Topic outline

 • Projekt Barevná čeština na FZŠ Mezi školami

  Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas

  Časové možnosti: Pro tento typ praxe je důležité, aby student měl čas alespoň jedno dopoledne každý týden.

  Kreditové ohodnocení: 2 (60 hodin práce studenta)

  Rozsah: 2 hodiny týdně

  Pedagogická praxe v rámci projektu Barevná čeština na FZŠ Mezi Školami

  Projekt Barevná čeština je zaměřen na diferencovanou výuku českého jazyka dle individuálních potřeb žáků v rámci českého jazyka. (Barvy – skupiny žáků)

  V období leden – červen 2020 se bude jednat o pilotování projektu ve škole v 5. a 6. ročníku, vždy jedna hodina českého jazyka týdně. V dalším školním roce se počítá s rozšířením projektu i do dalších ročníků 1. a 2. stupně.

  Cíl projektu:

  • Diferenciace výuky českého jazyka žáků v 5. a 6. ročníku / 1 hodina týdně.      
  • Rozdělení žáků dle individuálních potřeb s ohledem na český jazyk na skupiny – žáci s odlišným mateřským jazykem, žáci ohroženi školním neúspěchem, žáci nadaní, ostatní žáci.
  • Cílená individuální podpora žáků, možnosti opakovaného výkladu, zlepšení porozumění výuky…

  Organizace výuky

  Žáci 6. ročníku se v každé třídě na jednu hodiny českého jazyka týdně rozdělí na tři skupiny.

  Žáci 5. ročníku se vždy po dvou třídách rozdělí dle individuálních potřeb s ohledem na jednu hodinu českého jazyka do 5 – 6 skupin.

  Personální zajištění projektu – učitelé českého jazyka školy, asistentská praxe

  Učitelé českého jazyka budou studentům po celou dobu trvání pilotního projektu poskytovat metodickou podporu, pomáhat jim při plánování hodin, při případných problémech, které mohou při doučování nastat, společně s nimi budou reflektovat odučené hodiny.

  Na realizaci tohoto projektu nabízíme 12 hodin asistenční praxe českého jazyka týdně.  

  (Na období únor – červen předpokládáme stálý tým nejlépe 6 asistentů.) Tzn. 2 hodiny týdně praxe na studenta.

  60 hodin práce navrhuji v semestru rozdělit takto:

  min. 2 hodiny - náslechy

  10 x 2 hodiny - přímá výuka v přidělené skupině žáků

  10 x 2 hodiny - reflexe a plánování

  2 x 2 hodiny - účast na úvodním a závěrečném setkání

  14 hodin - příprava a zpracování podkladů do portfolia

  Hlavní cíl praxe:

  Student plánuje, realizuje a spolu s vyučujícím českého jazyka reflektuje průběh doučování.

  Dílčí cíle praxe:

  Student průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda se jednotliví žáci posouvají v rámci svých možností. Pokud nedochází ke zlepšení, pokusí se využít jiný postup, popř. se poradí s vyučujícím českého jazyka.

  Požadavky k zápočtu:                                                                            

  a)      Portfolio obsahující přípravy na jednotlivé hodiny, dětské výkony (vzniknou-li nějaké) a jejich stručnou reflexi.

  b)       V moodlu splněné a včas odevzdané úkoly: a) zmapování počátečního stavu, b) závěrečná reflexe.

  Přístup do moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8290

  c)      Pravidelná účast na praxi (včetně úvodního a závěrečného setkání) – doložená

  docházkovým listem. 

   

  Informační zdroje:

  Stránky na procvičování ČJ:  https://www.umimecesky.cz/

  Inspirace pro práci se žáky cizinci: http://www.cicpraha.org/cs/prijde-nam-dite-zak-student-cizinec-co-mame-delat.html

  Online-učebnice pro práci se žáky cizinci: https://www.clovekvtisni.cz/cesky-den-ucebnice-pro-ucitele-cestiny-jako-ciziho-jazyka-1063pub

  Na videonahrávky z dílen čtení se můžete podívat zde (doporučuji začít videem Principy dílny a pak se podívat na dílnu z ročníku, který Vás zajímá): https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/videoucebnice-pedagogicke-inspirace

  O dílnách čtení se dočtete zde: Košťálová, H., Šafránková, K., Hausenblas, O., Šlapal, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka> - s. 28-41.

