Topic outline

 • 25.2. Vizuální gramotnost, samostatná práce

  1. setkání proběhne formou samostatné práce.

  Na následující setkání s sebou přineste: všechny materiály související s profesní přípravou v oboru Vv.

  V případě rozsáhlejších artefaktů fotodokumentace.

  Budeme zpracovávat Vaše profesní portfolio.

  • text ke studiu dle zadaných otázek.

  • Sem vložte zpracovaný úkol podle zadání:

   1. Než si přečtete článek M. Fulkové Vizuální gramotnost: Popište, co všechno by podle Vás měl umět vizuálně gramotný žák (seznam dovedností). Porovnejte ve 2 (emailem, skypem…)
   2. Zkuste dovednosti uspořádat.
   3. Porovnejte kategorie, na nichž jste se shodli, s kategoriemi vzešlými z britského výzkumu K. Raney. Popište rozdíly a shody.
   4. Každou kategorii podle K. Raney zkuste formulovat vlastními slovy. Případně zkonzultujte ve 2.
   5. Ke každé z kategorií K. Raney zkuste ve  2 velmi stručně navrhnout 1 výtvarný úkol, který by vedl k rozvoji příslušných dovedností.
 • 3.3. Založení portfolia

  Přineste s sebou všechny materiály související s profesní přípravou v oboru Vv.

  V případě rozsáhlejších artefaktů fotodokumentace.

  třídění a struktura portfolia

  moje pojetí Vv

  průběžný úkol na semestr : navštívit 2 vzdělávací programy ve vybrané galerii/muzeu (NG, DOX, GHMP, UPM, GASK, regionální galerie). Napsat nestrukturovanou reflexi programu.

  Zaměřit se na cíle/obsah programu, implementaci činností, reakce a činnosti dětí.

 • 10.3. sledování videa 1, samostatná práce

  Video 1, návštěva galerie https://mdisk.pedf.cuni.cz:5003/sharing/EZsoC5UAv 

  SLedujte video

  Reflexi zpracujte podle rámce, který najdete níže.

 • 17.3. Video 1 analýza SAMOSTATNÁ PRÁCE

  Děkuji za včasné zpracování úkolu:) Nenašla jsem pouze práci M. Pěkníkové.

  Milé studentky, tento týden budete pracovat ve dvojicích. Materiály, které jsem od Vás dostala umísťuji na google disk.

  https://drive.google.com/drive/folders/1-0nksGFZD_RhDjotnp4aDYnOCi_wl9Pl?usp=sharing

  Navrhuji dvojice:

  Kristýna Grežďová-Pavlína Marková

  Anna Nováková-Michaela Pěkníková

  MArie Pohořská-Anežka Turková

  Pokud byste chtěli změnu z důvodu hladší komunikace, dejte prosím vědět, vzala jsem to podle abeceedy.

  Prostudujte ve dvojicích své reflexe na googledisku: https://drive.google.com/drive/folders/1-0nksGFZD_RhDjotnp4aDYnOCi_wl9Pl?usp=sharing

  Zjistěte, zda se shodujete/neshodujete. Vzájemně si stanoviska vyjasněte. Na nejasné body se kolegyně zeptejte. V nejasných bodech argumentujte. Sledujte, jaké aspekty Vaše kolegyně zdůraznila oproti Vám, jaké situace uvádí oproti Vám.

  Použijte komentáře v dokumentu, abych je mohla sledovat. BArevné písmo pomůže přehlednosti. Děkuji.

  1)Nejzajímavější postřehy shrňte v krátkém (podepsaném) textu, který připojíte pod text VAší kolegyně.

  Na bodech 2-4 spolupracujte. Vypracovaný dokument označte oběma jmény.

  2) Soulad cílů a obsahu doložte pomocí 3 konkrétních výpovědí dětí či popisu situací.

