Osnova témat

 • Anotace

  Gramatika RJ I:

  Cílem předmětu je podat komplexní pohled na gramatický systém ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Pozornost je věnována jednak gramatickým významům slov (slovních druhů) jako systému jazykových prostředků, jednak jejich funkční charakteristice. Zvýšený zřetel je brán na situační kontext a současný jazykový úzus, pozornost je věnována základům slovotvorby, akcentologie a ortografickým jevům souvisejícím s probíraným mluvnickým učivem. Koncepce seminářů vychází z přednášek a opírá se o soubor cvičení a analýzu textů.

  Gramatika RJ II:

  Cílem předmětu je podat komplexní pohled na morfologický systém ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Pozornost je věnována jednak gramatickým významům slov (slovních druhů) jako systému jazykových prostředků, jednak jejich funkční charakteristice. Zvýšený zřetel je brán na situační kontext a současný jazykový úzus, pozornost je věnována základům slovotvorby, akcentologie a ortografickým jevům souvisejícím s probíraným mluvnickým učivem. Koncepce seminářů vychází z přednášek a opírá se o soubor cvičení a analýzu textů. Studenti se také v rámci předmětu seznámí se syntaktickou stavbou spisovné ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Na pozadí seznámení s celkovým systémem a pojetím skladby v ruštině a v češtině je kladen hlavní důraz na osvojení struktur jednoduché věty dvojčlenné a jednočlenné. Studenti se naučí spojovat formální stránku jednotlivých typů vět se stránkou sémantickou a stylistickou a dovednosti využívat větné struktury se zřetelem ke komunikativním situacím a potřebám výuky ruštiny ve škole.

  Gramatika RJ III:

  Cílem předmětu je rozšíření základních znalostí o syntaktickém systému spisovné ruštiny ze srovnávacího hlediska, procvičení a upevnění učiva na praktickém jazykovém materiálu s ohledem na kontext. Uplatňován je konfrontační plán rusko-český i česko-ruský se zřetelem k jevům interferenčním a jevům odlišným od mateřštiny. Student bude po absolvování kurzu schopen interpretovat syntaktické jevy současné ruštiny, porovnat skladbu jednoduché věty v ruštině a češtině, analyzovat syntaktické konstrukce, použít získané informace ke správnému tvoření a překladu ruských vět, své znalosti tvůrčím způsobem prakticky aplikovat, odvodit a vysvětlit zákonitosti základních syntaktických jevů a identifikovat odchylky od normy.

 • Témata

  • Morfologie jako vědní disciplína. Vztah gramatiky k ostatním složkám jazykového systému. Gramatický význam a tvar slova. Morfém a morfematická struktura slova. Morfematická analýza. Morfonologická transkripce.
  • Lexikálně gramatická charakteristika jednotlivých slovních druhů. Sloveso a jeho gramatické kategorie. Kategorie osoby, 1. a 2. časování.
  • Slovesné kmeny. Produktivní a neproduktivní slovesa – klasifikace.
  • Základní slovesné gramatické kategorie.
  • Slovesné tvary – příčestí, přechodníky, přídavná jména slovesná.
  • Lexikálně gramatická charakteristika podstatných jmen. Gramatické kategorie substantiv.
  • Skloňování substantiv - 1. - 3. typ
  • Skloňování substantiv - nepravidelné tvary
  • Lexikálně gramatická charakteristika adjektiv. Gramatické kategorie adjektiv.
  • Jmenné tvary adjektiv, jejich tvorba a použití.
  • Stupňování adjektiv – komparativ, superlativ. Elativní význam superlativních tvarů. Paradigmata skloňování adjektiv.
  • Lexikálně gramatická charakteristika zájmen. Skloňování zájmen.
  • Lexikálně gramatická charakteristika číslovek. Číselně-jmenná spojení. Paradigmata skloňování číslovek.
  • Lexikálně gramatická charakteristika příslovcí. Stupňování příslovcí. Predikáty a modální výrazy.
  • Lexikálně gramatická charakteristika předložek a spojek.
  • Lexikálně gramatická charakteristika částic a citoslovcí.
  • Předmět syntaxe, vztah k ostatním lingvistickým disciplínám. Celková charakteristika ruského syntaktického systému v porovnání s českým. Základní syntaktické jednotky. Sémantické, mluvnické, zvukové hledisko. Charakteristika věty jako základní syntaktické jednotky a její klasifikace z hlediska školní mluvnice a z hlediska moderních lingvistických směrů. Větné vzorce.
  • Syntaktické vztahy uvnitř věty, prostředky jejich realizace. Aktuální členění větné. Slovosled.
  • Charakteristika větných členů, klasifikace podle ruské tradice v porovnání s domácí tradicí a jejich stručný popis. Typologie větných členů - formální a sémantická kritéria. Nesyntagmatické jevy. Terminologie.
  • Strukturní modely jednoduché věty dvojčlenné v sepětí se stránkou sémantickou, s funkčním principem výběru jednotlivých modelů podle stylu řeči a s využitím ve vyučovací praxi. Dvojčlenné věty slovesné – obecná charakteristika, klasifikace.
  • Dvojčlenné věty slovesné – kontrastivní aspekt. Sponově-jmenné věty – klasifikace.
  • Dvojčlenné sponově jmenné věty v porovnání s češtinou.
  • Jednočlenné věty – klasifikace a stručná charakteristika jednotlivých skupin v porovnávacím rusko-českém plánu, věty infinitivní a neslovesné, neúplná věta
  • Typy vět podle modality (v užším i širším smyslu). Základní větné členy.
  • Celková charakteristika ruské věty po stránce obsahově významové, mluvnické a zvukové.
  • Vztahy ve větě. Aktuální členění věty. Slovosled a jeho funkce.
  • Větné členy – srovnávací hledisko.
  • Stavba jednoduché věty v ruštině v porovnání s českou. Dvojčlenná věta – kontrastivní pohled.
  • Dvojčlenné slovesné věty– zvláštnosti struktury ve srovnávacím plánu.
  • Sponově-jmenné věty – charakteristika, klasifikace.
  • Sponově-jmenné věty v situačním kontextu.
  • Jednočlenné věty. Slovesné věty v ruštině a v češtině, překladové ekvivalenty.
  • Jednočlenné věty sponově-jmenné.
  • Infinitivní věty. Věty s neslovesným predikátem. Neúplné věty. Odchylky od větné stavby.
  • Prostředky vyjadřování modality v úzkém i širším smyslu. Syntaktické aspekty negace.
  • Podmět a přísudek. Typy přísudku. Shoda podmětu a přísudku. Funkce a užití základních větných členů ve větě – kontrastivní aspekt.
 • Požadavky na ukončení předmětu