  • Městská knihovna v Praze

   Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas

   Kreditové ohodnocení: 2 (60 hodin práce studenta)

   Rozsah: 2 hodiny týdně

   Pedagogická praxe v dětském oddělení městské knihovny v Praze

   Bylo by dobré, aby student měl ve svém rozvrhu volno alespoň jedno dopoledne (jeho část) týdně, protože v tu dobu se koná většina akcí pro školy, popř. alespoň jednou za 14 dnů. Určitě bude užitečné, když v knihovně stráví i některé odpoledne či večer, kdy probíhají další typy aktivit pro děti a mládež.

   Na začátku praxe (první týden semestru) proběhne informativní schůzka, na níž se studenti dozvědí vše potřebné ohledně průběhu praxe, jejich cílů a výstupů. Zároveň se seznámí s fungováním Městské knihovny a s provozem Ústřední městské knihovny. Student začne docházet do dětského oddělení příslušné pobočky. Vždy 2 studenti budou působit a spolupracovat v rámci 1 pobočky. Studenti si mohou vybrat z následujících 4 pracovišť: Ústřední městská knihovna, pobočka ve Školské, pobočka na Smíchově a pobočka na Opatově. Student nejprve absolvuje několik náslechů – nejlépe na několika pobočkách (jejich počet záleží na vzájemné dohodě mezi jím a knihovníkem).  Postupně se ve svém „domovském“ dětském oddělení zapojuje do plánování, realizace a reflektování průběhu besedy či jiné formy spolupráce se školou. Míra a rychlost zapojování studenta závisí na jeho předchozích zkušenostech a na dohodě s knihovníky. Mělo by docházet k postupnému předávání zodpovědnosti.

   Dílčí aktivity, do kterých se student v průběhu praxe může zapojit:

   a)       Náslechy na besedách (nejlépe na besedách žáků 1.,2. i 3. stupně, převládat by měly besedy se staršími žáky), pokud daná pobočka např. nespolupracuje s žádnou střední školou, bylo by dobré se domluvit s pracovnicemi Ústřední knihovny, která nabízí besedy a akce pro všechny věkové kategorie.

   U náslechů besed by bylo dobré, kdyby student měl možnost se s průběhem besedy seznámit ještě před účastí na ní, po besedě by určitě měl proběhnout reflektivní rozhovor studenta s knihovníkem.

   Pokud má student možnost vidět tutéž besedu s různými třídami, nabízí se srovnání reakcí různých tříd ke stejnému tématu (stejná příprava – podle reakcí různý výsledek).

   b)      Náslechy na dílnách čtení/ve čtenářském klubu + poučení se o fungování čtenářského klubu a dílny čtení v odborné literatuře a pomocí konkrétních videonahrávek (více viz informační zdroje níže).

   c)       Rozhovor se skupinkou dospívajících o jejich četbě (o žánrech i konkrétních titulech, povinné či doporučené školní četbě apod.), porovnání zjištěných poznatků s nejčastěji půjčovanými knihami Městské knihovny. Je možné realizovat při účasti na běžném provozu půjčování knih dětem.

   d)      Seznámení s knihovnickými seznamy doporučené literatury pro různé věkové skupiny, jejich srovnání s klasickou povinnou četbou.

   e)      Účast na lektorském doporučování knih pro žáky 2. a 3. stupně, rozšíření obzorů o současné literatuře pro dospívající.

   f)        Doučování žáků (pokud pobočka tuto možnost nabízí).

   g)       Seznámení se s postupem plánování besedy knihovníkem, s metodami a pomůckami, které se mu osvědčily.

   h)      Příprava průvodního listu pro hru Lovci perel.

   i)        Účast na deskových hrách, popř. dalších zajímavých aktivitách, které knihovna nabízí dětem a dospívajícím (např. Noc s Andersenem apod.)

   j)        Páteční čtení (pobočka Smíchov) - vymýšlení fiktivního světa, tvorba postavy

    

   Vyvrcholením praxe je závěrečný samostatný či tandemový výstup studenta. Nabízejí se různé formy: např. beseda, dílna čtení, čtenářský klub apod. A různá témata: např. Klasikové/povinná četba jinak, young adult apod.  Závěrečný výstup (např. téma besedy) by si student mohl vybrat podle své specializace (druhého oboru) a zájmů. Případně by mohl zkusit inovovat stávající besedu, která je v nabídce dané pobočky. 

   Tematická beseda by měla proběhnout s využitím aktivizačních metod a vybraných prvků informačního vzdělávání – student se může podílet na přípravě lekce, připravit doplňující otázky pro závěrečnou reflexi, provést s dětmi úvodní brainstorming. Může vést skupinovou práci zaměřenou na prohloubení svých organizačních a vyjadřovacích schopností apod.