  3) Rozvoj znalostí, dovedností, příp. schopností doložte též výpověďmi dětí či popisem znalostí. (Ideálně uveďte minuty v záznamu)

  4) Najděte situace , v nichž děti rozvíjí kritické myšlení a schopnost metakognice. (ideálně vypište komentáře dětí či popište jejich činnost, pokud je beze slov.)

  Dalším průběžným úkolem bude vedení fotodeníku Jak se stávám učitelkou?

  Po dobu 3 následujících týdnů pořizujte 1-3 fotografie denně.

  Fotografie mají souviset s Vaším profesním rozvojem.

  Fotografie si pravidelně ukládejte.

  Každou fotografii pojmenujte. Hledejte odpovědi na otázky:

  Jaká chci být učitelka?

  Proč chci být učitelka?

  Na jakých hodnotách svoji profesi stavím?

  Jaké hodnoty chci dětem předávat?

  Veďte si deník, zaznamenávejte do něho inspirativní zkušenosti: knihy, texty, filmy, výstavy, které jsou nějakým způsobem důležité pro Váš (profesní) rozvoj

 • 24.3. sledování videa 2, samostatná práce

  Video 2 je zaměřené na problematiku reflexe výtvarných činností, z 1.roč ZŠ Strossmayerovo nám. Praha 7. Uvidíte příklad paní učitelky, která je reflektivní praktičkou. Sledujte strukturu a postupy reflexe VV činností. 

  Reflexi zpracujte opět podle rámce. Vložíme ji tentokrát všechny do jednoho průběžného dokumentu, abyste sledovali vzájemně svoje pozorování a uvažování.

  Video najdete v úschovně do 8.4.2020

  https://www.uschovna.cz/zasilka/WNCUR88SUR22DXR2-ZLM/

  Reflexi videa vlozte na Google disk do 31.3. Do 7.4. bude opět prostor pro vzájemné komentáře.

 • 31.3. video 2, analýza a diskuse

 • 7.4. Jak se stávám učitelkou? Vizuální esej

  Téma je pro výtvarnou výchovu důležitou otázkou. Dobrý výtvarný úkol potřebuje zajímavé téma. Takové, které zajímá učitele i žáky.

  Procesu hledání a rozmýšlení tématu říkáme TEMATIZACE. Vyžaduje abstraktní uvažování v konceptech, schopnost konceptualizovat. Vyžaduje také schopnost TRANSFORMOVAT viděné, myšlené, představované. Neberte první, co Vás napadá, co je pozorovatelné na první pohled. ZKuste se podívat na věci (své fotografie,vzpomínky, myšlenky) jinak, podrobněji. Jako byste se dívaly kulatým zrcadlem, které deformuje, dělá si legraci, zužuje, zabarvuje...Cílem je jít v rozmýšleném tématu do hloubky, uvědomit si možné kontexty a souvislosti, které by téma ukazovaly v souvislostech, a které by Vás samotné zajímaly.

  Cílem projektu je rozvoj Vaší vizuální gramotnosti. Uvažování nad tím, jak fungují tvorba-čtení-interpretace-komunikace OBRAZŮ/TEXTŮ.

  Představuji si, že v nastalé situaci se CORONA, IZOLACE, VZDÁLENÁ KOMUNIKACE, SOLIDARITA, UZAVŘENOST, OSAMĚLOST, HOME LEARNING aj. ve fotografiích objevují. To je dobře, alespoň budou VAše výpovědi autentické. A budou zprávou z nezapomenutelného jara 2020!

  do 14. 4. zpracujte pořízené fotografie do Alba fotografií (odevzdat jako sdílené Google album)

  Příklad mého výukového alba ve výtvarném  portfoliu najdete zde 

  https://photos.app.goo.gl/JY1nSeA1ncJUyJGz8

  Album fotografií

  -Prohlížejte si podrobně fotografie, které jste pořídili/y. 

  -Každou fotografii pojmenujte (několika slovy nebo několika větami)

  -Hledejte mezi fotkami společné koncepty: témata, otázky, postřehy, které Vás zajímají v souvislosti s ústředním tématem Jak se stávám učitelkou na jaře 2020?

