Topic outline

 • General

 • 5. října

  Představení

  Organizace hodin

  Požadavky k atestaci, portfolio

  Doporučená literatura

  Vymezení didaktiky, termíny FLE, FLS, FLM

  Učitel a jeho výukový styl

  Le contrat pédagogique 

 • 11. října

  Aktéři výuky FJ - UČITEL

  Výukové styly

  Základní kompetence učitele

  Role učitele

 • 18. října

  Aktéři výuky FJ a jejich cíle

  Vzdělávací instituce, státní instituce, rodiče, vliv Francie 

  Cíle výuky FJ v kontextu České republiky

  Problematiky kurikulárních dokumentů vzhledem k vzdělávacím cílům 

 • 25. října

  Aktéři výuky - ŽÁK

  Žákovské proměnné 

  - motivace, strategie a styly učení, sociální zázemí, kognitivní možnosti, adekvátnost metod, potřeby

  - vliv učitele na zmíněné oblasti

  - motivace (vnitřní a vnější) a potřeby

 • 1. listopadu

  Problematika motivace

  - Moderní teorie motivace ve školním prostředí

  1)  Teorie motivace k učení (naplňování cílů) - Théorie des buts d´accomplissement

  Motivační klima (kompetitivní vs pracovní klima)

  2) Sebedeterminační teorie - Théorie de l´autodétermination

 • 8. listopadu

  Problematika motivace

  - Sebedeterminační teorie

  - Principy autonomní učení a podpora motivace

  Proces učení - Jak se učíme?

  Úkol: Vybrat si jednu ze základních teorií učení a představit její hlavní teze (na 22.11.). Pokud možno, připravit aktivitu ilustrující danou teorii učení.

 • 15. listopadu

  Styly a strategie učení

  Kompetence k učení (klíčová kompetence podle RVP) a její význam ve vzdělávání

  - Vymezení pojmů styl a strategie učení

  - Typologie stylů (VARK, Kolbův cyklus, divergentní a konvergentní myšlení apod.)

  - Diagnostika žáků a využití typologií v učitelské praxi

 • 22. listopadu

  1) Prezentace základních teorií učení (Behaviorismus, Gestalt, Konstruktivismus)

  2) La gestion mentale d´Antoine de La Garanderie

  Devoir: Navštívit veletrh školství Schola Pragensis (28. až 30. listopadu 2019 v Kongresovém centru Praha), představit ostatním své dojmy

 • 6. prosince

  - Hodnocení návštěvy veletrhu Schola Pragensis

  - Teorie mnohočetných inteligencí (Howard Gardner)

  - Rozlišení pojmů akvizice (osvojování) a učení a jejich uplatnění ve výuce

  - Typy strategií učení(přímé a nepřímé, socio-afektivní, kognitivní, metakognitivní)

  - Strategie učení v praxi: zápis na tabuli, poznámky

 • 13. prosince

  1) Zápis informací na tabuli: prezentace myšlenkové mapy (Členy)

  2) Práce s učebním materiálem a jeho organizace (pracovní sešit, "classeur", slovníček)

  3) Vývoj metod výuky FLE (tradiční gramaticko- překladové metody, přímé metody, strukturální metody, metoda SGAV, komunikativní audio-orální metody, akční metody)

 • 20. prosince

  1. Shrnutí vývoje metodologií FLE

  2. Komunikativní a akční přístup ve výuce FLE 

  - Společný evropský referenční rámec pro jazyky (výchozí dokument) : komunikativní kompetence a řečové dovednosti

  - Základní principy: autonomie žáka, zařazení autentických materiálů, práce s gramatikou a lexikem, práce s chybou

  - Akční přístup : žák jako "acteur social", projektové zacílení výuky formou tzv. "Taches langagieres"

  3. Analýza učebnic (Quartier libre, A plus, Echos, Alors?)

  Úkol do dalšího semestru: seznámit se s kurikulárními dokumenty 1) Společný Evropský referenční rámec pro jazyky 2) Rámcový vzdělávací program (RVP) - Cizí jazyky

 • 10. ledna

  Společný evropský referenční rámec pro jazyky

  1) Základní pojmy: princip vícejazyčnosti, obecné kompetence, jazykově-komunikační kompetence, oblasti, strategie, úlohy ("taches"), texty

  2) Problematika kompetenčního modelu

  2) Otázka úrovní: rozlišení jazykových úrovní podle Rámce (A1 - C1), rozpozávání úrovní

  3) Deskriptory jako nástroj evaluace a autoevaluace, jejich využití v praxi