   V posledním týdnu semestru se studenti (spolu s knihovníky) sejdou v Ústřední městské knihovně k reflektivnímu rozhovoru nad svými portfolii.  

   60 hodin práce navrhuji v semestru rozdělit takto:

   10 x 2 hodiny - přímá účast na práci v dětském oddělení

   10 x 2 hodiny - reflexe a plánování s knihovníkem

   2 x 2 hodiny - účast na úvodním a závěrečném setkání

   12 hodin - příprava a zpracování podkladů do portfolia

    

   Hlavní cíl praxe:

   Student se podílí na plánování besedy či jiné aktivity pro školy, aktivně se zapojuje do jejich realizací, společně s knihovníky reflektuje jejich průběh.

    Dílčí cíle praxe:

   Student prozkoumá různé možnosti spolupráce mezi školou a knihovnou a promýšlí, které by sám v budoucnu ve své praxi využil. 

   Student z různých zdrojů (od knihovníků, učitelů, dospívajících samotných) zjišťuje, které žánry a konkrétní tituly dospívající čtou a která zajímavá díla v současnosti vycházejí. Některá v rámci přípravy na besedu přečte. 

    Požadavky k zápočtu:                                                                            

   a)       Portfolio obsahující přípravy na tematickou besedu či na dílčí aktivity, výstupy žáků (vzniknou-li nějaké) a jejich reflexi, alespoň 2 podrobnější záznamy z besed či jiných akcí, které studenta zaujaly, dále zajímavé texty, tipy na knihy apod.

   b)      V moodlu splněné a včas odevzdané úkoly: a) zmapování počátečního stavu, b) závěrečná reflexe.

   Přístup do moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8290

   c)       Pravidelná účast na praxi (včetně úvodního a závěrečného setkání) – doložená docházkovým listem.  

   Informační zdroje:  

   O Ústřední městské knihovně a jejím dětském oddělení se více dočtete zde:  https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/ustredni-knihovna-oddeleni-pro-deti-a-mladez/?knihovna=

   O pobočce na Opatově: https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/opatov/

   O pobočce na Smíchově: https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/smichov/                

   O pobočce ve Školské: https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/skolska/?knihovna=

   O fungování čtenářských klubů se více dočtete zde: https://new.ctenarskekluby.cz/

   Na videonahrávky z dílen čtení se můžete podívat zde (doporučuji začít videem Principy dílny a pak se podívat na dílnu z ročníku, který Vás zajímá):

   O dílnách čtení se dočtete zde: Košťálová, H., Šafránková, K., Hausenblas, O., Šlapal, M. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: ČŠI, 2010. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka> - s. 28-41.

    

   • Centrum čtenářské gramotnosti ZŠ Kunratice

    Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas

    Kreditové ohodnocení: 2 (60 hodin práce studenta)

    Rozsah: 2 hodiny týdně

     

    Pedagogická praxe v centru čtenářské gramotnosti Základní školy Kunratice

    Bylo by dobré, aby student měl ve svém rozvrhu volno alespoň jedno dopoledne (jeho část) týdně, aby se mohl jít podívat i do výuky, viděl, jak probíhají dílny čtení přímo v knihovně apod., popř. alespoň jednou za 14 dnů. Určitě bude užitečné, když v knihovně stráví i některé odpoledne, kdy probíhají další typy aktivit pro děti a mládež.

    Na začátku praxe (první týden semestru) proběhne informativní schůzka, na níž se studenti dozvědí vše potřebné ohledně průběhu praxe, jejich cílů a výstupů. Zároveň se seznámí se Základní školou Kunratice, jejími specifiky a s provozem Centra čtenářské gramotnosti, které spojuje funkci školní knihovny a studovny otevřené žákům školy. Student začne docházet do centra v jeho odpolední provozní době. Nejprve absolvuje několik náslechů (jejich počet záleží na vzájemné dohodě mezi jím a knihovníkem). Postupně se zapojuje do běžného chodu centra – dopomáhá žákům s výběrem literatury, s vypracováním domácích úkolů, prezentací, vyhledává a nabízí žákům podnětné činnosti. Dále se student zúčastní odpolední akce pro žáky, které centrum pravidelně pořádá. Poté se zapojí do plánování, realizace a reflektování průběhu podobné akce. Míra a rychlost zapojování studenta závisí na jeho předchozích zkušenostech a na dohodě s knihovníky. Mělo by docházet k postupnému předávání zodpovědnosti. Vyvrcholením praxe je příprava právě takové akce na zvolené a konzultované téma související s rozvojem čtenářské gramotnosti - student se může podílet na přípravě lekce, připravit doplňující otázky pro závěrečnou reflexi, provést s dětmi úvodní brainstorming. Může vést skupinovou práci zaměřenou na prohloubení svých organizačních a vyjadřovacích schopností apod. V posledním týdnu semestru student reflektuje svou praxe nad svým portfoliem a uvažuje o využití nabitých zkušeností ve své budoucí praxi.  