  Gramatika RJ I: zápočet

  Gramatika RJ II: zápočet, zkouška (zkouška z témat morfologie)

  Gramatika RJ III: zápočet, zkouška (zkouška z témat syntaxe)

 • Literatura

  ADAMEC, P., HRABĚ, J., JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny I. Brno : MU v Brně, 2001. ISBN 80-210-1454-7.

  ADAMEC, P., HRABĚ, J., JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny II. Brno : MU v Brně, 2003. ISBN 80-210-3145-X.

  BABAJCEVA, V.V., MAKSIMOV, Z.J. Sovremennyj russkij jazyk, III. Sintaksis. Moskva: Prosveščenije, 1981.

  BAUER, K. a kol. Příruční mluvnice ruštiny, II. Praha: SPN, 1987.

  BRČÁKOVÁ, D., MISTROVÁ, V., STIESOVÁ, J. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-396-2.

  CSIRIKOVÁ, M., GOLČÁKOVÁ, B.Ruská gramatika ve cvičeních. Praha : Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-263-9.

  CSIRIKOVÁ, M., KONÍČKOVÁ, N. Zrádná slova v ruštině. Praha : Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-405-3.

  ČESAL, B., VYČICHLOVÁ, E. Cvičení z ruské syntaxe I. Věta jednoduchá. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-906-7.

  DANEŠ, F. Věta a text. Praha: Academia,1985.

  DLOUHÝ, M., SPIRIDONOV, V. Texty a úlohy k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha : UK – PedF, 1995.

  FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1104-0.

  GREPL, M., KARLÍK, P. Skladba češtiny. Votobia: Olomouc. 1998. ISBN 80-7198- 281-4.

  HAVRÁNEK, B. a kol. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Praha: SPN, 1976.

  HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Česká mluvnice. Praha: SPN, 1988.

  HRBÁČEK, J. Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Trizonia: Praha. 1994. ISBN 80-85573-51-2. 

  ISAČENKO, A.V. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka. Bratislava : VSAV 1965.

  JEFREMOVA, T. F., KOSTOMAROV, V. G. Slovar' grammatičeskich trudnostej russkogo jazyka. Moskva : Russkij jazyk, 1993.

  KONEČNÝ, J. Morfologie současného ruského spisovného jazyka: úvod a sloveso [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7603-250-7. Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/morfologiya-sovremennogo-russkogo-literaturnogo-yazyka-vvedenie-i-glagol-morfologie-soucasneho-ruskeho-spisovneho-jazyka-uvod-sloveso

  KONEČNÝ, J. Morfologie současného ruského jazyka pro učitele 2 [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7603-316-0. Dostupný z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/morfologie-soucasneho-ruskeho-jazyka-pro-ucitele-2

  KOPECKIJ, L. V. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha: SPN, 1976.

