví. Část věnovaná nastínění výsledků může mít charakter méně rozpracovaného textu určeného spíše k diskuzi.

  Délka prezentace: cca 15 minut

  Délka písemného úkolu: min 5 NS 

             

  • v druhé polovině semestru se prezentace soustředí na prezentaci celého konceptu bakalářské práce a odpověď na výzkumnou otázku. Studující před setkáním, na které je jejich prezentace naplánovaná, odevzdají do Moodle jednu výzkumnou kapitolu bakalářské práce. Prezentace na setkání se soustředí na 1) komplexní představení práce (studující v 5 min představí celou práci) a 2) nastínění odpovědi na výzkumnou otázku, kterou si v práci kladli (studující představí klíčová zjištění prezentovaná ve své práci).

  Délka prezentace: cca 15 min

  Délka písemného úkolu: min 8 NS   

   

  3) 2 vystoupení v roli koreferenta/ky na setkáních

  Každý ze zapsaných studujících rovněž vystoupí s dvěma koreferáty, kritickým čtením a) metodologické části a dílčích závěrů a b) analytické kapitoly.

  Všichni studující v kurzu mají povinnost se před daným semináře seznámit s texty, které budou na daném semináři diskutovány (bez ohledu na to, zda budou figurovat jako koreferenti/ky k danému projektu)

  Nesplnění některého z těchto požadavků je důvodem pro neudělení zápočtu.

  Studující jsou povinní se při zpracování veškerých úkolů držet standardů akademické práce – to se týká především práce s literaturou a odkazy. Jakákoliv forma plagiátorství je důvodem pro neudělení atestace. V případě, že jste si při práci se zdroji nejistí, obraťte se s předstihem na vyučující kurzu.

  Detailnější informace týkající se definice plagiátorství a toho, jak se mu vyhnout naleznete na: https://iss.fsv.cuni.cz/studium/bc-mgr-prace/plagiatorstvi

  Doporučená literatura:

  • ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
  • ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon

   

 • 20/2 úvod a organizace kurzu, diskuze formálních požadavků kladených na bakalářské práce

 • 27/2 kritéria hodnocení kvality odborného textu

  studující jsou povinni si na seminář nastudovat etxt následující bakalářské práce, kterou budeme na semináři diskutovat. Text bude sloužit jako výchozí bod pro diskuzi nad podobou a hodnocením bakalářské práce.

  https://dodo.is.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/99173/130230437.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • 5.3.2020 - prezentace metodologie a dílčích závěrů

  Anna Rokosová (korefernt Tomáš Knor)

  Jakub Kvizda (koreferent Vojtěch Vávra)

 • 12.3.2020 - prezentace metodologie a dílčích závěrů

  Ester Čermáková (koreferentka Tereza Jeřábková)

  Tomáš Knor (koreferentka Anna Rokosová)

  Petr Hlavička (koreferent Petr Marschall)

 • 19.3.2020 - prezentace metodologie a dílčích závěrů

  Jan Nosil (koreferentka Kateřina Srníková)

  Klára Kučerová (koreferentka Petra Mejtská)

  Natálie Temesgenová (koreferentka Eliška Peřinová)

  Jan Nosil bohužel ze zdravotních důvodů zatím není schopen svůj úkol odevzdat. Komentáře proto vkládejte prozatím jen k pracím Kláry Kučerové a Natálie Temesgenové.

 • 26.3.2020 - prezentace metodologie a dílčích závěrů

  Vojtěch Vávra (koreferent Petr Hlavička)

  Eliška Peřinová (koreferentka Klára Kučerová)

  Kateřina Srníková (koreferentka Natálie Temesgenová)

 • 2.4.2020 - prezentace metodologie a dílčích závěrů

  Petr Marschall (koreferent Jan Nosil)

  Tereza Jeřábková (koreferent Jakub Kvizda)

  Petra Mejtská (koreferentka Ester Čermáková)

 • 16/4 prezentace závěrů

  Petr Hlavička

  Anna Rokosová

 • 23/4 Prezentace závěrů

  Jakub Kvizda

  Tomáš Knor

  Ester Čermáková

 • 30/4 Prezentace závěrů

  Tereza Jeřábková (odevzdání rovněž metodologickou kapitolu)

  Vojtěch Vávra

  Kateřina Srníková

 • 7/5 Prezentace závěrů

  Petr Marschall

  Natálie Temesgenová

  Eliška Peřinová

 • 14/5 Prezentace závěrů

  Jan Nosil

  Petra Mejtská

  Klára Kučerová