  -Rozhodněte se, na které téma se chcete soustředit. Vyhněte se banalitám. Cílem je skutečnost TRANSFORMOVAT ve smyslu deformace, emocionálního zaměření, zúžení pohledu, zaměření se na detaily, spojování zdánlivě nesouvisejícího apod. Příklady dobře zaměřených témat najdete v minulé sekci.

  -Vyberte soubor 10-20 fotografií, které o vypovídají dobře o otázkách, o nichž uvažujete. Které mapují to, jak se stáváte učitelkou, které vypovídají o Vás.

  Př. Otázek, na které hledáte odpovědi:

  Jak se stávám učitelkou? Co ovlivnilo moji volbu stát se učitelkou? Jak mě ovlivňuje prostředí, kde studuji, žiji? V čem konkrétně? Co během dne dělám? Jakým činnostem se věnuji? Čím mě ovlivňují vzhledem k budoucí profesi?

  Jaké hodnoty jsou pro mě jako pro učitele/ku důležité? Co tyto vlastnosti symbolizuje? Čeho chci jako učitel/ka dosáhnout? Jak vidím svoje místo ve společnosti? Jaké zkušenosti bych žákům ráda předala? 

  První, co udělám ve své třídě…

  Byla bych jinou učitelkou v jiném místě? Zemi? V čem?

  Co mě fascinuje?

  Další otázky, které mě napadly….

 • 14.4. Hledání témat, které zajímají děti

  Do 21.4. vložte do svého Google alba krátkou esej, která popíše, jak se stáváte učitelkou. (Max 1 normostrana textu)

  Fotografie a text zkomponujte do celku formou (vizuální eseje, obrazové smyčky, videa, ilustovaného textu aj. a nasílejte ostatním.

  Prohlédněte si vizuální eseje ostatních.

 • 22.4. Prezentace vizuálních esejí TEAMS

  Vymyslete otázky, které podle Vás mohou zajímat předškolní děti.

  Jak jste na ně přišly? Máte-li jich víc, podělte se o ně s ostatními.

  Uvažuji o TEAMS setkání s tímto obsahem:

  1) Prezentace a reflexe vizuálních esejí

  Co jste si uvědomily o vztahu obrazu a textu? jak jste s oběma pracovaly? Umíte snadno formulovat, co fotografie znamená? Tedy interpretovat a konceptualizovat?

  Jak jste hledaly/našly téma pro esej? Bylo to pro Vás obtížné? Jak hodnotíte svoji schopnost klást otázky a uvažovat konceptuálně? Jak jste dosáhly toho, aby téma nebylo banální?

  Jak je Vaše téma zajímavé pro ostatní?

  Podle čeho jste vybíraly soubor fotografií? Které fotky jste zařadily? Které vyřadily?

  Co ovlivnilo moji volbu stát se učitelkou?

  Jak mě ovlivňuje prostředí, kde studuji, žiji? V čem konkrétně? 

  Co během dne dělám? Jakým činnostem se věnuji? Čím mě ovlivňují vzhledem k budoucí profesi?

  Jaké hodnoty jsou pro mě jako pro učitele/ku důležité? Co tyto vlastnosti symbolizuje?

  Čeho chci jako učitel/ka dosáhnout? Jak vidím svoje místo ve společnosti? Jaké zkušenosti bych žákům ráda předala? 

  Byla bych jinou učitelkou v jiném místě? Zemi? V čem?

  Co mě fascinuje?

  2) otázky, které zajímají děti

  3) hodnocení kurzu, další organizace

 • 28.4. VV úkol 1 TEAMS

  prostor/objekt/kresba

  plánujte dle didaktických kategorií

  https://thebigdraw.org/play-2018-spotlight-on-the-university-of-lincoln

  https://conditionaldesign.org/

  K reflexi prezentovaných esejí posílám jedno od Zdeňka Baladrána: