Topic outline

 • Vybrané otázky oborové didaktiky ZSV - Zaměřeno na filosofii, transdisciplinaritu a práci s textem

  Předmět je věnován úzce souvisejícím problematikám:

  • a) otázce výuky filosofie a jejího místa ve výuce společenských věd;
  • b) otázce interdisciplinarity a transdiciplinarity ve výuce na střední škole;
  • c) otázce hermeneuticko-didaktické práce se texty.

  Koncepce předmětu důsažně zohledňuje perspektivu, že filosofie představuje metodologický základ pro porozumění a výuku společenským vědám, a bere v potaz, že jednou z klíčových cest pro rozvoj myšlení představuje čtenářské setkání s podstatnými (především primárními) texty. Úkolem předmětu je společně hledat možnosti výuky filosofie a výuky jdoucí za hranici jednotlivých předmětů a osvojovat si kompetence potřebné k výuce překračující pouto k jednotlivým vědním oborům.

  Tento předmět může být - po domluvě se studujícími - realizován v různých podobách, a to např. s těžištěm posunutým spíše k teorii, praxi či v k projetkovém pojetí. Nově je výuka tohoto předmětu opřena o digitální oporu v moodlu a též o platformu MS Teams.

  Nově též bude kladen důraz na rozvíjení schopnosti studentů reflektovat fenomény pozorované ve výuce či komunikované zkušenými vyučujícími při reflexi jejich praxe.

 • A1) Místo filosofie ve výuce filosofie a SV (a transdisciplinární přístup)

 • A2) Didaktika filosfie a otázka jejího pojetí

 • A3) Otázka výuky filosofie na střední škole

 • Čtení filosofických textů

 • A4) Vybrané problémy (slabá místa) didaktiky filosofie

 • B) Didaktická analýza vzdělávacího obsahu

 • Myšlenkové experimenty a imaginace

 • B) Metody ve výuce filosofie

 • B) Příklady inspirativní praxe

 • C) Didaktika filosofie a intepretační práce s textem

 • C) Philosophy for Children

 • C) Filosofie a umění (a artefiletika)

 • C) Léčivé příběhy a storytelling

 • C) Hodnocení ve výuce filosofie

 • Projektové vyučování

 • Průřezová témata

 • Zakončení a evaluace předmětu