Topic outline

 • General

  Kurz Kapitoly z překladatelské praxe vychází z filologického zaměření studia, zaměřuje se na překlad textů z různých funkčních stylů a překlad textů zprostředkovaných různými médii. Základem kurzu jeje porozumění textu a interkulturní aspekt překladu jako zvláštní formy jazykové komunikace v širším slova smyslu. Teoretický výklad této problematiky je ošetřen ve studijní opoře a prakticky procvičován na překladech tvořících náplň vždy dvou po sobě jdoucích lekcích.

 • Topic 1

  Překlad slyšeného versus slyšeného a viděného.

  Problémová okruh: synestetické vnímání a jeho vliv na překlad. Demonstrována na příkladu textu k rakouských reáliím.

 • Topic 2

  ZMĚNA TÉMATU Z DŮVODU DISTANČNÍ VÝUKY.

  Téma: Překlad lingvistického hesla z publikace ŠEBESTA, Karel a kolektiv. Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník. (2014)

  Hesla: rodný 1. jazyk, mateřský jazyk; 2. cílový jazyk; 3. cizí jazyk. Součástí překladu bude i použitá odborná literatura (např. lingvistické německojazyčné slovníky apod.)

   

 • Topic 3

  Pokus o umělecký překlad.

  Jutta Treiber: Na ja.

  Problémový okruh: slovotvorba (skládání a odvozování jako princip tvorby vlastních jmen a zároveň prostředek jazykového vtipu, problematika nonsensu.

  Es ist nicht einfach die Texte aus dem Bereich der Belletristik zu übersetzten! Versuchen Sie den Text der literarischen Anekdote im Anhang ins Tschechische umzuwandlen! Vergessen Sie nicht die bibliographische Angebn zum Buch!

  Ihre Übersetzung ergänzen Sie mit den Antworten auf folgende Fragen:

  1. Wer ist Jutta Treiber?

  2. Literarisches Genre? Was stellen Sie sich unter dem Begriff "Geschenksbuch" vor? (In den Buchhandlungen ist diese Buch meistens in den Regalen mit Geschenksbüchern zu finden.)

  3. Schreiben Sie kurze Annotation! Was ist das Thema?

  4. Können Sie sich vorstellen, dass Sie mit diesem Büchlein in dem Fremdsprachenunterricht arbeiten würden?

  Jako překladatelé krátce okomentujte, co bylo na překladu nejobtížnější a co Vás nejvíce bavilo.

 • Topic 4

  Tvorba jazykového slovníčku k autentickému literárnímu textu / zjednodušené četbě. Na příkladu práce s románem "Malka" od Mirjam Presslerové.

  V příloze naleznete úryvek z jednoho z nejznámějších románů od současné německé autorky Mirjam Presslerové.

  1. Vaším prvním úkolem je provést rešerše o autorce a románu. Své poznatky shrňte do stručných německojazyčných poznámek.

  2. Vaším dalším úkolem je opatřit text poznámkovým slovníčkem. Vezmete na sebe tedy úlohu nejen překladatele, ale zároveň učitele cizích jazyků. Vaším úkolem je tudíž vybrat slovíčka nebo obraty, které cizojazyčnému čtenáři nebudou známé a díky překladu mu ulehčí čtení. Nemělo by jich být málo, ale nesmí jich být ani moc. Vaším úkolem je tedy vyrovnat se se záměrně nejasným zadáním. Musíte udržet balance mezi usnadněním překladu a nepřetížením žáků. Neměli byste jim "ukrást" chuť číst. Vaši žáci se pohybují na úrovni A1+ až A2.

  Forma zaznamenání jednotlivých slovíček bude mít různou podobu. Půjde o

  a) doslovný překlad s uvedením všech nutných tvarů (např. u podstatných jmen gramatický rod, genitiv, tvar množného čísla);

  b) doslovný překlad s nutností doplnění některých forem ze strany žáků (např. u nepravidelných sloves tvar préterita a perfekta);

  c) překlady frazeologismů jako formy uměleckého překladu;

  d) od studentů můžete žádat samostatné vytvoření "slovníčkového slova", které/která z textu vyberete.

  3. Vyberte si ze seminární skupiny partnera/partnerku a konfrontujte s ním/ní Vámi vytvořenou variantu slovníčku. Zároveň si proveďte vzájemnou korekturu jednotlivých "slovníčkových slov" a vytvořte finální verzi didaktické adaptace úryvku.

 • Topic 5

  Překlad textů - oblast kognitivních reálií

  TEREZÍN

  Dobrý den,

  zůstáváme, tak říkajíc, u tématu. Hovoříme o tzv. kontextualizaci, tedy o uvedení překládané problematiky do širšího kontextu. Z Polska se přesuneme k nám. Kognitivní reálie z pohledu dějepisu a zeměpisu představuje především problematiku názvu zemí, měst a koneckonců i jejich obyvatel. Co nejpřesnější překlad vypracujte do 7 května. V tento den naleznete ještě jeden doprovodný materiál, se kterým se k překladu vrátíte. Finální verzi překladu mi pak, prosím zašlete 11.5.2020.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví 

  Tamara Bučková

 • Topic 6

  Komparace uměleckého překladu

  Heinrich Heine: "Loreley"

  Rešerše překladů a jejich komparace.

  Vyhledejte na internetu báseň H. Heineho "Lorelay" v jazyce originálu a k němu minimálně 2, optimálně 3 různé překlady. Někdy je snazší dohledat další variantu překladu, avšak obtížnější je "prokousat se" až překladateli. Nevzdávejte to!

  1. Překlady porovnejte podle následující struktury:

  a) Korespondence tématu

  b) Korespondence dějové linky

  c) Podoba lodníka, podoba Lorelay

  d) Jazyk (poetičnost jazyka v němčině jako výchozím jazyce a poetičnost překladatelovy verze v českém jazyce jako cílovém jazyce překladu).

  2. S kterou verzí a proč byste pracovali ve výuce němčiny jako cizího jazyka? Práce ve dvojici (trojici): Vyberte si z kurzu svého partnera ("Ansprechspartner) a svou volbu prodiskutujte.

  3. Dohledejte ještě další výukové materiály, které Vám v souvislosti se zprostředkováním této básně připadají zajímavé.