Topic outline

 • Seminář 1

  Úvod - Učitel

  - Praktické informace ke kurzu (program, způsob práce, hodnocení, portfolio)

  - Úvod do základních pojmů didaktiky francouzštiny (L1, L2, L3; FLE x FLS; FOS atd.)

  - Role učitele (cizího jazyka) 

  - Učitelské styly

  - Pedagogická dohoda ("Contrat pédagogique")

  - základní bibliografie (učebnice didaktiky, odborné časopisy, věda a výzkum)

  • Seminář 2

   Úvod do pozorování ve třídě (příprava na náslechovou pedagogickou praxi)

   - Typy a cíle náslechů

   - Způsoby záznamů, analýza pozorování

   - Pozorování a výzkum třídy

   - Úvod do mikrovyučování

   - Praktický nácvik formou pozorování videa hodiny francouzštiny

   • Seminář 3

    Žák a učení cizího jazyka

    - Role vyučovaného

    - Žákovské proměnné (kognitivní, afektivní, osobnostní)

    - Role věku v procesu učení

    - Motivace a její role v procesu učení v návaznosti na učitelský styl

    - Výuka adolescentů, starších žáků a dospělých (proměny témat, motivací, přístupů)

    • Seminář 4

     Učení a akvizice jazyků

     - Empirismus a mentalismus

     - Teorie učení a jejich vliv na výuku jazyků v učitelské praxi (behaviorismus, kognitivismus, konstruktivismus, sociální konstruktivismus, teorie mnohočetných inteligencí)

     - Učební styly ve výuce cizího jazyka

     - Proces učení - deklarativní, procedurální a rámcová znalost, automatizace, restrukturace, instrukce 

     - Praktický nácvik jazykových technik ve třídě

     • Seminář 5

      Obsahy výuky jazyků, učební plány

      - Co se učíme? - jazykové formy, kompetence, cíle učení

      - Sociolingvistické, systemické a strategické kompetence 

      - Analýza potřeb

      - Druhy sylabů

      - Výukové plány - typy, cíle, příklady, chyby, přemíra plánování, adaptace, dogmatický přístup, kontinuita výuky

      - Organizace práce, dosahování cílů

      • Seminář 6

       Organizace třídy

       - uspořádání jazykové třídy, práce s prostorem, střídání míst 

       - aktivizace žáků (techniky)

       - organizační formy výuky (práce ve skupině, interakce, simulace atd.)

       - výuková jednotka - typy hodin, fáze vyučovací hodiny, střídání aktivit

       • Seminář 7

        Vývoj metodologií a přístupů ve výuce cizích jazyků

        - Metoda vs metodologie, techniky, přístupy

        - Kritéria dělení metodologií (přímá/nepřímá, implicitní/explicitní gramatika, podle procesu výuky, důraz na mluvenou/psanou formu jazyka)

        - Gramaticko-překladové metody, přímé metody, audio-orální metody, metoda SGAV, komunikativní a akční přístup

        - Výuka komunikačních situací a formou "taches langagieres" 

        • Seminář 8

         Aktéři výuky francouzštiny v českém kontextu, kurikulum

         - Vzdělávací instituce, státní instituce, rodiče, Francie 

         - Cíle výuky FJ v kontextu České republiky

         - Argumenty pro výběr francouzštiny (prezentace oboru)

         - Kurikulární dokumenty (RVP, ŠVP, Společný evropský referenční rámec pro jazyky) 

         • Seminář 9

          Učební materiál - učebnice 

          - učebnice jako metoda

          - typologie výukových materiálů

          - ediční domy

          - výběr učebnice

          - praktická analýza učebnic dostupných na českém trhu

          • Seminář 10

           Učební materiál - využití a inovace 

           - práce s učebnicí, doplňkové materiály

           - organizace doplňkových materiálů (otázka množství a typu materiálů, využití pracovních sešitů apod.)

           - formy záznamu informací

           - vytváření vlastních materiálů

           - inovace materiálů a metod (aktualizace)

           • Seminář 11

            Autentické dokumenty ve výuce francouzštiny

            - kritéria výběru (cíle, úrovně, téma)

            - výhody a úskalí autentických dokumentů

            - publicistický text, literární text, práce s vizuálním a audio-vizuálním materiálem

            - didaktizace autentických dokumentů

            - práce s filmem

            • Seminář 12

             Výuka výslovnosti

             - Problematické prvky fonologického systému francouzštiny

             - Výuka fonologického systému - suprasegmentální a segmentální jevy

             - Techniky učení, aktivity ve výuce

             - Princip srozumitelnosti

             - Vztah produktivních a receptivních složek

             - Literatura zaměřená na výuku výslovnosti

             - Hodnocení výslovnosti podle Evropského referenčního rámce

             • Seminář 13

              Pedagogická praxe 

              - Spolupráce se školami a (fakultními) učiteli

              - Organizace, význam a realizace povinné praxe

              - Interakce mezi učitelem a studentem

              - Reflexe praxe