     

    60 hodin práce navrhuji v semestru rozdělit takto:

    10 x 2 hodiny - přímá účast na provozu centra čtenářské gramotnosti

    10 x 2 hodiny - reflexe a plánování činnosti

    2 x 2 hodiny - účast na úvodním a závěrečném setkání

    12 hodin - příprava a zpracování podkladů do portfolia

     

    Hlavní cíl praxe:

    Student se podílí na běžném odpoledním provozu centra čtenářské gramotnosti, zapojuje se také do plánování, realizace i hodnocení průběhu specifických akcí pro žáky školy (např. do dílen čtení).

     

    Dílčí cíle praxe:

    Student pozoruje a zkoumá, jaké jsou funkce a možnosti centra čtenářské gramotnosti na základní škole a jaké nabízí výhody žákům i učitelům.

     

    Student z různých zdrojů (od knihovníků, učitelů, žáků samotných) zjišťuje, které žánry a konkrétní tituly žáci v různém věku čtou a která zajímavá díla v současnosti vycházejí. Některá v rámci přípravy na své zapojení také přečte

     

    Požadavky k zápočtu:                                                                            

    a) Portfolio obsahující přípravy na realizovaný tematický program či na dílčí aktivity, výstupy žáků (vzniknou-li nějaké) a jejich reflexi, alespoň 2 podrobnější záznamy z programu centra či jeho běžného provozu, dále zajímavé texty, tipy na knihy apod.

    b)      V moodlu splněné a včas odevzdané úkoly: a) zmapování počátečního stavu, b) závěrečná reflexe.

    Přístup do moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8290

    c)       Pravidelná účast na praxi (včetně úvodního a závěrečného setkání) – doložená docházkovým listem. 

     

    Informační zdroje: https://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-knihovna-a-studijni-centrum

     

     

    Jedna z možných podob náplně praxe

    1. Seznámení se ZŠ Kunratice a jejími specifiky  - 2 hod

    2. Seznámení s Centrem čtenářské gramotnosti na ZŠ Kunratice – 2 hod.

    3. Náslech na odpolední akci pro žáky (vede knihovník) – 2 hod

    4. Náslech v dílně čtení a v dílně psaní - 2 a více hod

    5. Účast na běžném odpoledním provozu centra (pozorování) – 2 hod

    6. Účast na běžném odpoledním provozu centra  - zapojení se do provozu (dopomoc žákům s domácími úkoly, prezentacemi, rozhovory o čtených knihách, aj.)  - dle domluvy (nejlépe středa/ čtvrtek v čase 13:00 – 15:00, případně ostatní dny v tento čas)

    7.. Zapojení se do přípravných prací spojených s běžným chodem centra – výběr vhodné kvalitní literatury, aktuální výstavky, propagace centra, výzdoby, aj… - dle domluvy

    8. Příprava samostatného programu pro starší děti a mládež (ve spolupráci s knihovníkem či vyučujícím ČJ) – dle domluvy

    9. Příprava samostatného či tandemového výstupu v rámci dílny čtení - dle domluvy

     

     

    • Docházkový list - pro všechny paralelky praxe

      Zde si stáhněte docházkový list a noste ho vždy na praxi s sebou. Na závěrečném semináři ho předložíte jako podklad k zápočtu.

      

    • Kurz bezpečnostního a právního minima - pro všechny paralelky praxe

     Abyste mohli vykonávat Vámi zvolenou praxi, je potřeba, abyste co nejdříve (během prvních 2 týdnů semestru) splnili tento online kurz. Najdete ho na této stránce: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2463. Heslo je skola hrou.

     Kurz je realizován formou samostudia, po úspěšném absolvování testu si vytisknete osvědčení.  Osvědčení mi pošlete mailem, já ho vytisknu a pošlu k podpisu a orazítkování na Středisko praxí. Osvědčení Vám rozdám na závěrečném semináři.

     • 1. úkol - pro všechny paralelky praxe

      Stáhněte si zadání úkolu níže. Datum odevzdání je 31.10.2019.

     • 2. úkol - zadání pro všechny paralelky

      Níže si stáhněte zadání úkolu. Řešení vpisujte přímo do moodlu. Datum odevzdání 31.12. 2019.