  KOPROV, V. J. Variantnyje formy v russkom jazyke. Moskva : Russkij jazyk, 2006.

  KUBÍK, M., BALCAR, M., DLOUHÝ, M. Sintaksis russkogo jazyka. Praha: SPN, 1982. ISBN 14-166-83.

  MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha : Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-29-5.

  MŰLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0489-0.

  ROZENTAL, D. E., I. B. GOLUB a M. A. TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: AJRIS PRESS, 2010. ISBN 978-5-8112-4098-2

  SOKOLOVA, A. - TRUHLÁŘOVÁ, O. - BOHÁČOVÁ, M. - FLÁDROVÁ, J. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 [cit. 2019-07-30]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1434541>;. ISBN 978-80-210-9183-2, 978-80-210-9184-9 (epub), 978-80-210-9186-3 (epub), 978-80-210-9188-7 (epub). ISSN 1802-128X.

  ŠELJAKIN, M.A. Spravočnik po russkoj grammatike. Moskva: Russkij jazyk, 2003.

  ZOLOTOVA, G.A. Kommunikativnyje aspekty russkogo sintaksisa. Moskva: Nauka, 1982.

  ZOLOTOVA, G. A. a kol. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva : Institut russkogo jazyka V. V. Vinogradova RAN, 2004. ISBN 5-88744-050-3.

  ŽAŽA, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno: FF MU, 1999. ISBN 80-210-2058-X

 • Морфология как наука. Основные морфологические единицы. Категории, значения. Морфема и её классификация.

  Ключевые слова: лингвистика, грамматическое значение, грамматическая форма, аффикс, парадигма, словоизменение

  Литература: Adamec (2001, 2003), Konečný (2020), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

 • Части речи

  Ключевые слова: автосемантические ч. р. синсемантические ч. р., изменяемость, значение ч. р., грамматические категории, критерии классификации

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

  Задания:

 • Глагол

  Ключевые слова: спряжение, классификация, продуктивность, непродуктивность, глагольные основы, грамматические категории, финитные и инфинитные формы

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010)

  Задания:

 • Имя существительное

  Ключевые слова: лексико-грамматические разряды, грамматические категории, парадигмы склонения, акцентные схемы, вариантные окончания

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

  Задания:

 • Имя прилагательное

  Ключевые слова: лексико-грамматические разряды, грамматические категории, полная форма, краткая форма, степени сравнения, елятив

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

  Задания:

 • Местоимение

  Ключевые слова: разряды, грамматические категории, значение, употребление местоимений, образование местоимений

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

  Задания:

 • Имя числительное

  Ключевые слова: лексико-грамматические разряды, грамматические категории, склонение числительных, орфография - написание мягкого знака, определённые и неопределённые числительные

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010)

  Задания:

 • Наречие. Предикатив. Модальное выражение

  Ключевые слова: грамматические категории, модальность, различия в употреблении

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

  Задания:

 • Неполнознаменательные части речи - предлоги, союзы, частицы, междометия

  Ключевые слова: разряды, употребление, значение

  Литература: Adamec (2001, 2003), Kopeckij (1976), Rozental (2010), Sokolova (2018)

  Задания:

 • Предмет синтаксиса

  Ключевые слова: грамматика, морфология, синтаксис, слово, высказывание, кмоммуникация

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  - отношение синтаксиса к морфологии - средства:окончания, предлоги, союзы

  - синтаксические правила и семантика

  - конкретная коммуникативная ситуация

 • Русская синтаксическая система

  Ключевые слова: славьянские языки, безличные глаголы, деепричастия, связка

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Синтаксическая система русского и чешского языков во многом перекликаются.

  Основные различия:

  отсутствие спрягаемой формы настоящего времени глагола быть,необходимость употребление личных местоимений

  употребление безличных форм глагола в предикате

  конструкции с неспрягаемыми глагольными формами (инф., причастия, деепричастия) и отглагольными существительными

 • Предложение

  Ключевые слова: слово, словосочетание, предложение

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Предложение - основная синтаксическая единица. С точки зрения смысловой: Предложение - выражение относительно законченной мысли. С т.зр. формально -звуковой: П.-  целостная, интонационно законченная языковая единица, грамматически оформленная по законам данного языка.

  Классификация предложений

  - по структуре

  -по наличию/отсутствию второстепенных членов

  - по модальности

  - простые/сложные предл.

  внутренняя структура предложения / терминология (N, Vf, Praed ......)

 • Синтаксические отношения

  Ключевые слова:предикация, детерминация, координация, сочинение, подчинение, согласование, управление

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  1.  Предикативные отношения (писатель опубликовал)

  2.  детерминативные отношения - поясняемый член является главным, поясняющий явл. зависимым:

  • атрибутивная детерминация (молодой писатель)

  • объeктная детерминация(опубликовать книгу)

  • адвербиальная детерминация(читать выразительно)

         3. предикативно-детерминативные отношения

  сочинительные отношения(координация)   - однородные члены предложения
  подчинительные отношения  а)согласование, б) управление (слабое/сильное), в) примыкание
 • Члены предложения

  Ключевые слова: главные и второстепенные члены предложения

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Что такое член предложения?

  Какие слова не являются членами предложения?

  Главные и второстепенные члены предл. / характеристика, классификация

  Члены предложения и части речи

  Однородные, обособленные, добавочно присоединенные члены пр.

  Подлежащее и сказуемое (простое, сложное, составное), осложнение сказуемого, , согласование сказуемого с подлежащим

  Единый главный член, предикат

  Второстепенные члены предложения

 • Двусоставные предложения

  Ключевые слова: состав подлежащего, состав сказуемого, глагольные, связочно-именные

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Общая характеристика двусоставного предложения

  Глагольные двусоставные предложения 

  I. Nn + Vf (N´non n/Adv/V'inf)

  II. Nn + Vf mo/fas V'inf + (N'non n/Adv)

  III.Nn + Vf esse

      Nn + (Vfesse)+ N'non n /Adv

      y N'g + (vf esse) + Nn

  IV. Nn + Verb interj + N'non n/Adv

  и их частные типы

  Связочно-именные двусоставные предложения

  I. Nn + (Vf cop)N'n, non n/An,i/Praed

  II. Nn + (Vf cop) Praed mod V'inf+ (N'non n /Adv)

 • Односоставные предложения

  Ключевые слова: единый главный член

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Односоставные пр. - отличаются по характеру предиката и по структуре.

  Общая характеристика и классификация

  1. Глагольные

  2.Связочно-именные

  3. Инфинитивные

  4. Неглагольные

  Частные типы и подтипы односоставных предложений

 • Типы предложения по модальности

  Ключевые слова:модальность, , утвердительные, отрицательные

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Модальность в широком смысле - отношение говорящего к высказыванию

  повествовательные, вопросительные, побудительные (и желательные) предложения и их типы

  средства выражения модальности

  Восклицательные предложения

  Модальность предложения в узком смысле - отношение высказывания к действительности

  - возможность, долженствование, необходимость, намерение, и т.п.

  Утвердительные и отрицательные предл.

 • Главные члены предложения

  Ключевые слова:подлежащее, сказуемое, предикат, единый главный член

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Подлежащее и сказуемое (простое, сложное, составное), осложнение сказуемого, , согласование сказуемого с подлежащим

  Сказуемое глагольное и св.-именное

  Единый гл. член

 • Второстепенные члены предложения

  Ключевые слова: члены предложения, функции

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Характеристика и классификация, употребление второстепенных членов в сопоставлении с чешским языком

  Дополнение - приглагольное (прямое/косвенное), приименное

  Определение - согласованнное/несогласованное

  Обстоятельство

  Приложение

  Предикативный определитель

 • Сложное предложение

  Ключевые слова:сложное предложение, предикативная часть, сочинение, подчинение

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Понятие о сложном предложении

  Языковые средства, конституирующие сложное предложение

  Сложносочиненное предложение

  - общая характеристика, классификация, группы сложнос. предложений

  Сложноподчиненное предложение

  - общая характеристика, классификация, группы и типы сложноподч. предложений

 • Отклонения от правильного построения предложения

  Ключевые слова:  анаколуф, зевгма, контаминация, аттракция

  Литература: Flídrová, Žaža (2005), Kubík (1982)

  Порядок слов

  Неполные предложения

  Нарушение синтаксической нормы:

  •   Anakolut - opuštění větné stavby v průběhu výpovědi.
  •   Zeugma - spojení dvou členů stejnou vazbou, i když každý z nich má mít jinou vazbu, zanedbání dvojí vazby, zanedbání rozdílné vazby souřadných členů či spřežení vazeb.Odchylka od pravidelné   větné stavby, která je charakterizována spojením souřadných větných členů takovým vztahem, který patří jen k jednomu z nich.
  •   Kontaminace - smíšení dvou různých větných staveb.
  •   Atrakce - splynutí vazeb v některých ustálených spojeních.
  •   Vsuvka - připojení doplňující informace do věty. Vsuvka se odděluje čárkami a může být z věty vypuštěna, aniž by věta ztratila původní smysl.